Weblog Archive februari 2011

Wim Kok

En Wim Kok doet er beter aan om zijn snavel te houden. Trouwens, is hij nog steeds lid van de PvdA? Dan wordt het tijd dat commissaris Kok (met Kaa Oo Kaa) een toontje lager gaat zingen. Hij had altijd al moeite met het meezingen van de Internationale. Zijn commissariaten zullen dat niet verbeterd hebben.

Revolutie in de VS

wisconsin

Revoluties in het Midden-Oosten zijn elke dag in het nieuws. De oude bondgenoten (dictators) van de VS en het westen vallen de een na de ander. Maar er is ook een andere revolutie aan de gang. Minder spectaculair en dus veel minder besproken in onze media, maar wel zeer belangrijk. Rechts Amerika is ondanks Obama nog steeds hard aan het werk om een klassemaatschappij te creëren met rijken die alle macht hebben en een onderklasse en middenklasse die niets te zeggen hebben. Er is een aanval aan de gang tegen de vakbonden en de arbeidsvoorwaarden van heel wat Amerikanen. Maar er hangt protest in de lucht. En dat zal niet weggaan. Ook de VS heeft een revolutie nodig. En dringend.


Massale demonstraties keren zich tegen de bezuinigingen en de aantasting van de burgerrechten. De gouverneur van Wisconsin, Scott Walker, heeft zelfs gedreigd om de National Guard in te zetten om de protesten de kop in te drukken. Democraten zijn de staat uitgevlucht en houden zich schuil om de stemming te vertragen. De vakbond van de politie verklaarde zich solidair met de bezetting van het State House van Wisconsin en de politie weigert de demonstranten te arresteren.

steunwisconsin
Steunbetuigingen uit andere staten

TheNewBlackMagazine: "The success of the Wisconsin movement to protect collective bargaining rights of government workers, and of similar movements around the country, depends on the revival of a concept that has been out of favor in the United States for many years – the concept of “Solidarity”. Republican lawmakers like Scott Walker were clearly expecting that this concept was dormant when they decided to attack bargaining rights of public employees. They were gambling that workers in the private sector who had lower wages, less generous benefits, and less job security than government workers would want to see them cut down to size in a Recession. They were expecting that envy, rather than Solidarity, would govern the attitudes of people hit hard by the Recession. Their experience, and their ideology, suggested that working class Americans would be more interested in lowering their own tax rates then protecting the bargaining rights of their unionized brothers and sisters.

History can move in mysterious ways.

And Solidarity may be making a comeback."

Ook de bezuinigingen in Engeland zullen slachtoffers maken, niet alleen als ontslagen in de gezondheidszorg maar uiteindelijk ook in het aantal voortijdige overlijdens door gebrek aan adequate medische zorg.

Guardian: "More than 50,000 jobs are disappearing from the NHS, according to freedom of information responses, which reveal for the first time the extent of cuts by local health trusts struggling to save £20bn from their budgets."

False economy – Why cuts are the wrong cure.

picture9

Stem met hart voor natuur

EHS
Ecologische Hoofdstructuur Amsterdam

Landschap Noord-Holland: Stem met Hart voor Natuur op 2 maart

"Konden we u op 17 november melden dat de Provincie Noord-Holland veel minder ging bezuinigen dat eerst de bedoeling was, nu dreigt er een veel grote probleem. De Rijksoverheid wil 40 tot 60% bezuinigen op natuur. Allerlei natuurprojecten zijn plotsklaps gestopt. De Ecologische Hoofdstructuur bijvoorbeeld. Vanaf 1990 werken overheden en natuurorganisaties aan het verbinden van leefgebieden om planten en dieren voldoende ruimte te geven. Nu heeft het kabinet er een streep door gezet. Ook de aanleg van recreatiegebieden rond grote steden is geschrapt. En de bijdrage voor het beheer van natuur gaat fors omlaag. Dit is onacceptabel. Samen kunnen we er iets aan doen. Helpt u mee?

De provincies hebben veel invloed op het natuurbeleid. Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met uw stem kan u ervoor zorgen dat er een provinciebestuur en een Eerste Kamer met Hart voor Natuur komen."

MilieufederatieNoord-Holland: "Echt een gruwel voor Noord-Holland: hebben wij in één provinciale collegeperiode twee rondes van herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) achter de rug, legt Kabinet Rutte ons een derde herijking op. Met als doel geld te besparen door ambities naar beneden bij te stellen. In de eerste twee herijkingen, die door de provincie werden geïnitieerd, bleef de ambitie steeds behouden…

Dat er op dit moment minder geld zal komen vanuit Den Haag doet niemand vreemd opkijken. De wijze waarop het Kabinet meent te moeten bezuinigen op leefomgevingskwaliteit in het algemeen en natuur in het bijzonder is voor velen echter wel een bijzonder nare verrassing! 

De manier waarop staatssecretaris Bleker vervolgens de provincies heeft weten te bruuskeren door van de ene op de andere dag, middels een korte brief, alle afspraken in het kader van de ILG, Recreatie om de Stad (Rods), EHS en Ecologische verbindingszones eenzijdig op te zeggen heeft menig provinciaal bestuurder naar adem doen happen. Provincies zijn terecht woedend op Bleker."

De Echo verwijdert bericht

De Echo heeft zojuist hun foutieve bericht over het bebouwen van de zuidoever van de Gaasperplas verwijderd van hun website. Zie ook hier.

Ik heb het vermoeden dat het dagelijks bestuur van Zuidoost een behoorlijke kater heeft opgelopen en nog in de ontkenningsfase verkeert.

