Weblog

Groen in de verdrukking

logo_groengebiedamstelland

Groengebied Amstelland blijft nog steeds stug weigeren om inzage te verlenen in de cijfers die zouden moeten aantonen dat er genoeg geld verdiend kan worden met het exploiteren van onze groengebieden om deze te beheren en te onderhouden. Hoeveel heeft Amsterdam Open Air aan huur voor het Gaasperpark betaald aan GGA? Dat mogen wij niet weten. Dus zal het wel een zeer laag bedrag zijn waarmee het onderhoud van het park bij lange na niet betaald kan worden. De grote evenementenorganisatoren verdienen juist miljoenen door de groene locatie. Dat er geld verdiend kan worden lijkt me logisch, maar het is de eerste taak van GGA om ecologisch verantwoord groenbeheer te leveren, niet om evenementen te faciliteren. En zeker niet in de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur, waarin natuur de overhand moet hebben. Om toch evenementen mogelijk te maken (waarmee ook de belangenverstrengeling wordt aangetoond) rommelen de provincie, de gemeente en de stadsdelen met de EHS, en krijgt het woord 'recreatie' een lading die het nooit heeft gehad; dance events vallen niet onder recreatie, maar onder evenementenindustrie. Een bordeel zou volgens de gemeente ook onder recreatie vallen. Dat gaat veel te ver. Onze Amsterdamse parken worden zogoed als gratis ter beschikking gesteld van evenementenorganisatoren. Youp noemde ADE het Amsterdam Drugs Event. De gemeente catert voor de commercie.

DeBrugKrant: "“Ooit waren parken rustpunten in de drukke stad. Plekken waar je op adem kon komen, de vogels kon horen zingen en de drukte kon ontvluchten. De laatste jaren zijn er steeds meer heel drukke festivals met heel veel lawaai in de stad gekomen. Ook in parken, die daarvoor langere tijd worden afgesloten en dan niet beschikbaar zijn voor wie op zoek is naar rust.”

Ecologische Hoofdstructuur

Weer het argument van rust, dat ook al zo vaak in de discussie rondom het Oosterpark is aangevoerd. Maar bij de verplaatsing naar het Flevopark is er meer aan de hand. Want anders dan het Oosterpark behoort dit ruige stuk groen tot de Ecologische Hoofdstructuur. “Grote kans op beschadiging en verstoring van de flora en fauna, al dan niet beschermd”, oordeelde stadsecoloog Els Corporaal over de komst van Appelsap. Bovendien zou het een aanzuigende werking kunnen hebben op andere festivals, die hun bezoekers ook graag willen verwelkomen in een landelijke omgeving zo dicht bij het centrum.

Corporaal adviseerde dan ook tegen de komst van het festival naar het Flevopark. Het stadsdeel schuift haar bezwaren echter aan de kant en adviseert burgemeester Van der Laan om Appelsap eenmalig toestemming te verlenen om de 13.000 verwachte bezoekers in het Flevopark te ontvangen."

demo oosterpark
Demonstratie in Oosterpark

DeBrugKrant: "Stadsdeel Oost wil het Oosterpark vergroten, en ruimte bieden aan grote evenementen. Dan moeten onder meer een kwart van alle bomen gekapt. Veel omwonenden zijn fel tegen. Buurtbewoner Ernst Sonneveldt stapt naar de rechter. “Een verdubbeling van het Oosterpark levert niet meer groen, maar meer grijs op.”"

Staatsbosbeheer: "Op 4 december is door staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen op het ministerie van EZ het convenant “Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming”, ondertekend.

Staatsbosbeheer krijgt meer mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren."

Lees "Staatsbosbeheer moet zelf inkomsten genereren." Het is duidelijk dat alles in dit land een 'onderneming' is geworden. Mussolini zou er trots op zijn. Ook de natuur moet vermarkt worden. Zo wordt de waarde van het weinige groen dat Nederland heeft ook nog eens ondergeschikt gemaakt aan commercie en winst. De biodiversiteit wordt aangetast. Evenementen vertrappelen onze parken. En het milieu verziekt elk jaar verder. De normale recreatie komt in het gedrang op grote schaal. En ook de democratie wordt met voeten getreden.

LandschapNoord-Holland: "Verkiezingen van 18 maart 2015 worden 'natuurverkiezingen'

17.000 handtekeningen geven duidelijk signaal

Afgelopen maandag heeft onze directeur Ernest Briët samen met twee boswachters bijna 17.000 handtekeningen overhandigd aan de heer Remkes, Commissaris van de Koning. Dit is het super mooie resultaat van de campagne 'Houd de natuur open' om de voorgenomen bezuinigingen van € 1,5 miljoen te stoppen.

De campagne heeft veel aandacht gekregen in de pers. Het grote aantal handtekeningen, de ludieke actie bij het provinciehuis, het symbolisch afsluiten van onze natuurgebieden Buitenplaats Leyduin en de Noordduinen én de vele persoonlijke berichten van natuurliefhebbers naar politici hebben indruk gemaakt! Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen ons werk steunen; ook in deze moeilijke tijd.

Het is helaas niet gelukt om in de vergadering van de Provinciale Staten voldoende stemmen te vinden. Ondanks het amendement van 50Plus, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en SGP gaan de geplande bezuinigingen vooralsnog door."

Ridders in de Bijlmer

Bijlmerridders

DuynsteePolak: " Het boek "Ridders in de Bijlmer" verhaalt over de geschiedenis van Amsterdam Zuidoost. 364 pagina's weelderig geïllustreerd. De geschiedenis van Amsterdam Zuidoost? Die begon toch pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw? Nee hoor, helemaal niet.

Ridders en reigers 

Hier zwoegden in een vorig leven de eerste kolonisten op het deinende veen terwijl ze probeerden om het kletsnatte gebied tenminste nog een béétje droog te krijgen. Toen dat in de 10e eeuw enigszins gelukt was, kwamen de eerste boeren die er met wisselend succes een moeizaam bestaan probeerden op te bouwen. En hop, daar verschenen vanaf de 11e eeuw de ridders op het toneel die in het Reigersbos op reigerjacht gingen. Vonden ze héérlijk, die ridders. Met name het "smout van den scire reiger" (het vet van de blauwe reiger). En als ze niet achter reigers aan zaten, vochten ze gedurende de 11e en 12e eeuw onderling oorlogen uit om het strategisch gelegen gebied dat als een buffer lag tussen de bisschop van Utrecht en de graven van Holland, waaronder Floris V, die van Floris en de Alverman. Vondel baseerde zijn Gijsbrecht van Amstel op de verwikkelingen in dit gebied tussen de graven van Holland, de bisschop van Utrecht en diens leenmannen, het geslacht van de Heren van Amstel. Ach, er valt zoveel meer over te berichten.

Bouwzand 

Van dat verleden is bijna niets meer over. Uiteindelijk werd een handvol boerenfamilies in de jaren zestig van de vorige eeuw door de gemeente uitgekocht, waarna de geschiedenis onder een metersdikke laag bouwzand verdween waarop de grootste wijk zou verrijzen die Nederland ooit vanaf de tekentafel gebouwd zag worden: de Bijlmer."

Het boek is voor 24,95 € (geen geld voor zo'n dik en rijk geïllustreerd boek) te koop bij boekhandel Pölki Reigersbos en CBK Zuidoost. Een must voor elke bewoner van Zuidoost.

Op zaterdag 20 december van 14:00 tot 16:00 uur signeert de auteur, Evert van Voskuilen (met Netty Droog), in boekhandel Pölki Reigersbos zijn werk.

Nog meer verhalen over de geschiedenis van Zuidoost.

Milieu en natuur

Volgens onze overheid gaat het steeds beter met ons milieu en de natuur. Dat zal best waar zijn op een enkel terrein. Maar hoe komt het dan dat fauna en flora toch achteruit gaan op allerlei gebieden en Amsterdam nog steeds niet voldoet aan de normen? Vanzelfsprekend zal een neoliberaal kabinet of bestuur veel propaganda verspreiden en lippendienst bewijzen aan 'het groen' en 'het milieu'. Onder het mom van vereenvoudiging en kostenbesparing wordt het in feite beetje bij beetje slechter met ons milieu en onze natuur. Het doel blijft het faciliteren van steeds meer en grotere ondernemingen.

Natuurbericht: "Binnenkort wordt de nieuwe Natuurwet, die de huidige Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet gaat vervangen, in de Tweede Kamer behandeld. De uitgangspunten zijn een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Als de insteek die nu in het wetsvoorstel gekozen is wordt doorgezet lijkt echter vooral het laatste uitgangspunt leidend. Een adequate bescherming schiet er voor veel soorten bij in. Dit betreft onder andere de wereldwijd bedreigde groep van trekvissen.

Bijna 90% van de in Nederland voorkomende trekvissoorten is sterk achteruitgegaan of verdwenen. Hoewel deze soorten zijn opgenomen in Europese beschermingsrichtlijnen laat de bescherming in ons land helaas nog steeds te wensen over. Navraag bij het Ministerie van Economische Zaken leert dat de meeste trekvissoorten in Nederland alleen onder het regime van de Visserijwet beschermd worden. Tot nu toe heeft dat de vissen geen goed gedaan. Het verhandelen van 60.000 vanuit de Habitatrichtlijn streng beschermde Nederlandse rivierprikken als aas voor snoekvissers in Engeland is hier een schrijnend voorbeeld van."

bodemgebruik
Klik voor vergroting

WageningenUR: "Tussen 2015 en 2020 gaat het aantal koeien in de wei jaarlijks afnemen. Dit staat in een rapport van Alterra Wageningen UR, dat vandaag in Rotterdam wordt gepresenteerd door Milieudefensie. Nu staat 65 procent van de koeien nog maar buiten, drie jaar geleden was dat nog 72 procent, blijkt uit het rapport van Alterra.

Door het verdwijnen van het Europese melkquotum op 1 april 2015 is het de verwachting dat de melkveestapel gaat groeien en dat er meer en grotere stallen komen voor koeien. Hoe groter de stal hoe kleiner de kans daarbij dat koeien nog buiten komen, zo valt in het rapport te lezen. Bij schaalvergroting daalt daarnaast het aantal melkveebedrijven en worden de overblijvende bedrijven steeds groter. De grote mest- en voersilo’s die daar bij horen, vallen sterker op in het landschap. Kleine bedrijven stoppen. Als gevolg hiervan komt in 2030 in Nederland zeker 15 miljoen m² aan stallen leeg te staan, wat bijdraagt aan een verdere verrommeling van het platteland."

