Weblog

Gerommel met groen

shot_2430

Stadsdeel Zuidoost en Groengebied Amstelland gaan verder met hun aanval op het groen. De waterspeelplaats wordt gerenoveerd en overal verschijnen berichten hierover, maar er wordt wel wat verzwegen. Aan de betrokkenen werden andere dingen meegedeeld, namelijk dat de heg weg moest om daar een kleine evenementenlocatie te maken. Er waren horecaplannen, en een plan voor een avonturenspeelplaats van natuurlijke materialen. Hout voor de BBQ? Of natuurlijk beton? Natuurlijk ijzer? En is er ook geld voor onderhoud en handhaving? Jaensch meldde in de Bestuurscommissie dat er voor de 'opwaardering' Gaasperplas 180.000 euro beschikbaar zou komen grotendeels uit opbrengsten uit evenementen, deels betaald door het stadsdeel deels door GGA. Onduidelijk is welk deel aan daadwerkelijk natuurbeheer/ontwikkeling besteed wordt/is en welk deel als projectkosten vooral naar Recreatie Noord-Holland N.V.  gaat. Al deze plannen voor de waterspeelplaats zijn nooit op tafel gelegd bij besprekingen met omwonenden, noch in de Bestuurscommissie, noch bij GGA. In de Echo gaat het weer over openheid en herkenbaarheid waarvoor bosjes gedund moeten worden (zichtlijnen op het busstation en de benzinepomp versterken?) en het kappen van een grote populier om meer licht op de plantvakken (voormalige fietsenstalling van Open Air – ziet er abominabel uit) een kans te geven?

Thieme

PvdD: "Marianne Thieme maakt op Prinsjesdag een statement tegen greenwashing in het kabinetsbeleid. Ze draagt een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Thieme roept het kabinet op daadwerkelijk groene maatregelen te treffen in plaats van steeds business as usual voorrang te geven en dat te maskeren met zogenaamde duurzame maatregelen.

“Het kabinet treft vooral maatregelen die financiële belangen dienen, terwijl ambities voor dieren, natuur en milieu niet worden waargemaakt. We horen wel steeds groene woorden, maar het blijft bij woorden; een likje groene verf. Pure greenwashing”, aldus Thieme."

AnderEuropa: "Gisteren had in de milieucommissie van het Europees Parlement een stemming plaats over het nog langer verlenen van gratis CO2-emissierechten aan een aantal sectoren. Bedrijven die CO2 produceren moeten hiervoor in principe betalen, in de vorm van ‘emissierechten’, die ze op een CO2-markt kunnen kopen. Dit zou bedrijven ertoe moeten aanzetten minder polluerende procédés te ontwikkelen, maar de huidige marktprijs  van ongeveer 6 euro per ton CO2 is allesbehalve een stimulans. Erger nog: de meest polluerende sectoren zoals cement en staal krijgen hun emissierechten gratis. Deze overgangsregeling moest vermijden dat bedrijven delocaliseren naar landen die geen of minder eisen stellen (‘ koolstoflekkage’). Maar de Europese Commissie (EC) hanteerde een fictieve prijs van 30 euro/ton CO2 om uit te maken welke sectoren daarvoor in aanmerking komen. Op basis daarvan stelde de EC voor dat o.a. de cement- en staalindustrie hun emissierechten gratis blijven krijgen.

Over dit voorstel werd dus ... in de milieucommissie van het Europees Parlement gestemd, een stemming die doorslaggevend is voor de toekomstige stemming in plenaire zitting van het Parlement. De commissie stemde in met het EC-voorstel; er zullen dus naar alle waarschijnlijkheid  tot minstens 2020 gratis vervuilingsrechten blijven uitgedeeld worden. Er zou alleen verzet geweest zijn van groenen en sommige socialisten, die de gang van zaken te weinig transparant vinden.

Hoe absurd deze ‘klimaatpolitiek’ is, blijkt uit het feit dat de emissierechten zo kwistig uitgedeeld worden dat bedrijven de gratis ontvangen en niet gebruikte rechten verkopen op de koolstofmarkt. Staalproducent Arcelor Mittal verdiende er al miljoenen mee."

VroegeVogels: "De vergroeningsmaatregelen die voortvloeien uit het Europese landbouwbeleid werken juist averechts. Dat zeggen de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Door de invulling die de Tweede Kamer er aan geeft dreigen akkerranden, waar nu soorten als grauwe kiekendief, velduil en korenwolf (hamster) van profiteren, te verdwijnen. Soorten die zeldzaam zijn en waar  Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft. In Groningen is de grauwe kiekendief zelfs door de aanleg van akkerranden voor uitsterven behoed.

Volgens het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet 5% van het akkerareaal worden ingericht als 'ecologisch aandachtsgebied'. Per hectare krijgt een akkerbouwer daar méér groenpremie voor dan voor de ecologisch veel waardevollere akkerranden. Maar voor die 'vergroening' hoeft die boer minder te doen. De landbouwlobby heeft afgedwongen dat landbouwgewassen die stikstof binden (groenbemesters) ook mogen worden meegeteld als ecologisch aandachtsgebied. En die zijn juist weer van geen enkele waarden voor kiekendief en velduil."

Een paar jaar geleden begon de ANWB een lobby om het beleid van Natuurmonumenten te dwarsbomen. Natuurverenigingen moesten volgens de ANWB-directeur fuseren, er moesten banen geschrapt worden want de kosten in de sector waren te hoog. De kosten die autorijders veroorzaken zijn gigantisch veel hoger (snelwegen, ongelukken, milieuvervuiling). Dus zouden de autobezitters eens de portemonnee moeten trekken en veel meer moeten betalen om de schadelijke gevolgen van het autorijden nog enigszins te compenseren. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Onder het mom van 'geef de natuur terug aan het volk' moet de heilige koe de natuur in - waar zijn die autobanen tenslotte voor?!

Noord Holland

Natuurmonumenten houdt momenteel een enquête over het natuurbeleid. Overal worden discussiebijeenkomsten georganiseerd om de meningen te peilen. Ook in Amsterdam. En ja hoor, ook daar was iemand van de ANWB die het hoogste woord voerde en zelfs het lef had om te zeggen dat hij geen lid was van Natuurmonumenten. Ook Ivar Manuel van D66 deed een duit in het zakje, door te beweren dat er natuurgebieden waren met kwaliteitsnatuur en daartegenover parken waar evenementen plaats zouden moeten vinden. Onzin natuurlijk, je vindt soms meer biodiversiteit in parken dan in natuurgebieden. De hele vergadering was een beïnvloedingspoging om evenementen te pushen in alle parken van Amsterdam. De moderator deed zijn werk ook behoorlijk agressief door sommige mensen gewoon de mond te snoeren. Nogal teleurstellend. De enige boswachter in het panel zat er een beetje verloren bij. Dit is weer Nederland ten voeten uit. De eeuwige autolobby die meent overal zijn zin te moeten krijgen. En dan heb je nog de autobezitter zelf die het recht opeist op met zijn autootje naar natuurgebieden te mogen rijden en daar gratis zijn auto te mogen parkeren. 

OneWorld: "De tegeltuin is in opkomst. Zeker het afgelopen decennium zijn tienduizenden stukjes groen omgetoverd in degelijke grijze vlaktes. Tuinen, perken, bomen, alles moet eraan geloven. Geert van Poelgeest van Operatie Steenbreek weet wel hoe dat komt. "Het is gemak. Mensen zien een tuin als het verlengde van hun woonkamer. Een betegelde tuin vergt in hun ogen weinig onderhoud en het is makkelijk om er een terrasje op te zetten."

Operatie Steenbreek is een landelijke werkgroep van onder meer de universiteiten van Wageningen en Groningen, enkele  grote gemeenten, milieucentra en stadsecologen. Samen startten ze anderhalf jaar geleden het initiatief om het groen terug te krijgen in de voor- en achtertuinen van huizen. En dat is niet alleen een esthetische kwestie.

"Een gebrek aan groen is in de eerste plaats slecht voor de natuurlijke kringloop", vertelt Van Poelgeest. "Bomen, bloemen en planten die er normaal groeien en dieren worden verdreven. Maar het heeft nog veel meer gevolgen. Het water kan de grond niet in en spoelt bij een flinke regenbui het riool in dat de hoeveelheid helemaal niet aan kan. Kijk maar naar de beelden van 28 juli, dan zie je wat er kan gebeuren."

De beruchte hoosbui staat nog bij veel Nederlanders vers in het geheugen. De brandweer had in steden als Amsterdam, Utrecht en Arnhem dagenlang de handenvol aan het leegpompen van ondergelopen kelders en straten. Het water kon geen kant op, de riolen waren overvol. Grotendeels de schuld van de toegenomen bestrating en betegeling. In Nederland is ruim 7 procent van het landoppervlak versteend. Daarmee is het, achter Malta, het tweede meest 'versteende' land van Europa, ver boven het Europees gemiddelde van een kleine 2 procent.

De ondergang van groene tuinen heeft naast de slechte afvoer van regenwater nog een ander negatief effect: de temperatuur stijgt. Een of twee graden meer kan al leiden tot een hoger sterftecijfer, vooral bij ouderen. Opvallend is ook dat Den Haag door de hoge 'tegeldichtheid' de heetste stad van Nederland is. Letterlijk. Terwijl de ligging aan zee juist voor verkoeling moet zorgen.

Om Nederlanders bewust te maken van de problemen die de tegeltuinen veroorzaken, start Operatie Steenbreek in 2015 in vijf steden (Eindhoven, Amersfoort, Den Haag, Groningen en Leeuwarden) met een pilot. In de eerste plaats wordt hierbij in kaart gebracht hoe groot de problematiek nou eigenlijk is. Vervolgens wordt een start gemaakt met het informeren en adviseren van bewoners om hun tuinen weer te 'vergroenen'. Daarbij worden tuincentra, gemeenten en andere werkgroepen nauw betrokken. Want een structurele verandering kan volgens Van Poelgeest alleen door samenwerking in gang worden gezet. In zijn ogen moeten er bovendien wat misverstanden de wereld uit worden geholpen. "Een groene tuin hoeft bijvoorbeeld helemaal niet meer onderhoud te kosten. Als je het slim inricht bespaar je een hoop werk.""

egeltuin_of_tegeltuin

Dichtbij: "Deskundigen zijn namelijk van mening dat het massaal betegelen van tuinen mogelijk kan leiden tot overbelasting van de rioolstelsels met grote hoeveelheden afvloeiend water.

Een tweede probleem met de tegeltuinen is de verandering van het stedelijk microklimaat. Verharding heeft andere stralings- en thermische eigenschappen dan vegetatie. Steen warmt bij bezonning sterk op en houdt de warmte lang vast. Met name in hete zomers worden hittegolven in het stedelijk gebied versterkt, en ’s nachts blijven de temperaturen hoog met een slechte nachtrust als gevolg. Begroeiing heeft dankzij de verdamping van water een duidelijk verkoelend effect en zorgt voor minder extreme temperaturen.

Een derde probleem betreft de afname van de stedelijke biodiversiteit. Veel soorten insecten en vogels zijn door de intensivering van de Nederlandse landbouw in toenemende mate afhankelijk van stedelijk gebied. In versteende tuinen is voor deze dieren niets te halen en elke vorm van beschutting ontbreekt. Bij voortschrijdende verharding zullen dergelijke soorten onherroepelijk in aantal afnemen. Voor meerdere soorten hommels en solitaire bijen bijvoorbeeld vormen stedelijke tuinen in potentie een belangrijke habitat. Hetzelfde geldt voor zweefvliegen, waterjuffers en een aantal soorten vlinders. 

