Blog

"Alarmfase voor 44% van de broedvogels"

Sovon

Biojournaal: "Alarmfase voor 44% van de broedvogels

Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo'n 44% van de broedvogels staat op de lijst.

Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de klapekster, duinpieper en ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de wulp en de torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Duidelijke signalen

De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de kwartelkoning, ringmus en kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de duinpieper en verkeert het ooit zo algemene korhoen in de hoogste alarmfase.”

Rode Lijst

Rode Lijst 2017 van Nederlandse broedvogels

"De knelpuntenanalyse van de soorten van de Rode Lijst volgens Nederlandse criteria laat zien dat de belangrijkste knelpunten betrekking hebben op allerlei aspecten die gerelateerd zijn aan intensivering van de landbouw, en daarnaast aan sterke regulering door de mens van (half)natuurlijke systemen.
Tenslotte speelt een breed spectrum aan andere typen knelpunten een rol, zoals de omstandigheden in de doortrek- en overwinteringsgebieden en de gevolgen van klimaatverandering. De meeste Rode Lijstsoorten staan aan meerdere drukfactoren tegelijk bloot.

Aangezien dit rapport is opgemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken dat een nieuwe melkkoe heeft gevonden in de festivalindustrie, zijn in deze studie natuurlijk festivals en evenementen niet onderzocht op hun mogelijke verstoring en verdrijving van broedvogels. Maar het spreekt vanzelf dat als GGA een heel park uitdunt, bomen kapt, struiken rooit, rietkragen maait, dat grote gevolgen heeft voor broedvogels. De nachtegaal bijvoorbeeld die zijn nest maakt op de grond zal door zon uitdunning zijn broedplaats verliezen. Als de bomen waar onze ransuilen in broedden zijn gekapt dan moeten ze wel elders een plek zoeken. Dat is onder andere het geval in het Gaasperpark. De ransuil en de nachtegaal zijn volgens de lijst kwetsbaar en horen daarom niet verstoord te worden, zeker niet tijdens de broedtijd. Amsterdam Open Air, de koploper van alle natuurvernietigende festivals, mag nog steeds feesten in het Gaasperpark tijdens de broedtijd. Dat dat geen gevolgen zou hebben voor de natuur gelooft geen zinnig mens. De idylle wordt gewoon vertrapt door de feestneuzen van Amsterdam Open Air, dat blijkbaar alle natuurgebieden in de omtrek wil koloniseren.

Gebiedsplannen

Amsterdam: "Op 28 november 2017 heeft het dagelijks bestuur de concept gebiedsplannen voor Zuidoost 2018 vastgesteld. In het gebiedsplan staat beschreven wat we gaan doen voor Gaasperdam en Driemond, Bijlmer Centrum, Bijlmer Oost en Amstel III. Het is geen volledige lijst van wat er allemaal in de gebieden gebeurt, maar een overzicht van onderwerpen die in 2018 extra aandacht krijgen.

Inspreken
U kunt op 7 december tijdens de AB vergadering nog laten weten wat u van de plannen vindt of wat u mist. Wilt u inspreken? Vraag dan spreektijd aan door een mail te sturen naar
 
mailto:bestuursondersteuning.sdzo@amsterdam.nl.

De voordracht van het stadsdeelbestuur met het nieuwe gebiedsplan is nog niet op de site van de gemeente te vinden, maar u kunt het wel bij mij (uw onbezoldigde ambtenaar in buitengewone dienst) opvragen.

Ook van belang is de nieuwbouw langs het Vreeswijkpad.

clips 4325

Amsterdam: "Ook in Zuidoost wordt flink gebouwd. Niet alleen nieuw woningen, maar ook voorzieningen zoals scholen. Basisschool De Knotwilg gaat een nieuwe school bouwen aan het Vreeswijkpad. Als die klaar is, worden de oude dependance en de gebouwen waar nu kinderopvang Partou en radio Mart in zitten afgebroken. Dan komt er ruimte voor woningen voor bewoners uit Zuidoost en andere Amsterdammers die een huis zoeken.

