Weblog Archive november 2011

Rechtse hobbies

Men heeft het tegenwoordig vaak over linkse hobbies, en daarbij gaat het telkens om natuur, cultuur, gezondheidszorg enz., dus positieve dingen voor onze maatschappij. Maar laten we het eens hebben over de rechtse hobbies: het vernielen van natuur en milieu, het storten van beton, het privatiseren van openbaar bezit, de prijsopdrijvingen in alle geledingen van onze economie, het schoppen tegen cultuur, het subsidiëren van het bedrijfsleven ten nadele van de burgers, en last but not least het frauderen, dat een bijzondere hobby blijkt te zijn van neoliberale politici.

Intussen zien we op het VVD congres ontelbare klonen van Wammes Waggel Rutte. Enigjes! Frits Bolkestein waarschuwde recent nog voor 'intellectuelen zonder levenservaring' in de VVD. Daar valt bijvoorbeeld mevr. Schultz van Infrastructuur en Milieu onder. Eigenlijk zou ik mevr. Schultz zelfs niet onder de intellectuelen willen rangschikken, zij is een apparatchik pur sang, gevaarlijk en asociaal. Maar met Bleker en Verhagen wil ook het CDA een stuk van het rechtse gedachtengoed en hobbies van de boeren in stand houden. Dit kabinet is een politiek autistisch kabinet, volledig ingekapseld in zijn eigen bekrompen wereldje.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Bahn, Bahn, Bahn, Autobahn. Verstand op nul, blik op oneindig. Und wir fahren ...

DePers: "De adembenemende domheid van de VVD

Toegegeven: het Nederlands milieubeleid is al jaren een ramp. Wim Kok kon het geen moer schelen; die wilde alleen maar beton storten, en Balkenende zag weliswaar ineens het licht toen Al Gore hier een film kwam vertonen, maar dat licht ging kort daarna weer uit. We doen hier dus al jaren VRIJWEL NIETS aan energiebesparing, VRIJWEL NIETS aan alternatieve energie. Vrijwel alle nationale bedrijvigheid op dat terrein is ofwel failliet gegaan, of weggepest.

Alle subsidies en maatregelen zijn of worden in rap tempo afgeschaft. Gevolg: onze CO2-uitstoot, die volgens Kyoto tussen 1990 en 2010 met zes procent had moeten dalen, is in die tijd met 15 procent gestegen (Ik negeer even de truc van het opkopen van CO2-rechten in het buitenland). De uitstoot door het verkeer is met 25 procent gestegen (en we mogen voortaan 130 rijden! hoera!). Den Haag heeft op milieugebied volstrekt gefaald – en ach, misschien kun je dan ook maar beter net doen alsof je van niks weet. Alsof het milieu niet bestaat. Alsof het milieu andermans hobby is.

Eigenlijk is het nog veel erger. Het enige land waar politici hun kop net zo diep in het zand steken, is de Verenigde Staten. In Noordwest-Europa staan we hiermee hopeloos alleen. De Britten hebben een paar jaar geleden een strenge energiebesparingswet aangenomen en investeren fors in besparen én alternatieve bronnen. Dat was onder Blair, en 'rechtse' Cameron heeft dat beleid volledig overgenomen. Daar is milieu geen linkse hobby maar een nationale zaak. In Duitsland en Frankrijk precies hetzelfde: beide landen investeren fors in besparing en alternatief (de een met, de ander zonder kernenergie, dat wel) en ook hier: dat is beleid gesteund van links tot rechts. Ook daar weet weet men wat er op het spel staat."

Haagse hufters

schultz-ruimt.ordening
Klik voor vergroting

Terwijl in Durban de Klimaatconferentie is begonnen, zijn de Haagse hufters druk in de weer om Nederland nog viezer, gevaarlijker en asocialer te maken. Mevr. Schultz van Haegen (VVD) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verhoogt weer de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Niet alleen de milieuvervuiling zal toenemen, maar ook het aantal verkeersslachtoffers zal stijgen. Weliswaar worden enige 'maatregelen' genomen om het aantal slachtoffers te 'beperken', en daarvoor heeft dit bruine kabinet zelfs in deze crisistijd nog tientallen miljoenen over. En dat enkel en alleen om 'de beleving van de automobilist' tegemoet te komen en een paar minuten uit te sparen. Daar is altijd wel geld voor. En lettend op haar precieze formulering ('het eindbeeld in 2015') zullen de normen voor milieu en geluid tot 2015 wel degelijk overschreden worden. Hufteriger kan het niet.
Leve Neêrlands snelheidsmaniak.