De vraag wat mensen bezielt om hun tuin geheel te bedekken is een hele interessante. Een hypothese is dat het mensen “te veel tijd kost” om een tuin te onderhouden. Verder lijkt het erop dat de tolerantie jegens groen in zijn algemeenheid aan het afnemen is, evenals de verbondenheid die mensen voelen met groen. Groen is goed voor in natuurreservaten en weilanden, maar alstublieft niet in mijn eigen tuin. Het veroorzaakt overlast en kost alleen maar tijd. De diepere drijfveren achter deze markante attitudetransformaties zijn nog altijd versluierd en vormen een interessant subject voor sociologisch onderzoek.

Naast de materiële welvaart die ons dit heeft opgeleverd is er ook een duidelijke schaduwzijde: de meeste burgers-consumenten houden in hun beslissing geen rekening met de gevolgen van die beslissing voor de collectiviteit. En nu komen we weer terug bij het betegelen van de tuin. Op individueel niveau een daad, op maatschappelijk niveau dus een “mis”daad."

Wat heb je liever: egels of tegels in de tuin?

Rappende baboesjka

De westerse oorlogspropaganda draait op volle toeren. Obama is weer de havik die men in Murka gewend is en die Amerika op de kaart zet, met bommen en granaten, een andere manier kent men daar niet. Daarom op deze plek wat tegengif. Oh, ik weet het, dit zal door the powers that be vanzelfsprekend bestempeld worden als de meest gore, vunzige vorm van propaganda. Eenvoud en waarheid zijn altijd onverteerbaar voor de grootste liegebeesten. En ook een aanfluiting voor rappende agressievelingen die stoer willen doen met haatzaaiende teksten. Onze gelijkgeschakelde media zijn tegenwoordig zeer geporteerd voor rechtsdraaiende meningen, ja zelfs neonazi's worden goedgepraat en getolereerd. Onze nomenklatura en meelopers doen graag een oogje dicht als het gaat om fascistische uitingen in landen waar we een vinger in de pap willen krijgen. Oekraïne heeft een zeer gevaarlijk nationalistisch probleem. De westerse steun aan Kroatië heeft ook daar het nationalistisch extremisme aangewakkerd en salonfähig gemaakt. In Oekraïne is een democratische regering verder weg dan ooit. De neonazi's die westerse steun kregen tijdens de Maidan-opstand gaan zich tegen het westen keren als ze hun zin niet krijgen. Oekraïne is voor decennia ongeschikt gemaakt voor toetreding tot de EU. De westerse 'beschaving' ("Als dat zou kunnen, graag" zei Gandhi) kan zich alleen nog laten gelden met geweld; van moreel of ideologisch overwicht is geen sprake meer. Geweld beheerst onze maatschappij van politiek tot computerspelletjes. Daarom deze baboesjka (klemtoon op eerste lettergreep), een Russische oma.

Natuurberichten

Allereerst een positief bericht. Daarna gaat het bergaf.

NRC-CharityAwards

RedDeRijkeWeide: "Vogelbescherming heeft met de advertentie ‘Zie jij ze nog?’ over de campagne Red de Rijke Weide de publieksprijs gewonnen van de NRC Charity Awards 2014. Onze advertentie won met ruim 10.000 stemmen. 200 organisaties hadden een advertentie ingestuurd.

Vogelbescherming is uiteraard blij met het winnen van de publieksprijs, die bestaat uit gratis publicatie van de advertentie in NRC Handelsblad of nrc.next. De prijs betekent letterlijk ruimte om het belangrijke verhaal van de rijke weide te vertellen. 

De campagne Red de Rijke Weide heeft als doel de bloemrijke weide vol bijen, vlinders en vogels terug in Nederland te krijgen. Al meer dan 88.000 mensen hebben de petitie ondertekend. U heeft nog tot half oktober de tijd om óók de petitie te ondertekenen."

shot_2407

RedDeRijkeWeide: "Natuur ondergeschoven kindje bij Rutte 2

Herstel van natuur blijft een ondergeschoven kindje bij het kabinet Rutte 2, zo blijkt uit de Miljoenennota en Troonrede. De Troonrede noch de Miljoenennota besteden ook maar enige aandacht aan natuur, terwijl de urgentie voor een goed natuurbeleid onverminderd groot is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde  vorige week in de Balans voor de Leefomgeving dat voor de milieudruk op natuur een fundamentele beleidsherziening nodig is. Maar het kabinet geeft niet thuis op dit punt. Wel wil het economische groei onder andere door een duurzame landbouw en visserij. Dat klinkt mooi maar dat moet nu concreet waar gemaakt worden en daarbij zal behoud van biodiversiteit plek moeten krijgen.

Want juist in het landelijk gebied gaat de natuur nog steeds achteruit met als meest zichtbare symbool de weidevogels. Met het opheffen van de melkquota per 2015 dreigt de intensivering van de melkveehouderij alleen nog maar toe te nemen. Vogelbescherming Nederland roept de overheid daarom op om verduurzaming van de landbouw ambitieus aan te pakken."

Natuurbericht: "Eind mei constateerden meerdere leden van de Werkgroep Europese Orchideeën afzonderlijk van elkaar dat nabij Almere orchideeën waren afgemaaid. Joop ten Dam deed namens de W.E.O. aangifte van de overtreding.

In eerste instantie werd melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Hoewel de organisatie bevoegd is om op te treden, werd al snel medegedeeld dat er alleen actie ondernomen wordt wanneer er geen sprake is van een zogenaamde "heterdaad"-casus. Daarnaast is het orgaan ernstig onderbemand en nauwelijks in staat zich te laten gelden in dergelijke zaken. Om deze reden werd de kwestie ook aanhangig gemaakt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (R.V.O.) team Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie.

De vindplaats nabij de Hollandse Brug is al jaren bekend bij diverse leden van de Werkgroep Europese Orchideeën. Rien Schot en Karel Kreutz, beide orchideeënkenners en lid van de W.E.O. bezochten eind mei de bewuste groeiplaats om te constateren dat alle orchideeën afgemaaid waren. Op de plek groeien tienduizenden exemplaren van Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), honderden exemplaren van zowel Rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) als Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata).

Reguliere werkzaamheden zoals maaien vallen onder de noemer 'bestendig beheer en onderhoud'. Wanneer een gemeente gebruik maakt van een door het ministerie goedgekeurde gedragscode, hoeft geen ontheffing voor de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, mits de werkzaamheden vallen onder bestendig beheer en onderhoud en aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Deze bestaan onder andere uit een inventarisatie-inspanning waarmee de verspreiding van beschermde soorten in kaart wordt gebracht. Komen er beschermde soorten voor dan dienen er specifieke maatregelen getroffen te worden om schade aan de beschermde soorten te voorkomen. De W.E.O. roept de gemeente op om zich aan de door haar ingediende en goedgekeurde gedragscode uit 2009, te houden (Omgaan met beschermde planten en dieren in Almere)."

Onze media zijn ook niet erg verantwoordelijk bezig. Koppen als "Wildplukken is razend populair... Wildplukken is de nieuwste rage van het 'doe-het-zelf tijdperk'" creëren een hype en sensatie. En dat is nergens voor nodig. Er is geen rage. Die wordt wel aangewakkerd door sommige instellingen en bestuurders die natuur willen promoten als een supermarkt waar vrijelijk geplunderd mag worden. Trouwens, wie weet hoeveel honden en bosbezoekers er over die aanlokkelijke paddestoelen geplast en gepoept hebben?

Trouw: "Wildplukken is razend populair, maar eigenlijk verboden

Wildplukken is de nieuwste rage van het 'doe-het-zelf tijdperk'. Zelf de natuur intrekken om je avondmaaltje te zoeken, zo moeilijk lijkt het niet. Maar wildplukken is eigenlijk bij wet verboden. Bovendien kan het gevaarlijk zijn voor de leek.

Niet iedereen is gelukkig met de 'back to the basics' bosbezoekers, die bramen van struiken graaien of graven naar eetbare wortels. Wildplukken is formeel niet toegestaan. Officieel is het gevonden voedsel niet het eigendom van de plukker, omdat de grond van de overheid is of van een particulier. Er staan zelfs stevige boetes op wildplukken, hoewel de kans daarop vrij klein is. De hobby wordt meestal oogluikend toegestaan door Staatsbosbeheer. Mits de pluk voor eigen gebruik is en de natuur geen schade ondervindt.

De bosbewaker staat niet alleen in zijn opvattingen. Op blogs en fora stellen meer natuurkenners dat het wildplukken gevaarlijk kan zijn. Het voedingscentrum waarschuwde begin deze maand nog voor giftige planten en paddenstoelen. Dit jaar zijn inmiddels zeven mensen in het ziekenhuis opgenomen die verkeerde paddenstoelen hadden gegeten. En het paddenstoelenseizoen is nog maar nauwelijks begonnen."

De stoelendans is ook begonnen. De festivals schieten met veel lawaai als vreemde paddestoelen uit de grond. Het is trekken en duwen voor voorrang en een goed plekje. Ook geen gezonde situatie. Onze groengebieden als plunderplek en festivalterrein. 't Is te gek om los te lopen.


AT5: "Het festival Appelsap had de laatste jaren vooral te kampen met de Vrienden van het Oosterpark. Nu ligt het in de clinch met de Vrienden van het Flevopark.

Dit park is de alternatieve locatie voor het hiphopfestival nu het Oosterpark wordt gerenoveerd. In een inspraakronde tijdens de commissievergadering in Oost gisteravond stonden de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar.

'Ik wil graag beloven dat ik mijn best ga doen het park netjes achter te laten', aldus organisator van Appelsap Joris Methorst.

Maar tegenstanders vrezen dat het festival onherstelbare schade aan het park zal aanrichten. 'Wij willen het festival onder geen voorwaarde. Het tast het karakter van het park aan. Het is een heel bijzonder park en daar moeten we trots op zijn', vindt Goos van der Sijde, voorzitter van Vrienden van het Flevopark. "

De beleving van groen

DGBW

Er vindt binnenkort een discussiebijeenkomst plaats over de meervoudige beleving van groen bij Alterra, Wageningen.

DGBW: "Groen is een belangrijk multifunctioneel product die een cruciale invloed heeft op de leefomgeving op het gebied van gezondheid, sociale balans, klimaat, omgevingskwaliteit en economische waarde.  De multifunctionaliteit van groen wordt vaak over het hoofd gezien. Luchtkwaliteit en bodemkwaliteit zijn niet direct zichtbaar maar zijn cruciaal als we een gezonde leefomgeving willen realiseren.

Door het inzichtelijk maken van de meerwaarde van groen en de multifunctionele capaciteiten te belichten is het mogelijk om deze aspecten beter te integreren in de gebouw- en gebiedsagenda. Het integreren van ecologie in gebouw en gebiedsontwerp is cruciaal, vooral met het oog op de groeiende intensieve verstedelijking en klimaatverandering.

Zowel voor binnen als buitenklimaat heeft groen een belangrijke rol met betrekking tot de ruimtelijke beleving. Groen heeft een positieve invloed op onder andere waterhuishouding, luchtkwaliteit en fijnstof reductie. Het is bekend dat groen in de binnenruimte bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit, een positieve invloed heeft op gezondheidsaspecten en daardoor bijdraagt aan een hogere productiviteit.

