Weblog

Bomenkap in Gein

U kunt nog tot en met 26 november uw bezwaar indienen tegen het voorlopig ontwerp Gein 3 fase 2. Zie ook hier voor alle informatie.

shot_2483

Er is intussen ook al een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de betreffende bomen in de C. Aarnoutsstraat, W. Gerresepad en J. Krüsestraat. Daar kunt u het beste ook een bezwaar tegen indienen.

Zuidoost 29 oktober 2014: "Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Aarnoutsstraat 1 t/m 193, W. Gerresepad 1 t/m 88 en J. Krüsestraat 1 t/m 194

(Olonr. 1457337, d.d. verzending besluit 22-10-2014) – 1106 ZE

Het kappen van 101 bomen conform het aangepast vastgesteld ontwerp Gein III, fase 2 (bomenplan en bomen onderzoek)

De genoemde besluiten zijn op de genoemde data aan de aanvragers bekend gemaakt door toezending. Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt een bezwaarschrift daartegen indienen bij het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam. Indien er sprake is van spoedeisend belang, kan hangende de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd."

Ook voor het Gaasperpark is al een aanvraag ingediend voor 'het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied'. Daar zal binnenkort ook een omgevingsvergunning voor verleend worden. In feite betreft dit weer bomenkap ten behoeve van evenementen, om meer ruimte te creëren voor de tenten van Amsterdam Open Air dat het volgend jaar heel waarschijnlijk weer meer bezoekers wil toelaten om weer meer winst te maken.

"Aanvragen voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen, kappen, slopen en brandveilig gebruik:

Gaasperplas, recreatiegebied (Olonr. 1503245, d.d. indiening 17-10-2014)

Het verrichten van dunningswerkzaamheden aan beplantingen in het recreatiegebied Gaasperplas in het najaar van 2014 en/of voorjaar 2015"

Zorg om de zorg


SP flashmob: "SP Den Bosch heeft met de aanwezigheid van Emile Roemer op zaterdag 15 november 2014 op een speciale wijze aandacht gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Met een Flashmob heeft de SP in het winkelcentrum ‘De Arena’ in Den Bosch, samen met opera zanger Martin Hurkens, winnaar uit het RTL televisie programma Holland’s Got Talent 2010, gezorgd voor een onverwachte show. Met de Flashmob beeldde de SP uit te streven naar een gelijkwaardige, menswaardige en solidaire gemeente voor iedereen."

Zembla: "SP wil zorgverzekeraars vervangen

De zorgverzekeraars in Nederland moeten opgaan in één landelijke overheidsorganisatie die van de basiszorgverzekering weer een publieke taak maakt. De SP pleit daar maandag voor, in aanloop naar het Kamerdebat over de begroting van Volksgezondheid deze week.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil daarmee een einde maken aan de marktwerking in de zorg. Dan kan volgens haar honderden miljoenen euro's aan uitvoeringskosten bespaard worden. Er komt dan ook een einde 'aan de concurrentie tussen verzekeraars en aan de eindeloze onderhandelingen die nu plaatsvinden tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen'.

Eén landelijke organisatie kan volgens Leijten veel goedkoper werken en dan kunnen de zorgpremies omlaag. 'Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur betaalde premies ook achter ons.'

Volgens Leijten heeft het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd geleid tot steeds hogere ziektekostenpremies, een hoger eigen risico en een kleiner basispakket. Ze stelt dat de Zorgverzekeringswet is gestoeld op een verkeerde aanname, namelijk dat marktwerking en concurrentie ervoor zouden zorgen dat alles goedkoper en beter wordt. Leijten: 'Het tegenovergestelde is waar: het heeft ons alleen maar op kosten gejaagd en we hebben daar steeds minder voor teruggekregen. Met de Landelijke Zorgvoorziening brengen we de zorg terug waar het hoort: bij de mensen en de professionals.'"

Zembla: "In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. De vraag is alleen wat dit alles betekent voor de kwetsbare ouderen in de samenleving.  ZEMBLA laat zien hoe mensen die zelf al op leeftijd zijn, veelal ten koste van zichzelf, voor anderen zorgen."

Evaluatie evenementen Zuidoost

Zoals verwacht en gevreesd was de vergadering van de bestuurscommissie gisteravond zeer teleurstellend. Er is met de komst van de bestuurscommissies nauwelijks iets veranderd aan de vriendjespolitiek en het gerommel in Zuidoost. Er werden moties ingediend op de voordracht betreffende de evaluatie van het evenementenbeleid. Een evaluatie was het in feite niet. De gebruikelijke partijen kwamen met hun gebruikelijke dooddoeners en stoplappen om een ondeugdelijk beleid goed te praten en verder door te drukken.

shot_2569

Opvallend kwam OZO met een motie om de locatie van het Kwaku zomerfestival te wijzigen. Daar was wat gesteggel over. Jaensch wilde de genoemde alternatieve locaties, het Arenagebied en Borchland, verwijderd zien uit de motie. Borchland hoort niet bij Zuidoost en het Arenagebied was uitgesloten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat mevr. de Boer van OZO stiekem toch het Gaasperpark als andere locatie op het oog had, wat door Jaensch meteen ook aangeduid werd als enige andere mogelijkheid en dat was volgens hem geen optie. Dus Jaensch kwam hier nog redelijker uit de hoek dan OZO. Kwaku in het Gaasperpark was ook inderdaad onmogelijk. Daar had Jaensch helemaal gelijk in. De regels van GGA laten dat gewoon niet toe. Het voorstel van OZO werd dan ook verworpen. Maar het typeert toch weer de irreële wensen van OZO. Vreemd genoeg had OZO het over geluidsoverlast, verkeersoverlast, enz. in het Bijlmerpark, nu Mandelapark, door Kwaku. Ik ga ervanuit dat een van de leden van OZO daar in de buurt woont en daarom het festival daar weg wil. Nog meer kan men spreken van overlast in het Gaasperpark door Open Air, maar daar hoor je OZO met geen woord over. Dit is OZO ten voeten uit. Zo denken ze, zo ageren ze.

De enige moties die begrip hadden voor natuur en groen waren die van D66 en de CU. De CU wilde dat op de noordoever van de Gaasperplas maximaal 2 grote evenementen plaats zouden mogen vinden, waarvan één dance event, met een maximum van 10.000 bezoekers. Jaensch vond natuurlijk dat het enkel gaat om de geluidsoverlast door basstonen, niet om het aantal bezoekers. Een verkeerde voorstelling van zaken natuurlijk, want er is ook veel overlast door de grote aantallen bezoekers. De inspraak van mevr. te Riet hierover werd zoals gebruikelijk volkomen genegeerd. Het is wel jammer dat de CU gezwicht is voor de druk van Jaensch en nu wel voor grote evenementen in het park is. Is hier mogelijk sprake van een onderhandse deal tussen Jaensch en de CU? In dit verband ben ik benieuwd hoe het verlopen is met de bouwaanvraag voor een nieuw kerkgebouw voor de secte Resurrection Power and Living Bread Ministries. De motie van de CU werd verworpen, ook door GroenLinks. Iwan Leeuwin bestond het zelfs om te pleiten niet voor minder bezoekers (en geluidsoverlast) maar meer; Open Air zou moeten uitbreiden. Leeuwin moet zich diep schamen.

D66 wilde een eigen onderzoek door het stadsdeel van de economische spinoff uit Amsterdam Open Air voor het stadsdeel. Deze motie werd ook verworpen, ook door GroenLinks. Mevr. de Boer van OZO had het weer verkeerd begrepen. Haar uitleg over haar afkeuring van deze motie deugde van geen kanten. Het gaat hier niet om inzage in de opbrengstcijfers voor Open Air, maar om de opbrengst voor het stadsdeel en met name de beheerder van het groengebied Groengebied Amstelland. Mevr. de Boer had dus geen belangstelling voor de onderbouwing van het beleid van 'behoud door ontwikkeling'; zij vindt dat de winst van een particulier bedrijf niet onze zaak is; daarbij gaat zij voorbij aan het feit dat het onderhoud van het park wel bekostigd zou moeten worden uit de opbrengsten uit Open Air. Dat is nu niet te controleren. Mijn veronderstelling is dat de opbrengsten voor het groengebied – dus de prijs die Open Air aan GGA betaalt voor het huren van het park – veel lager is dan de kosten voor GGA en het stadsdeel om het park 'festivalklaar' te maken. Het komt dus neer op een vulgaire subsidiëring van een particulier bedrijf. Dat zou volgens mij als corruptie te bestempelen zijn.

OZO spreekt met een gespleten tong. De partij komt voort uit de 'Leefbaarheids'hoek, wat mevr. de Boer zoveel mogelijk probeert te verdoezelen. Maar een partij die niet gelooft in de klimaatsverandering zoals ik ooit een bioloog van OZO eens hoorde vertellen, is niet geschikt om het algemeen belang te dienen en ons stadsdeel de toekomst in te leiden. Milieuvervuiling heeft zeker niet de belangstelling van OZO. OZO is een partij voor de 'vrije jongens'. Jammer genoeg is deze verdwazing ook zichtbaar bij een partij als GroenLinks die van het ene schandaal in het andere fiasco rolt. Veel groen en links is er niet meer bij. Iwan Leeuwin maakt zich meer druk om goedkope kaartjes voor het festival voor bewoners van Zuidoost en vooral hemzelf. Hij vindt ook dat opstootjes af en toe bij een festival horen. Waarvan akte.

inspraak te Riet
Inspraak mevr. te Riet gisteravond

Toen Iwan op het scherm kwam liep de hele internetstream in de war. De uitzending stokte. De weergave op de site van ZO vandaag is nog steeds een puinhoop. Overal staat hetzelfde fragment. Ook het geluidsfragment dat gedownload kan worden is hetzelfde en onvolledig. De inspraak van mevr. te Riet is volledig van de website verdwenen. Het is weer fraai. Indien het dagelijks bestuur er prijs op stelt om dat gedeelte van de vergadering toch beschikbaar te maken, dan kan men de inspraak van mevr. te Riet hier downloaden (BC 18nov2014).