Boer zoekt vrouw met trekker

bauer

Foute berichtgeving in De Echo

echo

Het is slecht gesteld met de journalistiek bij De Echo. Zonder blikken of blozen durft dit weekblad te melden dat de zuidoever van de Gaasperplas bebouwd zal worden. Ze hebben blijkbaar de moties en amendementen die zijn ingediend en aanvaard niet gelezen of beluisterd. Even verder op hun site lezen we dezelfde foute berichtgeving.

De Echo zal wel geïnformeerd zijn door de VVD, de enige partij die geen goed woord over had voor het groen in Amsterdam. Dhr. van der Ree stuurde een reactie in op mijn berichten hier: "Wij hebben niet tegen het groen gestemd in Gaasperdam. Wij hebben voor een verkenning gestemd voor de eventuele bebouwing van de zuidkant van de plas. Alle opties zijn nog open." Dus de VVD heeft lak aan de aanvaarde amendementen en moties. Bij de VVD zijn de aanvaarde amendementen van nul en gener waarde, dus is bij de VVD zelf geen enkele optie nog open, want het enige wat zij willen is bouwen in het groen. De VVD is een slechte verliezer en De Echo is slecht geïnformeerd. Dat het streefcijfer van in totaal 70.000 woningen in de Structuurvisie gerelativeerd is is De Echo ook ontgaan. Zelfs de VVD heeft toegegeven dat dat aantal niet haalbaar is.

Het lijkt me zelfs mogelijk dat de vliegende reporter van De Echo dit bericht met speciale bedoelingen heeft geplaatst, als we letten op de reactie van twee mensen die hun ongenoegen over GroenLinks en de PvdA kenbaar maken. Of zijn dit ook vervalste reacties? Het is zeker niet onmogelijk. De Echo die de PVV nog gauw een steuntje in de rug geeft? Misselijk zou dat zijn.

Trouwens, het gaat weer heel slecht met de bezorging van De Echo in Amsterdam. Al weken is de krant op diverse plaatsen in Zuidoost niet bezorgd.

Persbericht Gaasperdam Groen

gg

Gunstige moties voor een Groen Gaasperdam aangenomen!

Woensdag 16 februari besloot de gemeenteraad over de Structuurvisie Amsterdam 2040, het document dat voor de komende jaren de richting aangeeft waarin Amsterdam zich zou moeten ontwikkelen. Concrete plannen kunnen er op worden gebaseerd. Een aantal voor het groen van Zuidoost gunstige moties werd aangenomen.

Naast bestuurders, raadsleden en ambtenaren praatten en dachten de afgelopen jaren deskundigen en vooral veel burgers uit de gehele stad mee over de voorstellen. Vanuit Zuidoost heeft Platform Gaasperdam Groen! zich vooral sterk gemaakt voor behoud van het groen en recreatiemogelijkheden in onze omgeving. Geregeld lieten we onze stem horen, zowel mondeling als schriftelijk, er was contact met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouders. En in de laatste periode was er veel contact met de gemeenteraadsleden die tenslotte als volksvertegenwoordigers de beslissingen nemen. Zo organiseerde het Platform in het najaar nog enkele excursies voor hen en de, deels nieuwe, deelraadsleden uit Zuidoost.

Platform Gaasperdam Groen! heeft met vreugde ervaren dat onze inzet behoorlijk succesvol is geweest. Het door het stadsbestuur aan de gemeenteraad aangeboden concept was al op enkele punten bijgesteld. Maar vooral tijdens de debatten in de gemeenteraad is veel aandacht besteed aan de mogelijk in de toekomst door woningbouw bedreigde gebieden bij de Gaasperplas en in het Centraal Park Gaasperdam, de Riethoek.

De gemeenteraadsfracties dienden een groot aantal moties en amendementen in om voor bijstellingen van de Structuurvisie te zorgen. 

Hoewel de wethouder alle voor ons groen relevante moties afraadde is het Platform, mét kanttekeningen, verheugd dat bijna alle moties werden aangenomen. Dit betekent dat de besluiten mee moeten worden genomen in de zogeheten “Verkenning Gaasperdam” die de komende jaren moet worden uitgewerkt. Daarin moet de toekomst van Gaasperdam worden besproken en bepaald. De voor Zuidoost belangrijke moties zijn:

- Het Gaasperpark, dat nu getypeerd wordt als “stadspark”, moet in overleg met ook diverse natuur- en groenorganisaties in Zuidoost, voor verschillende ruige delen een andere benaming krijgen, waardoor ze beter kunnen worden beschermd. Dit moet worden vastgelegd in de Hoofdgroenstructuur. Het hele Gaasperpark maakt overigens al deel uit van de HGS (en tegenwoordig ook van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur).

- De Verkenning Gaasperdam moet ondermeer onderzoeken waar en welke bebouwing in Gaasperdam mogelijk is. Met een motie is nu bepaald dat dit onderzoek pas ten zuiden van het bestaande groen, dat is vooral het Oranjebos, mag beginnen. Ook wordt aanbevolen om bij voorkeur helemaal geen plannen te ontwikkelen waardoor aanpassing van de HGS nodig is. Jammer dat men kennelijk die zin “bij voorkeur niet” nodig achtte: wij hadden liever gezien dat de HGS onvoorwaardelijk niet mag worden aangetast. Wij vragen ons verder af hoe men zich voorstelt ten zuiden van het groen te kunnen bouwen: direct achter de dreef beginnen de woningen van Gein I en III. Wil men de dreef verlagen en daar gaan bouwen, dan zal ergens weer een weg moeten komen. Toch niet door de woonbuurt of toch maar door het park ?!