Groen heeft een belangrijke invloed op de huizenprijs. Als een huis aan groen en water grenst kan de huizen prijs met 16% stijgen. Daarnaast leidt de hoge mate van verstedelijking tot onder andere wateroverlast en warmte eiland effecten, dit heeft grote effecten op de economie en gezondheid. Door het inzetten van groen kunnen deze effecten goed beheerst worden."

De groenbeleving in parken wordt sterker naarmate er minder gebouwen te zien zijn en er minder stadslawaai te horen is. De waarde van parken voor de volksgezondheid neemt toe naarmate de groenbeleving ervan sterker is. Daarnaast is het van het allergrootste belang om waar mogelijk binnen in de stad meer groene oases te creëren.

Evaluatievergadering

Terwijl dhr. Res van het CDA beëdigd wordt, begin ik alvast aan mijn verslag van de vergadering van de Bestuurscommissie over de evaluatie van evenementen in Zuidoost. Ik heb me geen moment verveeld. Met gespitste oortjes heb ik de beraadslaging gevolgd. Er werden spijkers met koppen geslagen. De Bestuurscommissie is het hart, de ogen en oren van ons stadsdeel. Dat is vanavond toch behoorlijk waargemaakt. Vooral de ChristenUnie en D66 hebben zich bijzonder actief en krachtig opgesteld. GroenLinks was zoals wel vaker nogal teleurstellend.

shot_2388
Flora te Riet

Er waren meerdere insprekers. Mevr. Flora te Riet was jammer genoeg de enige die kritiek had op het evenementenbeleid. Eigenlijk had ik er ook moeten zijn met inspraak, maar dan had ik niet meteen dit verslag kunnen schrijven. In elk geval heb ik mijn kritiek aan alle leden van de Bestuurscommissie gestuurd. Een mevrouw die pas twee jaar in Zuidoost woonde kwam met een positief verhaal over Amsterdam Open Air. Ze was vooral getroffen door de vele kritische geluiden bij buren en besloot daarom een e-mail te schrijven aan Open Air waarin ze schreef dat ze het festival positief ervaarde. Ze was er zelf niet geweest maar hoorde natuurlijk al van ver het geluid. Hoe ze dat met haar kinderen leuk heeft kunnen vinden is voor mij een raadsel. Buiten het festival hoorde je enkel een kakofonie. Ik denk dat ze door Open Air op sleeptouw is genomen naar de vergadering. Ze vond het festival 'kleinschalig'. Daarmee geeft ze al aan er niets van gezien of begrepen te hebben.

Verder was Sjoerd Wynia er weer, zoals altijd positivo de luxe, met heel wat foute uitspraken. Dan was er ook nog een dj die mee had gewerkt aan het festival. Ook opgetrommeld door het Dagelijks bestuur denk ik. Hij vond dat het festival nóg groter moest. Het zijn beiden nogal naïeve jongens, met oogkleppen op. Don't worry and fuck the duckies! The sky is the limit! De A'DAM in en schommelen boven de afgrond. Het was allemaal zo enigjes, als je haar maar goed zit en je oordoppen in en oogkleppen op hebt. Tijdens de bevraging had Iwan Leeuwin van GroenLinks een typische vraag: of er meer kortingskaarten geleverd konden worden?! GroenLinks is echt niet meer wat het was. Er zit geen sjeu of kraak of smaak meer aan die partij.

Dhr. Roy Ristie van D66 kwam met een voorstel om de evaluatie te scheiden van de discussie over het nieuwe beleid; een voorstel dat werd aangenomen. Remco van Dijk van D66 wilde dat opbrengsten uit evenementen in Zuidoost ook besteed zouden worden in Zuidoost. Ook stelde hij voor te onderzoeken of een andere locatie voor Open Air mogelijk is. Hij heeft er ook op gehamerd dat diverse zaken besproken moesten worden, zei dat bezwaren van omwonenden nog niet zijn behandeld en stelde de vraag of de doelstellingen van het evenementenbeleid gehaald zijn. Er werd gesproken van twee kleine weken van opbouw en afbraak, maar dat zijn toch twee dikke weken. En dat maakt een gigantisch verschil, want daar staat of valt de omgevingsvergunning mee. En dat is de prangende kwestie die nog behandeld moet worden. Mijn bezwaar tegen de omgevingsvergunning had eigenlijk al behandeld moeten zijn, maar ik heb nog steeds geen uitnodiging gekregen voor een hoorzitting. Mevr. Dalgliesh beweerde wel dat de vergunning juridisch helemaal volgens de regels is verleend, maar ook dat is zeer betwistbaar. Het lijkt erop alsof het stadsdeel moeite heeft om met de behandeling van dit bezwaar te beginnen. Ze zien de bui al hangen.

shot_2389
Sjoerd Wynia

De ChristenUnie, met name dhr. Butt, heeft zich bijzonder kritisch opgesteld en pittige vragen gesteld. Dhr. Butt stelde ook dat op een aantal belangrijke punten niet werd ingegaan door het Dagelijks bestuur en dat duidelijk was dat een groot evenement als Amsterdam Open Air (van elk jaar steeds groeiende omvang!) indruist tegen het bestemmingsplan. Ook een laattijdig aangevraagde omgevingsvergunning die als laatste uitwijkingsmogelijkheid of redmiddel voor het rechtvaardigen van een vergunning zou kunnen dienen, is juridisch niet houdbaar. Er zijn grenzen en voorwaarden voor het verlenen van zo'n uitzondering, zo'n omgevingsvergunning. De vraag werd ook gesteld of er controle is van het stadsdeel op de spin-off van het evenement, de opbrengst voor het stadsdeel. Maar wat bedoelt het stadsdeel met spin-off ? Sjoerd Wynia noemde een bedrag van 160.000 euro, maar dat is waarschijnlijk het bedrag dat hij betaalde aan leveranciers uit de omtrek, hun omzet. Dat betekent dat de werkelijke winst wellicht maar 60.000 euro is geweest, of minder.

Over de opbrengst voor Groengebied Amstelland met wie Open Air een contract heeft liet Emile Jaensch als bestuurder van GGA na verschillende verzoeken nog steeds niets los. Mevr. Dalgliesh kwam in de problemen en moest toegeven dat ze de cijfers niet kende. Dat is toch wel opmerkelijk. Je zou van het Dagelijks bestuur toch verwachten dat ze hun beleid kunnen onderbouwen met cijfers. Jaensch kwam echt niet uit de verf en moest het doen met een paar onduidelijke platitudes en wat gegoochel met rommelige cijfers. Jaensch zei dat er geen koppeling was van opbrengsten, waarmee hij waarschijnlijk bedoelt dat geld opgebracht door Open Air voor GGA niet zonder meer helemaal besteed wordt aan het natuurbeheer van het Gaasperpark. Hij noemde een bedrag van 180.000 euro dat beschikbaar zou komen voor de 'opwaardering' van het park. Hij had het ook over toekomstige opbrengsten.

Wat was de opbrengst van GGA voor bijvoorbeeld de jaren 2013 en 2014 uit alle evenementen samen zoals Amsterdam Open Air, GaasperPleasure en de mud run van Dirty Maniacs? Waarom weigert Jaensch deze gegevens te verstrekken? Het gaat dus niet om wat het stadsdeel uitgeeft aan of geoormerkt heeft voor de 'opwaardering' van bijvoorbeeld de waterspeelplaats, maar wat GGA heeft ontvangen per jaar aan (alle) opbrengsten uit evenementen in het Gaasperpark en de omgeving van de Gaasperplas. En hoeveel heeft GGA uitgegeven aan specifiek natuurbeheer? Dus niet aan activiteiten die enkel bedoeld zijn om evenementen in het park te faciliteren. Het gaat ook niet om wat Open Air betaalde aan leveranciers. Het zou ook duidelijker moeten worden wat men precies verstaat onder spin-off, is dat de totale omzet van leveranties uit de omgeving Zuidoost voor het festival of is dat winst voor ondernemers die betrokken waren bij de verwezenlijking en catering voor dit festival?

Mevr. de Boer van OZO stelde dat 9% van de bezoekers van Open Air uit Zuidoost kwam, zo'n 3600 jongeren zouden dat moeten zijn. Procentueel is het wel erg weinig. Zij vond dat er niet zoveel ontspanning was voor jongeren in Zuidoost. Nou breekt mijn klomp, van de wieg tot de bedelstaf is onze jeugd verzorgd met ontspanningsmogelijkheden; elk begin en eind van elke straat heeft een kinderspeelplaats, er zijn tenniscourts, Cruijff courts en sportvelden, we hebben een uitgaanscentrum bij de Arena waar je u tegen zegt, een Ziggo Dome, een Arena, een mega-Pathé, enz. enz. Zuidoost is de capital of entertainment, of captain of entertainment zoals sommigen zeggen. Het ontbreekt de jongeren aan niets, ze worden verwend met 774 festivals per jaar, waarvan meer dan 300 in Amsterdam. Het probleem is dat juist de ouderen vergeten worden, die moeten voor hun ontspanning meestal de binnenstad in, of naar het Gaasperpark en juist daar worden ze maandenlang verdreven zeker als er zoals gepland drie grote evenementen en talloze kleinere georganiseerd worden. Ook voor de bejaardenhuizen in de buurt is het festival een doorn in het oog.

shot_2390
Lokale evenementen-apparatchik

Mevr. de Boer beweerde ook dat een groot deel van het Gaasperpark open bleef voor het publiek. Dat is niet zo. Dit jaar werd zowat het hele park afgezet en het gedeelte dat overbleef was in gebruik als toegangsweg naar het festival, van de camping naar de ingang. De hele 'open' route was druk bezet met crew, bezoekers, politie en andere medewerkers. Bovendien liep je daar in een helse kakofonie. Dus wat mevr. de Boer beweerde klopt van geen kanten. Zij is waarschijnlijk nooit gaan kijken. Maar ze had wel een zinnig punt, namelijk dat het gezien de hangende procedures en onduidelijkheid beter was om nog geen besluit te nemen over het evenementenbeleid.

Mevr. Dalgliesh beloofde dat een verslag van de vragenbijeenkomst aan de bestuursleden gestuurd zou worden. Ik heb ook nog geen verslag gekregen, maar ik was erbij natuurlijk. Mevr. Dalgliesh wilde overgaan tot de wijziging van het bestemmingsplan, maar dat was toch te kort door de bocht. De vergadering wilde de evenementennota toch uitstellen, zoals mevr. de Boer had voorgesteld. Dat voorstel werd unaniem aangenomen. Over twee weken zou de nota naar de gemeente gestuurd moeten worden, in verband met de termijn voor het indienen van subsidie-aanvragen voor evenementen vóór 1 oktober. Ook de locatieprofielen zullen volgende keer besproken worden.

Al met al een vergadering die je als burger en toehoorder het gevoel geeft dat je waar voor je geld krijgt. Er werd door de leden van de bestuurscommissie aan de weg getimmerd. Maar het doel is nog lang niet bereikt. Waarom zou niet één klein natuurgebiedje mogen ontsnappen aan de festivalgekte? Er zijn genoeg alternatieven voor Amsterdam Open Air. Maar ja, het gaat bij Open Air om veel, heel veel geld, en daar is de burgemeester zeer gevoelig voor, ook al is het niet zijn of ons geld. We leven jammer genoeg nog steeds in een neoliberaal universum, waarin het geld en de privatisering (ik noem het das Privat of het privé, naar analogie met das Militär) het voor het zeggen hebben. Voorlopig nog. Want er komen andere tijden.