De gemeente heeft voor de ruimte rond de scholen in Gein een Stedenbouwkundig Plan (SP) Vreeswijkpad gemaakt. Het plan gaat uit van de verplaatsing van de Montessorischool. Er is dan ruimte voor ongeveer 15 eengezinswoningen en 180 appartementen. Als de Montessorischool blijft staan, dan worden er minder woningen gebouwd.

Inspraak

Alle bewoners van Amsterdam kunnen via een inspraakreactie hun mening kenbaar maken over het plan. Het stedenbouwkundig plan Vreeswijkpad ligt tot 22 januari 2018 ter inspraak. Sommige suggesties of ideeën zullen in het plan worden opgenomen, andere niet. Alle reacties worden bij het plan gevoegd. Daarna stelt het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost het SP vast. Bouwen kan pas als de nieuwbouw van De Knotwilg klaar is (zomer 2019) en de gebouwen die dan leegkomen, zijn gesloopt.

De inspraakperiode loopt tot 22 januari 2018. Inspraakreacties kunnen gestuurd worden naar r.huiberts@amsterdam.nl

Waar ik een mogelijk probleem zie is de hoogte van de nieuwbouw, die zou de omgeving kunnen overheersen. Er is dan weer meer parkeerplek nodig en dat levert weer kapgevaar op voor het groen, voor de bomen. Meer bewoners in een verdichte omgeving betekent ook meer overlast. Het kan niet de bedoeling zijn dat er een situatie komt net als in Holendrecht. Verdichting is iets dat in Zuidoost niet aan te raden is. Bovendien ligt dit bouwgebied vlak naast een ecologische verbindingszone, waar meer menselijke drukte niet wenselijk is.

Meer evenementen in Gaasperpark

BVNellestein: Groengebied Amstelland wil meer grote evenementen in Gaasperplaspark.

Evenementenbeleid Groengebied Amstelland

Vooruitlopend op het vaststellen van nieuwe evenementenbeleid en de locatieprofielen, wil Groengebied Amstelland meer grote evenementen in Gaasperplaspark.

Naast Open Air (2 dagen en 3 dagen camping), Reggae Lake (wil ook 2 dagen) en Gaasper Pleasure (2 dagen) komt er nog een nieuw evenement Latijns-Amerikaanse muziekstijl (straks ook 2 dagen?). Ook dit is een project van Air Events bv, evenals het grote evenement aan de Ouderkerkerplas Buiten westen,  dat omgevormd wordt tot Tik tak evenement. Andere naam, maar zelfde schade en overlast.

De Open Air highway is dit jaar niet gerealiseerd (heeft positieve gevolgen voor het jaarlijks te kort in 2017), doordat de gemeente Amsterdam dit plan terug naar de tekentafel heeft verwezen, maar de bezuinigingen op onderhoud en beheer en het aantrekken van meer grote evenementen gaat gewoon door. Afhankelijk van de besluiten van de gemeenteraad over het evenementenbeleid (in januari 2018) en wijzigingen in locatieprofielen, is er nog kans deze uitbreiding te stoppen. Ook de provincie heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de recreatiegebieden en het evenementenbeleid in het NNN.”

Zelfs het stadsdeelbestuur van Zuidoost is het niet eens met dit besluit van recreatieschap GGA om een Latijns-Amerikaans festival te organiseren. Naast het Reggae Festival zal ook Fiesta Macumba reggaemuziek laten horen. Versterkt natuurlijk. GGA wijst erop dat dit soort muziek volle zalen trekt. Juist daarom is er geen behoefte aan dit extra festival in openlucht, er is al voldoende aanbod en een natuurgebied mag niet vertrapt worden door festivalgangers. Daarom hoop ik dat het bestuur zal weigeren hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. Dit nieuwe festival wordt net als Amsterdam Open Air ook georganiseerd door Air Events, en daarmee dreigt dit bedrijf het hele gebied te gaan monopoliseren, ook in Ouder-Amstel. Met andere woorden, in de hele omgeving worden nu ook natuurgebieden volgepropt met een aanbod dat elders al ruim aanwezig is waar geen overlast veroorzaakt wordt en geen natuur beschadigd wordt. Fiesta Macumbe is een nachtconcept, en het zou me niet verbazen als ze ook doorgaan tot ver in de nacht. De drugsscene zal weer smullen van dit nieuwe aanbod.