- De HGS zelf werd met een motie trouwens ook versterkt, de gemeenteraad krijgt er meer over te zeggen.

- Een andere motie bepaalt dat in de Verkenning Gaasperdam het onderzoek naar de bebouwing zich niet tot het natuurgebiedje de Riethoek mag uitstrekken. Ook wordt aangeraden om het idee van een doorgaande fietsroute door de Riethoek bij voorkeur niet uit te voeren. 

Meer informatie: zie de website van Gaasperdam Groen!
of via info@gaasperdamgroen.nl

Wettelijke bescherming EHS

SCOnline: "Om ervoor te zorgen dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet vogelvrij wordt verklaard, hebben PvdA, D66 en GroenLinks een voorstel ingediend bij staatssecretaris Bleker van Infrastructuur en Milieu om het natuurnetwerk bij wet te beschermen.

De oppositiepartijen vinden dat de provincies moeten kunnen besluiten welke natuurgebieden gaan behoren tot de EHS, die in totaal 700 duizend hectare groot moet worden. Het kabinet streeft vanwege de bezuinigingen juist naar een kleinere, compacte EHS van circa 600 duizend hectare. Zo wil Bleker geen geld meer steken in het realiseren van verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden.

D66 en PvdA geven met hun initiatief aan dat ze willen voorkomen dat de natuur vogelvrij wordt verklaard. Volgens de fracties is het beschermen van de natuur de verantwoordelijkheid van de overheid. Die bescherming moet wat hen betreft wettelijk verankerd worden. De oppositiepartijen hebben natuurliefhebbers opgeroepen mee te denken over én mee te werken aan verdere uitwerking van dit natuurbeschermingsplan."

Dalende huizenprijzen

huizenprijzenzakken

Guardian: "Homeowners should brace themselves for a "short, sharp shock", with house prices set to fall by up to 20% over the next two years as rising unemployment and public spending cuts take their toll, experts are warning.

The cost of the average home fell by up to one-fifth between mid-2008 and the end of 2009 as the credit crunch gripped the mortgage market, but then regained about half of that ground last year, aided by record low interest rates.

With the Bank of England's policymakers locked in an acrimonious public row about whether rates should start rising again to choke off inflation, analysts say prices now look too high to be sustainable.

"Prices are trending slowly downwards at the moment, but our view is that this is really the start of the second leg of the correction, and we expect prices to fall significantly further," said Paul Diggle, property economist at consultancy Capital Economics.

He calculates that the average home remains up to 20% overvalued by historical standards – and with the mortgage market still tight and unemployment rising, 2011 could bring prices crashing back to earth."

Engeland verwacht een verdere daling van de huizenprijzen met 20% als gevolg van de bezuinigingen en stijgende werkloosheid. In Nederland hebben veel mensen zich in een uitzichtloze situatie geplaatst door een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Maar onze overheden manipuleren de huizenprijzen meer dan elders. Daar doen ook onze gemeenten aan mee die de WOZ-waarde van huizen kunstmatig hoog houden. Maar eens komt de grote klap. En de woekerpolissen zijn een typisch Nederlands verschijnsel. De huizenkoper ligt ook hier onder vuur. Het kabinet Rutte zal ook hier een ravage aanrichten door bezuinigingen die een domper zetten op de reële economie.

Radar: "De aflossingsvrije hypotheek heeft de huizenbezitter meer kwaad dan goed gedaan. Vroeger werd je huiseigenaar als je een huis kocht. Nu word je in veel gevallen alleen maar eigenaar van een hypotheek. Veel hypotheken zijn tegenwoordig namelijk aflossingsvrij: je leent geld van de bank, betaalt rente en aan het einde van de looptijd is het huis nog steeds van de bank.

Veel mensen weten nog niet dat de hypotheekrenteaftrek sinds 2001 is beperkt tot 30 jaar. Wie na die tijd een restschuld heeft mag gaan lenen tegen een marktconforme rente: je bruto lasten worden zo je netto lasten.

De gemiddelde woningprijs in Nederland, is na jarenlange stijging, de afgelopen 2 jaar met ruim 7 % gedaald. Daarmee is de kans op een restschuld voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek fors toegenomen. Volgens het CBS moeten 3 op de 10 huizenbezitters rekening houden met een (forse) toekomstige restschuld."

Parool: "De gemeentelijke aanslagen voor de huizenbelasting liggen dit jaar hoger dan de prijsdaling op de huizenmarkt rechtvaardigt. Hierdoor zijn woningbezitters dit jaar honderd tot tweeduizend euro duurder uit.

'De huizenprijzen in Amsterdam zijn afgelopen jaar gemiddeld vijf procent gedaald. Maar de aanslagen die de gemeente begin deze week heeft verstuurd liggen maar twee procent lager,' zegt Ferdinand de Regt, jurist bij bureau WOZ Specialisten. Dit bureau behandelt jaarlijks duizenden beroepszaken waarin woningeigenaren bezwaar maken tegen te hoge aanslagen."

Men is nu al bezig met maatregelen om te verhinderen dat huizen onder de marktwaarde worden verkocht: er ligt een voorstel om bij gedwongen verkoop van huizen ook particulieren via het internet mee te laten bieden, zodat de vastgoedpiraten geen exorbitante winsten met huizen meer kunnen maken, want laten we wel wezen deze lage aankoopprijzen werden door vastgoedpiraten nooit omgezet in lage verkoopprijzen.

huizenveilingen

AlterNet: "Stop the Austerity Craze! Massive Budget Slashing Can Lead to Economic Disaster, Violence and Repression."