Heel opvallend, verbazend, ja zelfs verbijsteringwekkend was de uitspraak van mevr. Dalgliesh dat in de mediatie tussen bewoners van Nellestein en Amsterdam Open Air een akkoord was bereikt. Daar mocht ze nog geen verdere informatie over geven. Ik heb geen inzage in wat in de mediatie is gezegd en bereikt maar dit lijkt mij toch heel vreemd. De standpunten van beide partijen zijn namelijk tegengesteld en er lopen nog twee zaken bij de Raad van State over deze kwestie. Dus nu vraag ik mij af of mevr. Dalgliesh niet de boel aan het belazeren is of gewoon slecht geïnformeerd is. Ik ga mij hierover verder informeren en u hoort hier gauw nog meer over.

De voordracht van het stadsdeelbestuur over de evaluatie van evenementen is uiteindelijk midden in de nacht goedgekeurd met 11 voor- en 2 tegenstemmen. Een zeer teleurstellend resultaat. Dit betekent gewoon dat de integriteit van de bestuurscommissie geen cent waard is. Men weet nu onderhand dat grote evenementen in het Gaasperpark tegen het bestemmingsplan indruisen; toch gaat men stug door met het negeren van een rechterlijke uitspraak. Stadsdeel Zuidoost loop er nog steeds de kantjes af, ondanks de dappere pogingen van D66 en CU (waarvoor mijn dank) om hier verbetering in te brengen. Vooral OZO en GroenLinks stellen zeer teleur. Van de VVD en de PvdA had ik niet anders verwacht, zij volharden in hun boosheid.

Dan nog even over de inspreekster die een andere naam wilde voor de Ruwelswal. Ze beweerde eerst dat er geen naam voor dit pad was, meer even later gaf ze toe dat het een van de oudste geschiedkundige naamgevingen was in onze buurt. De Ruwelswal loopt ook over de provincie Utrecht, naar het Gein toe. Het lijkt mij niet verstandig om deze mooie oude naam te gaan vervangen. Deze naam komt voor in allerlei officiële stukken, zowel van Noord-Holland als van Utrecht. Een nieuwe naam is leuk bedoeld, maar we moeten zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed. De naam Ruwelswal is algemeen bekend (in fietsroutes) en in gebruik bij recreatieve verenigingen, en is bijzonder interessant voor mensen die onze streek toeristisch willen verkennen. Langs deze route zie je namelijk nog een stuk geschiedenis, dat vind je terug in de naamgeving.

Buurtconferentie

Gisteravond was er weer een buurtconferentie over de toekomst van Gaasperdam en Driemond. Ik noem het een buurtconference. Ik ben onderhand de tel kwijtgeraakt in de reeks verkenningen en buurtconferenties. Dit moet de zesde of zevende zijn geweest. En telkens weer over dezelfde onderwerpen. Dus we schieten niet op. Het item 'glasvezelnet' is intussen verdwenen van de agenda. Sommigen willen liever kippen heb ik ergens vernomen. Trouwens, ik hoor net dat Reggefiber is overgenomen door KPN. Misschien komt er dan toch schot in een glasvezelnet. Het zou te gek voor woorden zijn als de bewoners van Gaasperdam dat weer zelf zouden moeten organiseren. Waar blijft het intitief van de ondernemers? Zijn die ook al bezig met een utopisch participatiebeleid? Ik mag hopen van niet. Zo zie je dat ook het neoliberale beleid van privatisering ongunstig uitpakt voor broodnodige vernieuwing. Alles is versplinterd en geprivatiseerd zodat van landelijk beleid geen sprake meer is. Van de politieke partijen zag ik alleen OZO. De rest hield het voor gezien.

buurtconferentie

Eindelijk een leuk iemand om de boel te presenteren. Nicole Terborg die we ook regelmatig zien als presentator bij RTVNH was vergeleken bij de inleiders bij vorige bijeenkomsten een hele verademing. Zij deed dat professioneel. Wat onze Surinamers betreft, het zijn toch meestal de vrouwen die de boel aantrekken en iets betekenen in Zuidoost. We kregen eerst een ambtenaar van Zuidoost te horen met een verhaal dat bol stond van onzindelijk taalgebruik. 'Van bolwerk naar netwerk', de 'ogen en oren', 'vertalen naar de gemeente toe', 'gebiedsgericht' en nog meer wollige onzin. Gelukkig werd de uitdrukking 'Gaasperdam op de kaart zetten' niet gebruikt. Oef!

(Even een zijsprongetje naar de straatschuimers van AT5 en RTVNH. Door bezuinigingen gedwongen gaan de presentatoren dan maar de straat op om mensen te interviewen. Dat is soms wel leuk, maar ik sta vaak ook versteld van wat ik te zien krijg. Men was laatst op bezoek in Volendam waar de (autochtone!) presentator doodleuk meedeelde niet van haring te houden, een andere lustte geen kaas. Mensen toch! Zijn jullie nou echte Hollanders! Geen kaas, geen haring. Dat ken toch niet! Ga toch fietsen stelen op de dam!)

Na een stukje cultuur, Bach gespeeld op de piano door een opkomend talent van Zuidoost, werd in groepen over een aantal onderwerpen gediscussieerd. Ik zat bij de groep Gaasperplas om het evenementenbeleid te bespreken. Nog steeds blijft het stadsdeel doordrammen met zijn illegale evenementenbeleid. Er wordt op deze bijeenkomsten nooit melding gemaakt van bestemmingsplannen of de EHS. Dus de inwoners van Gaasperdam worden nog steeds op het verkeerde been gezet. Het dagelijks bestuur wil doorgaan met grote evenementen en heeft nu zelfs de zuidoever ook als evenemententerrein opgenomen, illegaal, dat spreekt. Grote evenementen zijn in strijd met het bestemmingsplan en met de EHS-status van het hele gebied rond de Gaasperplas. Vanzelfsprekend had het stadsdeelbestuur een paar stromannen of beter gezegd -vrouwen in de discussies gesluisd, mensen die geen idee hadden wat het evenementenbeleid inhoudt, zich er nooit in verdiept hadden, maar daar wel met een opdracht van het stadsdeel zaten om voor evenementen te pleiten, want ze hadden ze hadden kinderen (en kinderen willen nu eenmaal keiharde muziek en drugs, maar daar hadden ze het niet over). Deze mensen hadden overduidelijk banden met het stadsdeelkantoor.

Jammer genoeg heeft Emile Jaensch het beleid nog steeds stevig in handen. Als actief politicus is hij de motor achter 'het op de kaart zetten van Zuidoost'. De PvdA en GroenLinks hebben geen politici van het kaliber van Jaensch om weerwerk te leveren. Dus het huidige beleid van het dagelijks bestuur van Zuidoost is nog steeds neoliberaal. Het gevaar bij actieve politici is dat ze zichzelf al gauw gaan beschouwen als de enigen die weten hoe het hoort te gaan en zich dan gaan opwerpen als regenten die eigengereid willen bepalen wat er gebeurt en daarvoor dan ook wetten, bestemmingsplannen en regels menen te mogen overtreden. Jammer genoeg wordt Emile Jaensch hierin ook gesteund door anderen in de PvdA en GroenLinks, zowel in ons stadsdeel als de centrale gemeente, die achter zijn beleid staan. Daarmee zijn deze partijen zichzelf in de wielen aan het rijden.

De PvdA is historisch en ideologisch gezien opgegroeid met een haat voor alles wat linkser is dan de PvdA zelf. Dat begint ze nu op te breken. De kongsi met de neoliberalen is een strategische fout geweest. Rob Oudkerk voorspelt de ondergang van de PvdA. Daar kon hij wel eens gelijk in krijgen. En ook GroenLinks verliest zijn groene en linkse veren. Het groene G-cab project is mislukt. Er was een 1000-bomenplan, maar er worden jaarlijks wel meer dan 1000 bomen in Zuidoost gekapt en daar reken ik vanzelfsprekend de kap voor de Gaaspersingel en de overkapping van de A9 niet bij. Voor de evenementen wordt het Gaasperpark uitgedund. Men noemt het 'opwaardering' maar het komt neer op afbraak en afwaardering. En dat in een EHS-park! Nee, GL is ook niet meer wat het geweest had willen zijn. En zowel GL als de PvdA staan voor een aantasting van de zorg die niet normaal meer is.

Maar de PvdA van Amsterdam is niet die van Zuidoost. De vriendjespolitiek tiert hier nog steeds welig. In Zuidoost heersen een aantal PvdA dynastieën die de baantjes en de macht verdelen. Ieder kent die families wel. Het wordt op den duur een beetje inteelt. Nu zijn er een aantal buurtambassadeurs 'aangesteld' door de dienstdoende agogen. Die mensen voor Gaasperdam zijn voorgesteld aan de zaal gisteravond. Allemaal heel leuk en enigjes, maar je zult geen zinnig buurtwerk kunnen leveren als je het enkel hebt over de noodzaak van 'Liefde' en God in een wijk. De enigen die weer garen spinnen bij deze ambassadeurs zijn de agogen die ervoor betaald worden om dit soort aardige maar weinig zinnige initiatieven op te zetten. Dat ligt dan weer aan het belabberde niveau van die agogen, die afkomstig zijn van ROC of HVA, maar nooit geleerd hebben om een vergadering te notuleren of een zinnig betoog op papier te zetten. Daarom rommelt men maar wat aan met aardigheidjes die geen zoden aan de dijk zetten. Iedereen mag alles zeggen en bespreken. Maar uiteindelijk bepaalt toch Emile Jaensch, pardon het dagelijks bestuur, pardon de gemeente Amsterdam, hoe Zuidoost eruit moet zien. Wat het evenementenbeleid betreft, dat wordt gewoon dictatoriaal doorgedrukt tegen alle regels in en tegen de adviezen en argumenten in van inwoners die zich al jaren met deze materie bezighouden en nog steeds genegeerd worden door de nomenklatura. De mens wikt, maar Jaensch beschikt.