In elk geval zal de Stichting Natuurbescherming ZO ook hier bezwaren tegen indienen mocht het zover komen dat een omgevingsvergunning wordt verleend. De rechtszaak tegen Reggae Lake heeft plaats op 6 februari. En intussen weten we dat de organisatoren waaronder mevr. Forster, met dit festival heel wat regels en normen heeft overschreden. Na jarenlange malversaties met Kwaku begint het gerommel ook in het Gaasperpark. Sommige mensen hebben helemaal geen respect voor natuur.

Jammer genoeg gaat het juridisch collectief van Nellestein niet in beroep bij de Raad van State over de uitspraak van de rechter enige tijd geleden over de omgevingsvergunning voor Amsterdam Open Air 2016. Maar de Stichting heeft wel beroep ingediend.
Daarom, bewoners van Nellestein en heel Gaasperdam:
STEUN DE STICHTING MET UW GULLE BIJDRAGEN

vaatplanten

U ziet rechts op de kaart ongeveer in het midden het Gaasperpark helemaal in het rood, dat betekent dat het hele park zeer sterk vernietigingsgevoelig is wat betreft vaatplanten (dus ook bomen).

Hierbij mijn inspraak een paar dagen geleden tijdens de vergadering van GGA. Een afgevaardigde van de provincie Noord-Holland gaf een presentatie over de beoogde wijziging van de PRV, Provinciale Ruimtelijke Verordening, waarin is opgenomen wat kan en niet kan. GGA neemt daarop alvast een voorschot en wacht het resultaat van de besprekingen over de Ecologische Verkenning GGA en de besluiten van de gemeente over het geluids- en evenementenbeleid (met locatieprofielen) niet af.  Intussen is GGA driftig bezig met het uitdunnen van het Gaasperpark zodat de provincie uitgaande van de actuele natuurwaarden zal moeten concluderen dat de natuurwaarden in het Gaasperpark te verwaarlozen zijn. Ja, natuurlijk, na tien jaar evenementen in het park en bewuste verdrijving en vernietiging van fauna en flora is de toestand deplorabel aan het worden.

Geluidsbesprekingen met gemeente

clips 4313

In 2015 verklaarde wethouder Choho (D66) dat overlast van festivals een kwestie van perceptie was en dat de gemeente doorgaat met het promoten van meer en grotere festivals in de stad. Daar kwam vanzelfsprekend verzet tegen.
In mei 2016 zijn in het college van B&W van de gemeente Amsterdam een aantal uitgangspunten vastgesteld voor een nieuw evenementenbeleid. Het doel was het vinden van een balans tussen (veilig) feesten en het voorkomen van onredelijke belasting op de omgeving en de stad. Uitgangspunten:
1. In Amsterdam zijn evenementen openbaar en vrij toegankelijk. Slechts bij uitzondering kunnen in de openbare ruimte besloten evenementen plaatsvinden.
2. Voor parken, pleinen en grachten worden locatieprofielen opgesteld, die kaders stellen voor het gebruik van de locatie ten behoeve van evenementen.
3. In parken mogen in beginsel per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen plaatsvinden.
4. Alle evenementen die gebruik maken van versterkt geluid moeten te allen tijde een geluidsplan opstellen, gericht op het voorkomen van overmatige geluidshinder voor de omgeving.
5. De op- en afbouwperiode is zo kort mogelijk, maar behoudens uitzonderlijke gevallen beperkt tot twee dagen op- en twee dagen afbouw.
6. Aanvragen voor evenementen worden in samenhang met alle andere overlast gevende activiteiten in de omgeving beoordeeld.
7. Voor evenementen in parken met een recreatief gebruik mag in beginsel maximaal een kwart van het park worden afgeschermd ten behoeve van het evenement.
8. Evenementen in parken kunnen alleen plaatsvinden indien de organisator alle nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna.