Het hart van de flashmob

Zo ging het eraan toe vandaag tijdens de flashmob van Hart voor Natuur:


Roel van Duijn vs. AIVD

roel

Roel van Duijn: "De rechtbank te Den Haag, afdeling bestuursrecht, heeft vandaag in zijn uitspraak twee besluiten van de AIVD vernietigd betreffende verzoeken van mij. Ik had op 11 november 2010 voor dezelfde rechtbank een serie documenten opgevraagd die in de jaren 1960 – 1990 door BVD-spionnen over me gemaakt zijn. Dit betekent dat de AIVD geen goede gronden heeft gebruikt om de verzochte documenten niet te verstrekken."

Voorgeschiedenis van deze hele affaire.

Investeren in natuur

provnh

ProvincieNoord-Holland: "Gedeputeerde Staten (GS) verzetten zich tegen de rijksbezuinigingen op natuur en recreatie en willen blijven investeren in het landelijk gebied. GS hebben besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van diverse natuur- en recreatieprojecten in de Amstel, Gooi en Vechtstreek en de rest van Noord-Holland. De provincie doet hierbij het maximale wat ze kan, maar springt niet in het gat dat het Rijk laat vallen."

Aanvaarde amendementen/moties

gemeenteraad

Voor zover de moties en amendementen niet zijn gewijzigd na de resumering ervan door mevr. Ornstein in de raadsvergadering van 16 februari jl. (luister hier) (en er waren vóór de stemming nauwelijks nog wijzigingen en intrekkingen), dan zijn de volgende ingediende amendementen/moties betreffende de Structuurvisie Amsterdam 2040 aanvaard:

- motie X: Riethoek - ... pagina 84 in te voegen 'Het onderzoek naar de bebouwing strekt zich niet uit tot de Riethoek, realisatie van een doorgaande fietsroute vindt bij voorkeur niet door de Riethoek plaats.'

- amendement AJ: Ecologische Hoofdstructuur: '... in te voeren in Hoofdstuk 2: De Ecologische Hoofdstructuur wordt gerespecteerd, knelpunten worden aangepast, voor wijzigingen is vergelijkbaar met de Hoofdgroenstructuur een besluit van de Gemeenteraad nodig, hiertoe een toetsingskader voor de EHS op te nemen analoog aan de HGS en het TAC aan te wijzen als technisch adviesorgaan, de indicatieve lijnen van de EHS te vertalen naar concrete kaartvlakken.'

- motie AY: groentypologieën Gaasperpark: '... besluit het college op te dragen in het kader van de Verkenning Gaasperdam in samenspraak met diverse groengroepen in Zuidoost een differentiatie aan te brengen in de groentypologieën in het Gaasperplaspark waarbij een aantal gebieden zoals het schietwilgenbos en het gebied ten westen van het Jan Schaeferpad [het vennetje] als ruigtegebieden/struinnatuur worden aangewezen en ook als zodanig worden opgenomen in de Hoofdgroenstructuur.

- amendement AZ: Verkenning Gaasperdam: '... besluit op pagina 81 toe te voegen 'Het onderzoek naar bebouwing ten zuiden van de Gaasperplas strekt zich niet uit tot het Oranjebos, maar beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden ervan, het college op te dragen in de Verkenning Gaasperdam het bestaande groen aan de zuidzijde van de Gaasperplas als uitgangspunt te nemen en bij voorkeur geen plannen te ontwikkelen die aanpassing van de Hoofdgroenstructuur met zich mee brengen.'

Bovenstaande amendementen/moties (onder andere ingediend door een combinatie van PvdA, GroenLinks, PvdD, D66 en CDA) zijn een duidelijke verbetering van de Structuurvisie. Toch jammer is dat amendement BQ van Red Amsterdam, dat in feite de kroon op de voorgaande aangenomen moties had kunnen zijn, is verworpen. Dit amendement werd enkel gesteund door Red Amsterdam, SP en PvdD. Dit is een gemiste kans, zeker voor PvdA, GroenLinks en D66. Dit amendement behelst: Gaasperplas en omgeving: '... besluit de Structuurvisie 2040 zodanig aan te passen dat de Gaasperplas en omgeving in elk geval tot 2040 deel blijven uitmaken van de Hoofdgroenstructuur, in elk geval de zuidzijde van de Gaasperplas de status van 'natuurpark' te geven.'

Algemene onderwerpen: Motie CC van de PvdD: De Groene Loper, een allee met allure, is aangenomen. Motie CE van de PvdD (Bee-friendly - het belang van de bijen en biodiversiteit) verdient nog een eervolle vermelding, en werd ook aanvaard.

D66 heeft jammer genoeg hun motie tegen de verlaging van de dreven ingetrokken. Een teleurstelling. De beoogde doelstelling van het College om 70.000 woningen te bouwen is gerelativeerd, zelfs door de VVD. Men realiseert zich dat dit aantal niet gehaald kan worden.

Het College had bovenstaande groene amendementen/moties ontraden, wat een duidelijk voorbeeld is van de kloof tussen burgers en bestuurders. Bij de locale afdelingen hadden de partijleden zowat over de hele lijn een duidelijk groener standpunt dan de fracties in de gemeenteraad en zeker de wethouders.  Er moest dus flink gelobbied worden. De VVD schiet eruit als de partij die geen goed woord over heeft voor het groen; weliswaar hebben zij de amendementen van GroenLinks over de Hoofdgroenstructuur en die van de PvdD over de bijen en de groene loper ondersteund, maar de hoofdzaak is toch een keuze tussen bebouwing of behoud van groen en zij hebben dus toch tegen het groen in Gaasperdam gestemd. Waarvan akte.