De grens is bereikt

Zoogdierenvereniging: "Voor de kwaliteit van de openbare ruimte is het van belang dat lichtexperts en ecologen tot een evenwichtige verlichtingsoplossing komen. Daarom is het wenselijk dat zij elkaars taal begrijpen. Rijkswaterstaat neemt daarom het initiatief om op donderdag 13 november 2014 de “Expertmeeting Licht & Ecologie” te organiseren."

Zo'n conferentie zou ook georganiseerd moeten worden over geluidsoverlast in de openbare ruimte, met name bij festivals en in het bijzonder bij dance evenementen die allemaal gebruik maken van sub-bass (< 60 Hz) en infrasound (< 20 Hz).

AmsterdamCentraal: "Ik woon nu 13 jaar in Amsterdam. En in 13 jaar verandert een stad. Dat kan niet anders. Sommige dingen worden beter (zo woon ik nu in Noord), en sommige dingen worden slechter (zo woon ik nu in Noord).
Noord is echt lovely. Ik heb hier een mooi huis, ik ga graag koffie drinken bij die leuke tent  (nee ik zeg niet waar), en ik kan hier de stadsboerin uithangen. Dan heb je nog hartstikke veel groen, en kan je hier lekker eten, dansen, naar de film en cultureel doen.
Alleen heb ik wel een probleem met Noord. Een donderend, dreunend probleem. En dat zijn de feesten.

De NDSM biedt regelmatig plaats aan dansfeesten. Misschien omdat men denkt dat het een locatie is die weinig overlast veroorzaakt voor de Noorderlingen. Ik woon een paar kilometer van de NDSM, en dat is dus niet genoeg. De afgelopen tijd stond de wind verkeerd, en heb ik tot 12 uur per etmaal thuis weg zitten dreunen.
Dansmuziek draait om de dikke bas die je kunt voelen. En zelfs in mijn appartement was hij te voelen, een paar zaterdagen geleden. Ik belde de politie om mijn frustratie te delen.
De politie zei : "Doen we niks aan, ze hebben een vergunning, de gemeente is verantwoordelijk".
Ik belde de gemeente, maar het was weekend en dan neemt niemand er de telefoon op.
Daar zit je dan. De volgende dag was er weer een dansfeest. Ik kon de MC in mijn huiskamer horen roepen: "Put your hands up!".

Wonen in Amsterdam, daar hoort herrie bij, en viezigheid, drukte, mensenmassa's, en ja, feestgedruis. Maar ik denk dat er wel een grens bereikt is nu, aan wat je de inwoners aan kunt doen.  Het deed me bij vlagen denken aan de martelmethoden van het Amerikaanse leger: gevangenen urenlang bestoken met keiharde muziek die niet aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren. Waarom staat de muziek zo hard? De feestgangers moeten oordoppen dragen, en tot in Broek in Waterland is het te horen.

Van mij mag er elke dag een feest zijn, want YOLO/feestgeneratie/brood en spelen. Maar een tikkie zachter, dat zou een wereld van verschil maken."

Evaluatie evenementen ZO

klaar met
Omdat we klaar zijn MET de festivals!

Morgenavond komt het evenementenbeleid en de plannen van het Dagelijks bestuur ter bespreking in de Bestuurscommissie van Zuidoost. Eerst in de beeldvormende vergadering om 18:30, daarna in de besluitvormende vergadering om 22:00.

Zoals gebruikelijk verschuilen zich achter 'de burgemeester', voornamelijk dhr. E. Jaensch, als lid van het DB tevens bestuurslid van Groengebied Amstelland, en dhr. J. Hylkema, directeur van Recreatie Noord-Holland N.V. die de feitelijke monopoliehouder is voor evenementen in het EHS-gebied Noord-Holland. Een discussie over de toekomst en het beleid van de recreatieschappen moet nog gevoerd worden, maar bovengenoemde heren trekken alvast een wissel op het verloop van de consultatie. Kort gezegd, ze willen hun commercieel beleid het koste wat het kost doordrammen. Als een mud run over de EHS heen.

BVNellestein: "Discussie over festivals laait weer op, in het Parool, 16 september en 18 september, het laatste woord en 11 september, 5 vragen aan Johnas van Lammeren, raadslid Partij voor de dieren.

Meediscussiëren?

Op 23 september 2014 vanaf 18.30 uur oordeelt en besluit de Bestuurscommissie ZO over evaluatie evenementen. Ook  evaluatie Open Air 2014 staat op de agenda.

U kunt 2 minuten spreekrecht in de oordeelsvormende vergadering gebruiken. Of u kunt door uw aanwezigheid laten zien dat er veel meer bewoners zijn,  die zich grote zorgen maken over deze ontwikkelingen.

Omdat de Bestuurscommissie zelf geen (evenementen)beleid meer mag formuleren gaat dat nu in de vorm van aanbevelingen: Enkele evenementen locatieprofielen worden aangepast.  De locatieprofielen dienen op lokaal niveau regelmatig geactualiseerd te worden, op basis praktijkervaringen, ten miste elke 2 jaar.

Die aanpassingen voor de terreinen rond de Gaasperplas zijn voor de liefhebbers van een relatief stille omgeving met natuurlijke uitstraling niet  positief, ook al staat het hele verhaal vol over de lastige afweging van stadsdeel “of het profijt voor de initiatiefnemer, het gebied en de bezoeker niet zwaarder weegt dan de ‘overlast’ voor de omgeving”.

Het stadsdeel blijft op volle kracht vooruit gaan met het creëren  van meer mogelijkheden voor  het organiseren van evenementen in onze natuurgebieden.

Natuurgebieden die niet meer natuurgebieden mogen heten.....

Natuurgebieden die reeds zeer druk bezocht worden, blijven evenementen krijgen met grote aantallen bezoekers en veel dB's.

Natuurgebieden die in de EHS/NNN liggen!

Natuurgebieden die het verdienen beschermd te worden:

– tegen een al te hoge bezoekersdruk,

– tegen misbruik als gratis open lucht 'feestzaal' door feestvierders, die elk weekend de regels van de Algemene verordening overtreden, bergen rotzooi achterlaten en overlast veroorzaken,

– tegen bestuurders die relaties tussen het gebied en Amsterdam willen versterken, door er “meer van hetzelfde evenementen” op los te laten, die het eigen karakter van het natuurgebied aantasten,

– tegen bestuurders  die de betekenis van het park voor Amsterdam willen vergroten door er een soort lookalike van Westerpark/ Sloterplas van te maken,

– tegen bestuurders die van alles op de kaart willen zetten,

– tegen bestuurders die denken met veel decibellen imago's te kunnen verbeteren,

– tegen bestuurders die denken dat bestemmingsplannen er zijn om ontheffingen te kunnen verlenen,

– tegen bestuurders die denken dat natuurgebieden de nieuwe wingewesten zijn en budget neutraal onderhouden en beheerd kunnen worden.....  "

Lees hier verder.

Links naar de stukken:
Evaluatie Amsterdam Open Air 2014-2.pdf
Evaluatie evenementennota-2kopie.pdf

Klimaatmars Amsterdam

RTVNH heeft vandaag niets over de People's Climate March in Amsterdam, AT5 heeft enkel een paar foto's. Slechte beurt voor onze lokale media. Freek de Jonge was er, Jan Rotmans en voor de muzikale omlijsting het Nederlands Blazers Ensemble.

shot_2368

shot_2376

shot_2370

shot_2375

shot_2377

shot_2378

shot_2382
Freek de Jonge

shot_2384
met Jan Rotmans

shot_2386

shot_2387

Lees het Parool

Vandaag had het Parool weer een interessant nummer. Een bijzonder goed opiniestuk – al zeg ik het zelf  ;^) – werd geplaatst als reactie op het opiniestuk van Sjoerd Wynia, samen met Sander Groet organisator van Amsterdam Open Air. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voor het zover was. Zie ook de commentaren bij het stuk van Sjoerd. Het is toch leuk om mijn weblogpost eens te vergelijken met het stuk dat in het Parool verscheen. Soms is het goed om een eigen weblog te hebben, recht voor z'n raap, recht zo die gaat! En ik heb filmpjes op mijn weblog; ook niet mis. Het Parool heeft vandaag ook een stelling hierover waar nog voor gestemd kan worden.

shot_2364

Ook vandaag was er in het stadsdeelkantoor een vragenbijeenkomst over evenementen in het Gaasperpark, met vertegenwoordigers van het stadsdeel, geluidsspecialist, vergunningen, Groengebied Amstelland en vier mensen van Amsterdam Open Air, plus de organisator van GaasperPleasure en Lars Vreugdenhil van de mud run en een aantal omwonenden, voornamelijk uit Nellestein, die de volle laag krijgen tijdens Amsterdam Open Air. Misschien begint er toch iets te dagen bij sommige ambtenaren, maar het blijft vechten tegen de bierkaai.

Bijzonder stuitend vond ik de reactie van Groengebied Amstelland over de kwestie van de mud run en de overtreding van de Keur van Hoogheemraadschap Amstel, Vecht en Gooi en de Flora- en faunawet die verbieden dat oevers, rietkragen, beplanting of beschermingsmaterialen vernield worden. GGA stelde brutaal dat als men ervan had geweten men gewoon een ontheffing of vergunning had aangevraagd en zelf het riet had gemaaid. Dat is nogal wat. In de eerste plaats geeft men daarmee toe dat men niet eens de moeite heeft genomen om na te gaan wat er precies ging gebeuren, en ten tweede gaat men ervan uit dat er altijd een mogelijkheid is om aan de wet te ontsnappen en dat het zelfs niet nodig is om te voldoen aan de wettelijke voorschriften die vereisen dat een ontheffing of vergunning eerst verleend moet worden.

De mogelijkheid dat een vergunning geweigerd zou kunnen worden komt bij GGA niet op. Leven we dan toch in Verwegistan? Is het beleid van GGA dan toch geen natuurbeheer meer maar gewoon en puur evenementen-exploitatie? Is dit zo van hogerhand verordoneerd? Dat kan alleen in het geval we niet meer in een democratie leven, en dat regenten het bestuur van dit land weer in handen genomen hebben. Dan komt de ongenadige arrogantie van de macht tot uiting. GGA hoort een democratisch recreatieschap te zijn. De discussie voor een nieuwe soort beleid is nog niet gevoerd, toch neemt men al een niet mis te verstaan voorschot op de besluitvorming. Bijzonder stuitend! Over een maand is er een discussie hierover in een Statencommissie van de Provincie Noord-Holland.

GGA gaf verder toe dat het hele gebied rond de Gaasperplas tot de EHS behoorde. Wat aangeeft dat men lak heeft aan de ecologische waarde van dit gebied. In Nederland worden dus met veel moeite en democratische inspraak wetten en regels opgesteld, waarna die met gezwinde vlotheid weer van tafel geveegd kunnen worden. En ondertussen maar zeuren over die verschrikkelijke landen ver weg waar totale wetteloosheid zou heersen. Mijn indruk is dat we inderdaad te maken hebben met een paar regenten die dit beleid doordrukken en lak hebben aan wetten en regels. Indien dit van hogerhand niet aangepakt wordt dan regeert de wetteloosheid en dan hoeven we ook niet meer te gaan stemmen.