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar, met hulp van deskundigen en in overleg met omwonenden en de evenementenbranche, nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen.
Om tot nieuwe stedelijke kaders voor geluid bij evenementen te komen zijn tijdens de zomer twee initiatieven gestart. Allereerst is bij een aantal evenementen nagegaan hoe geluid wordt ervaren door zowel bezoekers als omwonenden. Ten tweede is gestart met een onderzoek om meer inzage te krijgen in welke technische, beleidsmatige en organisatorische mogelijkheden er zijn om de geluidsoverlast bij evenementen te beperken.
In januari van dit jaar is ook een gesprek gevoerd met de burgemeester waarin de wensen van de bewoners werden duidelijk gemaakt.

Voor de uitwerking hiervan in het geluidsbeleid werden bewonersverenigingen geconsulteerd met de belofte dat er geluisterd zou worden naar de bewoners. Van juli tot september 2017 was inspraak mogelijk over het nieuwe geluidsbeleid voor Amsterdam. De nieuwe normen zouden gelden voor de nog vast te stellen geluidsprofielen. Het nieuwe beleid komt begin 2018 in de gemeenteraad ter bespreking.

In de verschillende stadsdelen werden locatieprofielen opgesteld, en voor sommige stadsdelen als Zuidoost is daarbij geen rekening gehouden met bovengenoemde uitgangspunten en is ook de inspraak van bewoners enkel formeel geregeld maar in de praktijk genegeerd en zelfs tegengewerkt. Sommige locatieprofielen zijn daarom gewoon een voortzetting van het oude beleid, waarbij Zuidoost nog steeds uitgaat van profielen opgesteld zonder rekening te houden met de status van EHS (Ecologische Hoofdstructuur, nu NNN, NatuurNetwerk Nederland) van het gebied rond de Gaasperplas.

Tijdens de vergadering van de commissie AZ van 8 december 2016 is zowel door de burgemeester als door een lid van de commissie bevestigd dat het geluidbeleid de volgende uitgangspunten moet hanteren. Dat is door geen enkel commissielid tegengesproken.
1. zorg dat Amsterdammers tijdens een evenement binnenshuis met de ramen dicht nog een gesprek kunnen voeren zonder stemverheffing (spraakverstaanbaarheid)  
2. zorg dat bewoners na 23.00 uur kunnen slapen  
3. voorkom gehoorschade.
 

Wat geluid betreft hebben een aantal bewonersverenigingen gezamenlijk een analyse gemaakt van de plannen voor het nieuwe evenementenbeleid. Daarbij zijn de volgende eisen aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt:
1. Garandeer spraakverstaanbaarheid binnenshuis
2. Gun bewoners nachtrust
3. Voorkom gehoorschade
4. Handhaaf dB(A) waarden
5. Onderdruk de bastonen
6. Maak voldoende locatieprofielen
7. Stel een maximum aantal evenementen vast
8. Ontzie de parken en de EHS (NNN)
9. Beperk de uitzonderingen voor de buitencategorie (Koningsdag en Pride)
10. Hanteer geen meteo- en gevelcorrectie, wel meewindcorrectie
11. Hanteer bij geluidmetingen 1 minuut
12. Zorg voor adequate handhaving
13. Zorg voor adequate afhandeling van klachten
14. Duidelijke definities zijn gewenst

In het uiteindelijke voorstel van de gemeente is nauwelijks enige verbetering van het beleid te constateren. Mijn verwachtingen waren dat er geluisterd en rekening gehouden zou worden met onze inspraak en voorstellen, en dat waar werd gemaakt dat bewoners van Amsterdam de hoofdzaak zijn voor B&W. Dus dat onze voorstellen in het evenementenbeleid tot uiting zouden komen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad.