Mevr. Schultz is zelfs zo cynisch dat zij dank zij de verbetering van de luchtkwaliteit (wat eerst nog bewezen moet worden, want de Randstad behoort tot de meest vervuilde gebieden in Europa) kans ziet om die (binnen de normen) weer aan te tasten. Schofteriger kan het niet. Mevr. Schultz wil per se 'de normen halen' in de meest negatieve zin. Dat getuigt van een ongelofelijke arrogantie.

Melanie Schultz van Haegen (VVD): "In mijn brief van 11 februari jl. heb ik een experiment aangekondigd met een (dynamische) maximumsnelheid van 130 km/h op 8 trajecten. Dat experiment is succesvol verlopen. Daarom verhoog ik per 1 september 2012 de algemene maximumsnelheid op autosnelwegen in Nederland naar 130 km/h. Daarnaast verhoog ik de maximumsnelheid op vier van de vijf 80 km zones bij de grote steden per 1 juli 2012 weer naar 100 km/h.

De hogere maximumsnelheid sluit beter aan bij de beleving van de automobilist en leidt jaarlijks tot aanzienlijke reistijdbaten. Als er een lagere snelheid geldt, dan is dat altijd met een reden: het blijven binnen de randvoorwaarden voor milieu of verkeersveiligheid.

Op nog eens ruim 450 km van de autosnelwegen (nog eens 19%), gelegen langs Natura2000 gebieden en Beschermde natuurmonumenten (gele trajecten op de kaart), wil ik de maximumsnelheid ook verhogen naar 130 km/h. Een voorbeeld van een traject naast een Natura2000 gebied is het noordelijk deel van de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Vinkeveen. Voor deze gebieden vindt de komende maanden nog een beoordeling van de effecten op de beschermde natuur plaats. Hierover informeer ik u in het voorjaar van 2012. Dan is ook duidelijk of er meerkosten aan verbonden zijn. Ik streef ernaar ook op deze trajecten de snelheid per 1 september 2012 te verhogen.

Mede door succesvol (bron)beleid is de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren verbeterd, ook langs de autosnelwegen. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit ook op en langs de ringwegen van de grote steden is verbeterd, en wel zodanig dat er binnen de normen ruimte is ontstaan voor een snelheidsverhoging.

Het eindbeeld in 2015 voldoet aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit (Wet milieubeheer). Om het eindbeeld binnen de kaders van het NSL in te passen, investeer ik de komend jaren €35 mln. in schermen voor de luchtkwaliteit.

Voor geluid is vanaf 2012 de Wet Swung van toepassing. Hierin wordt gewerkt met geluidproductieplafonds. Door de snelheidsverhoging wordt de werkruimte onder de plafonds eerder gevuld dan wanneer het alleen om autonome groei zou gaan. Dit betekent dat eerder geïnvesteerd moet worden om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat voor een periode van 15 jaar weer binnen het plafond gebleven wordt. Bij deze eerdere investeringen als gevolg van autonome ontwikkelingen en snelheidsverhoging gaat het in deze kabinetsperiode om een bedrag van €42-57 mln. Deze investeringen waren al voor latere jaren becijferd, maar hoeven in die latere jaren niet meer gedaan te worden om tot en met 2030 binnen de geluidproductieplafonds van de wet SWUNG te blijven.

Het eindbeeld in 2015 is eveneens in overeenstemming met de beleidsmatige doelstellingen voor verkeersveiligheid, natuur en klimaat.

Zonder aanvullende maatregelen zou het eindbeeld naar verwachting leiden tot een effect van ordegrootte 3 tot 7 doden en 17 tot 34 ernstig gewonden extra per jaar op het hoofdwegennet. Om de dalende trend in de aantallen doden en ernstig gewonden vast te houden richting 2020, kom ik met een pakket van maatregelen voor de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet.

In totaal gaat het om een additionele investering van €45 mln. in de jaren 2012-2014.

In totaal investeer ik hiermee tot 2018 €139 mln. in het nog veiliger maken van het hoofdwegennet."