Vanavond wordt het evenementenbeleid besproken in de bestuurscommissie. Daarin trekt Emile Jaensch stevig aan de touwtjes. Hij weet als geen ander de commissieleden te bespelen en achter zich te krijgen. Hij is als politicus zeer bekwaam en handig; zo handig dat hij zonder al te veel moeite anderen om zijn vinger kan winden met allerlei onderhandse dealtjes en afspraken. Maar dat is geen democratie, het is zelfs in strijd met de basisprincipes van democratie die gebaseerd hoort te zijn op degelijke argumenten en wetten en regels. Dat dreigt flink fout te gaan. De democratische en maatschappelijke normen en waarden worden naar beneden bijgesteld. Dat is een trieste en ongewenste ontwikkeling.

zorg voor jezelf
Dubieuze poster
(misschien is een rustig park wel de ideale plek om te ontspannen)

In een uitzending van Brandpunt hoorde ik onze oudvoorzitter Tjeerd Herrema zeggen dat "overlast en criminaliteit horen bij een grote stad". Dat typeert het falende beleid van een partij als de PvdA. Triest, intriest. Dat is wellicht wat men bedoelt met de 'metropolisering' van Amsterdam. In mijn ogen betekent het stijgende misdaad, overlast en met het oog op Zuidoost een groter gevaar voor raciale tegenstellingen als de verdichting nog verder gaat en onze groengebieden misbruikt worden voor grote evenementen. Er is tijdens de bijeenkomst gisteravond al vanaf het begin door een van de inleiders gezegd dat in Gaasperdam de bevolking steeds ouder wordt. Bejaardenhuizen zijn hier inderdaad bewust neergezet in een rustige, ontspannende omgeving. Die wordt steeds verder aangetast door de evenementenindustrie die Emile Jaensch tegen alle argumenten en regels in wil doordrukken. De jongeren hebben al heel Zuidoost in bezit wat evenementen betreft. Er wordt enkel nog voor de jongeren gecaterd (letterlijk). Ze worden gepamperd tot ze er obesitas van krijgen. En dan maar vetmesten met steeds meer horeca en worlds of food. Maar daar zal Jaensch wel een plan mee hebben. Meer obesitas vereist meer gezondheidszorg en dat is goed voor de gezondheidsindustrie, zal de brave man wel denken, en ook goed om te wijzen op de noodzaak van sport, ook een hobby van Emile. De cyclus gaat van vetmestmarkt, over zorgmarkt naar sportmarkt. Intussen krijgen we dubieuze freudiaanse slogans te zien gesponsord door de agogen van Swazoom. 'Zorg voor jezelf'. Het motto van de huidige regering. Oprutten en wegwezen. De overheid trekt zich terug. De agogen, de welzijnswerkers, zorgen goed voor zichzelf en rommelen wat in de marge.

Maar niet getreurd, er komt vast gauw weer een buurtconferentie waarop u weer hetzelfde kunt zeggen, en weer te horen krijgt dat het dagelijks bestuur niet wil dat u zegt dat u genoeg heeft van dance events en grote festivals. Het kost een centje, maar dan heb je ook niks. Het enige wat maakbaar is is de illusie. Zorg goed voor jezelf, mensen, want van onze overheid moeten we het niet meer hebben.

Amazon

Amazon.nl ging vandaag van start. Enkel met Kindle boeken. Dus veel stelt het niet voor. Er komt naast Bol, Kobo, Bruna, iBooks, et cetera dus gewoon een leverancier van e-books bij zou je kunnen denken. Maar niet heus. Je kunt al jaren Kindle books in allerlei talen kopen en downloaden van Amazon.com. Het enige wat nu verandert is dat je je account via A.com of A.nl kunt laten lopen. Ik neem aan dat de keuzemogelijkheden bij beide hetzelfde zijn, hetzelfde aantal beschikbare boeken. Daarom zie ik geen reden om over te schakelen op een A.nl account.

FS

Fokke & Sukke gaan vandaag ook digitaal bij Amazon. Maar daar zit ik echt niet op te wachten. En de ettertjes zijn in uiterste noodgevallen ook bij A.com te krijgen. Hooguit kan er een cent of twee verschil zitten in de prijs; er is tenslotte een valuta-omrekening. Much ado about nothing voorlopig dus.

E-books in vreemde talen zijn wel bijzonder aan te raden, omdat je in je Kindle (ook de App op de iPad) een aantal (gratis) vertalende woordenboeken kunt downloaden, zodat je snel een woord kunt opzoeken zonder een dik woordenboek uit de kast te hoeven halen. En in geval van nood kun je ook makkelijk wikipedia of google raadplegen. En de klassiekers zijn meestal voor een spotprijs te krijgen. Bedniye lyudi (Arme mensen) van Fjodor Dostojevski is er al voor $3,80 of €2,99. Het heeft weinig gescheeld of de schrijver was na zijn eerste werken al gefusilleerd door de Tsaar; gelukkig – excusez le mot – werd het dwangarbeid in Siberië.

Ombudsman over vergunningen

NationaleOmbudsman: "Gemeente moet voldoende kans bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunning

Het Soenda festival in De Bilt trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Zowel in 2013 als in 2014 is de vergunning pas enkele dagen voor het festival verleend. Verzoeker klaagt er over dat het daardoor niet mogelijk was effectief bezwaar aan te tekenen.

De Nationale ombudsman overwoog dat zowel de organisator, als de omwonenden van een evenement er bij zijn gebaat dat er ruim voor de geplande datum van het evenement duidelijkheid is over de afgifte van de vergunning en de daarin opgenomen voorwaarden. Voor de organisator biedt dit zekerheid over het doorgaan van het evenement en duidelijkheid over hetgeen van hem of haar wordt verwacht. Voor omwonenden biedt dit de mogelijkheid te beoordelen of hun belangen, bijvoorbeeld het tegengaan van overlast, in voldoende mate zijn beschermd.

Uit het onderzoek blijkt dat het college alles-op-alles heeft gezet om nog vóór de datum van het reeds door de aanvrager geplande evenement vergunning af te geven. Op zichzelf is dit een prestatie, omdat er weinig tijd beschikbaar was tussen de datum van het evenement en de datum waarop de (volledige) vergunningaanvraag was ingediend. De ombudsman is echter tevens van oordeel dat het college het belang van de organisator hierdoor uiteindelijk zwaarder heeft laten wegen dan het belang van verzoeker. Door pas enkele dagen voor het evenement een vergunning af te geven, was het voor verzoeker niet meer mogelijk een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen. Een procedure die de overheidsinstantie, naar aanleiding van de argumenten die door de bezwaarmakers zijn aangevoerd, de mogelijkheid biedt haar eerdere beslissing volledig te heroverwegen. Deze heroverweging was nu feitelijk niet meer mogelijk. Ook was de periode tussen de vergunningverlening en het evenement zo kort dat het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank geen reële mogelijkheid meer was. Derhalve heeft het college gehandeld in strijd met het vereiste van fair play.

De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman is derhalve van oordeel dat het college heeft gehandeld in strijd met het vereiste van fair play en acht de klacht gegrond."

Dat is precies de situatie die zich ook al jaren voordoet in Amsterdam Zuidoost, trouwens in heel Amsterdam. De burgemeester (en het stadsdeelbestuur van Zuidoost) beriep zich herhaaldelijk op de gebuikelijkheid van een procedure die in feite neerkomt op onbehoorlijk bestuur en een inbreuk op fair play. Het wordt tijd voor een terugkeer naar behoorlijk bestuur.

Belastingparadijs

belastingparadijs

In NOS nieuws beweert staatssecretaris Wiebes dat Nederland geen belastingparadijs is. Onze overheid is zeer goed in het verzinnen van verhullende terminologie. Belastingontwijking is volgens het net uitgekomen rapport niet hetzelfde als belastingontduiking. Want kijk, diz being de Nedderlens, er is altijd een manier om wat krom is recht te praten in onze wetgeving. Ontkennen doet het ook goed. Wiebertje moet zich schamen.

VK: "Voor de VS is Nederland hét favoriete belastingparadijs

Nederland is niet zomaar een belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals, het is hét belastingparadijs. Er is geen land waar om fiscale redenen zo veel geld naartoe wordt gesluisd als Nederland. De 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de Fortune 500, stalden in 2010 127 miljard dollar (93 miljard euro) fiscaal vriendelijk in Nederland.

Daarmee was Nederland veel populairder dan beruchte belastingparadijzen als Bermuda (94 miljard dollar) en de Kaaiman Eilanden (51 miljard). Er is ook geen land in de wereld dat van zoveel multinationals een of meer bv's heeft."