De besprekingen begonnen goed. De opzet en leiding waren prima, maar na enige tijd kregen we van de ambtenaren te horen dat we moesten slikken of stikken, maw dat de geluidsnormen niet aangepast zouden worden op basis van onze redelijke argumenten (gehoorschade vermijden, enz.).
Meerdere keren heb ik verzocht om een bespreking van de geluidsnormen in de EHS. Dat zou later nog komen, maar dat is nooit gebeurd. Daarmee ontbreekt een essentieel onderdeel van een duurzaam geluids/evenementenbeleid, namelijk de normering van geluid in natuurgebieden waar ook sprake is van verstoring en vernietiging van natuurwaarden, fauna en flora.
Zie hiervoor ook de Ecologische Verkenning GGA van de provincie Noord-Holland waarin ook een prognose wordt gemaakt van verdere verstoring door toekomstige evenementen in Groengebied Amstelland met name in het Gaasperpark. 
Dat was bijzonder teleurstellend en verontrustend. Daarmee werden de beginpunten van deze besprekingen en de uitgangspunten van de burgemeester niet eens gehaald.

De dialoog met de gemeente heeft volgens mij nauwelijks iets opgeleverd. Er is wat meer aandacht voor de bassen, maar die wordt niet omgezet in reële beperkingen; integendeel, er komen meer mogelijkheden om via rekenmodellen en meetcorrecties die nergens op gebaseerd zijn, de normen te overschrijden. Metingen in Hz van de lage frequenties zijn nog niet standaard; daarmee is ook geen controle en handhaving mogelijk van het affilteren van lage bassen. Bijzonder pijnlijk is dat de gemeente, nu de EHS eindelijk letterlijk op de kaarten van DRO is gezet, nog steeds doorgaat met het ontkennen van de EHS en doorgaat met het promoten van grote luidruchtige evenementen in onze natuurgebieden. Dat is schadelijk voor het vertrouwen van burgers in de politiek en het bestuur, maar ook schadelijk voor de democratische rechtsorde als daarbij ook de procedures voor verlening van vergunningen inadequaat blijven en daarbij zelfs juridische procedures van bewoners jarenlang worden vertraagd en bemoeilijkt. Dat brengt in sommige zaken ook de rechtspraak in opspraak. De Raad van State heeft meermaals gewaarschuwd voor het doordrukken door besturen van besluiten die niet juridisch zijn onderzocht en/of onderbouwd. Er is hier en daar een kleine verbetering in procedures doorgevoerd, maar nog steeds moet de provincie de gemeente kapittelen over het inadequaat uitvoeren van de omgevingswet. De bezwarenprocedures doen nog steeds geen recht aan de belangen van bewoners.

Het eenzijdig promoten van de belangen van festivalorganisatoren is niet een taak van gemeenten. Bedrijven horen zichzelf te bedruipen. En de overheid heeft als eerste taak het beschermen van burgers tegen overtredingen en overlast door deze bedrijven.
De eerste verplichting die besturen hebben is respect voor bestaande wetgeving, regels en normen, die zijn opgesteld om schade en overlast te vermijden. Dat is ook de plicht van de gemeenteraad. Als er beloftes gedaan worden dan moeten die ook waargemaakt worden. Toelichting: Momenteel wordt Nederland en in het bijzonder Amsterdam geregeerd middels vrijstellingen, ontheffingen, omgevingsvergunningen, ondemocratische gemeenschappelijke regelingen (de recreatieschappen), rekenmodellen en aanverwante meetcorrecties, en als die niet volstaan om burgereisen tegen te houden dan worden bestemmingsplannen aangepast en wordt het omgevingsrecht uitgekleed. Er wordt m.a.w. bestuurd met uitzonderingen op wet- en regelgeving. Dat is een aanfluiting van de bestaande wetgeving.