Mevr. Schultz gaat ervan uit dat schermen de luchtkwaliteit bevorderen. Mevr. Schultz denkt ook dat verkeersmaatregelen het aantal doden kan verminderen, maar dé belangrijkste maatregel, het verlagen van de maximumsnelheid, verwaarloost en verergert zij. Heeft zij haar diploma's gehaald bij InHolland, of is de Erasmus Universiteit ook al diep gezakt? Of is het een kwestie van pure arrogantie en kwaadwilligheid? Het gaat bij de VVD ook altijd om het subsidiëren van de wegenbouw; eerst de veiligheid verminderen door een snelheidsverhoging en dan de veiligheid verhogen door het aanleggen van 'infrastructurele aanpassingen', dat is goed voor de kas van de VVD-aanhang. Dat er meer slachtoffers vallen, dat de natuur en het milieu nog verder aangetast worden, deert haar niet. Een schrijnender voorbeeld van cynisme in de politiek bestaat er niet.

Ik wens mevr. Schultz veel ritten met een snelheid van 130 km/uur toe. Van mij mag ze zelfs die limiet overschrijden als ze dat per se wil. Maar een bloemetje kan ze van mij niet verwachten.

RACE RUTTE ERUIT!

Reiskostenvergoeding

Natuur&Milieu: "Fiscalisten, hoogleraren en maatschappelijke organisaties blijken het roerend eens. De huidige reiskostenregeling moet worden afgeschaft. Dat was de opmerkelijke uitkomst van de Green Tax Battle, die afgelopen vrijdag [10 oktober] werd gehouden. De Green Tax battle was een wedstrijd tussen 3 teams (bestaande uit wetenschappers, maatschappelijk organisaties en accountants) om het beste fiscale voorstel voor duurzame mobiliteit te ontwikkelen. Alle teams stelden voor om de belastingaftrek voor het woon-werk verkeer af te schaffen. Dat zorgt voor minder files, minder emissies, het opdoeken van een hoop overbodige regels én voor een eerlijkere verdeling van de koopkracht.

Grote winst koopkracht, milieu en bereikbaarheid

De reiskostenregeling voor het woon-werk verkeer kost de schatkist nu 1,7 miljard per jaar. De meeste mensen zien van dat geld weinig terug. De huidige regeling beloont alleen werknemers die veel reizen en daarmee veel milieu- en filekosten veroorzaken. De meeste werknemers gaan er in koopkracht juist op vooruit als de fiscale vrijstelling wordt afgeschaft en het geld wordt teruggesluisd."

De coup tegen de euro

jump

Het was al met veel bombarie door de VPRO aangekondigd: 2011, het jaar dat de euro valt. Het lijkt erop alsof de financiële systeemcrisis is gereduceerd tot het probleem van de euro. Mij lijkt het eerder een ontwijkingsmaneuver. Als de euro valt dan is dat zo gewenst door de machthebbers, d.w.z. de banken, de financiële markten en de neoliberale politici. Want laten we eerlijk zijn, als de kredietwaardigheid van het ene na het andere land afgewaardeerd wordt door een paar dubieuze credit-ratingbedrijven in de VS, en we weten dat met een positieve beoordeling er niets aan de hand zou zijn geweest, dan is duidelijk dat de hele eurocrisis volledig kunstmatig is. De aanval op de euro komt uit landen met een sterke financiële kongsi ('maffia' is een beter woord), de VS en Engeland, die met hun hedge funds en megaspeculaties willen verdienen aan de steeds oplopende rente voor de Eurolanden om zodoende hun eigen wankele positie veilig te stellen. Die oplopende rentes moeten gefinancierd worden door de Europese burger, want het geld wordt gehaald uit de Europese staatskassen en drastische bezuinigingen op sociale uitgaven van onze regeringen.

De crisis begon met de val van Lehman Brothers. Lehman zat vol met waardeloze derivaten gekocht onder andere van Goldman Sachs. Credit rater S&P waardeerde de bank af. De bank ging failliet. Goldman Sachs profiteerde gigantisch van de verkoop van waardeloze derivaten.

En wat als de euro verdwijnt? Wordt het dan beter? Helemaal niet, dan is elk Europees land afzonderlijk het voorwerp van aanvallen van buitenaf en is de weerstand tegenover de grote banken nog veel kleiner. Nederland staat overigens aan de foute kant van de vergelijking. Ook binnen Europa is er een gevecht aan de gang om de macht. De 'kredietwaardige' landen profiteren van de 'slechte' landen, dus ook Nederland zoekt zijn voordeel tegen de belangen van andere landen in. Vreemd genoeg wil Rutte toch bezuinigen, wat al aangeeft wat het uiteindelijke doel is in dit casinogebeuren: alle lusten voor de financiële markten, alle lasten voor de burger. Ook de Majesteit heeft belangen bij Goldman Sachs, en haar lidmaatschap van de Bilderberggroep heeft ook zo zijn dubieuze en ondemocratische kant. Prins Johan Friso werkte vijf jaar bij Goldman Sachs. Wie heeft tegenwoordig nog schone handen? Verdient de Majesteit geld aan de crisis? Een zeer belangrijke vraag, ook in verband met het voortbestaan van het koninklijk huis.