Dat is niet zo best voor de koeien en hun 'product'. Maar als er dan toch minder weiden nodig zijn voor koeien, waarom de lege weiden dan niet in gebruik nemen als natuurgebieden? Voor weidevogels en als uitbreiding van groengebieden rond steden. Het zou zelfs mogelijk zijn om een aantal weiden te beplanten met bomen en daar evenemententerreinen van te maken, zodat onze stadparken en EHS met rust gelaten kunnen worden.

De bodem van Nederland bestaat voor 53% uit agrarisch gebied, 20% water, 12% bos en open natuur, 7% steden, 3% verkeer, 2,5% bedrijfsterrein en maar 2,5% recreatieterrein.

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "Veel recreatieterreinen (parken, sportterreinen en volkstuinen) bevinden zich in de buurt van de steden. Dat wil niet zeggen dat stedelingen veel vierkante meters recreatieterrein tot hun beschikking hebben. Integendeel, want de grotere recreatieterreinen zijn niet gelegen in de buurt van grote steden, omdat de ruimte daar schaars en duur is."

CVDL: "Tussen 2008 en 2010 is het ruimtegebruik door de landbouw afgenomen. Agrarisch terrein is daarmee de grootste leverancier van gebied met een nieuwe bestemming."

Er is gewoon meer behoefte aan natuur en recreatiegebieden, zowel wat betreft verbetering van ons milieu als recreatiemogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat grote evenementen onze bestaande groengebieden en parken gaan opeisen.

Rijksoverheid: "Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden."

Het is bekend dat gemeenten aan de overheid onjuiste milieugegevens verstrekken. Je kunt dat 'arithmétique hollandaise' (Hollandse rekenkunde) noemen. Milieudefensie deed daarom eigen metingen waaruit blijkt dat Amsterdam de normen nog steeds blijft overschrijden. 

Luchtvervuiling Amsterdam overschrijdt Europese norm.

Vlieghinder: "Mensen die in de omgeving van van Schiphol wonen, lopen forse gezondheidsschade op. Hun gemiddelde levensverwachting daalt vanwege het vliegverkeer met enkele maanden tot meer dan een jaar. Dit blijkt uit cijfers van Milieudefensie gebaseerd op een vandaag verschenen onderzoek van TNO over luchtvervuiling bij Schiphol. Milieudefensie vindt de cijfers extreem zorgwekkend en eist snel aanvullend onderzoek en maatregelen."

Woon je in de buurt van Schiphol? Dan ga je een jaar eerder dood.

Omwonenden Schiphol tot ruim een jaar eerder dood.

Daarom is elke aantasting van de EHS (NNN) rond Amsterdam een aantasting van de volksgezondheid en van ons milieu. Vooral stadsdeel Zuidoost heeft hierin een belangrijke taak. Het Dagelijks bestuur van Zuidoost heeft voorlopig weinig op met natuur- en milieubescherming. Het Gaasperpark wordt uitgedund om meer ruimte te creëren voor evenementen. VVD en D66 willen dat het in Amsterdam makkelijker wordt om festivals te organiseren. ("Organisatoren die al jaren hun best doen om in samenspraak met de buurt een festival te organiseren verdienen dat." VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok). Ik ken geen organisatoren die hun best doen om in samenspraak met de buurt iets te organiseren. Integendeel.

sustainability

Parool: "Jasper Groen, gemeenteraadslid van GroenLinks, is kritisch over de duurzaamheidsagenda van wethouder Abdeluheb Choho. 'Hij lijkt te ontkennen wat er in de samenleving leeft en wat al die Amsterdammers die zich wel inzetten voor het klimaat drijft,' schrijft hij in een opiniestuk in Het Parool.

Choho verdient een compliment omdat hij zo verstandig is geweest ervoor te kiezen de succesvolle aanpak van zijn voorgangers voort te zetten. Maar het stelt teleur dat hij er niet een schepje bovenop doet, en er op belangrijke punten wat vanaf haalt. Zo lijkt hij het bedrijfsleven - goed voor zestig procent van de CO2-uitstoot in Amsterdam - te willen ontzien.

En waar het vorige college nog van plan was minimaal dertig windmolens neer te zetten, vindt deze wethouder zes windmolens voorlopig wel genoeg. Hij heeft 'de strijdbijl begraven' met de provincie. Logisch. Het zijn immers VVD en nota bene zijn eigen partij (D66) die daar de windmolens tegenhouden."

Jupijn Haffmans van De Gezonde Stad was positiever over Choho vanwege het aanpakken van de vieze bestelbus en de scooter, maar zegt er wel bij dat de gemeente voor zichzelf de ambities voor de reductie van de CO2-uitstoot heeft afgezwakt. "Als we de algemene doelstellingen voor de beperking van de CO2-uitstoot willen halen, moeten de burgers en bedrijven dus meer doen. Dat is niet geloofwaardig."

Trouw: "Nederland loopt flink achter op het gebied van klimaatverandering. Van alle EU-landen staat Nederland op de een-na-laatste plaats in de jaarlijkse Climate Change Performance Index.

'Geen enkel land doet genoeg om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen'."

Volkskrant - Marcel van Dam: "Klimaatramp is niet meer tegen te houden

De meeste deskundigen zeggen dat de urgentie om het probleem echt aan te pakken veel te laag is. Er is een ramp nodig om kiezers en gekozenen in beweging te krijgen. Helaas: als in dit geval de nood het hoogst is, is de kans op redding al voorbij. Veel wetenschappers die bang zijn voor spot en erger van klimaatsceptici en collega's verschuilen zich achter 'waardevrije wetenschap' om maar geen politiek of moreel oordeel te hoeven vellen. Hoe is het mogelijk dat, op enkele uitzonderingen na, de Nederlandse academische wereld, eertijds een bolwerk van maatschappijkritiek, nu zwijgt als het graf als het gaat om een probleem dat alle andere problemen in de schaduw stelt?"

Après nous le déluge! Na ons de zondvloed!

Dwangarbeid

logoDANee

DwangarbeidNee: "15 januari om 09.00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam een zaak namens een cliënt aangebracht door advocaat Mr. Marc van Hoof. De zaak dient tegen de gemeente Amstelveen. De gemeente heeft de tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden verplicht gesteld. De zaak gaat onder andere over de principiële vraag, of de verplichte tegenprestatie in strijd is met internationale verdragen en moet worden aangemerkt als dwangarbeid of verboden verplichte arbeid.

Het actiecomité Dwangarbeidnee organiseert op deze dag vanaf 08.00 uur een actie voor de Rechtbank om te protesteren tegen de verplichte tegenprestatie. Daarna gaan we met zijn allen naar binnen om de zitting bij te wonen.

De Rechtbank is gevestigd op de Parnassusweg  220 in Amsterdam."

Het is vrij simpel. Als iemand in de bijstand zit en gedwongen wordt om te werken om recht te hebben op die bijstand, dan is de sociale zekerheid buiten werking gesteld en dan zou niemand nog gedwongen kunnen worden om sociale premies af te dragen voor sociale zekerheid, want als het zover is dan zou je er voor moeten werken. Dan zou de hoogte van de bijstand ook minimaal een minimumsalaris moeten zijn. Het zou afhankelijk van het werk ook hoger kunnen zijn.

Nieuwe Murakami

strange library

Net verschenen is een vertaling (een Engelse en Duitse voorlopig) van een verhaal van Haruki Murakami dat hij schreef in 2008. Hij blijft verbazen. En dat is maar goed ook. Daarvoor lees je Murakami. Zijn roman die dit jaar verscheen – zijn romans verschijnen meestal in vertaling eerst in Nederland en Jacques Westerhoven is een uitmuntend vertaler – De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren was nogal verschillend van sfeer van zijn eerdere boeken. De Nederlandse uitgave is ook een beetje bijzonder; het omslag met de titel in het Nederlands volgt de Japanse drukwijze, hun voorkant is onze achterkant. Ik mag graag een mooi gedrukt boek in handen hebben. En dat is dit zeker.

De kleurloze Tsukuru Tazaki is anders dan zijn vorige boeken. Even uitleggen. Murakami lijdt aan zijn Japanse identiteit. Dat kun je merken aan zijn hang naar alles wat westers is, muziek, gerechten; zijn boeken wemelen van de referenties naar westerse muziek. Er is zelfs een Japans boek uitgegeven met een discografie van alle muziek die vermeld is in zijn boeken. Maar de  inhoud is door en door Japans. Japan drukt op hem. Kafka dringt zich op. Hij heeft ook een roman geschreven getiteld Kafka op het strand. Zijn boeken hebben vaak een dramatisch en onheilspellend karakter. Met De kleurloze Tsukuru heeft Murakami zijn grote voorbeeld F. Scott Fitzgerald (die hij ook vertaalde) ingehaald. Hij kan het, op de westerse manier een boek schrijven. Dit boek behoort daarmee tot de wereldliteratuur. Maar het is geen echte Murakami, althans dat vind ik. De magisch realistische en drukkende sfeer die zijn andere werk zo kenmerkt, zo pakkend maakt is aan het verdwijnen. Murakami is zich aan de last van zijn Japanse cultuur aan het ontrukken. Maar het is en blijft een sterk boek. En eigenlijk is mijn gevoel hierover een beetje overtrokken. Mijn verwachtingen hebben een kleine deuk opgelopen, vandaar.

unheimliche bib

De nieuwste Murakami is er al in verschillende talen, maar vreemd genoeg nog niet in het Nederlands. Het is een klein boekje met veel illustraties. De Engelse vertaling heeft de mooiste illustraties, die ook zeer goed passen bij het verhaal dat zich afspeelt in een bibliotheek. De Amerikaanse uitgave (dezelfde vertaler trouwens) is minder leuk. De Duitse vertaling is ook prachtig geïllustreerd. In het Japans is dit verhaal nu weer uitgegeven met dezelfde illustraties. Ik ben benieuwd wat de Fransen zullen doen, en hoe de Nederlandse vertaling eruit zal zien.

Nu we het toch over boeken hebben, ik mag graag een detective, of een thriller lezen. Maar je krijgt al gauw genoeg van de Jo Nesbo's met hun overdadige geweld. Als de aantrekkingskracht van een boek gebaseerd is op een overdaad aan geweld, dan houdt het voor mij op. Kan best spannend zijn, maar overdaad schaadt. Geef mij maar een leuke culinaire Krimi, van Tom Hillenbrand bijvoorbeeld. Hardstikke leuk en ontspannend.