Het gevaar is reëel dat door de problemen met ambtelijke en juridische procedures ook de rechtspraak in het geding komt en daarmee ook de rechtsstaat (een voorbeeld daarvan is een direct beroep tegen het uitblijven van een besluit over omgevingsvergunningen dat uitmondt in een uitspraak over een evenementenvergunning - de zaak loopt sinds 2014 nog steeds).

Een kritischer houding van amtenaren is noodzakelijk tegenover B&W om deze indien nodig te wijzen op ambtelijke en juridische normen die gehandhaafd moeten worden. Ik denk daarbij ook aan de stadsecologen die volgens mij nog steeds de opdracht hebben van het gemeentebestuur om de EHS te negeren, festivals goed te praten en hun goedkeuring te geven aan luidruchtige festivals die in strijd met de Wet natuurbescherming fauna en flora verstoren en vernietigen. Ook de habitat van de mens, de stadsbewoner, hoort gerespecteerd te worden.

De kwestie EHS is nog steeds niet behandeld, waardoor het voorgestelde evenementenbeleid niet acceptabel is en ook niet duurzaam en houdbaar. De status van de EHS is door de bestuursrechtbank onlangs nog bevestigd toen de jurist van stadsdeel Zuidoost allerlei bezwaren en tegenwerpingen tegen de EHS inbracht. De EHS staat niet ter discussie was het oordeel van de voorzitter van de meervoudige kamer. De EHS is er en die blijft er. Het is alleen bijzonder jammer dat ook deze geluidsbesprekingen niet hebben kunnen verhinderen dat we weer naar de Raad van State moeten om de rechten van de EHS te bevechten. Ook bijzonder jammer is dat parkenverenigingen nog steeds naar de rechter zullen moeten om hun redelijke eisen gewaarborgd te krijgen.

Blauwe morpho

Untamed

Toch wel bijzonder mooi om dit te zien. (Mogelijk niet te zien in Firefox 57.0 - in dit geval klikken op bovenstaande link)

Ringslangen

AT5: “Het is het jaar van de ringslang voor Amsterdam. Er zijn zeker 7116 eieren uitgekomen. Een record, zegt stadsbioloog Martin Melchers. Maar er is ook reden om te treuren: de plannen voor een nieuwe wijk op het Zeeburgereiland zijn volgens hem 'rampzalig' voor de ringslang. 

Een klein drama
Maar op het Zeeburgereiland is een klein drama aan de gang, zegt Melchers. 'Daar zagen we altijd ringslangen, maar door allerlei ingrepen zijn die daar uitgestorven. De stedenbouwkundigen die bezig zijn het eiland te bebouwen, doen niet aan natuur. Daar hebben ze een kruis door gezet."

Petities tegen bomenkap en uitbreiding vliegveld

Bericht van GroenLinks: "Bij Den Oever wil Rijkswaterstaat op en om de A7 maar liefst 10 hectare bomen kappen. Het wordt helemaal kaal. Daarna worden er zonnepanelen opgelegd. Doel: energieneutraal stroom opwekken voor grote waterpompen in de Afsluitdijk om daar extra spuicapaciteit mogelijk te maken. Met die zonnepanelen is natuurlijk niets mis, maar met het kappen van 10 hectare bomen wel! Nóg minder bomen in Hollands Kroon? Dat kan toch niet! De gemeente zit daar niet mee, die wil de vergunning verlenen. Teken de petitie tegen het kappen van de bomen op https://geenbomenkapdenoever.petities.nl/

Zoals je waarschijnlijk wel weet komen er na de uitbreiding van Vliegveld Lelystad ook laagvliegroutes over Hollands Kroon: grote vakantievliegtuigen op 1800-2200 meter hoogte over Wieringen óf over de Wieringermeer. Op vragen van onze fractie aan B&W kwam er een kluitje-in-het-riet-antwoord. Het gaat voor Hollands Kroon allemaal reuze meevallen, denken B&W. Erg jammer dat ze zich gemakshalve baseren op de MER uit 2014 waarvan begin oktober al duidelijk was dat daar helemaal niets van klopt (gaat alleen over Lelystad, de berekeningen kloppen niet en bovendien was er in 2014 nog geen sprake van laagvliegroutes). Van onze gemeente kunnen wij helaas geen enkele actie verwachten. De West-Friese gemeenten roeren zich wel.