Amerikanen zijn oorlog beu

RethinkAfghanistan: Americans of all ideological persuasions are fed up with the Afghanistan War. We’re fed up with a $5.7 billion-per-month military campaign that’s gone nowhere over the past 12 months. We’re fed up with being told we’ll have to do without vital public services because of the sorry state of our national finances, while at the same time our politicians are spending $2 billion a year to police a dusty Afghan town called Marjah. But most of all, we’re tired of the song-and-dance from officials who think they can spin a year full of ugly setbacks as “progress.” We know better."

Intussen komt Rutte aan zijn gerief bij de Libelle-lezeressen, een publiek waar hij meer respect voor voorgeeft te hebben dan voor het parlement. Want dat is wat hij goed beheerst, het om de vinger winden van de vrouwtjes. En veinzen daar is hij ook goed in. Badineren terwijl elders burgerslachtoffers vallen. Het is de enige uitvluchtmogelijkheid voor een politicus met dubieuze ambities: luchtig doen en de vaderfiguur uithangen bij de vrouwtjes. Heeft hij afgekeken van Berlusconi. Maar de missie naar Afghanistan gaat door en daarvoor haalt hij geld weg uit andere noodzakelijke sectoren van onze maatschappij. Zolang je haar maar goed zit. Rutte wordt geknuffeld als de Wammes Waggel van Nederland.

Flashmob voor Natuur

dam219 februari 2011 om 13.00 uur gaan wij met honderden mensen een groot kloppend Hart voor Natuur op de Dam in Amsterdam laten zien.

Hoe meer zielen.... dus neem vrienden, familie en collega's mee voor een dagje Amsterdam met een actieve lunch!

De omtrek van het hart wordt vanaf 12.45 gemaakt door medewerkers van de natuur en milieuorganisaties. Voor die tijd is er door boswachters geflyerd in de straten om de Dam heen.

Wij (alle Flashmobbers) gaan om 13.00 uur IN het hart staan, met ons A3 papier (heb je voor die tijd bij het monument gekregen).

Nelly Frijda neemt afscheid van de Raad

Afscheid Nelly Frijda

   nellyfrijda1

nelly1

Moties en amendementen

Structuurvisie in de Raad

   raad

De Structuurvisie Amsterdam 2040 is gisteren besproken en vastgesteld in de Gemeenteraad. Hierbij een samenvatting van de besprekingen die betrekking hebben op Zuidoost en de natuur. 

De enige partij die geen woord over had voor het groen in Amsterdam was de VVD. Zelfs Trots deelde mee de moties en amendementen te steunen die het groen bevorderen. De VVD stemde zelfs tegen een aantal groene amendementen. Het is duidelijk dat de VVD het groen enkel ziet als een middel om de commercie te bevorderen. Liever beton dan natuur is hun motto. Traditionele VVD-stemmers moeten zich bij de komende verkiezingen toch afvragen of de VVD hun welzijn en leefbaarheid wel waardeert en bevordert.

Omdat mevr. Nelly Frijda als enige een aparte kijk heeft op de structuurvisie en vooral ook dieper ingaat op de achtergrond van de metropolitane ambities van Amsterdam, heb ik haar bijdrage integraal opgenomen. Zij wijst daarmee op het feit dat B & W niet in de eerste plaats uitgaan van de realiteit maar van de wens om mensen naar Amsterdam aan te trekken om daarmee de stad financiële draagkracht te geven voor metropolitane ambities. De toekomst zou wel eens andere keuzes kunnen eisen dan het uitbreiden van woningbouw. Almere is tenslotte gebouwd om Amsterdam qua woningbouw te ontlasten.

Hoera!

Amsterdam heeft een nieuwe Structuurvisie! Hoera! In de vroege ochtend vandaag heeft de stemming plaatsgevonden over de Structuurvisie Amsterdam 2040. En het ziet ernaar uit dat een aantal moties/amendementen die zijn ingediend om het groen van Gaasperdam en onze natuurgebieden veilig te stellen het hebben gehaald. We zijn nog even bezig met het checken. Het stemmen ging op letter zonder vermelding van de inhoud van de motie, dus is het even nodig om die letters aan de betreffende motie te koppelen. Als onze indrukken kloppen dan mag Zuidoost en vooral Gaasperdam zich verheugen over de goede samenwerking van een aantal partijen in Zuidoost om het groen in ons stadsdeel te behouden. U hoort hier later nog meer over. Onzeker is ook nog welke amendementen/moties zijn teruggetrokken na de bespreking.

afscheidnellyfrijda
Afscheid in de Raad van Nelly Frijda

Het was een opmerkelijke dag gisteren. Mevr. Nelly Frijda van Red Amsterdam nam afscheid van de Raad, maar volgde de besprekingen nog met alle aandacht. Mevr. Frijda was een verademing in de Amsterdamse politiek. Alle respect voor deze actieve en scherpzinnige grande dame. Later hoop ik haar afscheidstoespraak hier te kunnen weergeven.

Gemeenteraad

Vanmiddag vanaf 13.00 uur vergadert de gemeenteraad onder andere over de structuurvisie Amsterdam 2040 die dus vandaag geamendeerd en vastgesteld zal worden. U kunt hier de vergadering live volgen.