NRCQ: "Hoe Nederland een belastingparadijs werd

De Europese Commissie bekijkt vandaag of er een formeel onderzoek komt naar fiscale vluchtroutes voor multinationals in Nederland en Ierland. Ten minste, dat hebben ingewijden gezegd tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Eurocommissaris Algirdas Semeta (Belastingzaken) heeft flinke kritiek op belastingparadijzen als Nederland. Hij noemde het gunstige belastingbeleid voor multinationals vorige week “agressief”, “kortzichtig” en schadelijk voor andere lidstaten van de Europese Unie."

EUObserver: "Dutch tax regime similar to Luxembourg's, auditors find

Dividend, interest and royalty payments that companies let pass through the Netherlands to avoid taxation have increased substantially in the past decade, the Netherlands Court of Audit has found.

In a report published on Thursday (6 November), the court writes that tax laws and treaties that originally were meant to avoid that a company has to pay the same tax twice, have led to a tax climate in the Netherlands which is “favourable to multinationals”.

It also signals that the Dutch parliament “does not have a complete view” of how the country's tax policies lead to tax avoidance.

The European Commission is currently investigating whether tax authorities in the Netherlands have provided state aid to Starbucks. It is executing similar inquiries in Ireland (Apple) and Luxembourg (Fiat and Amazon)."

Algemene Rekenkamer - Belastingontwijking

Rapport Belastingontwijking: "Internationaal opererende ondernemingen proberen bij de structurering van hun activiteiten doorgaans om binnen de kaders van de wet de eigen belastingdruk te verlagen. Dit wordt tax planning genoemd. Anderen spreken in dit verband van belastingontwijking. Zowel bij tax planning als bij belastingontwijking wordt binnen de kaders van wet- en regelgeving gebleven. Belastingontwijking moet scherp worden onderscheiden van belastingontduiking, omdat in het laatste geval wel in strijd met wet- en regelgeving wordt gehandeld.

Het fiscale klimaat voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland wijkt op het niveau van individuele regelingen op hoofdlijnen niet af van dat van andere vergelijkbare Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Wel zorgen vooral regelingen die primair gericht zijn op het voorkomen van dubbele belasting ervoor dat ons land een fiscaal gunstig klimaat heeft voor internationaal opererende ondernemingen. Het gaat dan om regelingen als:

• het niet nogmaals belasten van in het buitenland gegenereerde inkomsten uit deelnemingen;

• het ontbreken van bronbelasting op rente en royalty’s;

• de in belastingverdragen overeengekomen verlaagde bronbelasting op inkomend dividend, rente en royalty’s.

Internationaal opererende ondernemingen maken van die regelingen gebruik door hier vennootschappen te vestigen voor het ontvangen van dividenden, rente en royalty’s en het doorgeven daarvan aan niet in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen."

Karin Spaink: "Naomi Klein zette een intrigerende gedachtenstap. Zij beweert dat, na de stadstaat, de natiestaat en de federale staten, we nu naar een nieuwe regeringsvorm groeien: de bedrijfsstaten. Op veel punten groeit de invloed van internationale firma’s de ‘gewone’ politiek letterlijk boven het hoofd: via handelsverdragen wordt bedrijfsmacht boven die van individuele naties gesteld. Het nieuwe trans-Atlantische verdrag dat nu in de maak is, TTIP, geeft bedrijven zelfs het recht om schadeloos te worden gesteld indien een verandering in nationaal beleid hun belangen schaadt. Daarmee krijgen ze een ijzersterk wapen in handen om nationaal beleid te blokkeren.

Tekenend is dat delen van de rechtspraak worden overgeheveld naar het bedrijfsleven. De entertainmentindustrie hamert er al jaren op dat zijzelf als politie, aanklager, advocaat en rechter moet kunnen optreden, en wil dit deel van de rechtspraak liefst geheel zelf afhandelen. Ook het TTIP voorziet in rechtspraak door multinationals: als een bedrijf een overheid aanklaagt, zou een mediator – aangesteld door multinationals – in alle beslotenheid een bindende uitspraak moeten doen.

De staat wikt, de multinational beschikt."

Festivalisering van parken

Festivalisering van parken

Praat met de politiek over deze ontwikkelingen, maak zichtbaar aan de bestuurders hoe u daar over denkt. Laat van u horen!

– Donderdagavond 20 november organiseert Partij voor de Dieren een bijeenkomst over festivalisering van parken en groen in de stad. (zie hieronder voor meer informatie en aanmelding)

– Binnenkort besluit bestuurscommissie Zuidoost over profielen evenementen  locaties: bij Gaasperplas ook op de zuidoever 5000 bezoekers per dag, 17 dB verschil tussen dB(A) en dB(C) was  max.15 dB (dat betekent meer dreunende bassen!).

– Binnenkort besluit bestuurscommissie Oost over tijdelijk verplaatsen van festivals naar andere parken vanwege werkzaamheden in Oosterpark.  In eerste instantie binnen stadsdeel Oost, maar voor feest na herdenking Keti Koti (wel bij monument in Oosterpark) wordt nog een locatie gezocht (vorig jaar 35.000 bezoekers).

– Begin 2015 besluit de stad over het evenementenbeleid.

Op de website van de stad en stadsdelen zijn agenda's, data, en stukken te vinden van deze vergaderingen. Komende vergaderingen in stadsdeel Zuidoost.

uilheader

PartijVoorDeDieren: "De Partij voor de Dieren organiseert op donderdagavond 20 november een bijeenkomst over de festivalisering van parken en groen in de stad.

Raadslid Johnas van Lammeren, duoraadslid Lammert van Raan en Statenlid Bram van Liere zullen met Amsterdammers in gesprek gaan over de ontwikkeling waarbij parken en groen steeds meer in beslag worden genomen door grote festivals met luide muziek, en waarbij de inrichting van parken ook hieraan wordt aangepast door bijvoorbeeld bomenkap.

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen in de Stopera, Amstel 1. Geef u op via partijvoordedieren@amsterdam.nl. U ontvangt dan in de week van 10 november een officiële uitnodiging met tijd en locatie."

Million mask march


Terwijl Piketty voor de leden van de Tweede Kamer en heel Nederland zijn verhaal houdt over de groeiende ongelijkheid in onze neoliberale wereld, plant Anonymous vandaag ter gelegenheid van Guy Fawkes Day een internationale mars tegen de ongelijkheid. Het valt nog mee in Nederland zei Piketty. Maar hoelang nog? In de VS hebben de Republikeinen de meerderheid gehaald in de Senaat. Een klap voor de Democraten, maar is het ook een klap voor de democratie? Ik dacht het niet. Obama heeft meer oorlogen aangezwengeld dan de Republikeinen, heeft de Amerikaanse politiestaat verder uitgebouwd. De omvang van de bespionering door de NSA van Amerikanen en buitenlanders overtreft de Bespitzelung door de Stasi honderden duizenden keren. Dat Obama nu een lame duck is kan alleen maar gunstig zijn om zijn buitenlandse interventiewoede te beteugelen. God save America mocht Hillary Clinton ooit aan de macht komen. Het neoliberalisme heerst nog steeds. De hogepriesters van de winst hebben de macht in handen, en zij zullen fracken en moorden tot de Westerse beschaving geschiedenis is.

mmm-2014
Remember, remember the 5th of November!

Meer nieuws is hier te vinden. Londen zal wel van zich laten horen, hoewel onze media daar waarschijnlijk weinig of geen zendtijd en woorden aan zullen besteden. Op facebook vind u nog meer.

greedy

Het is opvallend dat men er in Nederland als de kippen bij was om voordat de vertaling van Piketty's boek uitkwam, een boek te publiceren dat probeert de stellingen van Piketty onderuit te halen, of zoals het op het boek staat 'Piketty samengevat in Nederlands perspectief'. De Nederlander is dom en heeft volgens Broers de juiste neoliberale interpretatie nodig van Piketty's boek. Piketty for dummies. Victor Broers mocht zich zelfs openlijk in VPRO Boeken afvragen of ongelijkheid wel zo kwalijk is. Voor de Nederlandse burgers wordt alles 'verklaard', lees voorgekauwd door ondernemers. Broers vindt dat het niet de 1%, de superrijken en de ongelijkheid zijn die een probleem zijn, maar de armoede. Maar armoede aanpakken zonder geld te halen bij de rijken en de graaiers is een onmogelijkheid. Het is duidelijk dat Broers de rijken wil sparen. Hij heeft niets geleerd van de crisis die is veroorzaakt door privatisering en deregulering ten gunste van de rijken.

Even later mocht in hetzelfde programma Louis Fresco, de PR-dame van Unilever, voor de zoveelste keer de 'heilzame' biotechnologie promoten. Met veel kunst en vliegwerk kregen we dan de indoctrinatie van de multinationals voorgeschoteld. Vreemd toch dat ondanks de macht van multinationals als Unilever, Monsanto enz. de honger in de wereld nog steeds niet uitgebannen is. Mevr. Fresco verdient er goed aan, maar de enige zorg van deze multinationals is winst maken. Broers en Fresco zijn twee propagandisten voor de status quo en de falende 'groeigedachte' van het neoliberale imperium (de 'groei' zit hem in de groeiende overdracht van geld en invloed van de armsten naar de rijksten). Nederland is bezig zijn achterstand in te halen (lees de gelijkheid en nivellering vaarwel te zeggen)  en waar er nog gegraaid en bezuinigd kan worden worden de gewone burgers voor het blok gezet. Maak je borst maar nat voor de hervorming van de langdurige zorg op 1 januari volgend jaar.