Zaterdag 11 november 10-12 uur is er een protestdemonstratie bij vliegveld Lelystad tegen de uitbreiding  van het vliegveld en tegen de voorgenomen laagvliegroutes over de Veluwe, oost Nederland, West-Friesland en Hollands Kroon. Op https://www.noordhollandsdagblad.nl/hoorn-enkhuizen/west-friesland-boos-om-vage-vliegroutes staat meer informatie. 

Progressief West-Friesland roept de inwoners van West-Friesland en Hollands Kroon op om massaal naar Lelystad te komen op deze dag om het protest tegen deze vliegroutes kracht bij te zetten. 

Ga jij ook mee? Verzamelplaats is het parkeerterrein bij de McDonald's Enkhuizen (De Dolfijn 2A) waarna er gezamenlijk naar het vliegveld bij Lelystad wordt gereden. Je herkent de groep aan het protestbord Het luchtruim van West-Friesland is gesloten voor Lelystad Airport. De vertrektijd is 09.15 uur. Wil je met iemand meerijden? Laat dat dan even weten.

Teken ook: https://steun.groenlinks.nl/page/s/Actie_LelystadAirport … Omdat de groei van het vliegveld er wordt doorgeduwd ten koste van heel veel mensen, milieu & klimaat.

Vriendelijke groet,
Marjorie Pigge
secretaris GroenLinks Hollands Kroon

drawtheline

Strijd tegen ontbossing ook in Kalimantan (Indonesië). Ook het tropisch regenwoud wordt bedreigd.

Natuurzoom

knelpunten

Er is een Watervergunning verleend voor het aanleggen van drie faunapassages, een plasberm en een faunarichel voor het project Natuurzoom op een aantal locaties in Amsterdam - AGV - W-17.02230

Hier kunt u een aantal relevante stukken bekijken en/of downloaden.

Natuurwerkdag 4 november

clips 4271

Natuurwerkdag De Ruige Hof: "De Ruige Hof

Op safari over zandpaden en knuppelbruggetjes door het veenlandschap. Je waant je gemakkelijk in een andere wereld: Hier komt het Oudhollandse cultuurlandschap weer tot leven. Het is een afwisselend gebied met kleine landschapselementen als bloemrijk hooiland, struweel, rietmoeras, knotwilgen, een bossingel, grienden, poelen en slootjes. In het terrein kunt u verder nog een kleine heemtuin en een medicinale kruidentuin bezoeken. Het rietmoeras vormt het centrale deel. Omdat riet water zuivert is de waterkwaliteit uitzonderlijk goed en dat is te merken aan de vele soorten waterbeestjes en vogels.

Werkzaamheden
We gaan bomen en takken zagen, baggeren, riet weghalen en maaisel afvoeren.

Tijd
Van 10:00 tot 15:00, 4 november 2017

Er is werk voor
Maximaal 90 personen (90 volwassenen), er zijn nog 40 plekken (40 volwassenen) over.

Locatie
Abcouderstraatweg 77 Amsterdam Zuidoost, Noord-holland

We verzamelen bij
Abcouderstraatweg 77 Amsterdam Zuidoost, Noord-holland

Andere mogelijkheden:

Natuurwerkdag Diemerbos: werkzaamheden in de moeraslandjes

Natuurwerkdag Vondelpark: tulpenbollen planten

© Natuurbescherming ZO 2015