GGA vergadering

Op donderdag 4 december is er weer een vergadering van Groengebied Amstelland. Er wordt veel besluiten genomen. En het is niet fraai. Het komt neer op een verdere commercialisering van onze groengebieden. Van ecologisch beheer is weinig sprake, wel van allerlei projecten. Groen en rust worden verder aangetast.

shot_2582
Verpretparking van de Ouderkerkerplas

In de brochure 'Omdat het ons veel waard is', een document over de 'bestuurlijke vernieuwing landschap' lezen we: "De schappen lijken van niemand te zijn." Er heerst inderdaad een grote chaos. Wie beslist er eigenlijk? Is dat het bestuur van GGA of is dat Recreatie Noord-Holland NV? Deze laatste is in theorie enkel de uitvoerder van de besluiten van GGA. Maar de voorzitter van GGA is gedeputeerde J. Bond. Transparant is het niet. Wie beslist over de EHS (NNN) van Zuidoost? Is dat Jaensch of Bond? Is Jaensch wellicht niet degene die beslist over ons stadsdeel maar is dat Bond, dus de provincie? In elk geval is hier sprake van een clubje regenten die onder mekaar, zonder zich te storen aan wat burgers denken, vergaande besluiten nemen over het gebruik en misbruik van onze groengebieden. De opgestelde regels laten heel wat misbruik toe. Op deze manier wordt de EHS steeds verder ondermijnd.

Stadsdeel Zuidoost heeft de locatieprofielen voor evenementen op de website gezet.

ZO: "In Amsterdam Zuidoost zijn 15 buitenlocaties aangewezen voor buitenevenementen:

Annie Romeinplein, Anton de Komplein, ArenABoulevard1, ArenABoulevard2, ArenApark, Nelson Mandela park / Bijlmerpark1, Nelson Mandela park / Bijlmerpark2, Bijlmerplein groot, Bijlmerplein klein, Gaasperpark Gaasperplas Noordoever, Gaasperplas Zuidoever, Gaasperplas Zuidoostoever, Hoekenrode, Winkelcentrum Kameleon en Winkelcentrum Reigersbos.

De locatieprofielen (randvoorwaarden voor evenementen) van buitenevenementenlocaties in Amsterdam Zuidoost bevatten beleid over het aanwijzen van gebieden en periodes waarvoor beperkingen worden voorgesteld aan het aantal te houden evenementen.

Wijzigingen in 2014 ten opzichte van de locatieprofielen in 2010

ArenaPark

Hier is een verruiming van de geluidsnorm, om zo de toename van het aantal evenementen mogelijk te maken met een hogere geluidsbelasting (dance festivals).

Bijlmerpark / Nelson Mandelapark, grote weide

De geluidsnorm is aangepast. In de nota van 2010 is de woongevelnorm op 65 dB(A) / 80 dB(C) gesteld. In 2013 en 2014 is door de omgevingsdienst (OD) geadviseerd om een woongevelnorm van 70 dB(A) aan te houden. In 2014 is deze norm ook in de vergunning opgenomen. In het nieuwe locatieprofiel is de woongevelnorm op 68 dB(A) en 85 dB(C) gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de klachten van bewoners. De nieuwe maximale geluidswaarden dienen te worden gehandhaafd.

Gaasperplas Noordoever

Maximale belasting gevelnorm blijft gelijk, maar deze is anders genoteerd. De 67 dB(A) (niet gecorrigeerd, dus ‘ruwe’ meetdata) komt ongeveer overeen met de oude voor meteo gecorrigeerde norm van 63 dB(A) op de woongevels. Strikt zou deze dan op 68 dB(A) moeten liggen, maar gezien de standaard meethoogte van 1,5 meter is aan de ‘veilige’ lage kant gezeten van 67 dB(A). Op het evenemententerrein wordt de maximale norm van 103 dB(A) naar 100 dB(A) verlaagd. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met een aantal klachten van bewoners.

Gaasperplas Zuidoever

De gebiedsindeling is ook aangepast: de surfoever is eraf.

Gaasperplas Zuidoostoever

Zuidoostoever Gaasperplas krijgt een verruiming van maximaal aantal bezoekers. De gebiedsindeling is ook aangepast, het surfstrand is bij het Dagkampeerterrein getrokken.

Hoekenrode

Met de oplevering in april 2014 van het gerenoveerde Hoekenrode is de evenementenlocatie aangepast.

Winkelcentra

Een verruiming van het aantal evenementen per jaar."

Deze profielen worden voorgelegd aan de gemeente die hierover binnenkort zal vergaderen en beslissen.

Wat opvalt is dat er in feite op geen enkele manier rekening is gehouden met de klachten van omwonenden. De geluidsoverlast zal groter worden, eenvoudig omdat de bassen,  dus dB(C), met meer geweld over de wijken zullen dreunen, want ook vanuit het ArenaPark en het Bijlmerpark dringen deze kilometersver door. Voor dance-evenementen in het Gaasperpark zijn nog steeds waarden van 115 dB(C) toegestaan.  Dat is schandalig hoog. De woongevelnorm voor het Bijlmerpark en het Gaasperpark is verhoogd van 63 dB(A) (de norm vorige jaren) naar 68 dB(A). En dat er gecontroleerd en gehandhaafd zal worden is een lachertje. Overal gelden verschillende normen en allemaal nog steeds aan de hoge kant, dat wordt een puinhoop. De kick van dance events is de diepe bassen, daarom mogen die bassen met meer geweld de omgeving ingeknald worden. De bassen, dB(C), mogen met 17 dB meer opgefokt worden dan de hogere frequenties of dB(A). Jacques Attali, een van de eerste onderzoekers van geluidsoverlast, noemde dit de dictature de la jeunesse, de dictatuur van de jeugd. 

Nadat Jaensch zo grootmoedig was om te erkennen (na heel wat druk) dat het Gaasperplasgebied wel degelijk tot de EHS behoort (de ontkenning was weer zo'n typische regentenstreek), gaat men met een luchtig hart vrijmoedig de EHS vertrappelen. De heren J. Bond, J. Hylkema en E. Jaensch hebben nu openlijk de EHS nietig verklaard. Kort en bondig gezegd, de heren menen orchideeën te mogen maaien. En als ze dat niet mogen – want er staat in de wet dat dat niet mag, dan kunnen ze altijd een ontheffing aanvragen, en als ze denken dat die ontheffing geweigerd zou kunnen worden, dan vragen ze gewoon geen ontheffing aan, zoals GGA, lees Recreatie Noord-Holland NV, regelmatig doet om het aan alle kanten rammelende – met heel veel dB(C) – evenementenbeleid door te drukken. Regenten onder mekaar regelen dat gewoon. En reken maar dat na de dunningswerkzaamheden van het hele gebied door GGA de geluidsoverlast nog harder door de wijken en hele omgeving zal dreunen.

"Gaasperplas, recreatiegebied (Olonr. 1503245, d.d. indiening 17-10-2014)
Het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied Gaasperplas in het najaar van 2014 en/of voorjaar 2015."

Gebrek aan bloemen

Natuurbericht: "Uit onderzoek van stuifmeel van bijen uit museumcollecties blijkt dat het verlies aan bloemen in het landschap wel eens een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van wilde bijensoorten zou kunnen zijn. Dit werd al langer vermoed, maar tot op heden ontbrak hiervoor het bewijs. Dat bewijs is nu geleverd aan de hand van museumcollecties.

De achteruitgang van wilde bijen wordt vaak toegeschreven aan de achteruitgang van het landschap, in die zin dat er steeds minder bloeiende planten voorkomen en de bijen dus minder voedsel kunnen verzamelen. Alterra-onderzoeker Jeroen Scheper heeft samen met collega’s van onder andere de universiteiten van Wageningen, Leiden en Nijmegen het stuifmeel van bijen in museumcollecties onderzocht. Aan de hand hiervan konden zij bepalen welk planten door die ‘historische’ bijen (van vòòr 1950) als waardplant werden gebruikt. Zij onderzochten daarbij 57 bijensoorten.

Om de achteruitgang van de bijen te keren, zijn we er niet met het inzaaien van standaard bloemenmengsels, zoals nu veel gebeurt. “Dat biedt slechts soelaas aan een beperkt deel van de Nederlandse bijensoorten.” Volgens de auteurs zijn gerichte maatregelen nodig om de beschikbaarheid van de voorkeurswaardplanten van de verschillende soorten in het landschap te bevorderen."

Als Groengebied Amstelland en het Dagelijks bestuur van Zuidoost doorgaan met het rooien van bloemen en bloeiende struiken dan zal dat een effect hebben op de bijen in de bijenstal in het Gaasperpark. Voor het zoveelste jaar achter mekaar is GGA bezig met het uitdunnen van beplantingen, en dat enkel om meer ruimte te creëren voor evenementen. En dan heb je nog de spitsburgers die eisen dat bomen en struiken moeten wijken omdat ze teveel stuifmeel produceren dat hun autootjes zou vervuilen. Er zijn geen grotere vervuilers dan bomenkappers. En vergeet ook niet de metropolisering van Amsterdam die ook veel schade zou kunnen aanrichten.

bijen petitie

Red de bijen en de vogels: "In stilte sterven miljarden bijen en komt onze hele voedselketen in gevaar. Bijen maken niet alleen maar honing – ze vormen een groots nederig werkvolk dat 75% van onze belangrijkste voedselgewassen bevrucht. Binnen enkele dagen kan het Nederlandse parlement giffen verbieden die veel wetenschappers verantwoordelijk houden voor het afsterven van de bijen -- en nu ook de vogels.

Pesticiden genaamd neonicotinoïden, worden sterk in verband gebracht met de teloorgang van bijenkolonies, en de afname van wilde vogels op het platteland. In een niet-bindende stemming, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer al voor een ban op deze giftige chemicaliën gestemd. Nu beschikken ze over een kans om deze pesticiden een halt toe te roepen, maar bedrijven lobbyen echter met man en macht om het landbouwgif niets in de weg te leggen.

De volgende stap om onze bijen te beschermen is een debat komende donderdag in de Tweede Kamer. Als 20,000 mensen deze oproep ondertekenen, dan zal een parlementariër onze petitie regelrecht in het parlement brengen! Klik rechts om de bijen en de vogels van Nederland te beschermen, en deel dit vervolgens met iedereen."

Birdlife: "An increasing number of IBAs (Important Bird and Biodiversity Areas) are under threat from damaging development – much of which is poorly planned and does not take environmental values into account."

Het Markermeer is een IBA in gevaar.

Duistere tijden

De afgang van onze beschaving wordt steeds duidelijker. De normen vervagen. Het geld regeert. Ons erfgoed wordt vertrapt. Of het nu bomen zijn of menselijke waardigheid, het wordt voor je ogen vertrapt, ook door politici die beter hadden moeten weten. Das Ende des Optimismus

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende
Hat die furchtbare Nachricht
Nur noch nicht empfangen.

Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist.
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Der dort ruhig über die Straße geht
Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde
Die in Not sind?

...

Ihr aber, wenn es so weit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unserer
Mit Nachsicht.

(Bertolt Brecht)


azov bataljon
Azov bataljon in Kiev

Firedoglake: "In an awkward vote at the UN both the US and Canada as well as Ukraine voted against a resolution that condemned the glorification of Nazism. Ukraine has a complicated history with Nazism especially as it has neo-Nazis within the new power structure in Kiev, but the US and Canada would seemingly have no trouble condemning the glorification of a regime they successfully fought against in World War II.

The glorification of Nazism by far right parties and militias in Ukraine made the politics of the resolution tough to handle for many European countries who simply abstained with the total vote for the resolution being 115 in favor, 55 abstentions, and the three previously mentioned no votes. Among the yes votes was Israel."

Ook Nederland heeft zich onthouden van stemming.

Metropolitaan communisme

De metropolitane hype van de dag waart nog steeds als een spook over Amsterdam. Gelukkig is de superprovincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht van de baan. Maar sommige bestuurders zouden maar al te graag weer Utrecht binnenvallen net als Floris V in 1270. In Zuidoost bereikt Noord-Holland zijn grenzen. Dus als men de metropool erdoor wil rammen, dan wordt het persen en indikken. Maak je borst maar nat. Tjeerd Herrema en Iwan Leeuwin hebben al aangekondigd dat overlast, criminaliteit en opstootjes bij een grote stad horen. Inderdaad, elke metropool die zichzelf respecteert heeft zijn rassenrellen en gewelddadigheden. Leve de metropool! Wifi in parken zou ook goed helpen om de criminaliteit daar in te burgeren. Alles is tenslotte commercie. Criminaliteit is goed voor de economie is een van de dogma's van het neoliberalisme. Daarom wordt de politie-inzet voor de burger ook op een laag pitje gezet. De burger moet het zelf maar doen.

charivary
SADEV rot op!

Zefhemel: "Een enkele grote stad is nu eenmaal economisch veel krachtiger dan een samenraapsel van kleine steden. Het is een keuze. Toch bestaat Groot-Parijs voor tachtig procent uit platteland. En het is, net als in Nederland, overwegend vruchtbaar bouwland. Ondertussen groeit Parijs jaarlijks met 50.000 nieuwe inwoners. Dat vertelde Bertrand Lemoine, historicus-ingenieur, tevens oud-directeur van het Atelier du Grand Paris. Hij gaf een introductie op Grand Paris tijdens de conferentie ‘La Ville du Futur’ in La Defense, hij benadrukte het multipolaire karakter binnen de metropoolvorming en problematiseerde het grootstedelijke bestuur.

De groei van Parijs, aldus Lemoine, vindt niet meer plaats in de periferie. Die metropolitane periferie is daar liefst 1000 kilometer lang, maar onder de mensen is die zone weinig geliefd. Hij noemde de politiek van groeikernen rond Parijs mislukt. De contrasten binnen Groot-Parijs zijn erg groot en groeien. In het centrum zijn de grondprijzen extreem; ook het westen doet het veel beter dan het noorden of het oosten. In het centrum wil iedereen wonen, maar het lukt niet om aan deze marktvraag te voldoen. Parijs moet verder verdichten. Dat doet ze ook. Maar te langzaam. De nieuwe, kostbare metrosystemen met hun 70 nieuwe stations moeten hierin uitkomst gaan bieden. Later sprak nog de wethouder Ruimtelijke Ordening van Parijs, Jean-Louis Missika. Hij gaf de oplossing voor het nijpende probleem: niet zozeer meer bouwen, want dat lukt toch niet, maar huizen delen, kamers delen, voorzieningen delen, leven in kleinere ruimtes met minder spullen, het past volgens hem in de nieuwe vorm van delen en samenwerken – metropolitaan ‘communisme’ – die over ons spoelt."

Laten we vooral geen voorbeeld nemen aan Parijs en Londen. De periferie van Parijs is een wangedrocht. De weerstand groeit.

Charivary: "La ville en mouvement ? En mouvement vers où ? Pour qui ? Poussé par quoi ? Décidé par qui ? Est-ce que « mouvement », ça veut dire « progrès » ? Est-ce que le « progrès » c’est forcément mieux ? Est-ce que ça veut dire que, sans le projet « Ivry confluences », la ville serait immobile, paralysée, voire morte ? Est-ce que nous pouvons décider de quel mouvement nous voulons faire partie ? Et sommes-nous libres de nos mouvements dans la ville où nous vivons ?"

Vertaling: "De stad in beweging? Beweging waarheen? Voor wie? Gedreven door wat? Besloten door wie? Betekent deze 'beweging' ook vooruitgang? Is die vooruitgang ook definitief beter? Betekent dat dat zonder het project 'Ivry als hub', de stad onbeweeglijk, verlamd, ja zelfs dood zou zijn? Kunnen wij zelf beslissen van welke beweging wij deel willen uitmaken? En zijn wij vrij in onze bewegingen in de stad waarin wij leven?"

L’édito du numéro 1, imprimé en juin 2013, annonçait la couleur : «Nous revendiquons une autre vision de la ville, non pas comme un lieu de rentabilité où chaque mètre carré doit être exploité pour en tirer un rendement maximal, mais comme un lieu de vie, de liberté et de solidarité, qu’il s’agit de recréer par la réappropriation populaire.»

Nummer 1 Charivary: "Wij eisen een andere visie op de stad, niet als een wingewest waar elke vierkante meter geëxploiteerd moet worden om er een maximaal rendement uit te halen, maar als een plek vol leven, vrijheid en solidariteit, die opnieuw geschapen moet worden door overname door het volk."

LondonReviewOfBooks: "Serried Yuppiedromes

One simple way of grasping the magnitude of what has happened to London over the last thirty years is to compare the introductions to the first and most recent editions of Edward Jones and Christopher Woodward’s Guide to the Architecture of London. In 1983, they wrote of a city in decline, its population down by about a sixth from its postwar height. ‘London is cleaner and uglier than it was at the beginning of the century; but it is still cosmopolitan, multiracial and – thanks to its scattered structure – easy to live in.’

Thirty years later, in 2013, the calm, slightly rueful optimism has gone. London’s population is near its peak, its skyline mangled by ‘the erection of tall buildings, especially if they are of eccentric or self-promoting “iconic” design’, its scattered structure filled in through ‘central government’s quite gratuitous policy of “densification”’, ease of living made all but impossible for anyone other than the very wealthy, with a property bubble that ‘shows no signs of abating’. The images they use to illustrate this are two advertisements on the Tube: ‘Dystopia 1: London as Theme Park’ is an ad for the Oyster card that shows a skyline full of helter-skelters and ferris wheels; ‘Dystopia 2: London as Surveillance City’ is a reminder to get a TV licence, and shows an abstract cityscape of towers and terraces seen from above as if in a video game, with the legend ‘London is in our database. Evaders will pay.’ Something has gone horribly wrong, and the solace the authors find in the architecture of Caruso St John or Eric Parry does not make up for it."

Als bestuurders het hebben over 'op de kaart zetten', in beweging zijn, dan hebben ze het hoofdzakelijk over vastgoedprojecten, niet over sociale woningen. Men verklaart de stad (zoals ook Gaasperdam) dood of stervende, en komt dan met ambitieuze plannen voor ... nee niet voor de bewoners, maar voor de projectontwikkelaars en horeca. Ook de perifere Parijzenaars zijn het beu gedirigeerd te worden zonder zelf te mogen beslissen.

Ambitieuze projecten willen nog wel eens falen. G-Cab is mislukt. Ook GroenLinks meent dat vooruitgang een kwestie is van het subsidiëren van ondernemers. De VVD is allang blij; het dondert niet of een project slaagt of niet; ook als het faalt zijn er een aantal ondernemers die er flink van geprofiteerd hebben. Zo zijn miljarden gestoken in dure kantoorgebouwen, die leeg bleven staan en dan weer met gemeenschapsgeld afgebroken of gerenoveerd moeten worden. Intussen heeft de vastgoedsector miljarden verdiend aan de hype.

De metropolisering van Amsterdam gaat inderdaad de metropool-richting in: steeds meer mensen dakloos.

shot_2576
Hokken voor daklozen

DeZwijger: "Amsterdam heeft veel in huis

Meer alternatieve huisvesting om het stijgende aantal daklozen tegemoet te komen.

Begin 2012 waren ruim 27.000 mensen dakloos, waarvan bijna de helft verbleef in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dit aantal is sindsdien alleen maar toegenomen. Dak- en thuislozen hebben recht op goede zorg en een plek in de maatschappij. Van een war on homelessness zoals in de staat Utah, waar gratis appartementen worden uitgedeeld, is hier voorlopig nog geen sprake. Toch wordt er steeds meer gebruik gemaakt van opvang en zijn veel dakloze Amsterdammers op zoek naar een woning. Steeds vaker zijn dit mensen zonder achtergrond van verslaving, psychiatrie of schulden."

Misschien kan Zuidoost een paar kaveltjes beschikbaar stellen waar daklozen hun opgesexte en gerecycleerde honden-en konijnehokken voor een schappelijke prijs kunnen kopen en zelf inrichten.

Bomenkap in Gein

U kunt nog tot en met 26 november uw bezwaar indienen tegen het voorlopig ontwerp Gein 3 fase 2. Zie ook hier voor alle informatie.

shot_2483

Er is intussen ook al een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de betreffende bomen in de C. Aarnoutsstraat, W. Gerresepad en J. Krüsestraat. Daar kunt u het beste ook een bezwaar tegen indienen.

Zuidoost 29 oktober 2014: "Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Aarnoutsstraat 1 t/m 193, W. Gerresepad 1 t/m 88 en J. Krüsestraat 1 t/m 194

(Olonr. 1457337, d.d. verzending besluit 22-10-2014) – 1106 ZE

Het kappen van 101 bomen conform het aangepast vastgesteld ontwerp Gein III, fase 2 (bomenplan en bomen onderzoek)

De genoemde besluiten zijn op de genoemde data aan de aanvragers bekend gemaakt door toezending. Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt een bezwaarschrift daartegen indienen bij het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam. Indien er sprake is van spoedeisend belang, kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd."