Stadsdeel Zuidoost heeft ook een evenementenfonds, hoorde ik op deze bijeenkomst. Daarmee worden evenementen gesubsidieerd. Een vreemde zaak. Als mensen tegenwoordig al zichzelf moeten bedruipen en steeds minder aanspraak kunnen maken op subsidies, waarom zouden dan commerciële ondernemingen wel gesubsidieerd moeten worden? Het is duidelijk dat de huidige regering er niet meer is voor het volk, maar voor de commercie. Bovendien is subsidieverlening voor evenementen in het EHS-gebied van GGA eigenlijk toch een vestzak broekzak transactie. GGA zou zogezegd moeten kunnen voorzien in eigen inkomsten, het beroemde beleid van 'behoud door ontwikkeling', maar krijgt dan allerlei evenementen toegestopt (die ook goedkoper of zonder subsidie in buurthuizen plaats hadden kunnen vinden) zodat de omzet van Recreatie Noord-Holland N.V. stijgt. Het stadsdeel subsidieert fors het evenement Film aan de Gaasperplas, als gratis promotie voor GGA. Op deze manier zal GGA nooit zelfstandig zijn broek kunnen ophouden. Geld voor onderhoud, schoonmaak en handhaving is er nauwelijks. Waar worden de 1o miljoen voor het groen dan aan besteed? Dit evenementenbeleid deugt van geen kanten.

Veel verder zijn we niet opgeschoten. Amsterdam Open Air wil geen enkele toegeving doen. Ook daar merken we een weerzinwekkende arrogantie, de arrogantie van het geld. Het grootste probleem dat door omwonenden gemeld wordt is nog steeds de geluidsoverlast. Op dit weblog heb ik al vaker geschreven over geluid en vooral de bassen, sub-bass, de zeer lage frequenties die heel vervelende trillingen veroorzaken. Daar moet echt eens iets aan gedaan worden. Maar zolang de regenten en het geld regeren zal daar niet veel van terecht komen.

Noise

De Nederlandse taal heeft geen treffende vertaling voor het Engelse woord 'noise'. Lawaai komt al dichtbij, maar duidt meer op volume. Wij noemen het geluid, maar we noemen ook 'sound' geluid. Noise is meer een ongewenst, onprettig, storend geluid, herrie. Noise heeft een negatieve betekenis, sound is neutraal. Wat is noise? Ambrose Bierce noemde het in zijn The Devil's Dictionary "het hoofdproduct en kenmerkend teken van beschaving, een stank in het oor, en ongedomesticeerde muziek". Hij was sarcastisch natuurlijk.

Het is interessant om hier even bij stil te blijven staan. Het begrip en de uitingen van geluid verklaren heel wat over de mens en onze huidige maatschappij. Je vraagt je tenslotte toch af waarom jonge mensen zonodig naar festivals gaan en zich daar vrijwillig blootstellen aan geluid dat in andere tijden en plaatsen als folter aangemerkt zou worden. Waarom doen ze dat? Het bijzondere is dat tegenwoordig op dance-festivals nauwelijks nog sprake is van cultuur of muziek. Wat geproduceerd wordt is geen concert, geen uitvoering, maar een verhaspeling, een corrumpering van bestaande soundbytes die vervormd worden en gemixed. Waarom zouden zoveel jongeren zoiets tolereren?

Bernie KrauseThe Great Animal Orchestra: "Schafer tells us in The Tuning of the World that humans like to make noise to remind themselves that they are not alone (and to remind others, with whom they may have only a passing relationship, that they exist).

Zou dat de reden zijn voor het dance-festivalbezoek? Geen genoegen meer nemend met de geluiden van alledag in een wereld die steeds agressiever wordt en harder, gaat men voor een overdosis van geluid om de wereld van alledag uit te bannen en de bedreigende stilte en eenzaamheid te verdrijven. Ook de soundscapes van stille landschappen met dierengeluiden, zingende vogels bieden geen soelaas meer, kunnen de existentiële leegte niet vullen, en zijn daardoor een bedreiging. Men wil overdaad, alle zintuigen volproppen met extreme gewaarwordingen, wat ik als leek al DDDDD (dance, drugs, drank, decibel, en een doppie) noemde. Festivalgangers zijn gewoon bange, eenzame mensen die willen weten en bevestigen dat ze leven door een overdaad aan sensuele indrukken.

SchaferMurray SchaferThe Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world: "Man likes to make sounds to remind himself that he is not alone. From this point of view total silence is the rejection of the human personality. Man fears the absence of sound as he fears the absence of life.
Silence for Western Man equals communication hangup.
Because music represents the ultimate intoxication of life, it is carefully placed in a container of silence.
If we have a hope of improving the acoustic design of the world, it will be realizable only after the recovery of silence as a positive state in our lives.

Noise pollution is now a world problem. It would seem that the world soundscape has reached an apex of vulgarity in our time, and many experts have predicted universal deafness as the ultimate consequence unless the problem can be brought quickly under control."

Zouden festivals in hun beleving daarom bij uitstek plaats moeten vinden in een stil park, de container van stilte? Het uitdrijven van de stilte uit alle hoeken van het menselijk landschap. Een soort exorcisme. Een onbewuste afwijzing van stilte, eenzaamheid, kleinheid tegenover de natuur, en alles wat onbewust groeit en bloeit.

Ik denk dat we hiermee op de goede weg zijn om iets te begrijpen van de gekte van dance-festivals die steeds verder om zich heen grijpt.

Wat men ervaart als stilte zit als men goed luistert vol met geluiden. De vervelende en storende stadsgeluiden in ons leven worden door onze hersens zoveel mogelijk systematisch weggefilterd, anders was het stadsleven niet te harden. Maar als de stadsmens in de natuur is dan mist hij toch iets, er is niets meer weg te filteren. En de geluiden die daar heersen zijn vreemd en onbekend. Want het zijn enkel de vogelaars die na jarenlange observatie nog in staat zijn te herkennen welke vogel daar zingt. Daarom gaat de stadsmens als hij in de natuur is onbewust die vreemdheid wegwerken door het aanzetten van zijn radio, het aansluiten van een aggregaat of generator om energie op te wekken voor versterkers en gaat hij de onbekende leegte (tenminste wat hij ervaart als leegte) opvullen met wat hem bekend is; en dat moet knallen want de 'leegte' in parken ervaart hij als bijzonder vreemd en onnatuurlijk vergeleken bij zijn normale habitat, de stad. Gelukkig de mensen die op het platteland zijn opgegroeid, en nog het ruisen van de populieren en de zang van vogels herkennen als behorend tot hun eigen habitat. De Romeinen hadden in hun steden veel populieren aangeplant en daarom associeerden zij het typische ruisen van de populieren met hun stadshabitat.

Zoals ik al vaker schreef, wij moeten de stad niet naar de natuur brengen, maar de natuur naar de stad.

En we moeten leren luisteren naar de geluiden van de natuur die zo ongelooflijk gevarieerd en rijk is.

bruits01Jacques Attali – Bruits: "Si le bruit est toujours violence, la musique est toujours prophétie. En l’écoutant, on peut anticiper le devenir des sociétés. Telle est la thèse de ce livre dont une première version, parue il y a vingt-cinq ans, fut un grand succès international et dont les prédictions se trouvèrent toutes vérifiées. Aujourd’hui, dans ce nouveau livre, entièrement réécrit à partir du précédent, Jacques Attali montre ce que la musique, aujourd’hui comme hier, annonce pour le monde de demain. La liturgie était métaphore du sacrifice rituel ; le ménestrel annonçait le monde féodal ; le concert précéda la prise de pouvoir de la bourgeoisie ; l’enregistrement annonça la société de consommation ; le jazz précéda la révolte de la jeunesse contre la famille. Aujourd’hui, le MP3 et la musique virtuelle, la bataille entre les majors et Napster annoncent à la fois la victoire du capitalisme culturel et la gratuité de l’accès à toutes les formes d’art. Au-delà s’esquisse un autre monde où le plaisir de faire de la musique pourrait prendre le pas sur celui de l’écouter, où chacun pourrait devenir enfin créateur de sa propre vie."

In het kort: muziek is geweld, de verschillende uitingen ervan in de loop van de geschiedenis anticiperen op de toekomst; tegenwoordig zou het plezier om zelf muziek te maken het beluisteren ervan kunnen gaan overtreffen. Hoewel, als het geweld van de muziek gaat overheersen met name bij dance-festivals, kun je dan nog spreken van muziek, creativiteit en cultuur?

Gilles Lipovetsky, Jean Serroy – L’esthétisation du monde: "On connaît la rengaine, tant elle semble réaliste : richesse du monde, appauvrissement des existences ; triomphe du capital, liquidation des savoir-vivre ; surpuissance de la finance, «prolétarisation» et unification des modes de vie, par l’industrialisation de la camelote kitsch et des produits jetables, interchangeables, insignifiants – le capitalisme est une machine de déchéance esthétique et d’enlaidissement du monde.

Le style, la beauté, la mobilisation des goûts et des sensibilités s’imposent chaque jour davantage comme des impératifs stratégiques des marques : le capitalisme d’hyperconsommation est un mode de production esthétique.

Dans les industries de consommation, le design, la mode, la publicité, la décoration, le cinéma, le show-business des produits chargés de séduction sont créés en masse. Ils véhiculent des affects et de la sensibilité, ils agencent un univers esthétique proliférant et hétérogène par l’éclectisme des styles qui s’y déploie.… "

Kort gezegd: Alles wordt consumptie, het gaat om de verpakking; het savoir vivre, de levenskunst verdwijnt. Wij moeten ons volproppen met extreme gewaarwordingen, consumeren; ik consumeer, dus ik besta. De rest is noise.

Dit verandert alles

ThisChangesEverythingThisChangesEverything: "Forget everything you think you know about global warming. The really inconvenient truth is that it’s not about carbon—it’s about capitalism. The convenient truth is that we can seize this existential crisis to transform our failed economic system and build something radically better.

In her most provocative book yet, Naomi Klein, author of the global bestsellers The Shock Doctrine and No Logo, tackles the most profound threat humanity has ever faced: the war our economic model is waging against life on earth.

Klein exposes the myths that are clouding the climate debate. We have been told the market will save us, when in fact the addiction to profit and growth is digging us in deeper every day. We have been told it’s impossible to get off fossil fuels when in fact we know exactly how to do it—it just requires breaking every rule in the “free-market” playbook: reining in corporate power, rebuilding local economies, and reclaiming our democracies."EcoWatch: "Celebrity Chef Jamie Oliver Warns U.S. Food Not Safe for Britain

He has announced that he’s embarking on a campaign to stop the controversial Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which many feel allows corporate interests to trump government regulations and even citizen initatives.

His particular beef? U.K. restrictions on growth hormones and pesticides in food are stricter than those in the U.S. He wants to ensure that food imported from the U.S. meets British standards and that British standards are not lowered to cover U.S. imports.

Oliver told The Times of London that TTIP “has the capacity to be very negative to British public health and British companies and British farmers.”

He told The Times: We don’t have hormones in our meat, that’s banned. But not over there. We don’t have hundreds of poisons and pesticides that have been proven to be carcinogenic. They do. Their laws, their set-up, their safety regulations are nowhere near ours."