AD: "Op een dag trof Joop van Rijn (81) zijn vrouw en zeven demente medebewoners volkomen verlaten aan in de gemeenschappelijke huiskamer. De ene medewerker was om 14.00 uur in de middag vertrokken. De dienst zat erop. De shift van de volgende begon pas om 16.00 uur. Twee volle uren lang was er - op een vluchtige inspectie na - geen toezicht. En zo ging het niet één keer, maar gebeurt het al jaren meerdere keren per week. 'Vooral in het weekend.'"

VK: "Dagblad AD is door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet om het interview met Joop van Rijn niet te publiceren. De vader van de staatssecretaris van Volksgezondheid beklaagde zich dinsdag in het AD in een interview samen met een vriend over de zorg voor hun dementerende echtgenotes in een Haags verpleeghuis.

Toen het AD niet boog voor de druk, is hoofdredacteur Christiaan Ruesink indringend gevraagd niet te vermelden dat het om de vader van de staatssecretaris ging."

DeAzijnpisser: "Gisteravond zou de vader van van Rijn bij Pauw te gast zijn, maar die zag er vanaf, 'vanwege de ontstane consternatie....' ha! ha! ha! ha! ha! Ik zou wel eens willen weten, wat van Rijn zijn vader allemaal heeft toegebeten, nadat e.e.a. uitkwam en hoe hij zijn vader onder druk heeft gezet, niet naar Pauw te gaan....... Ongelofelijk weer, jezus wat een schoft!"

Om even terug te komen op Guy Fawkes en zijn Buskruitverraad. Het zijn de multinationals die de genadeslag zullen toebrengen aan onze democratie. 

Georg Monbiot: "A Gunpowder Plot Against Democracy

Juncker is now coming under extreme pressure. Last month 14 states wrote to him, privately and without consulting their parliaments, demanding the inclusion of investor-state dispute settlement [ISDS] (the letter was leaked a few days ago). And who is leading this campaign? The British government. It’s hard to get your head around the duplicity involved. While claiming to be so exercised about our sovereignty that it is prepared to leave the EU, our government is secretly insisting that the European Commission slaughters our sovereignty on behalf of corporate profits. David Cameron is leading a gunpowder plot against democracy."

Flevopark in actie

VriendenVanHetFlevopark: "Op 4 november houden de Flevoparkvrienden om 19.00 uur een manifestatie bij het stadsdeelhuis Oost (Amsterdam), met o.a. sprekers Jasper Groen – GroenLinks, Johnas van Lammeren – Partij van de Dieren en Jacek Rajewski – oprichter Sugar Factory en festivalproducent.
Na de manifestatie zal de tussenstand van de petitie tegen festivalisering van het Flevopark tijdens de vergadering van de bestuurscommissie Oost worden gepresenteerd.

Aanstaande dinsdag 4 november zal de bestuurscommisie van stadsdeel-Oost opnieuw vergaderen over de notitie 'Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015'. De mogelijke verplaatsing van grote festivals naar natuurlijke parken als Frankendael en Flevopark roept bij bewoners in Amsterdam-Oost veel weerstand op."

FlevoparkMegafestivals

GroenLinks: "“GroenLinks is om verschillende redenen tegen grote festivals met harde bassen in het Flevopark. De ecologische waarde van dit park in flora en fauna is hoger dan die van het Oosterpark ( zo ook bijv. in park frankendeal), er zijn meer bijzondere planten en vogels te vinden doordat het aan de rand, en niet midden in de stad ligt. Deze beschermen we graag. Dit betekent niet dat er geen festivals zouden kunnen plaatsvinden, dit kan op het moment ook al binnen het huidige beleid, in de kleine en midden categorie, hier zijn we niet tegen. Wij zien graag alle parken zo veel mogelijk ontlast, het is immers de achtertuin van de bewoners. Vandaar dat wij ook hebben gevraagd om oplossingen te zoeken binnen het huidige beleid. Zo zou Appelsap op een van de sportvelden kunnen worden gehouden, waar de overlast voor de buurt beperkt blijft, er veel minder ecologische schade wordt aangericht en het park beschikbaar blijft voor bezoekers uit de buurt. Wij begrijpen dan ook niet dat de alternatieven die voorhanden zijn niet worden aangepakt"."

Parkpolitiek

AT5: "In 'Park Politiek', het politieke discussieprogramma van AT5 en Het Parool, is Laurens Ivens te gast, die onder andere wethouder wonen is. 

Hoe gaat Ivens ervoor zorgen dat huren betaalbaar blijft in Amsterdam? En het zelf verhuren van je woning aan toeristen neemt een enorme vlucht in de stad. Maar liefst 7000 Amsterdamse huizen worden verhuurd via Airbnb, maar de regels zouden massaal worden genegeerd. Wat gaat de stad doen?

Verder gaan raadsleden Ariella Verheul (D66) en Diederik Boomsma (CDA) met elkaar in debat over de vraag of Amsterdam niet teveel een feest- en festivalstad wordt. En moet er strenger opgetreden worden tegen partydrugs na de drie doden tijdens het Amsterdam Dance Event?"


Als de jongeren dan toch zoveel geld over hebben voor festivals en drugs, laat ze dan ook bijdragen aan een sociale stad, waar ook aandacht is voor ouderen.

Aansluitend bij de armoedebestrijding van Laurens Ivens, hier nog een petitie:

ANBO: "ANBO vindt de bezuinigingsmaatregelen voor senioren onevenredig hard uitpakken voor de portemonnee van 65+.

2015 is het vijfde jaar op rij dat de koopkracht van senioren achterloopt op werkenden. Senioren die veel zorg nodig hebben, worden extra hard getroffen."

Disinformatie

corporate-disinformation

Disinformatie is tegenwoordig een veel gebruikte politieke tactiek. Het gaat om het doelbewust verspreiden van foute 'informatie', het verspreiden van leugens dus. Disinformatie is bedoeld voor de grote massa, vooral gebruikt voor haatzaaien, dus als men een oorlog wil voorbereiden en de bevolking alvast wil 'sensibilseren', lees beliegen. Een paar voorbeelden. De doelwitten zijn natuurlijk China en Rusland. Er is altijd een duidelijke reden voor disinformatie. Cui bono?

– Verzwijgen van feiten hoort hier ook bij. De zogezegd democratische beweging in Hongkong wordt overal aangeprezen als een verzet tegen het ondemocratisch bestuur door China. Nochtans is Hongkong onder de Engelse bezetting nooit democratisch geweest. De Britse kolonie werd geregeerd vanuit Londen, van democratie was geen sprake; de oligarchie bestuurde. Nu de streek weer in handen is van China plengt het westen krokodillentranen over het gebrek aan democratie.

TheGuardian: "It should be remembered, however, that for 155 years until its handover to China in 1997, Hong Kong was a British colony, forcibly taken from China at the end of the first opium war. All its 28 subsequent governors were appointed by the British government. Although Hong Kong came, over time, to enjoy the rule of law and the right to protest, under the British it never enjoyed even a semblance of democracy. It was ruled from 6,000 miles away in London. The idea of any kind of democracy was first introduced by the Chinese government. In 1990 the latter adopted the Basic Law, which included the commitment that in 2017 the territory’s chief executive would be elected by universal suffrage; it also spelt out that the nomination of candidates would be a matter for a nominating committee."

– In Zweden is dagenlang een nogal doorzichtige hetze gevoerd tegen de Russen door het creëren van angst voor een 'Russische' duikboot. Op voorhand was al duidelijk dat dit geen steek hield. De foto die werd gepubliceerd bleek niet gemaakt op de plek die men aangaf. De berichten van het Zweedse leger dat er een Russische noodoproep was ontvangen, bleken onjuist. De reden voor deze disinformatie was dat het Zweedse leger meer middelen en wapens wenste en zich stiefmoederlijk behandeld voelde door de Zweedse regering. De bevolking en de regering werden gemanipuleerd. Toen werd de zoektocht afgeblazen.

A Swedish Defense Farce

NRC: "De aanvallen op het Witte Huis passen binnen een trend die al lang wordt gesignaleerd, aldus de krant. Meerdere beveiligingsbedrijven hebben cyberaanvallen, naar verluidt georganiseerd door Russische hackers, waargenomen. Zo zouden onder andere de NAVO, de Oekraïense overheid en bedrijven die in opdracht van het Pentagon werken doelwit zijn."

Misschien is de CIA wel hard aan het hacken geslagen. Natuurlijk wordt er gehackt dat de spaanders eraf vliegen, maar 'naar verluidt georganiseerd door Russische hackers' is gewoon een hoax. Het wachten is op een bericht van Frans Timmermans dat zijn schoorsteen vol roet zit van Russische zwarte pieten.

- Verder doet Rutte er alles aan om de MH17-affaire in eigen hand te houden en te manipuleren. Waar ieder ander land gesprekken was aangegaan met de vrijheidsstrijders van Oost-Oekraïne, deed Nederland dat niet. Duidelijk met de bedoeling om te verhinderen dat de verkeerde bewijzen gevonden zouden worden. Men wil te allen prijze Rusland als schuldige aanwijzen. Net als voor de ramp in Lockerbie onterecht Libië werd beschuldigd. Wait and see.

Intussen heeft onze regering het haatzaaien verheven tot nationale politiek. Syrië moest aangepakt worden. Gevolg: jihadstrijders stroomden daarheen om samen met IS te vechten. Nu doet men alsof onze nationale neus bloedt en probeert men dit te verhinderen. Een onmogelijke taak. En stiekem gaat Nederland gewoon voor het kapotmaken van Syrië. IS doet er niet zoveel toe. Die worden gesponsord door Turkije, Saudi-Arabië en andere dubieuze maar bevriende regimes in het Midden-Oosten. Onze bondgenoten bombarderen de infrastructuur van Syrië onder het mom van strijd tegen IS. Politiek is disinformatie.