Ook voor het Gaasperpark is al een aanvraag ingediend voor 'het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied'. Daar zal binnenkort ook een omgevingsvergunning voor verleend worden. In feite betreft dit weer bomenkap ten behoeve van evenementen, om meer ruimte te creëren voor de tenten van Amsterdam Open Air dat het volgend jaar heel waarschijnlijk weer meer bezoekers wil toelaten om weer meer winst te maken.

"Aanvragen voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Gaasperplas, recreatiegebied (Olonr. 1503245, d.d. indiening 17-10-2014)

Het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied Gaasperplas in het najaar van 2014 en/of voorjaar 2015"

Zorg om de zorg


SP flashmob: "SP Den Bosch heeft met de aanwezigheid van Emile Roemer op zaterdag 15 november 2014 op een speciale wijze aandacht gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Met een Flashmob heeft de SP in het winkelcentrum ‘De Arena’ in Den Bosch, samen met opera zanger Martin Hurkens, winnaar uit het RTL televisie programma Holland’s Got Talent 2010, gezorgd voor een onverwachte show. Met de Flashmob beeldde de SP uit te streven naar een gelijkwaardige, menswaardige en solidaire gemeente voor iedereen."

Zembla: "SP wil zorgverzekeraars vervangen

De zorgverzekeraars in Nederland moeten opgaan in één landelijke overheidsorganisatie die van de basiszorgverzekering weer een publieke taak maakt. De SP pleit daar maandag voor, in aanloop naar het Kamerdebat over de begroting van Volksgezondheid deze week.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil daarmee een einde maken aan de marktwerking in de zorg. Dan kan volgens haar honderden miljoenen euro's aan uitvoeringskosten bespaard worden. Er komt dan ook een einde 'aan de concurrentie tussen verzekeraars en aan de eindeloze onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen'.

Eén landelijke organisatie kan volgens Leijten veel goedkoper werken en dan kunnen de zorgpremies omlaag. 'Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur betaalde premies ook achter ons.'

Volgens Leijten heeft het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd geleid tot steeds hogere ziektekostenpremies, een hoger eigen risico en een kleiner basispakket. Ze stelt dat de Zorgverzekeringswet is gestoeld op een verkeerde aanname, namelijk dat marktwerking en concurrentie ervoor zouden zorgen dat alles goedkoper en beter wordt. Leijten: 'Het tegenovergestelde is waar: het heeft ons alleen maar op kosten gejaagd en we hebben daar steeds minder voor teruggekregen. Met de Landelijke Zorgvoorziening brengen we de zorg terug waar het hoort: bij de mensen en de professionals.'"

Zembla: "In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. De vraag is alleen wat dit alles betekent voor de kwetsbare ouderen in de samenleving.  ZEMBLA laat zien hoe mensen die zelf al op leeftijd zijn, veelal ten koste van zichzelf, voor anderen zorgen."

Evaluatie evenementen Zuidoost

Zoals verwacht en gevreesd was de vergadering van de bestuurscommissie gisteravond zeer teleurstellend. Er is met de komst van de bestuurscommissies nauwelijks iets veranderd aan de vriendjespolitiek en het gerommel in Zuidoost. Er werden moties ingediend op de voordracht betreffende de evaluatie van het evenementenbeleid. Een evaluatie was het in feite niet. De gebruikelijke partijen kwamen met hun gebruikelijke dooddoeners en stoplappen om een ondeugdelijk beleid goed te praten en verder door te drukken.

shot_2569

Opvallend kwam OZO met een motie om de locatie van het Kwaku zomerfestival te wijzigen. Daar was wat gesteggel over. Jaensch wilde de genoemde alternatieve locaties, het Arenagebied en Borchland, verwijderd zien uit de motie. Borchland hoort niet bij Zuidoost en het Arenagebied was uitgesloten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat mevr. de Boer van OZO stiekem toch het Gaasperpark als andere locatie op het oog had, wat door Jaensch meteen ook aangeduid werd als enige andere mogelijkheid en dat was volgens hem geen optie. Dus Jaensch kwam hier nog redelijker uit de hoek dan OZO. Kwaku in het Gaasperpark was ook inderdaad onmogelijk. Daar had Jaensch helemaal gelijk in. De regels van GGA laten dat gewoon niet toe. Het voorstel van OZO werd dan ook verworpen. Maar het typeert toch weer de irreële wensen van OZO. Vreemd genoeg had OZO het over geluidsoverlast, verkeersoverlast, enz. in het Bijlmerpark, nu Mandelapark, door Kwaku. Ik ga ervanuit dat een van de leden van OZO daar in de buurt woont en daarom het festival daar weg wil. Nog meer kan men spreken van overlast in het Gaasperpark door Open Air, maar daar hoor je OZO met geen woord over. Dit is OZO ten voeten uit. Zo denken ze, zo ageren ze.

De enige moties die begrip hadden voor natuur en groen waren die van D66 en de CU. De CU wilde dat op de noordoever van de Gaasperplas maximaal 2 grote evenementen plaats zouden mogen vinden, waarvan één dance event, met een maximum van 10.000 bezoekers. Jaensch vond natuurlijk dat het enkel gaat om de geluidsoverlast door basstonen, niet om het aantal bezoekers. Een verkeerde voorstelling van zaken natuurlijk, want er is ook veel overlast door de grote aantallen bezoekers. De inspraak van mevr. te Riet hierover werd zoals gebruikelijk volkomen genegeerd. Het is wel jammer dat de CU gezwicht is voor de druk van Jaensch en nu wel voor grote evenementen in het park is. Is hier mogelijk sprake van een onderhandse deal tussen Jaensch en de CU? In dit verband ben ik benieuwd hoe het verlopen is met de bouwaanvraag voor een nieuw kerkgebouw voor de secte Resurrection Power and Living Bread Ministries. De motie van de CU werd verworpen, ook door GroenLinks. Iwan Leeuwin bestond het zelfs om te pleiten niet voor minder bezoekers (en geluidsoverlast) maar meer; Open Air zou moeten uitbreiden. Leeuwin moet zich diep schamen.

D66 wilde een eigen onderzoek door het stadsdeel van de economische spinoff uit Amsterdam Open Air voor het stadsdeel. Deze motie werd ook verworpen, ook door GroenLinks. Mevr. de Boer van OZO had het weer verkeerd begrepen. Haar uitleg over haar afkeuring van deze motie deugde van geen kanten. Het gaat hier niet om inzage in de opbrengstcijfers voor Open Air, maar om de opbrengst voor het stadsdeel en met name de beheerder van het groengebied Groengebied Amstelland. Mevr. de Boer had dus geen belangstelling voor de onderbouwing van het beleid van 'behoud door ontwikkeling'; zij vindt dat de winst van een particulier bedrijf niet onze zaak is; daarbij gaat zij voorbij aan het feit dat het onderhoud van het park wel bekostigd zou moeten worden uit de opbrengsten uit Open Air. Dat is nu niet te controleren. Mijn veronderstelling is dat de opbrengsten voor het groengebied – dus de prijs die Open Air aan GGA betaalt voor het huren van het park – veel lager is dan de kosten voor GGA en het stadsdeel om het park 'festivalklaar' te maken. Het komt dus neer op een vulgaire subsidiëring van een particulier bedrijf. Dat zou volgens mij als corruptie te bestempelen zijn.

OZO spreekt met een gespleten tong. De partij komt voort uit de 'Leefbaarheids'hoek, wat mevr. de Boer zoveel mogelijk probeert te verdoezelen. Maar een partij die niet gelooft in de klimaatsverandering zoals ik ooit een bioloog van OZO eens hoorde vertellen, is niet geschikt om het algemeen belang te dienen en ons stadsdeel de toekomst in te leiden. Milieuvervuiling heeft zeker niet de belangstelling van OZO. OZO is een partij voor de 'vrije jongens'. Jammer genoeg is deze verdwazing ook zichtbaar bij een partij als GroenLinks die van het ene schandaal in het andere fiasco rolt. Veel groen en links is er niet meer bij. Iwan Leeuwin maakt zich meer druk om goedkope kaartjes voor het festival voor bewoners van Zuidoost en vooral hemzelf. Hij vindt ook dat opstootjes af en toe bij een festival horen. Waarvan akte.

inspraak te Riet
Inspraak mevr. te Riet gisteravond

Toen Iwan op het scherm kwam liep de hele internetstream in de war. De uitzending stokte. De weergave op de site van ZO vandaag is nog steeds een puinhoop. Overal staat hetzelfde fragment. Ook het geluidsfragment dat gedownload kan worden is hetzelfde en onvolledig. De inspraak van mevr. te Riet is volledig van de website verdwenen. Het is weer fraai. Indien het dagelijks bestuur er prijs op stelt om dat gedeelte van de vergadering toch beschikbaar te maken, dan kan men de inspraak van mevr. te Riet hier downloaden (BC 18nov2014).

Heel opvallend, verbazend, ja zelfs verbijsteringwekkend was de uitspraak van mevr. Dalgliesh dat in de mediatie tussen bewoners van Nellestein en Amsterdam Open Air een akkoord was bereikt. Daar mocht ze nog geen verdere informatie over geven. Ik heb geen inzage in wat in de mediatie is gezegd en bereikt maar dit lijkt mij toch heel vreemd. De standpunten van beide partijen zijn namelijk tegengesteld en er lopen nog twee zaken bij de Raad van State over deze kwestie. Dus nu vraag ik mij af of mevr. Dalgliesh niet de boel aan het belazeren is of gewoon slecht geïnformeerd is. Ik ga mij hierover verder informeren en u hoort hier gauw nog meer over.

De voordracht van het stadsdeelbestuur over de evaluatie van evenementen is uiteindelijk midden in de nacht goedgekeurd met 11 voor- en 2 tegenstemmen. Een zeer teleurstellend resultaat. Dit betekent gewoon dat de integriteit van de bestuurscommissie geen cent waard is. Men weet nu onderhand dat grote evenementen in het Gaasperpark tegen het bestemmingsplan indruisen; toch gaat men stug door met het negeren van een rechterlijke uitspraak. Stadsdeel Zuidoost loop er nog steeds de kantjes af, ondanks de dappere pogingen van D66 en CU (waarvoor mijn dank) om hier verbetering in te brengen. Vooral OZO en GroenLinks stellen zeer teleur. Van de VVD en de PvdA had ik niet anders verwacht, zij volharden in hun boosheid.