Wandeling van fort naar fort

spaargein

SpaarHetGein: "In de aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseert ‘Hart voor Natuur’ deze week in het hele land activiteiten om te protesteren tegen de voorziene bezuinigingen op natuur. Ook Spaar het Gein doet mee en organiseert op zaterdag 19 februari een unieke natuurwandeltocht langs het Gein, voor alle inwoners van De Ronde Venen en omstreken.

Unieke wandeling door weilanden en over sloten van Fort Abcoude via het Gein naar Fort Nigtevecht vice versa over het Nieuwe Liniepad.

Onderweg deskundige uitleg over de Stelling van Amsterdam en aanwezige natuur- en landschapswaarden.

Verzamelen zaterdag 19 februari om 10.30 uur (met koffie) bij het Viscentrum naast het Fort Abcoude (Molenweg 19).

Verwachte terugkeer in het Viscentrum circa 14.00 uur. Daar staat de soep klaar.

Waarom?

Onder het motto Hart voor Natuur keren natuur- en landschapsorganisaties zich massaal tegen de ongenuanceerde bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap."

Enigjes!

markwaggel1
Mark Rutte - 's lands Wammes Waggel

GVB acties

gvb

Valentijnsdag 2011. Het personeel van het GVB voert actie. Er rijden minder trams, bussen en metro’s.

Gaasperplaspanorama

Een winterwandeling rond de Gaasperplas. Bekijk de Gaasperplas vanuit alle hoeken met deze panorama's: Alsof je erbij bent.

panorama

Hou Holland groen

Volkslied Noord-Holland

  
   vlag_noordholland

Vandaag een Noord-Holland Special. De verkiezing van de leden van de provinciale staten komt eraan. Inzet van de verkiezingen is onder andere de natuur van onze provincie.
Wist u dat Noord-Holland een eigen vlag en volkslied heeft? Ik tot vandaag (ook) niet. Het volkslied dateert van februari 2000 en is een aanpassing door Sytze de Vries van een tekst uit 1950 van P.J. Ferdinant. De muziek werd geschreven door Gerrit Bosch.

De kleuren van de vlag komen uit het wapen van Noord-Holland, dat weer een combinatie is van het oude wapen van Holland en het wapen van West-Friesland. Geel (goud) en rood zijn de Hollandse kleuren en zijn daarom ook te vinden in de vlag van Zuid-Holland. Geel en blauw zijn de West-Friese kleuren en vormen ook de vlag van West-Friesland. Aangezien geel in zowel het wapen van Holland als dat van West-Friesland voorkomt, is die kleur op de vlag bovenaan geplaatst.


Noord-Holland, ik houd van het groen van je wei,
Het zwart-wit en rood van je koeien.
Je velden vol molens versieren de Mei
Wanneer alle bollen gaan bloeien.
Het zilveren licht kleurt de lucht op het land.
En zilt komt de zeelucht gewaaid aan je strand
Om 't wit van de wolken aan 't hemelse blauw:
Noord-Holland, mijn Holland, hoe houd ik van jou!

Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi,
je prachtige Kennemerdreven.
Je meren en brede kanalen zo mooi,
zijn spiegels van waterrijk leven
En zie ik je polders, ontworsteld aan zee,
daar wuift nu het goudgele graan met ons mee.
Het fluitekruid siert met zijn sluier je dijk.
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk!

Noord-Holland, ik zie je historische pracht,
bewaard in je talloze steden.
Je huizen getuigen van stoerheid en kracht,
en rijk is je grote verleden.
Een volk waar de één op de ander vertrouwt
en dat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt,
met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand.
Daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land!

Dit lied kan meegezongen worden met de muziek hierboven (gratis te downloaden). Het midi-file heb ik  hier vandaan gehaald. Dit was de enige muziekversie die op het internet te vinden was. Sommigen zullen misschien de midi-uitvoering in Noord-Hollandse accordeonstijl verkiezen. Vandaag komt daar dus deze tweede (mp3) uitvoering bij, mijn bewerking van het midi-file en iets langzamer.

Het gaat in de komende verkiezingen vooral ook om de natuur in Noord-Holland. Wij blijven knokken voor een groene provincie en een groen Amsterdam. Dus stem op een partij die het groen en de natuur van Noord-Holland in stand houdt.

NBONoord-Holland: "De Amsterdamse wethouder voor Groen, Freek Ossel, vindt de bezuinigingen op natuur van het kabinet Rutte zorgelijk. Hij blijft voor natuur knokken. Dit liet hij weten na het in ontvangst nemen van de natuurprijs van het NBO.

De Amsterdamse wethouder Openbare ruimte en Groen, Freek Ossel, maakt zich zorgen over het afschaffen van de rijksprogramma Recreatie om de Stad (Rods). ‘Ik wil proberen me voor natuur om Amsterdam in te zetten daar waar het Rijk het laat afweten’, vertelde Ossel na het in ontvangst nemen van de natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’ van het Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland (NBO).

Het programma Rods moest voor meer groene gebieden om steden zorgen, zodat stedelingen er kunnen recreëren. Nu het kabinet Rutte Rods heeft afgeschaft, beraden lagere overheden en natuurbeheerders zich op de situatie.

‘De opzegging is grof gegaan’ aldus Ossel. Volgens Ossel des te betreurenswaardiger aangezien groen voor mensen een belangrijke geluksfactor en vestigingsfactor is. Ondanks de nationale bezuinigingen op natuur wil Ossel voor Amsterdam het komende jaar wat voor de natuur betekenen. Zo richt hij zich op het realiseren van vier natuurverbindingen in zijn stad en wil hij van de zogenoemde ‘Tuinen van West’ hét natuur- en recreatiegebied van Amsterdam-west te maken. Net als de vorige winnaar, dijkgraaf Luc Kohsiek, ziet wethouder Ossel de natuurprijs Knoop in de Zakdoek als een welkome aanmoediging om samen met andere overheden en natuurbeheerdersorganisaties natuur de verdiende aandacht te geven."