Zeer gevaarlijk voor de toekomst van Europa is het tolereren en doodzwijgen van rechtsextremistische tendensen in Oekraïne en andere landen. Frans Timmermans wordt door onze rechtse pers op handen gedragen. Rechts slaat zijn slag. In de nieuwe Belgische regering zitten politici die de nazi-collaboratie goedpraten. De opstand in Oekraïne werd geleid door neonazi's en Timmermans stond erbij en keek er met genoegen naar. Dat valt niet toevallig samen met de haat tegen de Russen, in feite de grote overwinnaars van de nazi's. Het kan verkeren.

Koehandel met koolstofkredieten

real-fake-carbon-credit

EUObserver: "Spain and Netherlands among countries to buy way to green targets

Up to nine EU countries may buy their way to achieving targets set under an international climate change treaty, with around €2.5 billion to be spent on purchasing emission-reduction credits from other countries.

The Kyoto Protocol, adopted in 1997, set binding reduction targets for 37 industrialised countries, to be achieved in the period 2008 to 2012.

According to a report from the European Environment Agency, published on Tuesday (28 October), nine of the 15 back in 1997 plan to buy or have bought carbon credits to deliver on their commitments.

If a country is unable to achieve a reduction in greenhouse gases by improving the efficiency of energy use or increasing the share of energy sources that do not emit these gases, it can pay its way out.

According to the EEA report, 12 European countries have announced they have "allocated financial resources" for credit buying, although it adds that Ireland and Portugal probably will not need to.

The countries are EU members Austria, Belgium, Denmark, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, and Spain; and non-EU members Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

The total declared financial resources add up to €2,523 million. The largest announced financial contribution comes from Austria, which expects to spend €611 million.

The Netherlands and Spain are expected to spend €446 and €400 million respectively."

Met andere woorden, Nederland gaat €446 miljoen uitgeven om te mogen vervuilen. Rutte en companen hebben geen zin in het aanpakken van milieuvervuiling om de Kyoto-doelstellingen te halen.

Amsterdam te druk

AT5: "Zaterdag 25 oktober

Amsterdammers kregen gisteravond de kans om prangende vragen aan de burgemeester te stellen. In Vondel CS hield Van der Laan namelijk een vragenuurtje.

De meeste mensen in de zaal wilden het met de burgemeester hebben over de keerzijde van de enorme populariteit van de stad: de drukte en overlast daardoor. 'Er is gewoon geen doorkomen meer aan. Het is te erg op het ogenblik.' Een ander vroeg zich af waarom 'die megahotels' worden gebouwd.

Van der Laan begreep die zorgen. 'Ik kan u echt dertig voorbeelden opnoemen van gevechten om de publieke ruimte, omdat die steeds schaarser wordt. Wat het leuke is van zo'n gesprek, je krijgt weer nieuwe voorbeelden om dat samen met de wethouders en de gemeenteraad weer aan te pakken.'

De burgemeester beloofde dan ook de 'balans in de stad te blijven bewaren'. 'Anders schiet je jezelf in je eigen voet. Dan ga je aan je succes ten onder als stad, dat is het stomste wat je je kan laten gebeuren.'"


Parool - Teun van de Keuken: "Amsterdam gaat nog eens ten onder aan de turbulentie

De Plantage heeft ruimte, de allure van de oude wereld en bomen, heel veel bomen. Wie zichzelf verliest in de drukte van de stad kan zichzelf hier terugvinden. Je kunt er uren dwalen, kijken en ademen zonder in deinende mensenmassa's terecht te komen. Soms is dat het enige waaraan je in een drukke stad behoefte hebt.

Maar kennelijk moet het allemaal anders. 'Plantage wordt opgeschud' kopte deze krant eergisteren. En daaronder: 'De Plantage wordt getransformeerd van een groene slapende strook naar een turbulente wijk met studenten, academici en toeristen.' En dus wordt de buurt volgeplempt met hotels, shortstayappartementen en wat al niet. Lekker levendig.

Toen ik het las, dacht ik, om met Ischa Meijer te spreken, die in café Eik en Linde op de Plantage Middenlaan zijn befaamde radiotalkshow opnam: Why?! Wat is er mis met een mooie groene slapende strook? Hoeveel van die groene slapende stroken telt de stad nu helemaal? En hoeveel turbulente wijken hebben we? Amsterdam gaat nog eens ten onder aan de turbulentie.

Maar even serieus; why? Omdat bepaald is dat de Plantage de overvloed aan toeristen uit het centrum moet gaan opvangen, een zogenoemde uitwijkplek. Want die drukte is, laten we eerlijk zijn, hels. Maar daar is makkelijk mee te leven. Gewoon niet in de binnenstad komen. Die is opgegeven aan toeristen en een paar zonderlinge stadsbewoners die het prettig toeven vinden tussen het permanente feestgedruis.

Ik gun ze het allerbeste. Wat mij betreft schrappen we daar zelfs alle regels en maken we er een permanente partyzone van. Bierfietsen, blowen, pilletjes slikken, alles 24 uur per dag open, prima. Maar alleen binnen het centrum. Niks geen uitwijkplekken.

Plantagebewoners wonen waar ze wonen omdat ze de rust, ruimte en schoonheid waarderen. Die houden van hun groene slapende strook. Dat blijkt ook wel tijdens inspraakavonden. Maar daaraan moeten we volgens verantwoordelijk bestuurder Boudewijn Oranje (D66) niet te zwaar tillen: 'Tegenstanders verzamelen zich massaal rond de inspraakmicrofoon. Voorstanders hoor je nooit, maar ze zijn er wel.'

Ik had altijd al vermoed dat inspraakprocedures een wassen neus waren. Een hobbel die een bestuurder moet nemen om uiteindelijk toch te doen wat hij wil. Ik had alleen niet verwacht dat het een politicus van D66 - de partij van de burger dichter bij de politiek en referenda - zou zijn die dat zo openlijk zou toegeven.

In een stad moet ook ruimte zijn voor mensen die van rust houden, voor een groene slapende strook."

MRA
Zo ziet de MRA denktank graag het landschap,
voor anderen een gruwel.

De Bestuurlijke Denktank Metropolitaan Landschap wil een 24-uurs pretpark van Amsterdam en omgeving maken. Omdat het ons veel waard is, heet hun brochure. Met veel waard bedoelt de denktank natuurlijk geld. Men wil geld zien. Op zich een leuk streven, maar een leefbare en duurzame stad is toch te verkiezen boven een regio waarin een kleine groep ondernemers zichzelf verrijken. We kennen intussen de visies van de heren J. Bond (Provincie), R. Grondel (GGA) en F. Ossel (voorheen wethouder Amsterdam en GGA): het MRA-landschap (MRA komt op mij over als de naam van een of andere kwaadaardige bacterie) moet ontwikkeld worden en het landschap moet verstedelijkt. Omdat het de vastgoedontwikkelaars veel waard is natuurlijk. Het lijkt er sterk op dat de MRA als een zich vermenigvuldigende bacterie het Noord-Hollandse landschap wil opslokken. Het landschap enkel nog te beschouwen als decor voor de commercie.

Steun voor Landschap Noord-Holland

shot_2525

Vanavond organiseerde Landschap Noord-Holland een actie voor het Provinciehuis te Haarlem, waar even later de Statencommissie Ruimte & Milieu vergaderde. Ernest Briët, directeur van LNH bood aan de voorzitter van de statencommissie 13.470 handtekeningen aan tegen de geplande bezuinigingen. De actie loopt nog tot 10 november als in de Provinciale Staten de begroting wordt goedgekeurd. Dus als u dat nog niet heeft gedaan kunt u de petitie nog ondertekenen.

shot_2523

shot_2530

shot_2529
Jaap Bond tussen de actievoerders

shot_2532

shot_2533

NoordhollandsDagblad: "'Dramatisch', zo noemde directeur Ernest Briët van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland het besluit van de provincie Noord-Holland om 1,5 miljoen euro te bezuinigen op zijn organisatie. Voor het provinciehuis overhandigde hij 13.470 handtekeningen van sympathisanten aan de voorzitter van de commissie ruimte en milieu.

Briët sprak staande op een bootje ('We moeten deze boot drijvend houden') een menigte toe bestaande uit vrijwilligers, sympathisanten, boswachters en provinciale politici. Er waren brandende fakkels, en vele pamfletten met daarop de tekst 'Houd de natuur open. Stop de bezuinigingen'.

Volgens Briët kan zijn organisatie voor het beheer van alle natuurgebieden niet toe met de gelden uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Hij stelde dat er al wordt gewerkt aan een lijst met gebieden die de organisatie moet afstoten als er onvoldoende geld is.

Subsidies

Gedeputeerde Jaap Bond stelde in een reactie dat Landschap Noord-Holland naast de SNL-gelden nog steeds acht ton aan subsidie blijft ontvangen van de provincie. Ook sprak hij van een 'nette afbouw' van de subsidie. ,,We leven in een tijd dat er terecht scherper naar de overheid wordt gekeken en dat we ons afvragen, leveren de subsidies het effect op wat je beoogt?''

Volgens Bond wordt er nog wel gewerkt aan een oplossing voor een structurele steun aan vrijwilligers.

Statenleden zullen volgende maand tijdens de algemene beschouwingen terugkomen op de bezuinigingsvoorstellen. Tijdens de commissievergadering bleek dat veel fracties grote problemen hadden met het korten van Landschap Noord-Holland."

SP: "Met een imposante demonstratie hebben vrijwilligers en medewerkers van Landschap Noord-Holland (LNH) maandag 27 oktober geprotesteerd tegen de bezuinigingen op hun organisatie. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) wil de ondersteuning van vrijwilligers door LNH geheel wegbezuinigen. De demonstratie ging vooraf aan een vergadering van de statencommissie Ruimte en Milieu.