Dan nog even over de inspreekster die een andere naam wilde voor de Ruwelswal. Ze beweerde eerst dat er geen naam voor dit pad was, meer even later gaf ze toe dat het een van de oudste geschiedkundige naamgevingen was in onze buurt. De Ruwelswal loopt ook over de provincie Utrecht, naar het Gein toe. Het lijkt mij niet verstandig om deze mooie oude naam te gaan vervangen. Deze naam komt voor in allerlei officiële stukken, zowel van Noord-Holland als van Utrecht. Een nieuwe naam is leuk bedoeld, maar we moeten zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed. De naam Ruwelswal is algemeen bekend (in fietsroutes) en in gebruik bij recreatieve verenigingen, en is bijzonder interessant voor mensen die onze streek toeristisch willen verkennen. Langs deze route zie je namelijk nog een stuk geschiedenis, dat vind je terug in de naamgeving.

Buurtconferentie

Gisteravond was er weer een buurtconferentie over de toekomst van Gaasperdam en Driemond. Ik noem het een buurtconference. Ik ben onderhand de tel kwijtgeraakt in de reeks verkenningen en buurtconferenties. Dit moet de zesde of zevende zijn geweest. En telkens weer over dezelfde onderwerpen. Dus we schieten niet op. Het item 'glasvezelnet' is intussen verdwenen van de agenda. Sommigen willen liever kippen heb ik ergens vernomen. Trouwens, ik hoor net dat Reggefiber is overgenomen door KPN. Misschien komt er dan toch schot in een glasvezelnet. Het zou te gek voor woorden zijn als de bewoners van Gaasperdam dat weer zelf zouden moeten organiseren. Waar blijft het intitief van de ondernemers? Zijn die ook al bezig met een utopisch participatiebeleid? Ik mag hopen van niet. Zo zie je dat ook het neoliberale beleid van privatisering ongunstig uitpakt voor broodnodige vernieuwing. Alles is versplinterd en geprivatiseerd zodat van landelijk beleid geen sprake meer is. Van de politieke partijen zag ik alleen OZO. De rest hield het voor gezien.

buurtconferentie

Eindelijk een leuk iemand om de boel te presenteren. Nicole Terborg die we ook regelmatig zien als presentator bij RTVNH was vergeleken bij de inleiders bij vorige bijeenkomsten een hele verademing. Zij deed dat professioneel. Wat onze Surinamers betreft, het zijn toch meestal de vrouwen die de boel aantrekken en iets betekenen in Zuidoost. We kregen eerst een ambtenaar van Zuidoost te horen met een verhaal dat bol stond van onzindelijk taalgebruik. 'Van bolwerk naar netwerk', de 'ogen en oren', 'vertalen naar de gemeente toe', 'gebiedsgericht' en nog meer wollige onzin. Gelukkig werd de uitdrukking 'Gaasperdam op de kaart zetten' niet gebruikt. Oef!

(Even een zijsprongetje naar de straatschuimers van AT5 en RTVNH. Door bezuinigingen gedwongen gaan de presentatoren dan maar de straat op om mensen te interviewen. Dat is soms wel leuk, maar ik sta vaak ook versteld van wat ik te zien krijg. Men was laatst op bezoek in Volendam waar de (autochtone!) presentator doodleuk meedeelde niet van haring te houden, een andere lustte geen kaas. Mensen toch! Zijn jullie nou echte Hollanders! Geen kaas, geen haring. Dat ken toch niet! Ga toch fietsen stelen op de dam!)

Na een stukje cultuur, Bach gespeeld op de piano door een opkomend talent van Zuidoost, werd in groepen over een aantal onderwerpen gediscussieerd. Ik zat bij de groep Gaasperplas om het evenementenbeleid te bespreken. Nog steeds blijft het stadsdeel doordrammen met zijn illegale evenementenbeleid. Er wordt op deze bijeenkomsten nooit melding gemaakt van bestemmingsplannen of de EHS. Dus de inwoners van Gaasperdam worden nog steeds op het verkeerde been gezet. Het dagelijks bestuur wil doorgaan met grote evenementen en heeft nu zelfs de zuidoever ook als evenemententerrein opgenomen, illegaal, dat spreekt. Grote evenementen zijn in strijd met het bestemmingsplan en met de EHS-status van het hele gebied rond de Gaasperplas. Vanzelfsprekend had het stadsdeelbestuur een paar stromannen of beter gezegd -vrouwen in de discussies gesluisd, mensen die geen idee hadden wat het evenementenbeleid inhoudt, zich er nooit in verdiept hadden, maar daar wel met een opdracht van het stadsdeel zaten om voor evenementen te pleiten, want ze hadden ze hadden kinderen (en kinderen willen nu eenmaal keiharde muziek en drugs, maar daar hadden ze het niet over). Deze mensen hadden overduidelijk banden met het stadsdeelkantoor.

Jammer genoeg heeft Emile Jaensch het beleid nog steeds stevig in handen. Als actief politicus is hij de motor achter 'het op de kaart zetten van Zuidoost'. De PvdA en GroenLinks hebben geen politici van het kaliber van Jaensch om weerwerk te leveren. Dus het huidige beleid van het dagelijks bestuur van Zuidoost is nog steeds neoliberaal. Het gevaar bij actieve politici is dat ze zichzelf al gauw gaan beschouwen als de enigen die weten hoe het hoort te gaan en zich dan gaan opwerpen als regenten die eigengereid willen bepalen wat er gebeurt en daarvoor dan ook wetten, bestemmingsplannen en regels menen te mogen overtreden. Jammer genoeg wordt Emile Jaensch hierin ook gesteund door anderen in de PvdA en GroenLinks, zowel in ons stadsdeel als de centrale gemeente, die achter zijn beleid staan. Daarmee zijn deze partijen zichzelf in de wielen aan het rijden.

De PvdA is historisch en ideologisch gezien opgegroeid met een haat voor alles wat linkser is dan de PvdA zelf. Dat begint ze nu op te breken. De kongsi met de neoliberalen is een strategische fout geweest. Rob Oudkerk voorspelt de ondergang van de PvdA. Daar kon hij wel eens gelijk in krijgen. En ook GroenLinks verliest zijn groene en linkse veren. Het groene G-cab project is mislukt. Er was een 1000-bomenplan, maar er worden jaarlijks wel meer dan 1000 bomen in Zuidoost gekapt en daar reken ik vanzelfsprekend de kap voor de Gaaspersingel en de overkapping van de A9 niet bij. Voor de evenementen wordt het Gaasperpark uitgedund. Men noemt het 'opwaardering' maar het komt neer op afbraak en afwaardering. En dat in een EHS-park! Nee, GL is ook niet meer wat het geweest had willen zijn. En zowel GL als de PvdA staan voor een aantasting van de zorg die niet normaal meer is.

Maar de PvdA van Amsterdam is niet die van Zuidoost. De vriendjespolitiek tiert hier nog steeds welig. In Zuidoost heersen een aantal PvdA dynastieën die de baantjes en de macht verdelen. Ieder kent die families wel. Het wordt op den duur een beetje inteelt. Nu zijn er een aantal buurtambassadeurs 'aangesteld' door de dienstdoende agogen. Die mensen voor Gaasperdam zijn voorgesteld aan de zaal gisteravond. Allemaal heel leuk en enigjes, maar je zult geen zinnig buurtwerk kunnen leveren als je het enkel hebt over de noodzaak van 'Liefde' en God in een wijk. De enigen die weer garen spinnen bij deze ambassadeurs zijn de agogen die ervoor betaald worden om dit soort aardige maar weinig zinnige initiatieven op te zetten. Dat ligt dan weer aan het belabberde niveau van die agogen, die afkomstig zijn van ROC of HVA, maar nooit geleerd hebben om een vergadering te notuleren of een zinnig betoog op papier te zetten. Daarom rommelt men maar wat aan met aardigheidjes die geen zoden aan de dijk zetten. Iedereen mag alles zeggen en bespreken. Maar uiteindelijk bepaalt toch Emile Jaensch, pardon het dagelijks bestuur, pardon de gemeente Amsterdam, hoe Zuidoost eruit moet zien. Wat het evenementenbeleid betreft, dat wordt gewoon dictatoriaal doorgedrukt tegen alle regels in en tegen de adviezen en argumenten in van inwoners die zich al jaren met deze materie bezighouden en nog steeds genegeerd worden door de nomenklatura. De mens wikt, maar Jaensch beschikt.

Vanavond wordt het evenementenbeleid besproken in de bestuurscommissie. Daarin trekt Emile Jaensch stevig aan de touwtjes. Hij weet als geen ander de commissieleden te bespelen en achter zich te krijgen. Hij is als politicus zeer bekwaam en handig; zo handig dat hij zonder al te veel moeite anderen om zijn vinger kan winden met allerlei onderhandse dealtjes en afspraken. Maar dat is geen democratie, het is zelfs in strijd met de basisprincipes van democratie die gebaseerd hoort te zijn op degelijke argumenten en wetten en regels. Dat dreigt flink fout te gaan. De democratische en maatschappelijke normen en waarden worden naar beneden bijgesteld. Dat is een trieste en ongewenste ontwikkeling.

zorg voor jezelf
Dubieuze poster
(misschien is een rustig park wel de ideale plek om te ontspannen)

In een uitzending van Brandpunt hoorde ik onze oudvoorzitter Tjeerd Herrema zeggen dat "overlast en criminaliteit horen bij een grote stad". Dat typeert het falende beleid van een partij als de PvdA. Triest, intriest. Dat is wellicht wat men bedoelt met de 'metropolisering' van Amsterdam. In mijn ogen betekent het stijgende misdaad, overlast en met het oog op Zuidoost een groter gevaar voor raciale tegenstellingen als de verdichting nog verder gaat en onze groengebieden misbruikt worden voor grote evenementen. Er is tijdens de bijeenkomst gisteravond al vanaf het begin door een van de inleiders gezegd dat in Gaasperdam de bevolking steeds ouder wordt. Bejaardenhuizen zijn hier inderdaad bewust neergezet in een rustige, ontspannende omgeving. Die wordt steeds verder aangetast door de evenementenindustrie die Emile Jaensch tegen alle argumenten en regels in wil doordrukken. De jongeren hebben al heel Zuidoost in bezit wat evenementen betreft. Er wordt enkel nog voor de jongeren gecaterd (letterlijk). Ze worden gepamperd tot ze er obesitas van krijgen. En dan maar vetmesten met steeds meer horeca en worlds of food. Maar daar zal Jaensch wel een plan mee hebben. Meer obesitas vereist meer gezondheidszorg en dat is goed voor de gezondheidsindustrie, zal de brave man wel denken, en ook goed om te wijzen op de noodzaak van sport, ook een hobby van Emile. De cyclus gaat van vetmestmarkt, over zorgmarkt naar sportmarkt. Intussen krijgen we dubieuze freudiaanse slogans te zien gesponsord door de agogen van Swazoom. 'Zorg voor jezelf'. Het motto van de huidige regering. Oprutten en wegwezen. De overheid trekt zich terug. De agogen, de welzijnswerkers, zorgen goed voor zichzelf en rommelen wat in de marge.