De heer Ossel mag van de inwoners van Zuidoost ook een lans breken voor de natuurgebieden in Gaasperdam, namelijk Klarenbeek, de Riethoek en het Oranjebos. Deze gebiedjes zijn al aanwezig en er hoeven geen extra kosten gemaakt te worden voor ontwikkeling en aanplant. Bovendien zijn tientallen vrijwilligers wekelijks bezig met het onderhoud van deze natuurterreinen. Het enige wat gebeuren moet is het vrijstellen van deze gebieden van bebouwing. Dat kan vastgelegd worden in de Structuurvisie van de stad Amsterdam. 

Gein3 op de schop?

Er schijnt op 8 maart a.s. een bewonersbijeenkomst in Gein te komen over de aanpassingen aan de hele openbare ruimte van Gein 3. Het gaat om verhoging, kappen van bomen, herplant enz. Een bewonersbrief zou in de maak zijn.

bijebenhaezer
Groenplantsoen op de schop bij Eben Haëzer

De wijkvisie Gein (zie ook hier en hier) zou herschreven worden. Maar intussen is een nieuwe nog niet verschenen. Het groot onderhoud van Gein3 was eerder al aangekondigd maar later uitgesteld en gepland voor 2012. Intussen is er wel al heel wat gaande tussen Reigersbos en Gein. Bij Eben Haëzer zijn heel wat struiken gerooid en bij de Wilnisgracht zijn bomen gekapt. Daar hebben de bewoners van Gein geen bericht over gekregen. Het ziet er verschrikkelijk uit nu. Je hebt een doorkijk op gebouwen - met graffiti - en auto's, en het gevoel tussen het groen te zijn langs het fietspad van Gein naar Reigersbos is aan het verdwijnen. Ik neem aan dat er herplant zal plaatsvinden. Bij de Wilnisgracht is nu een lege doorkijk ontstaan met uitzicht op vuilniscontainer en geparkeerde auto's. Leuk is anders. Dus we hopen dat er veel nieuw groen aangeplant wordt en dat het echt leuker wordt voor de bewoners.

nieuw
Vernieuwing  van wegen tussen Reigersbos en Gein
Een klus die al jaren duurt.

Lentekriebels

Een paar weken geleden, eind januari, toen de sneeuw gesmolten was en het zonnetje zich weer liet zien, merkte ik dat de pimpelmezen in mijn tuin heel actief begonnen te worden. In de herfst van vorig jaar had ik het nest uit het vogelhuisje gehaald zoals gebruikelijk. Het verbaast mij telkens hoe zacht zo'n nest is. Maar ik had geen idee van welk materiaal ze dat nest maakten; het was geen gras, geen takjes, geen bamboesnippers. Een paar weken geleden zag ik de pimpelmezen bezig, en ineens begreep ik waar ze hun nestmateriaal vandaan haalden. Ze strippen de groene takjes van mijn rozenstruik in heel fijne, buigzame strookjes door het takje aan te pikken, dan met een los eind in het snaveltje of de pootjes rond het takje te tuimelen en zo de bast er af te strippen. Ingenieus, maar wel veel werk. De rozenstruik was oorspronkelijk een prachtige rode hybride gestekt op een oersterke oude roos. Maar er kwam maar één bloem op. Toen besloot ik de oorspronkelijke roos maar uit te laten schieten; de vele dunne takken zijn ideaal voor kleine vogels. Bekijk zelf hoe de pimpelmezen het materiaal voor hun nest verzamelen.


Eksters zijn ook al actief met het verzamelen van takjes. Ze hakken ze van de dikkere takken af en vliegen er dan mee naar hun verzamelpunt. Dat is het grovere werk, want ook een groter nest. Soms zie je ze ook mislukken in hun pogingen een nest te bouwen, vooral als het winderig weer is en de takken van de boom te veel heen en weer zwiepen. Maar het is nog vroeg in het jaar. Ze kunnen nog wat experimenteren.

eksters
Eksters schuilend voor de regen vandaag.

De kleine dingen

Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Ach, waar is de tijd? De schoonmoeder van mijn buren komt regelmatig op hun kinderen passen. Ze rookt als een ketter. Ze zuigt letterlijk alle verbrandingsprodukten van haar sigaret gulzig naar binnen. Je wordt er niet goed van. Een sigaret roken is bij haar een kwestie van een minuut. Hier een paar foto's van haar gewone routine.

roken
Hier wordt de sigaret helemaal uitgemolken.

oversteek
De oversteek naar mijn tuin; uitnemen van de peuk.

dump
Hier wordt de sigaret 'netjes' in mijn tuin gedumpt.

Ze had die peuk net zo goed in dat stukje ruige grond vóór haar (foto 1) of anders in hun vuilnisbak kunnen gooien, maar nee, ze neemt de moeite om helemaal naar onheilige Nederlandse grond te lopen om de peuk daar in het groen van mijn tuin te dumpen. Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Sommige mensen zullen het nooit leren.

In actie voor natuur 

th_rij_213_4HartVoorNatuur: "Om onze natuur en landschap te bewaren, komt Hart voor Natuur in actie. Onze volgende gezamenlijke grote actiedag is 19 februari. Op de provinciepagina kunt u bekijken wat er die dag in de verschillende provincies te doen is.