Beurs: "Begin augustus werd het Amerikaans schuldplafond verhoogd met $ 5.400 miljard tot $ 14.694 biljoen. Op 2 augustus werd ook de afspraak gemaakt dat het schuldplafonds verder kon opgetrokken worden met nog eens $ 5.500 miljard onderhevig aan een veto van de President of een motie van de Senaat.

Op 23 september werd er gebruik gemaakt van het recht op het schuldplafond op te trekken tot $ 15.194. Vandaag staat de Amerikaanse schuld op een zucht van de $ 15 biljoen, slechts een kleine $ 200 miljard onder het (2e) verhoogde schuldplafond.

Aan dit tempo zal Amerika tegen het einde van het jaar zijn schuldplafond opnieuw bereikt hebben. Om dit plafond nogmaals te kunnen verhogen, moet een ‘Super Committee’ eerst een akkoord vinden om $ 1,2 biljoen besparingen door te voeren."

US debt clock

BBC: "McKinsey said that the UK had by 2008 become the most indebted of all the big, rich economies, more indebted even than debt-engulfed Japan.

It has now become widely recognised that perhaps the greatest economic policy failure in the UK, US and eurozone during the 16 boom years before the crash of 2008 was the explosion of borrowing by banks, households, businesses and governments - or, to use the jargon, the unprecedented and massive leveraging up of entire economies.

In the case of America, government debt is on a steeply rising trend, jumping from 61% of GDP to 80% over the past two and a half years.

So what's going on? Why are UK debts still going up?

Well partly it's to do with a phenomenon I've discussed here many times, that debt has been shuffled from the private sector to the public sector.

When banks stopped lending, and private-sector spending and investing collapsed, governments continued to spend, even though tax revenues were falling. So public-sector borrowing exploded.

To be clear, if governments had not continued to spend, our recession might well have become something much worse, a 1930s-style depression."

In de VS en Engeland is de armoede ook al veel schrijnender dan in Europa. Ondertussen is de verwarring bij onze bestuurders aan het groeien. In elk geval ontbreekt de wil om de financiële markten onder curatele van de overheid te stellen. Zolang de markten hun gang kunnen gaan kun je van alles doen met de euro, het pond en de dollar, maar zal de economische afgang verder gaan en leiden tot een volledig maatschappelijk verval.

DePers: "De euro blijft niet overeind als er niet snel maatregelen worden genomen om de ondermijning van het eurostelsel te stoppen. Dat zegt Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank, in een onlangs verschenen boek.

Hij roept op tot de instelling van een commissie van financiële experts om op korte termijn met voorstellen te komen tot wijzigingen in het Europese Verdrag. Ook pleit hij voor een ophoging van het Europese noodfonds (EFSF) tot ,,ten minste 1500 miljard euro’’.

Verder verwijt Wellink premier Rutte en minister van Financiën De Jager dat ze ,,een verkapte oproep tot een bankrun in Griekenland hebben gedaan'' met hun voorstel om landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, uit de eurozone te zetten."

Wellink waarschuwde Nederland niet toen Icesave over de kop dreigde te gaan, maar creëert nu paniek ingeval de neoliberale dogma's niet hardhandig toegepast worden. Van enige ommezwaai in de marktmentaliteit is geen sprake. Dus wat je ook doet binnen het neoliberale system, het zal altijd crisis tot gevolg hebben. Wellink en velen met hem denken enkel aan het redden van het internationale bankwezen. De ondermijning van staten gebeurt door de financiële markt. Dat moet stoppen. Maar zolang onze Europese politici bang zijn Big Brother voor het hoofd te stoten, zullen er geen afdoende maatregelen komen. Het is oorlog en de Europese burger zal daarvan de dupe zijn.

gs

ForeignPolicyJournal: "Goldman Sachs Has Taken Over

Bankers Have Seized Europe

On November 25, two days after a failed German government bond auction in which Germany was unable to sell 35% of its offerings of 10-year bonds, the German finance minister, Wolfgang Schaeuble, said that Germany might retreat from its demands that the private banks that hold the troubled sovereign debt from Greece, Italy, and Spain must accept part of the cost of their bailout by writing off some of the debt. The private banks want to avoid any losses either by forcing the Greek, Italian, and Spanish governments to make good on the bonds by imposing extreme austerity on their citizens, or by having the European Central Bank print euros with which to buy the sovereign debt from the private banks. Printing money to make good on debt is contrary to the ECB’s charter and especially frightens Germans, because of the Weimar experience with hyperinflation.