Maar niet getreurd, er komt vast gauw weer een buurtconferentie waarop u weer hetzelfde kunt zeggen, en weer te horen krijgt dat het dagelijks bestuur niet wil dat u zegt dat u genoeg heeft van dance events en grote festivals. Het kost een centje, maar dan heb je ook niks. Het enige wat maakbaar is is de illusie. Zorg goed voor jezelf, mensen, want van onze overheid moeten we het niet meer hebben.

Amazon

Amazon.nl ging vandaag van start. Enkel met Kindle boeken. Dus veel stelt het niet voor. Er komt naast Bol, Kobo, Bruna, iBooks, et cetera dus gewoon een leverancier van e-books bij zou je kunnen denken. Maar niet heus. Je kunt al jaren Kindle books in allerlei talen kopen en downloaden van Amazon.com. Het enige wat nu verandert is dat je je account via A.com of A.nl kunt laten lopen. Ik neem aan dat de keuzemogelijkheden bij beide hetzelfde zijn, hetzelfde aantal beschikbare boeken. Daarom zie ik geen reden om over te schakelen op een A.nl account.

FS

Fokke & Sukke gaan vandaag ook digitaal bij Amazon. Maar daar zit ik echt niet op te wachten. En de ettertjes zijn in uiterste noodgevallen ook bij A.com te krijgen. Hooguit kan er een cent of twee verschil zitten in de prijs; er is tenslotte een valuta-omrekening. Much ado about nothing voorlopig dus.

E-books in vreemde talen zijn wel bijzonder aan te raden, omdat je in je Kindle (ook de App op de iPad) een aantal (gratis) vertalende woordenboeken kunt downloaden, zodat je snel een woord kunt opzoeken zonder een dik woordenboek uit de kast te hoeven halen. En in geval van nood kun je ook makkelijk wikipedia of google raadplegen. En de klassiekers zijn meestal voor een spotprijs te krijgen. Bedniye lyudi (Arme mensen) van Fjodor Dostojevski is er al voor $3,80 of €2,99. Het heeft weinig gescheeld of de schrijver was na zijn eerste werken al gefusilleerd door de Tsaar; gelukkig – excusez le mot – werd het dwangarbeid in Siberië.

Ombudsman over vergunningen

NationaleOmbudsman: "Gemeente moet voldoende kans bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunning

Het Soenda festival in De Bilt trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Zowel in 2013 als in 2014 is de vergunning pas enkele dagen voor het festival verleend. Verzoeker klaagt er over dat het daardoor niet mogelijk was effectief bezwaar aan te tekenen.

De Nationale ombudsman overwoog dat zowel de organisator, als de omwonenden van een evenement er bij zijn gebaat dat er ruim voor de geplande datum van het evenement duidelijkheid is over de afgifte van de vergunning en de daarin opgenomen voorwaarden. Voor de organisator biedt dit zekerheid over het doorgaan van het evenement en duidelijkheid over hetgeen van hem of haar wordt verwacht. Voor omwonenden biedt dit de mogelijkheid te beoordelen of hun belangen, bijvoorbeeld het tegengaan van overlast, in voldoende mate zijn beschermd.

Uit het onderzoek blijkt dat het college alles-op-alles heeft gezet om nog vóór de datum van het reeds door de aanvrager geplande evenement vergunning af te geven. Op zichzelf is dit een prestatie, omdat er weinig tijd beschikbaar was tussen de datum van het evenement en de datum waarop de (volledige) vergunningaanvraag was ingediend. De ombudsman is echter tevens van oordeel dat het college het belang van de organisator hierdoor uiteindelijk zwaarder heeft laten wegen dan het belang van verzoeker. Door pas enkele dagen voor het evenement een vergunning af te geven, was het voor verzoeker niet meer mogelijk een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Een procedure die de overheidsinstantie, naar aanleiding van de argumenten die door de bezwaarmakers zijn aangevoerd, de mogelijkheid biedt haar eerdere beslissing volledig te heroverwegen. Deze heroverweging was nu feitelijk niet meer mogelijk. Ook was de periode tussen de vergunningverlening en het evenement zo kort dat het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank geen reële mogelijkheid meer was. Derhalve heeft het college gehandeld in strijd met het vereiste van fair play.

De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman is derhalve van oordeel dat het college heeft gehandeld in strijd met het vereiste van fair play en acht de klacht gegrond."

Dat is precies de situatie die zich ook al jaren voordoet in Amsterdam Zuidoost, trouwens in heel Amsterdam. De burgemeester (en het stadsdeelbestuur van Zuidoost) beriep zich herhaaldelijk op de gebuikelijkheid van een procedure die in feite neerkomt op onbehoorlijk bestuur en een inbreuk op fair play. Het wordt tijd voor een terugkeer naar behoorlijk bestuur.

Belastingparadijs

belastingparadijs

In NOS nieuws beweert staatssecretaris Wiebes dat Nederland geen belastingparadijs is. Onze overheid is zeer goed in het verzinnen van verhullende terminologie. Belastingontwijking is volgens het net uitgekomen rapport niet hetzelfde als belastingontduiking. Want kijk, diz being de Nedderlens, er is altijd een manier om wat krom is recht te praten in onze wetgeving. Ontkennen doet het ook goed. Wiebertje moet zich schamen.

VK: "Voor de VS is Nederland hét favoriete belastingparadijs

Nederland is niet zomaar een belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals, het is hét belastingparadijs. Er is geen land waar om fiscale redenen zo veel geld naartoe wordt gesluisd als Nederland. De 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de Fortune 500, stalden in 2010 127 miljard dollar (93 miljard euro) fiscaal vriendelijk in Nederland.

Daarmee was Nederland veel populairder dan beruchte belastingparadijzen als Bermuda (94 miljard dollar) en de Kaaiman Eilanden (51 miljard). Er is ook geen land in de wereld dat van zoveel multinationals een of meer bv's heeft."

NRCQ: "Hoe Nederland een belastingparadijs werd

De Europese Commissie bekijkt vandaag of er een formeel onderzoek komt naar fiscale vluchtroutes voor multinationals in Nederland en Ierland. Ten minste, dat hebben ingewijden gezegd tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Eurocommissaris Algirdas Semeta (Belastingzaken) heeft flinke kritiek op belastingparadijzen als Nederland. Hij noemde het gunstige belastingbeleid voor multinationals vorige week “agressief”, “kortzichtig” en schadelijk voor andere lidstaten van de Europese Unie."

EUObserver: "Dutch tax regime similar to Luxembourg's, auditors find

Dividend, interest and royalty payments that companies let pass through the Netherlands to avoid taxation have increased substantially in the past decade, the Netherlands Court of Audit has found.

In a report published on Thursday (6 November), the court writes that tax laws and treaties that originally were meant to avoid that a company has to pay the same tax twice, have led to a tax climate in the Netherlands which is “favourable to multinationals”.

It also signals that the Dutch parliament “does not have a complete view” of how the country's tax policies lead to tax avoidance.

The European Commission is currently investigating whether tax authorities in the Netherlands have provided state aid to Starbucks. It is executing similar inquiries in Ireland (Apple) and Luxembourg (Fiat and Amazon)."

Algemene Rekenkamer - Belastingontwijking

Rapport Belastingontwijking: "Internationaal opererende ondernemingen proberen bij de structurering van hun activiteiten doorgaans om binnen de kaders van de wet de eigen belastingdruk te verlagen. Dit wordt tax planning genoemd. Anderen spreken in dit verband van belastingontwijking. Zowel bij tax planning als bij belastingontwijking wordt binnen de kaders van wet- en regelgeving gebleven. Belastingontwijking moet scherp worden onderscheiden van belastingontduiking, omdat in het laatste geval wel in strijd met wet- en regelgeving wordt gehandeld.

Het fiscale klimaat voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland wijkt op het niveau van individuele regelingen op hoofdlijnen niet af van dat van andere vergelijkbare Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Wel zorgen vooral regelingen die primair gericht zijn op het voorkomen van dubbele belasting ervoor dat ons land een fiscaal gunstig klimaat heeft voor internationaal opererende ondernemingen. Het gaat dan om regelingen als:

• het niet nogmaals belasten van in het buitenland gegenereerde inkomsten uit deelnemingen;

• het ontbreken van bronbelasting op rente en royalty’s;

• de in belastingverdragen overeengekomen verlaagde bronbelasting op inkomend dividend, rente en royalty’s.

Internationaal opererende ondernemingen maken van die regelingen gebruik door hier vennootschappen te vestigen voor het ontvangen van dividenden, rente en royalty’s en het doorgeven daarvan aan niet in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen."

Karin Spaink: "Naomi Klein zette een intrigerende gedachtenstap. Zij beweert dat, na de stadstaat, de natiestaat en de federale staten, we nu naar een nieuwe regeringsvorm groeien: de bedrijfsstaten. Op veel punten groeit de invloed van internationale firma’s de ‘gewone’ politiek letterlijk boven het hoofd: via handelsverdragen wordt bedrijfsmacht boven die van individuele naties gesteld. Het nieuwe trans-Atlantische verdrag dat nu in de maak is, TTIP, geeft bedrijven zelfs het recht om schadeloos te worden gesteld indien een verandering in nationaal beleid hun belangen schaadt. Daarmee krijgen ze een ijzersterk wapen in handen om nationaal beleid te blokkeren.

Tekenend is dat delen van de rechtspraak worden overgeheveld naar het bedrijfsleven. De entertainmentindustrie hamert er al jaren op dat zijzelf als politie, aanklager, advocaat en rechter moet kunnen optreden, en wil dit deel van de rechtspraak liefst geheel zelf afhandelen. Ook het TTIP voorziet in rechtspraak door multinationals: als een bedrijf een overheid aanklaagt, zou een mediator – aangesteld door multinationals – in alle beslotenheid een bindende uitspraak moeten doen.

De staat wikt, de multinational beschikt."

Festivalisering van parken

Festivalisering van parken

Praat met de politiek over deze ontwikkelingen, maak zichtbaar aan de bestuurders hoe u daar over denkt. Laat van u horen!

– Donderdagavond 20 november organiseert Partij voor de Dieren een bijeenkomst over festivalisering van parken en groen in de stad. (zie hieronder voor meer informatie en aanmelding)

– Binnenkort besluit bestuurscommissie Zuidoost over profielen evenementen  locaties: bij Gaasperplas ook op de zuidoever 5000 bezoekers per dag, 17 dB verschil tussen dB(A) en dB(C) was  max.15 dB (dat betekent meer dreunende bassen!).