Wij maken ons zorgen over de plannen van het kabinet-Rutte. De voorgestelde bezuinigingen van meer dan 40% zijn een kaalslag in de natuur van Nederland. Bovendien wil het kabinet allerlei half gerealiseerde plannen stopzetten, zoals de aanleg van recreatiegebieden rond steden en verbindingen tussen natuurgebieden voor dieren. Hart voor Natuur vindt het zonde om dit jarenlang opgebouwde kapitaal weg te gooien.

Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincies hebben veel invloed op het natuurbeleid. Met uw stem kunt u er op 2 maart voor zorgen dat er een provinciebestuur komt met Hart voor Natuur."

Kom op 19 februari naar Amsterdam! Doe mee aan de flashmob, meld u aan via hartvoornatuur@mnh.nl en ontvang via de e-mail meer informatie over de actie en wat u kunt doen.

Dag van de solidariteit

RRlogoRekening retour:

"ZONDAG 20 FEBRUARI

DAG VAN DE SOLIDARITEIT

12.00-19.00 / AMSTERDAM

12 workshops, sprekers van meer dan 30 organisaties en één doel: een gezamenlijk antwoord op het rechtse offensief

Met workshops over: de lessen van de AOW-strijd, revolutie in de Arabische wereld, de bijstand als afvoerputje, het antwoord op islamofobie en rechts populisme, het recht op wonen, kaalslag in de kunst, het criminaliseren van illegalen, organiseren van onderaf, natuur onder vuur, hoe verder met de studentenstrijd, jongeren en repressie, de bond in beweging, en bezuinigingen en verzet in Europa.

Met sprekers van onder andere: Abvakabo, Argan, Bijstandsbond, Comité SOS, Defense for Children, DIDF, Doorbraak, Education Activist Network, Een Land Een Samenleving, Fischer Advocaten, FNV Jong, FNV Vecht voor je Recht, Grenzeloos, Griekenland is Overal, Huurdersvereniging Amsterdam, Internationale Socialisten, Jaarboek Kritiek, Kraakbeweging, Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, Kritische Studenten Utrecht, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, Milieudefensie, Nouveau Parti Anticapitaliste, Steuncomité Sociale Strijd, STIL, Stop de culturele kaalslag, studentenvakbond AKKU, vakbond van schoonmakers, Wilders sluit ook jou uit en WISE.

Eten verzorgd door Rampenplan en muziek door de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

Georganiseerd door de samenwerkingsverbanden Rekening Retour en Platform Stop Racisme en Uitsluiting, met medewerking van de Mansveltschool en de Aknarij.

Lokatie: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam Onder andere te bereiken met tram 12

Entree: vrijwillige bijdrage van ongeveer 5 euro

Stands kunnen gehuurd worden voor een richtprijs van 50 euro."

The Daily Show

jsap

A new show on the block, The Daily Show NL. Een eigenzinnige kijk op de gebeurtenissen en het nieuws.

Het Oranjebos met ruigtes

Tweede termijn

   bwk22

Vanmiddag werd de structuurvisie in tweede termijn besproken in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Hiernaast een aantal soundbytes relevant voor de inwoners van Gaasperdam. Er worden veel moties verwacht die bij voorkeur vóór dinsdag 10 uur binnen moeten zijn, zodat de fracties eventueel nog kunnen samenwerken en de moties op mekaar af kunnen stemmen.

GroenLinks stapt af van de term 'natuurpark' voor het Oranjebos, maar wil wel een aantal ruigtes in dit bos opnemen of behouden. Het vennetje met omgeving kan inderdaad best zo ruig mogelijk gehouden worden. Er nestelen daar veel vogels die baat hebben bij een vrij ruig rietgebied. Ook voor vlinders en bijen is het veldje ertegenover (aan de andere kant van het fietspad) zeer geschikt als het maar niet te vaak gemaaid wordt. Ook het aangrenzende ruige gebied heeft grote waarde voor fauna en flora. Het Oranjebos als 'stadspark' benoemen net als het Gaasperpark is toch een beetje raar. Het Oranjebos is geen stadspark (stadsparken zijn meestal veredelde hondenpoepplekken) en kan beter integraal blijven zoals het is. In stadsparken gebeurt teveel onnodig 'onderhoud' (bedoeld om alleen gras te laten groeien) dat schadelijk is voor de biodiversiteit. In de ochtend hoorde ik een paar flarden van zinnen (de live uitzending begon vanmorgen met horten en stoten) die erop wezen dat wethouder Ossel van plan was om werk te maken van de biodiversiteit in Amsterdam. Dat is een zeer goed idee. Daarvoor biedt Zuidoost de ideale omstandigheden, vooral in De Riethoek, Klarenbeek en het Oranjebos. Met het Gaasperplaspark hebben we al genoeg 'stadspark' in Zuidoost.

Op woensdag 16 februari stemt de hele raad over de structuurvisie.

Tweede termijn structuurvisie

DVDcopy

Morgen 2 februari is de tweede termijn van de behandeling van de structuurvisie in de Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van de gemeente Amsterdam. Winnie Meyer Ricard heeft vandaag namens Platform Gaasperdam Groen een aantal DVD's met de voor mijn lezers bekende filmpjes over de natuur in Zuidoost (Klarenbeek, Riethoek, Oranjebos) overhandigd aan alle partijen in de gemeenteraad en aan de betrokken wethouders, Maarten van Poelgeest en Freek Ossel.

Agenda van de vergadering

Hier kunt u morgen vanaf 9 uur de vergadering live volgen.

© 2009