If Germany’s creditworthiness is in doubt, how can Germany be expected to bail out other countries?  Evidence that Germany’s failed bond auction was orchestrated is provided by troubled Italy’s successful bond auction two days later.

In my opinion, the failed German bond auction was orchestrated by the US Treasury, by the European Central Bank and EU authorities, and by the private banks that own the troubled sovereign debt.

My opinion is based on the following facts. Goldman Sachs and US banks have guaranteed perhaps one trillion dollars or more of European sovereign debt by selling swaps or insurance against which they have not reserved. The fees the US banks received for guaranteeing the values of European sovereign debt instruments simply went into profits and executive bonuses. This, of course, is what ruined the American insurance giant, AIG, leading to the TARP bailout at US taxpayer expense and Goldman Sachs’ enormous profits.

If any of the European sovereign debt fails, US financial institutions that issued swaps or unfunded guarantees against the debt are on the hook for large sums that they do not have. The reputation of the US financial system probably could not survive its default on the swaps it has issued. Therefore, the failure of European sovereign debt would renew the financial crisis in the US, requiring a new round of bailouts and/or a new round of Federal Reserve “quantitative easing,” that is, the printing of money in order to make good on irresponsible financial instruments, the issue of which enriched a tiny number of executives.

Certainly, President Obama does not want to go into an election year facing this prospect of high profile US financial failure.  So, without any doubt, the US Treasury wants Germany out of the way of a European bailout.

The private French, German, and Dutch banks, which appear to hold most of the troubled sovereign debt, don’t want any losses. Either their balance sheets, already ruined by Wall Street’s fraudulent derivatives, cannot stand further losses or they fear the drop in their share prices from lowered earnings due to write-downs of bad sovereign debts.  In other words, for these banks big money is involved, which provides an enormous incentive to get the German government out of the way of their profit statements.

The European Central Bank does not like being a lesser entity than the US Federal Reserve and the UK’s Bank of England. The ECB wants the power to be able to undertake “quantitative easing” on its own. The ECB is frustrated by the restrictions put on its powers by the conditions that Germany required in order to give up its own currency and the German central bank’s control over the country’s money supply. The EU authorities want more “unity,” by which is meant less sovereignty of the member countries of the EU. Germany, being the most powerful member of the EU, is in the way of the power that the EU authorities desire to wield.

Who will rule the New Europe?  Obviously, the private European banks and Goldman Sachs.

The new president of the European Central Bank is Mario Draghi. This person was Vice Chairman and Managing Director of Goldman Sachs International and a member of Goldman Sachs’ Management Committee. Draghi was also Italian Executive Director of the World Bank, Governor of the Bank of Italy, a member of the governing council of the European Central Bank, a member of the board of directors of the Bank for International Settlements, and a member of the boards of governors of the International Bank for Reconstruction and Development and the Asian Development Bank, and Chairman of the Financial Stability Board.

Obviously, Draghi is going to protect the power of bankers.

Italy’s new prime minister, who was appointed, not elected, was a member of Goldman Sachs Board of International Advisers. Mario Monti was appointed to the European Commission, one of the governing organizations of the EU.

The European Union, just like everything else, is merely another scheme to concentrate wealth in a few hands at the expense of European citizens, who are destined, like Americans, to be the serfs of the 21st century."

goldman sachs treasury

Het enige lichtpuntje – indien je het met enige verbeelding zo zou noemen – is dat de bevolking van Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in hetzelfde schuitje zit. Dat opent globale perspectieven.

Rode lijst alarm

redlistmap
IUCN

Europa.eu: "Het natuurlijke erfgoed van Europa laat, volgens nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd, een zorgwekkende daling zien. Met de Europese rode lijst, onderdeel van de rode lijst van bedreigde diersoorten™ van de internationale natuurbeschermingsunie IUCN, wordt de toestand van een aanzienlijk deel van de inheemse flora en fauna van de EU beoordeeld. Het blijkt dat een groot deel van de weekdieren, zoetwatervissen en vaatplanten nu in de bedreigde categorie vallen. Uit de beoordeling van ongeveer 6000 soorten blijkt dat 44% van alle zoetwaterweekdieren, 37% van de zoetwatervissen, 23% van de amfibieën, 20% van bepaalde groepen van landweekdieren, 19% van de reptielen, 15% van de zoogdieren en libellen, 13% van de vogels, 11% van bepaalde groepen van houtkevers, 9% van de vlinders en 467 soorten vaatplanten nu worden bedreigd.