De subsidie van de provincie gebruikt LNH nu nog om vrijwilligers te ondersteunen die helpen bij het beheer van natuurgebieden. Die subsidie wil gedeputeerde Bond opheffen, omdat het geen kerntaak van de provincie zou zijn. Voor het beheer en toezicht op natuurgebieden door professionele betaalde krachten ontvangt LNH verder jaarlijks een zogenaamde 'boekjaarsubsidie'. Ook daar wil Jaap Bond een eind aan maken. Op een vraag van SP-statenlid Marnix Bruggeman bevestigde Bond dat hij marktwerking in het natuurbeheer wil. LNH moet met andere organisaties gaan concurreren om natuurbeheeropdrachten van de provincie binnen te slepen. Waarop Bruggeman reageerde: "Dat doet mij denken aan de invoering van marktwerking in de kinderopvang. Daar hadden we Estro, dat werd overgenomen door een Amerikaans hedge-fund. Dat was niet echt een succes. Moet Landschap Noord-Holland straks ook overgenomen worden door zo'n investeringsmaatschappij? De natuur is kwetsbaar én van iedereen. Daarom is natuurbeheer een zorg van de overheid. De natuur is geen markt."

Op 23 juni had de SP samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50+ al een motie ingediend om de bezuiniging ongedaan te maken. Die motie werd toen verworpen met de stemmen van PvdA en CDA tegen. In de commissievergadering lieten de vertegenwoordigers van die partijen onder invloed van de protesten nu doorschemeren alsnog tegen de bezuiniging te willen gaan stemmen. Waarop Bruggeman zei: "Had u dat niet meteen op 23 juni al kunnen zeggen? Dan hadden de mensen van LNH nu niet in de zenuwen gezeten, en hun tijd kunnen besteden aan natuurbeheer, in plaats van actievoeren." Bij de behandeling van de provinciebegroting op 10 november zal de SP samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+ opnieuw een amendement indienen om de bezuinigingen ongedaan te maken."

shot_2539

shot_2542

shot_2544

Op de commissievergadering zelf gaven twee insprekers hun visie op de voorgenomen bezuinigingen, waarna de aanwezige Statenleden vragen stelden en hun standpunten over de bezuinigingen toelichtten. De gedeputeerden Tjeerd Talsma (milieu en metropoolregio Amsterdam) en Bond (o.a. recreatie, natuur, fauna en flora) beantwoordden de vragen. Dhr. Talsma was bijzonder gepikeerd door de opmerking van Statenlid Marnix Bruggeman (SP) dat het bedrag van de bezuinigingen, namelijk 1,5 miljoen, ongeveer overeenkomt met het bedrag dat de Provincie besteedt aan taxikosten voor de gedeputeerden. Dhr. Bruggeman kreeg een applaus van de aanwezigen. Zelf komt hij naar de vergaderingen met de bus. Er is een goede busverbinding tussen Amsterdam en Haarlem. En zelfs een zeer prettige. Het is gebruikelijk dat passagiers en chauffeurs op deze bussen elkaar bij het op- en afstappen een goeiedag of goedenavond wensen. Dat is in de metropool Amsterdam niet vaak het geval. Trouwens, Haarlem is een heel leuke stad, ideaal om er te gaan winkelen voor eindejaarscadeautjes.

De meeste partijen bleken veel waarde te hechten aan behoud van natuur, en zelfs het CDA en de PvdA merkten op dat de bezuinigingen te ver gingen. D66 vond dat subsidies niet zouden mogen, maar dat er wellicht nog een mouw aan te passen was. Dus is er nog hoop. Gedeputeerde Bond is in elk geval zeer geporteerd van marktwerking. Op een vergadering in het Provinciehuis voor gedeputeerden, raadsleden en ambtenaren op 24 oktober zijn nieuwe plannen voorgesteld uit de Denktank Metropolitaan Landschap. Verbazingwekkend hoe makkelijk men twee tegengestelde woorden als metropolitaan en landschap met elkaar kan verbinden. Men heeft plannen voor een nieuwe bestuursstructuur voor onze natuur. Ik ben bang dat de markt en bezuinigingen daar een grote rol in zullen spelen. Binnenkort worden de lokale overheden gevraagd om hun visie hierover. De recreatieschappen gaan op de schop.

De vergaderzaal van het Provinciehuis zelf mag er wezen. Prachtige kroonluchters verlichten en versieren de vergaderzaal. Je kijkt je ogen uit. Heel wat chiquer dan de nieuwe vleugel waar de vergadering van 24 oktober plaatsvond.

shot_2534

shot_2535

shot_2536

Bestemmingsplan restgebied ZO

restgebied

BVNellestein: "Nellestein laat van je horen!
Evenementen rond Gaasperplas.

Evenementenbeleid Zuidoost opgenomen in wijzigingen bestemmingsplannen Zuidoost:' Open Air camping' evenement wordt in voorontwerp bestemmingsplan restgebieden vastgelegd,  1 keer per jaar een evenement, maximaal 3 dagen, voor 2000 bezoekers per dag op de Gaaspercamping.

 Maandag 27 oktober 2014 inspraak/informatie bijeenkomst van 19.00 -20.30 uur op Stadsdeelkantoor over voorontwerp Bestemmingsplan Restgebieden. Via Bekendmakingen op website Stadsdeel, 3 oktober, zijn alle plannen digitaal beschikbaar.

Link: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/bekendmakingen/2014/week-40/inspraak/

Lees in: Toelichting, hoofdstuk 7, over gebied Loosdrechtdreef.
Daar hoort plan kaart C bij. Ook in Regels op pagina 5 omschrijvingen
evenementen en op pagina 26 recreatie kampeerterrein.

Niet eens met dit Bestemmingsplan?

1 Bij voorontwerp bestemmingsplan kun je inspreken (tot 6 weken na bekendmaking); schriftelijk bij Dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuidoost (Zie Bekendmaking) of mondeling op bijeenkomst 27 oktober 2014

2 Bij ontwerpbestemmingsplan kun je zienswijze indienen. Dat is een voorwaarde voor verder verzet tegen vastgesteld bestemmingsplan.
Bij alles gelden wettelijke termijnen voor indiening.

Evenementenbeleid wordt door opneming in bestemmingsplannen 'hard' beleid dat  bijna niet meer te veranderen is.  Dit is de eerste wijziging waar evenementenbeleid Zuidoost in opgenomen is en dit wordt een voorproef van de mogelijke toekomstige wijzigingen in bestemmingsplan Gaasperdam (alle evenementen terreinen rond Gaasperplas).

 Op dinsdag 4 of 18 november besluit de algemene vergadering over de wijzigingen in de profielen van  evenementenlocatie.
(zie link
http://www.besluitvormingamsterdamzuidoost.nl/Vergaderingen/ en kijk bij 23 september 18:30 bij punt 7 evaluatie evenementen nota. 

En kijk op www.bvnellestein.nl  Evaluatie evenementenbeleid.

Nellestein laat van je horen!

Ga op 27 oktober naar die inspraakavond, kom naar naar de algemene vergadering van de bestuurscommissie in november en verdedig ons aangename, groene en relatief rustige woonklimaat!"

Een ietsiepietsie teveel

shot_2519
Klik voor vergroting

Parool: "Fractievoorzitter GroenLinks Zuidoost boos over 'Zwarte Piet-beeld' Nelson Mandela

Fractievoorzitter Iwan Leeuwin van GroenLinks reageerde verontwaardigd op het metershoge knutselwerk, volgens hem een beledigende karikatuur die meer op Zwarte Piet leek dan op Nelson Mandela. 

Vergezocht en zwaar overdreven, vindt Dalgliesh. 'Onze kinderen hebben een beeld gemaakt van Mandela met een gebalde vuist in de nationale kleuren van Zuid-Afrika. Ik herken het door Leeuwin geschetste beeld helemaal niet,' zo laat zij desgevraagd weten.

De stadsdeelvoorzitter vindt dat Leeuwin met zijn statement een negatieve stemming heeft veroorzaakt op een bijzonder feestelijke dag voor Zuidoost. 'Dat vind ik heel jammer. Wat mij betreft stond en staat, met alle respect, niet de heer Iwan Leeuwin vandaag in het middelpunt van de belangstelling, maar de naamgever van het Nelson Mandelapark.'

Stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh van Zuidoost heeft zich gestoord aan de ophef over het bloemenbeeld van Nelson Mandela na de opening van het Mandelapark.

Leeuwin sprak van een grote belediging. 'Uit protest heb ik de bijeenkomst verlaten,' schrijft hij op Facebook. 'Gezien de gevoeligheid rond Zwarte Piet had dit nooit mogen gebeuren. Eregast was nota bene de ambassadeur van Zuid-Afrika.'

Het metershoge beeld van Mandela, gemaakt van papieren en bloemen,  blijkt de afgelopen week te zijn gemaakt door leerlingen van de basisscholen De Achtsprong en de Rozemarn in Zuidoost. De kinderen waren vanochtend aanwezig om, begeleid door fanfare Accu, voorafgaand aan de opening enkele liedjes te zingen voor burgemeester Eberhard van der Laan en ambassadeur Bruce Koloane van Zuid-Afrika."

Mevr. Dalgliesh heeft volkomen gelijk. Overdreven gevoeligheid is niet goed voor onderling begrip. De kinderen van de basisscholen zullen ontsteld zijn over deze onnodige commotie.