– Binnenkort besluit bestuurscommissie Oost over tijdelijk verplaatsen van festivals naar andere parken vanwege werkzaamheden in Oosterpark.  In eerste instantie binnen stadsdeel Oost, maar voor feest na herdenking Keti Koti (wel bij monument in Oosterpark) wordt nog een locatie gezocht (vorig jaar 35.000 bezoekers).

– Begin 2015 besluit de stad over het evenementenbeleid.

Op de website van de stad en stadsdelen zijn agenda's, data, en stukken te vinden van deze vergaderingen. Komende vergaderingen in stadsdeel Zuidoost.

uilheader

PartijVoorDeDieren: "De Partij voor de Dieren organiseert op donderdagavond 20 november een bijeenkomst over de festivalisering van parken en groen in de stad.

Raadslid Johnas van Lammeren, duoraadslid Lammert van Raan en Statenlid Bram van Liere zullen met Amsterdammers in gesprek gaan over de ontwikkeling waarbij parken en groen steeds meer in beslag worden genomen door grote festivals met luide muziek, en waarbij de inrichting van parken ook hieraan wordt aangepast door bijvoorbeeld bomenkap.

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen in de Stopera, Amstel 1. Geef u op via partijvoordedieren@amsterdam.nl. U ontvangt dan in de week van 10 november een officiële uitnodiging met tijd en locatie."

Million mask march


Terwijl Piketty voor de leden van de Tweede Kamer en heel Nederland zijn verhaal houdt over de groeiende ongelijkheid in onze neoliberale wereld, plant Anonymous vandaag ter gelegenheid van Guy Fawkes Day een internationale mars tegen de ongelijkheid. Het valt nog mee in Nederland zei Piketty. Maar hoelang nog? In de VS hebben de Republikeinen de meerderheid gehaald in de Senaat. Een klap voor de Democraten, maar is het ook een klap voor de democratie? Ik dacht het niet. Obama heeft meer oorlogen aangezwengeld dan de Republikeinen, heeft de Amerikaanse politiestaat verder uitgebouwd. De omvang van de bespionering door de NSA van Amerikanen en buitenlanders overtreft de Bespitzelung door de Stasi honderden duizenden keren. Dat Obama nu een lame duck is kan alleen maar gunstig zijn om zijn buitenlandse interventiewoede te beteugelen. God save America mocht Hillary Clinton ooit aan de macht komen. Het neoliberalisme heerst nog steeds. De hogepriesters van de winst hebben de macht in handen, en zij zullen fracken en moorden tot de Westerse beschaving geschiedenis is.

mmm-2014
Remember, remember the 5th of November!

Meer nieuws is hier te vinden. Londen zal wel van zich laten horen, hoewel onze media daar waarschijnlijk weinig of geen zendtijd en woorden aan zullen besteden. Op facebook vind u nog meer.

greedy

Het is opvallend dat men er in Nederland als de kippen bij was om voordat de vertaling van Piketty's boek uitkwam, een boek te publiceren dat probeert de stellingen van Piketty onderuit te halen, of zoals het op het boek staat 'Piketty samengevat in Nederlands perspectief'. De Nederlander is dom en heeft volgens Broers de juiste neoliberale interpretatie nodig van Piketty's boek. Piketty for dummies. Victor Broers mocht zich zelfs openlijk in VPRO Boeken afvragen of ongelijkheid wel zo kwalijk is. Voor de Nederlandse burgers wordt alles 'verklaard', lees voorgekauwd door ondernemers. Broers vindt dat het niet de 1%, de superrijken en de ongelijkheid zijn die een probleem zijn, maar de armoede. Maar armoede aanpakken zonder geld te halen bij de rijken en de graaiers is een onmogelijkheid. Het is duidelijk dat Broers de rijken wil sparen. Hij heeft niets geleerd van de crisis die is veroorzaakt door privatisering en deregulering ten gunste van de rijken.

Even later mocht in hetzelfde programma Louis Fresco, de PR-dame van Unilever, voor de zoveelste keer de 'heilzame' biotechnologie promoten. Met veel kunst en vliegwerk kregen we dan de indoctrinatie van de multinationals voorgeschoteld. Vreemd toch dat ondanks de macht van multinationals als Unilever, Monsanto enz. de honger in de wereld nog steeds niet uitgebannen is. Mevr. Fresco verdient er goed aan, maar de enige zorg van deze multinationals is winst maken. Broers en Fresco zijn twee propagandisten voor de status quo en de falende 'groeigedachte' van het neoliberale imperium (de 'groei' zit hem in de groeiende overdracht van geld en invloed van de armsten naar de rijksten). Nederland is bezig zijn achterstand in te halen (lees de gelijkheid en nivellering vaarwel te zeggen)  en waar er nog gegraaid en bezuinigd kan worden worden de gewone burgers voor het blok gezet. Maak je borst maar nat voor de hervorming van de langdurige zorg op 1 januari volgend jaar.

AD: "Op een dag trof Joop van Rijn (81) zijn vrouw en zeven demente medebewoners volkomen verlaten aan in de gemeenschappelijke huiskamer. De ene medewerker was om 14.00 uur in de middag vertrokken. De dienst zat erop. De shift van de volgende begon pas om 16.00 uur. Twee volle uren lang was er - op een vluchtige inspectie na - geen toezicht. En zo ging het niet één keer, maar gebeurt het al jaren meerdere keren per week. 'Vooral in het weekend.'"

VK: "Dagblad AD is door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet om het interview met Joop van Rijn niet te publiceren. De vader van de staatssecretaris van Volksgezondheid beklaagde zich dinsdag in het AD in een interview samen met een vriend over de zorg voor hun dementerende echtgenotes in een Haags verpleeghuis.

Toen het AD niet boog voor de druk, is hoofdredacteur Christiaan Ruesink indringend gevraagd niet te vermelden dat het om de vader van de staatssecretaris ging."

DeAzijnpisser: "Gisteravond zou de vader van van Rijn bij Pauw te gast zijn, maar die zag er vanaf, 'vanwege de ontstane consternatie....' ha! ha! ha! ha! ha! Ik zou wel eens willen weten, wat van Rijn zijn vader allemaal heeft toegebeten, nadat e.e.a. uitkwam en hoe hij zijn vader onder druk heeft gezet, niet naar Pauw te gaan....... Ongelofelijk weer, jezus wat een schoft!"

Om even terug te komen op Guy Fawkes en zijn Buskruitverraad. Het zijn de multinationals die de genadeslag zullen toebrengen aan onze democratie. 

Georg Monbiot: "A Gunpowder Plot Against Democracy

Juncker is now coming under extreme pressure. Last month 14 states wrote to him, privately and without consulting their parliaments, demanding the inclusion of investor-state dispute settlement [ISDS] (the letter was leaked a few days ago). And who is leading this campaign? The British government. It’s hard to get your head around the duplicity involved. While claiming to be so exercised about our sovereignty that it is prepared to leave the EU, our government is secretly insisting that the European Commission slaughters our sovereignty on behalf of corporate profits. David Cameron is leading a gunpowder plot against democracy."

Flevopark in actie

VriendenVanHetFlevopark: "Op 4 november houden de Flevoparkvrienden om 19.00 uur een manifestatie bij het stadsdeelhuis Oost (Amsterdam), met o.a. sprekers Jasper Groen – GroenLinks, Johnas van Lammeren – Partij van de Dieren en Jacek Rajewski – oprichter Sugar Factory en festivalproducent.
Na de manifestatie zal de tussenstand van de petitie tegen festivalisering van het Flevopark tijdens de vergadering van de bestuurscommissie Oost worden gepresenteerd.

Aanstaande dinsdag 4 november zal de bestuurscommisie van stadsdeel-Oost opnieuw vergaderen over de notitie 'Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015'. De mogelijke verplaatsing van grote festivals naar natuurlijke parken als Frankendael en Flevopark roept bij bewoners in Amsterdam-Oost veel weerstand op."

FlevoparkMegafestivals

GroenLinks: "“GroenLinks is om verschillende redenen tegen grote festivals met harde bassen in het Flevopark. De ecologische waarde van dit park in flora en fauna is hoger dan die van het Oosterpark ( zo ook bijv. in park frankendeal), er zijn meer bijzondere planten en vogels te vinden doordat het aan de rand, en niet midden in de stad ligt. Deze beschermen we graag. Dit betekent niet dat er geen festivals zouden kunnen plaatsvinden, dit kan op het moment ook al binnen het huidige beleid, in de kleine en midden categorie, hier zijn we niet tegen. Wij zien graag alle parken zo veel mogelijk ontlast, het is immers de achtertuin van de bewoners. Vandaar dat wij ook hebben gevraagd om oplossingen te zoeken binnen het huidige beleid. Zo zou Appelsap op een van de sportvelden kunnen worden gehouden, waar de overlast voor de buurt beperkt blijft, er veel minder ecologische schade wordt aangericht en het park beschikbaar blijft voor bezoekers uit de buurt. Wij begrijpen dan ook niet dat de alternatieven die voorhanden zijn niet worden aangepakt"."

Parkpolitiek

AT5: "In 'Park Politiek', het politieke discussieprogramma van AT5 en Het Parool, is Laurens Ivens te gast, die onder andere wethouder wonen is. 

Hoe gaat Ivens ervoor zorgen dat huren betaalbaar blijft in Amsterdam? En het zelf verhuren van je woning aan toeristen neemt een enorme vlucht in de stad. Maar liefst 7000 Amsterdamse huizen worden verhuurd via Airbnb, maar de regels zouden massaal worden genegeerd. Wat gaat de stad doen?

Verder gaan raadsleden Ariella Verheul (D66) en Diederik Boomsma (CDA) met elkaar in debat over de vraag of Amsterdam niet teveel een feest- en festivalstad wordt. En moet er strenger opgetreden worden tegen partydrugs na de drie doden tijdens het Amsterdam Dance Event?"


Als de jongeren dan toch zoveel geld over hebben voor festivals en drugs, laat ze dan ook bijdragen aan een sociale stad, waar ook aandacht is voor ouderen.

Aansluitend bij de armoedebestrijding van Laurens Ivens, hier nog een petitie:

ANBO: "ANBO vindt de bezuinigingsmaatregelen voor senioren onevenredig hard uitpakken voor de portemonnee van 65+.

2015 is het vijfde jaar op rij dat de koopkracht van senioren achterloopt op werkenden. Senioren die veel zorg nodig hebben, worden extra hard getroffen."

© 2009