Innige band

Er heerst in Amsterdam een zeer innige band tussen evenementenorganisatoren, de gemeentetop en de Amsterdamse media. Onze burgemeester mag zich graag vertonen in het gezelschap van vrinden als Sander Groet en Sjoerd Wynia van Amsterdam Open Air. Sander Groet heeft samen met een paar andere ontwikkelaars de Shelltoren (straks de A'DAM) uit handen van de burgemeester genomen, die wat blij is met deze ontwikkeling. We gaan feest vieren. En schommelen over de afgrond. Staat dat misschien symbool voor onze huidige tijd? Dansen over de afgrond? Leuke slogan voor Club Air. AT5 hangt al helemaal aan de lippen van de burgemeester, verder is het hoofdzakelijk straatschuimen wat AT5 doet, wegens geldgebrek natuurlijk. Ook leuk, maar het begint te vervelen op den duur. In het Parool kreeg Sjoerd Wynia een heus eigen opinie-artikel. De wereld draait volgens onze A'damse media toch hoofdzakelijk om sensatie en lol trappen.


Parool: "'Amsterdam moet het festivalbeleid centraal aansturen'

Organisatoren en omwonenden hebben er baat bij als de gemeente bepaalt waar en hoe vaak festivals mogen worden gehouden, stelt festivalorganisator Sjoerd Wynia.

De festivalindustrie zorgt voor een enorme creatieve impuls, creëert werkgelegenheid en bevordert toerisme. Het stadsbestuur onderkent dat. Bestuurders van stadsdelen zien vaak veel positieve effecten; ze kunnen daarmee bepaalde gebieden op de kaart zetten en voorzien ermee in een behoefte aan cultuur. Niet zelden leveren de vele festivals ook een belangrijke financiële bijdrage aan het onderhoud van een bepaald gebied.

Helaas is er echter een groep omwonenden voor wie het niet uitmaakt welke inspanningen er worden getroffen om de overlast te minimaliseren. Het lokale bestuur weet hier vaak niet goed mee om te gaan. Enerzijds is het bestuur blij met de vele activiteiten en aan de andere kant is het bang de klagers, die soms zeer veel lawaai weten te maken, al te veel tegen de haren in te strijken. Bovendien leggen bezwaarschriften en andere juridische procedures die worden aangespannen door de meer doorgewinterde klagers vaak een onredelijk groot beslag op het ambtelijke apparaat. Voorstanders van dergelijke evenementen worden niet of nauwelijks gehoord. Klagers stappen daags voor een festival soms zelfs naar de rechter om te proberen het evenement verboden te krijgen. Dit lost meestal niks op en zorgt voor stress bij alle partijen.

Het bestuur moet tegenover de bewoners wel duidelijk zijn over het democratisch tot stand gekomen evenementenbeleid en daar achter staan. Van organisatoren mag verwacht worden dat zij een uiterste inspanning leveren om eventuele overlast te beperken. Van de tegenstanders moet verwacht kunnen worden dat zij oog hebben voor de positieve effecten van een evenement."

De burgemeester en Sander Groet zijn twee handen op één buik. Wat voor geheime afspraken er tussen beiden zijn gemaakt laat zich raden. 'Jij neemt de Shelltoren voor je rekening en wij zorgen voor een paar leuke EHS-natuurgebieden waar jelui je kunt afreageren', zoiets? 'Wij, de regenten van Amsterdam, knijpen even een paar ogen dicht wat de EHS betreft.' Ik mag hopen van niet. Maar Sjoerd heeft steeds meer uit te leggen in zijn opiniestukken. Dat Zuidoost op de kaart werd gezet weten we intussen wel. De ravage was duidelijk merkbaar (zie onderstaand filmpje). Het is te hopen dat ook de EHS eens bij de Dienst Ruimtelijke Ordening fatsoenlijk op de kaart komt te staan. En dat festivals 'niet zelden' een belangrijke financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van een bepaald gebied moet nog bewezen worden. Ik merk er niets van. De cijfers moeten ook geheim blijven van Open Air. Dat klachten zijn afgenomen ligt misschien aan de mediatie die door de rechter in gang is gezet en die verbiedt dat de litiganten nog meer bezwaren indienen tegen nieuwe festivals.


Sjoerd is een gewiekste gozer, maar als hij stelt dat er klagers zijn die heel veel lawaai weten te maken, dan gaat hij toch te ver. Twee dagen lang een kakofonie produceren met 10 tot 12 podia en dan beginnen te zeuren over klagers die teveel lawaai zouden maken! Er is een mediatie aan de gang, maar voorlopig lijkt daar nog niets uitgekomen te zijn. Volledige radiostilte. Sjoerd en Sander gaan stug door zonder enige toegeving te doen, want ze voelen zich gesterkt door de burgemeester achter hen. Amsterdam Open Air wil steeds verder uitbreiden, met steeds meer bezoekers, en wil een contract voor 10 jaar. Over de positieve effecten van zijn evenement mag Sjoerd mij een flinke lijst sturen. Tuurlijk, Open Air verdient een paar miljoentjes. Maar verder?

Sjoerd wil af van de rechtszaken want democratische bescherming van burgers ziet hij niet zitten. Als het aan hem lag dan bepaalt alleen de burgemeester, op Sjoerd's eigen aanwijzingen natuurlijk, op dictatoriale manier het beleid. Dat klagers soms zelfs daags voor een festival naar de rechter stappen heeft ook een reden, die hier al uitentreure is uiteengezet. Dat is namelijk zo geregeld door het Dagelijks bestuur van Zuidoost dat vergunningen verleent meestal pas een paar dagen voor het begin van een festival, dus op een moment dat de opbouw al lang en breed begonnen is. Professionele en ondemocratische tegenwerking dus door onze bestuurders en ambtenaren. Je kunt dit zonder meer onbehoorlijk bestuur noemen.

Sjoerd heeft het over de illusie van de stad als oase van rust. Dat klopt, als hij en zijn kompanen zo doorgaan. Maar het kan wel degelijk anders. In het Gaasperpark van Zuidoost zijn we niet in de stad, maar in een EHS-gebied, een natuurgebied dat specifiek bedoeld is voor rust en ontspanning, voor recreatie zoals dat oorspronkelijk bedoeld is. Het is overduidelijk dat Sjoerd geen tegenspraak wenst. De commercie, de evenementenindustrie bepaalt wel wat er moet gebeuren, indien nodig samen met de burgemeester, maar de rest kan de pot op, ook de Flora- en faunawet, en de hele fauna en flora kunnen de pot op. Een paar potjes met plantjes worden dan later aangeboden aan het bejaardenhuis van Nellestein.

De media, die zijn enkel bedoeld voor opinie-artikelen van mensen als Sjoerd, het plebs mag een commentaartje achterlaten, hoewel zelfs dat teveel zou zijn als het aan Sjoerd lag. Zeer belerend legt Sjoerd vast wat de burgemeester mag en moet, en wat de tegenstanders mogen en niet mogen. Daarmee is de toon weer gezet. Sjoerd en Sander,  jongens zijn zij, maar geen aardige jongens. Sjors en Sjimmie van de Air Club, feestbeesten. Binnenkort te zien hangend over de Shelltoren. Sander heeft bij de burgervader al gelobbied voor een fietsbrug over het IJ. Ik weet niet of de burgemeester zo gek is om speciaal voor Sander een heuse fietsbrug over het IJ te gooien recht naar zijn toren toe natuurlijk.

Voorlopig zullen de jongens toch rekening moeten houden met een groeiend aantal tegenstanders van festivals. Zolang dit land nog niet Verwegistan heet heeft iedereen het recht voor haar of zijn mening uit te komen en naar de rechter te stappen. Het zou aardig zijn als onze media eens wat meer rekening hielden met de omwonenden van openluchtfestivals en niet slaafs achter de feestbroeken aan zou hollen. Er is genoeg feestgelegenheid in de Ziggo Dome of om en in de Arena. Het is nergens voor nodig om ook onze parken te vertrappelen. Intussen heeft Sjoerd zichzelf toch 'aardig' op de kaart gezet.

Parkendans

adatp

Parool: "Bestuurders van stadsdeel Oost denken een oplossing te hebben voor de festivals die uit het Oosterpark verbannen zijn vanwege de herinrichting die deze zomer van start is gegaan. Volgende week dinsdag komt er een voorstel met alternatieve locaties.

Het gaat om Appelsap, Loveland van Oranje, Keti Koti, het openlucht onderdeel van Roots, en de Intreeweek. Bij alle locaties is onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van het evenemententerrein voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast moeten de organisatoren van de festivals rekening houden met de flora en fauna, mochten zij het festival naar een ander park verplaatsen.

Hiphopfestival Appelsap wordt al 12 jaar in augustus in het Oosterpark georganiseerd. De voorkeur van de Appelsap-organisatie gaat uit naar een stadspark zoals het Flevopark.

Ook Keti Koti moet nadenken over een alternatieve locatie. Sportpark Drieburg of Park Frankendael zijn volgens het stadsdeel geschikte alternatieven.

Sinds 2012 vindt tijdens Koningsdag het commerciële dancefestival Loveland van Oranje plaats in het Oosterpark, voor komend jaar heeft het stadsdeel de suggestie gedaan om te verhuizen naar sportpark Middenmeer.

In 2014 vond Roots Open Air plaats op de kop van het Java-eiland, maar de organisatie zou terug willen naar het Oosterpark. Het stadsdeel stelt ook het Java-eiland in 2015 weer beschikbaar.

Sinds 2012 vindt eind augustus in het Oosterpark een aantal buitenactiviteiten van de introductiedagen van de eerstejaars studenten van de UvA plaats. De organisatie geeft voorkeur aan Park Frankendael. "

En het barbecuegebeuren deugt ook van geen kanten. Supermarkten leveren besmet vlees. Dus, laten we ook perk en paal stellen aan gezondheidsschadelijke barbecues. Picknicken zonder vuur met een coolbox is veel leuker en zorgt ook niet voor burenruzies veroorzaakt door de rook van diverse vuurtjes.

bbq

WakkerDier: "Dierenwelzijnskeurmerken die supermarkten voeren op hun reguliere vlees, worden bij het BBQ-vlees aan de kant geschoven. Daarnaast blijkt – uit een steekproef van Wakker Dier – datzelfde BBQ-vlees ook nog eens ernstig bacterieel besmet, en deels zelfs al aan het bederven. Stichting Wakker Dier deed deze zomer onderzoek bij 8 grote supermarktketens en constateerde dat geen van de 109 gevonden BBQ-vleesproducten een dierenwelzijnskeurmerk had (bijv. Beter Leven). Bij supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, ontbreken op het BBQ-vlees dierenwelzijnskeurmerken, die zij wel standaard op hun reguliere vlees hebben. Tijdens het onderzoek deed Wakker Dier ook in één winkel een steekproef met 11 van deze BBQ-vleesproducten. Hierbij werden besmettingen aangetroffen met ESBL (4x), Campylobacter (1x), Staphylococcus aureus (2x), de poepbacterie (E.coli, 5x) en Listeria (1x). Drie van de elf stukken vlees bleken zelfs zodanig bacterieel besmet (kiemgetal: 23-47 miljoen), dat sprake was van begin van bederf. Veel mensen lopen een voedselinfectie op tijdens het barbecueën, mede omdat het vlees hierbij onhygiënisch wordt bereid. Wakker Dier concludeert dat ‘veul voor weinig’ leidend is voor het BBQ-assortiment van supermarkten, ten koste van dierenwelzijn en volksgezondheid.

Naar schatting lopen elke zomer honderdduizenden mensen een voedselinfectie op. Vaak is dat na een BBQ."