Overigens, als je toch puntjes op de i wil zetten, dan kun je ook met meer recht stellen dat Mandela als president de zwarte bevolking van Zuid-Afrika heeft verraden nadat hij als strijder tegen het apartheidsregime terecht zijn sporen had verdiend.

NewStatesman: "The liberation government, Mandela had promised, would take over the apartheid economy, including the banks – and “a change or modification of our views in this regard is inconceivable”. But once in power, the party’s official policy to end the impoverishment of most South Africans, the Reconstruction and Development Programme, was abandoned, and one of his ministers boasted that the ANC’s politics were Thatcherite."

Naomi Klein in The Shock Doctrine: "Want to redistribute land? Impossible—at the last minute, the negotiators agreed to add a clause to the new constitution that protects all private property, making land reform virtually impossible. Want to create jobs for millions of unemployed workers? Can’t—hundreds of factories were actually about to close because the ANC had signed on to the GATT, the precursor to the World Trade Organization, which made it illegal to subsidize the auto plants and textile factories. Want to get free AIDS drugs to the townships, where the disease is spreading with terrifying speed? That violates an intellectual property rights commitment under the WTO, which the ANC joined with no public debate as a continuation of the GATT. Need money to build more and larger houses for the poor and to bring free electricity to the townships? Sorry—the budget is being eaten up servicing the massive debt, passed on quietly by the apartheid government. Print more money? Tell that to the apartheid-era head of the central bank. Free water for all? Not likely. The World Bank, with its large in-country contingent of economists, researchers and trainers (a self-proclaimed "Knowledge Bank"), is making private-sector partnerships the service norm. Want to impose currency controls to guard against wild speculation? That would violate the $850 million IMF deal, signed, conveniently enough, right before the elections. Raise the minimum wage to close the apartheid income gap? Nope. The IMF deal promises "wage restraint."12 And don’t even think about ignoring these commitments— any change will be regarded as evidence of dangerous national untrustworthiness, a lack of commitment to “reform,” an absence of a "rules-based system." All of which will lead to currency crashes, aid cuts and capital flight. The bottom line was that South Africa was free but simultaneously captured; each one of these arcane acronyms represented a different thread in the web that pinned down the limbs of the new government."

Update 27 oktober:

AT5: "De enorme Mandelapop die leerlingen van twee basisscholen uit Zuidoost maakten, is dit weekend vernield en in brand gestoken. De kinderen maakten de pop om de opening van het Nelson Mandelapark te vieren, sindsdien stond hij in het betreffende park."

Ik denk dat Iwan Leeuwin zijn eigen zaak geen goed doet. Zijn Nederlands op zijn twitterpagina kan ook een ietsiepietsie beter. En witte mensen beschuldigen van domheid of kwaadaardigheid voor hun 'adoratie van een karikatuur van de donkere mens' slaat ook nergens op. De kinderen van de basisscholen die de pop maakten zijn overwegend zwart en krijgen nu met de roe van opperpiet Iwan. Wie spijkers op laag water gaat zoeken loopt het gevaar zelf van racisme beschuldigd te worden. De heer Leeuwin zal vast geen zin hebben om te verkassen naar een racismevrij? Suriname waar vaak nog meer gediscrimineerd wordt dan in Nederland, met name tegenover de inheemse volken, de marrons en andere groepen. Pas in 2006 is 9 augustus eindelijk erkend als officiële dag van de autochtonen van Suriname.

Update: en de klucht gaat gewoon verder. Dhr. Leeuwin heeft steun gekregen van Platform Zuidoost (Jude Kehla-Wirnkar) en mevr. de Boer van OZO. Het gehalte aan vermeende Mandela-verering neemt sarcastische vormen aan. Er valt altijd wel een politiek slaatje uit te slaan. Intussen zijn de chocolade zwarte pieten bij Albert Heijn, Jumbo enz. niet aan te slepen. Stay black, Piet!

Parool: "De opening van het Nelson Mandelapark in Zuidoost moet worden overgedaan, vinden verschillende partijen in de bestuurscommissie in Zuidoost."

Ik moet er niet aan denken dat Leeuwin straks naar die basisscholen gaat zogezegd om zijn verschuldigingen aan te bieden, maar eigenlijk om zijn verkrampt wereldbeeld aan die kinderen op te dringen en ze helemaal in de war te brengen.

Update 28 oktober

GroenLinks - Iwan Leeuwin: "De afgelopen dagen zijn er een aantal indringende gesprekken gevoerd tussen Urwin Vyent en mijn persoon en eveneens  tussen de voorzitter van de afdeling, Urwin Vyent en mijn persoon. In deze gesprekken is afgesproken dat er de komende maanden een traject wordt ingezet dat is gericht op het verbeteren van het functioneren van de fractie en om te voorkomen dat een dergelijk incident nogmaals voorkomt. Wanneer ik naar buiten wil treden over Groenlinkse zaken zal dit in eerste aanleg worden afgestemd met Urwin. In tweede instantie eventueel met de fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie, dit mede gezien de gewijzigde omstandigheden in het bestuurlijk stelsel."

Als het gaat om het verwerken van een pijnlijke bladzijde in de Nederlandse geschiedenis dan is het verstandig om ons te richten op de feiten, de instellingen en personen die daarin actief waren. Wat meestal onvermeld blijft is dat de stadhouders Willem IV (in 1749) en Willem V beiden tot bewindhebbers benoemd werden van zowel de VOC als de (Tweede) WIC. Willem IV is vroegtijdig overleden en Willem V was maar een kind. Maar toen deze laatste meerderjarig werd benoemde hij wel zijn eigen vertegenwoordigers in de VOC en WIC en werd hij opperbewindhebber. Hoever de invloed reikte van de stadhouders op het beleid van de Compagnieën is niet duidelijk, wel dat ze een financieel belang hadden in de slavenhandel en ook verantwoordelijkheid. Toen de VOC en WIC failliet dreigden te gaan nam de staat van 1795 tot 1816 geleidelijk alle bezittingen van de Compagnieën over en werden ze koloniën.

Amsterdam Drugs Event

shot_2518

Youp: "En ze eten allemaal kippen uit een legbatterij, denk ik steevast als ik kijk naar een stadion waarin een gedrogeerde massa in extase danst op zeer eentonige muziek die door een ongeletterde op een tweedehands laptop in elkaar is geflanst. Een dj die met vier vingers in de lucht uren lang de maat slaat. Het vrolijkst word ik van het idee dat de dj, een Hollandse boerenkinkel die zich heel stoer Hardwell of Garrix noemt, na afloop van het opzwepen van de meute met zijn usb-stick in een privéjet springt om een paar honderd kilometer verderop in een ander vol stadion het kunstje nog een keer te flikken. En daar staat weer een paar duizend man met ogen als schoteltjes waarop ze probleemloos de Publieke Omroep van de planeet Mars kunnen ontvangen, vrolijk heen en weer te deinen. Waarom? Geen idee. Tijdsdingetje. De mens blijft een genotzoeker en dit is al een jaar of wat de trend. De muziek moet hard en vooral eentonig zijn en je moet als publiek met veel zijn. Heel veel zelfs. Liefst met je doorgesnoven neus in de natte oksel van je buurman. En je moet wat gebruikt hebben. Anders is die muziek niet te harden."

Lees verder.

AT5: "Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) is ook een medewerker van een platenlabel om het leven gekomen.

Dit meldt Musicweek.com dinsdagmorgen. Het gaat om de 41-jarige Felix Hines van Phoenix Music International. Wat de oorzaak is van zijn overlijden is nog niet bekend."

Zou het niet verstandig zijn om toch eens te gaan onderzoeken of sub-bass en infrasound niet meegespeeld (no pun intended) hebben in de doden tijdens ADE?

Hangouderen

Stadsdeel Zuidoost heeft naar verluidt 'een probleem met hangouderen'. Men noemt ze tegenwoordig hangvolwassenen of hangmannen. Maar dat klinkt nog veel erger; dat klinkt zo onbeschoft politiek correct, want bij ieder boven de 40 denken ze toch aan 'ouderen'. De hetze tegen ouderen krijgt weer wind in de zeilen. De jongeren mogen zich lamlazerus zuipen of stoned zijn als een garnaal, daar hoor je weinig meer over. Onze burgemeester strijkt zijn hand over 't hart als het om drugsdoden tijdens evenementen gaat, want daar zit tenminste geld in. Maar die totaal ongevaarlijke (en meestal arme) ouderen die moeten het ontgelden. De jongeren worden gepamperd en de ouderen worden overal verjaagd. Bejaardenhuizen worden overal gesloten. Waar kun je als oudere tegenwoordig nog heen? Mag een mens niet eens meer een sociaal gesprekje voeren in de openbare ruimte? Waar zijn ze in de bestuurscommissie tegenwoordig mee bezig? Roy Ristie (D66) is een van de weinigen die nog een redelijk geluid laat horen.


De Ruige Hof in gevaar

DeRuigeHof
De Ruige Hof

De provincie Noord-Holland wil haar jaarlijkse bijdrage van ruim € 1,5 miljoen aan Landschap Noord-Holland vanaf 2015 afbouwen tot nul per 2018.

Dit heeft grote gevolgen voor het natuurbeheer en het vrijwilligerswerk in de natuur. Straks kan Landschap Noord-Holland het vrijwilligerswerk in de Noord-Hollandse natuur, zoals bij de Ruige Hof, niet meer ondersteunen. Dat willen we niet! Om de politiek te overtuigen de bezuinigingen te stoppen heeft Landschap Noord-Holland uw morele steun nodig. Doet u mee?

Teken dan vóór 27 oktober de petitie en kom naar Haarlem op 27 oktober.

© 2009