Broedvogels

CompendiumVoorDeLeefomgeving: "De broedvogels die kenmerkend zijn voor het agrarische gebied gaan in Nederland achteruit. Sinds 2000 is de "boerenlandvogel indicator" met 15% gedaald. 
De ontwikkeling van boerenlandvogels in de Europese Unie is niet of nauwelijks anders dan die in Nederland.

shot_2359
Op basis van 27 soorten

De achteruitgang van de boerenlandvogels komt vooral door het intensieve gebruik van bouw- en grasland, de veranderingen in gewaskeuze en de schaalvergroting van de landbouw, waardoor veel kleine landschapselementen als houtwallen en overhoekjes zijn verdwenen. Ook is broedgebied verloren gegaan door uitbreiding van steden en infrastructuur en door toename van wegverkeer. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, zoals akkerrandenbeheer en agrarisch natuurbeheer, hebben de achteruitgang niet kunnen stoppen."

Wat ook zeer schadelijk is voor broedvogels is het gebruik van sub-bass en zelfs infrasound tijdens dance-evenementen. Lage frequenties verspreiden zich zeer ver en omdat het niet meer om hoorbare geluidsgolven gaat, maar om trillingen die zich voortplanten in de grond en in water, hebben die frequenties ook een groot effect op nesten, op broedende vogels die zitten en waarschijnlijk nog een groter en gevaarlijker effect op de kwetsbare eieren. Een hoog geluidsvolume gecombineerd met veel lage bassen kan kwalijke gevolgen hebben. Deze omstandigheid doet zich vooral en langdurig voor tijdens dance-evenementen die steeds vaker plaatsvinden in natuurgebieden.

Some facts about bass: "Very loud sounds can rip ear, lung and other vibrating tissues. A sound wave is a pressure wave; that's why you can sometimes feel your body vibrate during loud, low sounds. When body tissues resonate with the sound's frequency, the pressure increases."

Bodily resonances: There is some evidence that a damaging resonance (lungs) occurs around 50 Hz. Another damaging resonance is around 400 Hz (skull spherical shell resonance). At what dB SPL level does bass make your vision go blurry?  The rumored brown note is in the 5 to 9 Hz infrasound range."

Villa Favela da Gein3

We leven in moeilijke tijden. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de samenleving en redeneert hoofdzakelijk volgens de zinspreuk van mijn oom als hij dronken was: "Weet je wat je doet, je ziet maar!"

Zo kan het gebeuren dat steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Mijn buren hebben er evenwel geen moeite mee om de touwtjes aan mekaar te knopen, gepokt en gemazeld als ze zijn in het moderne participatieleven. De eindjes worden weliswaar niet helemaal professioneel aan mekaar geknoopt, maar ze worden aan mekaar geknoopt. Het is tenslotte geen sinecure om vier auto's te moeten onderhouden van een paar uitkeringen. Er is ruimte nodig voor klussen en bricoleren, ook al heb je al een uitbouw gerealiseerd. En een beetje privacy is altijd welkom.

Misschien is de redenering achter het krotje wel het verlagen van de WOZ-waarde van onze huizen. Dat zou een mooi gevolg kunnen zijn. Dan hoeven we minder belastingen te betalen.

shot_2341

shot_2342

shot_2354

shot_2356

shot_2358
Shabby chique tot in de vroege uurtjes van de ochtend

Obie the POTUS

Boomerang WOT
Klik voor vergroting

Obama, the President Of The US, komt er bekaaid vanaf in de Amerikaanse pers. En internationaal al niet veel beter. Nederland was niet uitgenodigd voor de coalitie van de oorlogsgeilen, maar stond toch te kwijlen om asjeblieft mee te mogen doen. In zijn recente toespraak waarin hij aankondigt ISIS aan te pakken, leek Obama wel een gevangene van een terroristische groepering waarbij hij achter zich het mes voelde van zijn beul, of de hete adem van 'war bitch' Hillary Clinton.

Beurs: "Gisteren vierden de Verenigde Staten de dertiende verjaardag van wat wellicht de meest traumatische gebeurtenis is voor de Amerikanen sinds de geboorte van hun land: 9/11. Op die dag heeft hij het sluitstuk aangekondigd van zijn strategie om zowel de dreiging van de Islamitische Staat (IS) aan te pakken en het probleem in Oekraïne op te lossen. En in beide gevallen kan Obama zich wel eens lelijk hebben vergist: een verkeerde strategie hanteren, is niet alleen politieke zelfmoord maar zet ook nog eens de volledige economische toekomst van de VS op het spel."


Obama vermeed opvallend het woord 'war', maar het is wel degelijk een nieuwe oorlog. In Syrië met mogelijk zeer kwalijke gevolgen als Assad uitgeschakeld wordt waardoor de jihadisten nog meer macht krijgen en Rusland en Iran represailles kunnen uitvoeren; ook in het geval Obama enkel IS in Syrië en Irak wil 'vernietigen' (wat nogal een opgave is gezien de steun van Saudi-Arabië aan de rebellen - en hij trekt er zeker drie jaar voor uit) dan zien ook de tegenstanders van Syrië en Iran er geen heil in. Het bewapenen van 'gematigde' jihadisten is werkelijk absurd.

radical and moderate
Eigenlijk een foute cartoon, maar vervang Muslim door Jihad en it's OK.

Ook is er een oorlog gaande tegen Rusland. Het beleid van aanzwengelen van kleurrevoluties en opstanden keert zich als een boomerang tegen Obama en de NAVO. 

GlobalEconomicAnalysis: "It's long overdue we label sanctions for what they really are: war. If you prefer, call them "economic war".

President Obama says We will join EU in intensifying sanctions on Russia.
Yeah right. We twist the EU's arm till they "cry uncle" then we claim we join them.
Unless the intent is to provoke a military war with Russia, this new round of sanctions is stupider than any of its predecessors.
If Exxon cannot partner with Rosneft in the Russian arctic, guess who will? Try China."

shot_2332

BlackAgendaReport: "“Peace is the last thing that the Nobel Peace Prize winning president wants to see.”

The United States and NATO attack on the Russian Federation has failed. The Ukrainians who refused to accept the legitimacy of the West’s puppet government emerged victorious on the battlefield. If there is any doubt on that point, Ukraine’s decision to sign the Minsk Protocol cease fire agreement is proof. President Poroshenko seemed like a man in the cat bird seat when western nations chose sides in a civil war and kicked out his predecessor. The road to hell was paved with very bad intentions.

One wouldn’t know it from reading and viewing the corporate media, but the western gambit has been disastrous. More than 1 million people have been displaced (most fled to Russia), the economies of many countries have been damaged by sanctions, and atrocities such as the shooting down of Malaysian Airlines flight 17 would have been avoided if there had been any grown ups at work in the western capitals.

After destroying Libya and killing president Gaddafi the evil empire concluded that they had found a winning formula.

Putin is the winner by any standard but the United States won’t admit what is obvious to the rest of the world."

russia_wants_war

Broeikas

wmo bulletin

NRC: "Het jaarlijkse Broeikasgasbulletin van de Wereld Meteorologische Organisatie wordt een beetje eentonig. Ook dit jaar melden de meteorologen van de Verenigde Naties een stijging van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, een record zelfs voor de afgelopen 30 jaar. Ze voegen er meteen een politiek commentaar aan toe: internationale pogingen om de uitstoot van kooldioxide, methaan en andere broeikasgassen te verminderen blijven kennelijk zonder resultaat.

De cijfers komen op een strategisch moment. Over ruim een week, aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, komen wereldleiders bijeen in New York om over klimaatverandering te praten."

Daarom, kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

WMO: "The latest analysis of observations from the WMO Global Atmosphere Watch Programme shows that the globally averaged mole fractions of CO2, CH4 and N2O reached new highs in 2013, with CO2 at 396.0±0.1 ppm, CH4 at 1824±2 ppb and N2O at 325.9±0.1 ppb. These values constitute, respectively, 142%, 253% and 121% of pre-industrial (before 1750) levels. The atmospheric increase of CO2 from 2012 to 2013 was 2.9 ppm, which is the largest year to year change from 1984 to 2013. For N2O the increase from 2012 to 2013 is smaller than the one observed from 2011 to 2012 but comparable to the average growth rate over the past 10 years. Atmospheric CH4 continued to increase at a rate similar to the mean rate over the past five years."

Milieu een zaak van ondernemers?

shot_2331

AnderEuropa: "De aankondiging van het team van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, is een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Dat is heel kort samengevat de boodschap die een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa zonet de wereld in stuurde.

“In plaats van duurzaamheid centraal te zetten in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te verbannen naar de marges door het schrappen van de speciale functies van een klimaat en een milieu commissaris. Ook de benoeming van een eerste vice-president voor deregulering die een concurrentiepositie-filter moet zetten op alle initiatieven is onaanvaardbaar”, reageerde Jeremy Wates, de secretaris-generaal van de European Environmental Bureau (EEB, de grootste federatie van milieu-NGOs in Europa). In een brief naar Juncker drukken de tien grootste Europese organisaties die met milieu begaan zijn hun zeer diepe bezorgdheid uit. Wat nu gaande is, is ongezien in de geschiedenis van de EU. Als de plannen van Juncker werkelijkheid worden, dan zal zijn Commissie waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als het moment dat we een gezamenlijke confrontatie met en de aanpak van onze groeiende milieuproblemen opgegeven hebben.

Alvast één reden waarom elke EU burger zich zorgen moet maken: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen. Wat volgt is een beknopt overzicht van de staatsgreep van de bedrijven op de Commissie – zoals uitgelegd in deze brief aan Juncker.

De structuur van de nieuwe Commissie, de communicaties die Juncker uitstuurde en de keuze van de commissarissen onthullen een drastische inkrimping van het milieubeleid en zelfs een terugrollen van Europese verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen, onze luchtkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

Dit is een regelrecht verraad aan de belangen van EU-burgers."

Nederland is al niet veel beter. Wie klachten heeft met betrekking tot fauna en flora moet die indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Staatssecretaris Dijksma heeft een nieuwe natuurvisie opgesteld getiteld 'Natuurlijk verder'. Een dubieuze titel die een dubieuze lading dekt. Het is niet toevallig dat natuur onder economische zaken valt en milieu onder infrastructuur. Hoe de PvdA op allerlei maatschappelijke gebieden de kluit belazert is abominabel. Van de VVD kun je dat verwachten. Maar dat de PvdA een neoliberaal beleid uitvoert is een gotspe.

Decibelterreur en akoestische ecologie

shot_2329

Parool: "Buitenfestivals zijn 'decibelterreur' voor omwonenden

Buitenlawaai mag in de regel binnenshuis niet boven 55 dB uitkomen. Rekening houdend met de isolatie van de omliggende woningen en de afstand tot het podium wordt berekend hoeveel decibel een festival mag produceren.

Wij zijn doof voor hondenfluitjes, maar voor de hele lage tonen is het menselijk oor ook minder gevoelig. In de geluidsmeting wordt dit onderscheid gemaakt; we spreken over metingen of normen in dB(a) voor geluid van gemiddelde toonhoogte. De echt lage tonen worden genormeerd in dB(c), en in de vergunning zal deze norm zo'n 15 decibel hoger liggen dan de dB(a) norm. Laagfrequent geluid gedraagt zich echter anders; het bevat meer energie, draagt dus verder en buigt - anders dan het normale geluid - over en om gebouwen heen.

Met name dancemuziek ontleent zijn kracht aan de lage tonen. Meer dan popmuziek zijn de ondertonen een wezenlijk onderdeel van de ervaring. En een dancefeest heeft geen pauzes.

Zolang echter op de dichtstbijzijnde gevels de dB(a) norm niet wordt overschreden, kan geen handhaver iets doen. Stadsdeel, of liever nog gemeente, stel een gevelnorm in dB(c) op, en een grens aan het aantal uren dance per dag. Hou een feest waar het kán."

MusicTimes: "Red Rocks Amphitheater and Global Dub Festival may be threatened by residents sick of sub-bass

The most popular complaint against music venues is that they're just too loud (followed closely by "patrons behaving badly"), and Red Rocks Amphitheatre in Colorado is facing similar charges. Residents of nearby Morrison have claimed that concerts are keeping them awake and even rattling the windows of homes as far as half-a-mile from Red Rocks. And of course the culprit isn't just any form of music: It's EDM [Electronic Dance Music]. 

There's a perfectly reasonable explanation for why EDM acts, and not Metallica—the heaviest band ever as known by Forey and dads everywhere—are creating problems for the community: sub-bass. This ultra-low frequency of bass is more frequent in EDM, especially among dubstep performers such as Skrillex. The range is literally the lowest frequency that most humans can hear, but listeners can often feel the blasts. Metal bands such as Metallica certainly pride themselves in being loud, but no bass guitar is going to shake windows in the distance.


Omgevingspsycholoog: "Geluid beïnvloedt onze fysiologie, emotie, cognitie en gedrag. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat onze productiviteit sterk kan toe- of afnemen, dat klanten meer of minder kopen in een winkel en dat we harder of zachter gaan autorijden."

Omgevingspsycholoog: "Veel studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten) en een verbetering van gezondheid. Dit zie je terug in het verminderen van, en omgaan met stress. Ook lijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur en de ervaren pijn van patiënten wat kan resulteren in bijvoorbeeld het gebruik minder pijnstillers. De verklaring voor deze effecten is dat natuur ons de onbewuste boodschap geeft dat we mogen ontspannen (zogenaamde restoratieve effecten).

Overigens is echte natuur niet strikt noodzakelijk voor een positief effect op de (psychische) gezondheid. Een afbeelding van natuur of ‘echt lijkende’ nepplanten hebben een (soort)gelijk effect als gewone planten (Van den Berg & Winsum-Westra, 2006)."

Met andere woorden, festivalgangers kunnen best aan hun trekken komen tussen nepbomen en nepstruiken. Het is nergens voor nodig om van hun kakofonie te genieten in een echt natuurgebied. Zeker als ze al versuft zijn door drank, drugs, dance, decibels en mogelijk een doppie, dan maakt het niet uit of ze echte bomen zien of plastic bomen. De echte natuurgenieter geniet juist van wat echt is, vogels, bloemen, natuur. Zij worden steeds meer uit de natuur verjaagd. Ook de bijzondere fauna en flora worden bedreigd door festivals.

Planbureau voor de leefomgeving: "Wel doelstelling maar geen doelgericht rijksbeleid voor stillere natuur

Tussen 2000 en 2007 is de ‘akoestische kwaliteit’ van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vrijwel gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat het areaal ‘stil’ gebied nauwelijks is veranderd door verkeersgeluid. Waarschijnlijk wordt voldaan aan het doel dat de kwaliteit in 2010 niet slechter is dan in 2000. Het Rijk beoogt een goede akoestische kwaliteit in 2030.

Beleidsdoel: behoud en verbetering van akoestische kwaliteit EHS

Om meer stilte en rust in natuurgebieden tot stand te brengen heeft het ministerie van VROM in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) een nationale doelstelling voor ‘akoestische kwaliteit’ – stilte en rust – in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geformuleerd (VROM 2001).

Het ministerie van VROM beoogt een goede akoestische kwaliteit in de EHS in 2030. Daarnaast bestaat er voor 2010 de ambitie dat de geluidkwaliteit niet is verslechterd ten opzichte van het jaar 2000. Stilte en rust kunnen moeilijk worden genormeerd omdat het bij een goede akoestische kwaliteit niet zozeer om geluidniveaus gaat als ook om de aard van het geluid en de bron. Het NMP4 benoemt geluid van verkeer als een onnatuurlijke bron van geluid en stelt dat het niveau maximaal 40 dB(A) mag zijn om te kunnen spreken van een goede akoestische kwaliteit. Inmiddels wordt in het geluidbeleid de eenheid Lden gebruikt en het ministerie van VROM hanteert nu 39 dB(A) Lden als grens voor goede akoestische kwaliteit. (VROM 2009a).

Stilte als kwaliteit voor de EHS

De gezondheidsraad heeft in 2006 gewezen op het belang van stilte voor de gezondheid van mensen (Gezondheidsraad 2006). In Nederland is stilte echter schaars. Op het Nederlandse platteland en in de natuur is het niet stil. Recreanten ondervinden verstoring door geluid van auto’s, treinen en vliegtuigen. Veel van deze recreanten storen zich meer aan geluid dan aan horizonvervuiling (Alterra 2006). Het Rijk heeft een doelstelling geformuleerd voor geluid in de EHS.

Realiseren van de EHS is het belangrijkste onderdeel van het natuurbeleid. De EHS is een aangesloten netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden, totaal circa 730.000 ha groot met een integrale gebiedsbescherming (MNP 2005). De geluidbelasting bepaalt mede de kwaliteit van de EHS."

Zal al dat werk van jaren geleden, door staatssecretaris Dijksma teniet gedaan worden? Ik mag hopen van niet.

shot_2330

AtelierDeStad: "De laatste decennia hecht men meer en meer belang aan het creëren van een gezonde akoestische omgeving.
De gevolgen van geluidsoverlast zijn sluipend: het veroorzaakt slaapverstoring, hart- en vaatziekten, leerstoornissen.

Akoestische ecologie is sinds de jaren 1970 een topic binnen geluidskunst. In 1977 schreef de Canadese componist en pedagoog R. Murray Schafer zijn iconische boek 'The tuning of the world'. Hierin onderstreept hij het belang van een gezonde akoestische omgeving, een samengaan van stilte en duidelijk omlijnde geluiden van natuurlijke oorsprong. Bewustmaking van omgeving begint volgens hem eenvoudigweg bij … luisteren."

Er is tegenwoordig een nieuwe wetenschap: soundscape ecology. Akoestische ecologie, de wetenschap van geluid in het landschap, de invloeden van geluid op mens en dier, en hun gezondheid.

BioScience: "Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape

This article presents a unifying theory of soundscape ecology, which brings the idea of the soundscape—the collection of sounds that emanate from landscapes—into a research and application focus.
Because soundscapes are our auditory link to nature, we also argue for their protection, using the knowledge of how sounds are produced by the environment and humans."

Festivals maken tegenwoordig ook gebruik van een soort golven die niet meer als geluidsgolven waargenomen worden, maar als trillingen waar je misselijk van kan worden. Alsof je hersens aan het trillen zijn. Het komt een beetje overeen met zeeziekte. Sub-bass is nog net hoorbaar voor een gezond oor. Infrasound niet meer. Hoever men precies gaat op festivals is niet duidelijk, is nooit onderzocht, wordt niet gecontroleerd.

Je hebt ook subwoofers voor thuis die werken met een frequentie van 20-200 Hz, zeer laag dus. Voor festivals zijn ze onder de 100 Hz. Subsonische bassen hoor je niet, maar die voel je. Dat is geen geluid meer, maar een beving. Ze noemen het ook een 'butt shaker'. Ramen trillen ervan. Die zijn de oorzaak van veel geluidsoverlast in woonwijken.

"It's like Guantanamo - with loud, thumping music and sleep deprivation," a resident told The Denver Post. Werd de verdwazing al weergegeven in de rock opera Tommy van The Who?

Pete Townshend

Tommy: Welcome to the Camp,
I guess you all know why we're here.
My name is Tommy
and I became aware this year

If you want to follow me,
you've got to play pinball.
And put in your earplugs
put on your eyeshades
you know where to put the caulk

Hey you getting drunk, so sorry!
I've got you sussed.
Hey you smoking Mother Nature!
This is a bust!

Hey hung up old Mr. Normal,
Don't try to gain my trust!
'Cause you ain't gonna follow me any of those ways
Although you think you must

We're not gonna take it
Never did and never will
We're not gonna take it
Gonna break it, gonna shake it,
let's forget it better still

Infrasound verplaatst zich ook via de grond over lange afstanden en waarschijnlijk ook water. Tegenwoordig wordt het gebruik ervan als wapen onderzocht. Aardbevingen veroorzaken ook infrasound, sommige dieren nemen dat waar en kunnen zo soms aardbevingen voorspellen. Orgels kunnen ook infrasound produceren in bepaalde omstandigheden.

Lowertheboom: "Infrasound is especially dangerous, due to its strong vibrations, or oscillations. Infrasound waves hug the ground, travel for long distances without losing strength, and are unstoppable. Not much amplitude is needed to produce negative effects in the human body, and even mild infrasound exposure requires several hours, or even days, to reverse symptoms.

Infrasonic vibrations, though harmful, can be pleasantly stimulating in mild levels. The effects of brief, mild exposure can give a feeling of invigoration for hours. While a person may FEEL invigorated and euphoric, his body is being subjected to an elevated heart rate, elevated blood pressure, a release of endorphins, and the "fight or flight" adrenaline response. Feeling the effects of high-intensity/low-frequency sound can actually become an addiction, partially due to the release of endorphins in the body."

Dus infrasound wordt ook gebruikt als geluidsdrug, net als xtc. (Als een soort  rattenvanger van Hamelen?)

Dan is er nog de geluidsvervuiling waardoor bijvoorbeeld vogels telefoonriedeltjes gaan nazingen. Er zijn dus behoorlijk veel aspecten aan geluid. Geluidsoverlast mogen we niet te licht nemen. Gehoorschade is slechts één van de gevaarlijke gevolgen. Meer studie is nodig om al deze aspecten in kaart te brengen.

grosse-orchester-der-tiere

Iedereen kent de weldadige invloed van natuurgeluiden op onze eigen stemming. Bernie Krause is een van de pioniers op dit gebied. Zijn boek, The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places, verscheen een paar jaar geleden in het Engels. Een Duitse vertaling is er ook al. Op deze pagina vind je heel wat soundscapes om naar te luisteren. Het boek bevat jammer genoeg geen cd.


Nature soundmap

People's climate march

Milieudefensie: "Oproep: kom naar de Peoples Climate March Amsterdam, 21 september!

Zondag 21 september gaan we wereldwijd geschiedenis schrijven, met de voltallige mondiale klimaatbeweging! Die dag wordt de ‘People’s Climate March’ gehouden, de grootste klimaatmars ooit. Oorspronkelijk alleen in New York – want daar komen wereldleiders bijeen – maar inmiddels als een lopend vuur over de hele planeet, en dus óók in Nederland! "


WijWillenActie: "Op zondag 21 september vindt de wereldwijde People’s Climate March plaats. De grootste klimaatmars ooit georganiseerd in New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en ook in Amsterdam! Dit event is gepland vlak voor een internationale klimaattop in New York waar alle regeringsleiders aanwezig zullen zijn, maar het is ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een duurzamere wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden.

We verzamelen om 18.00 uur op de kade bij het EYE Film Museum in Amsterdam. Daar gaan we met de aanwezigen en kunstenaars een imposant beeld creëren. Daarbij zullen, naast voordrachten van o.a Freek de Jonge en Jan Rotmans en theatershow ‘de Barricade’, verschillende artiesten zoals het Nederlands Blazers Ensemble, DJ Isis, The Flexican & Sef, Florian Wolff en Justin Samgar hun muzikale bijdrage leveren. Mail voor vragen maria.kolossa@urgenda.nl"

© 2009