Zoetwatervissen worden ook ernstig bedreigd, vooral door verontreiniging, overbevissing, het verlies van habitats en de invoering van uitheemse soorten. De steur wordt in het bijzonder bedreigd: de acht Europese soorten worden op één soort na met uitsterven bedreigd.

Maar er is ook goed nieuws, en de beoordeling onderstreept het succes van goed doordachte instandhoudingsmaatregelen. Veel soorten die bescherming genieten in het kader van de Habitatrichtlijn en die zijn opgenomen in het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, hebben nu meer kans te overleven."

In Nederland schrapt Bleker een aantal Natura 2000 gebieden. Dat zal voor de Nederlandse fauna heel slecht uitpakken.

Horen, zien en ... bellen

beker_burgernet

Onze overheid gaat nu ook openlijk de DDR-toer op. De Bespitzelung van de burger door de Nederlandse overheid overtrof die van de voormalige DDR al aanzienlijk. De Burgers kunnen zich nu ook aanmelden bij Burgernet. Deze burgers gaan de politie helpen bij het uitvoeren van hun taken. En dat in een tijd waarin de burger zich nauwelijks nog geholpen voelt door onze politie. Heeft dit wellicht met bezuinigingen te maken en het afstoten van politietaken (net als het schoonmaken van wijken ook overgelaten lijkt te worden aan de burgers)? Laten we dan maar meteen alles overnemen. Wir sind das Volk!

helferVP

Schoonmaakploeg

na afloop 3Na weken mailen en melden over het zwerfvuil in de C. Aarnoutsstraat is gisteren eindelijk een veegwagen in de straat geweest. 's Ochtends was dat één man met veegwagen, die hier en daar over de stoep reed en wat bladeren meenam, dan langs de rand van de weg wat veegde en voor mijn deur wat meer tijd nam. Hij lette er wel op dat hij geen bladeren opveegde die voor de huizen van mijn buren lagen. Toen verdween hij weer. Ik heb foto's gemaakt van de toestand na zijn interventie, en schreef een e-mail aan de verantwoordelijke dat ik toch verwachtte dat de hele straat een beurt zou krijgen, evenals de Jacob Krüsestraat. In de middag kwam inderdaad een grote ploeg opdagen met vegers, blazers, veegwagens en opzichters. De straat werd grondig schoongemaakt. De riolering werd overal vrijgemaakt. Maar toen ik vanochtend ging kijken in de Jacob Krüsestraat lag die er nog net zo bij als dagen geleden, vol bladeren, terwijl ik deze straat toch ook gemeld had. Goed, er was wat troep weggehaald. Toch een verbetering.

De schoonmakers zullen alles in het werk stellen om zo weinig mogelijk werk te verrichten. Ieder jaar moet je weer opbellen, mailen en melden om de straat hier schoon te krijgen. Dat zou toch beter moeten. Gelukkig hebben we dit jaar nog geen stortregens gehad zoals andere jaren. Met stortregens loop je kans dat het water over de stoep loopt en de huizen indringt, wat het stadsdeel wel eens hoge schadevergoedingen zou kunnen kosten wegens verwaarlozing van de stadsreiniging.

Eigenlijk zou er elke week geveegd moeten worden; in een echte metropool gebeurt dat elke dag. In de herfst zou minstens drie keer geveegd moeten worden, zeker in straten met loofrijke bomen, maar in Zuidoost lijkt dat een onmogelijkheid. Niettemin maken sommige bestuurders zich druk over de noodzaak om villa's te bouwen rond de Gaasperplas, dus te cateren voor een onbestaande groep rijke kopers, en dat terwijl het schoonmaken van Zuidoost al een probleem is. Misschien hebben sommige bestuurders een ethnische zuivering van Zuidoost in hun hoofd. Je krijgt er geen vinger achter.

Update 13:45: Er is opnieuw een volledige schoonmaakploeg verschenen en aan het werk gegaan in de C. Aarnoutsstraat en ik zie momenteel voortdurend veegwagens heen en weer rijden. Hebben ze hun instructies verkeerd begrepen en zijn ze in plaats van de J. Krüsestraat nu weer de C. Aarnoutsstraat aan het schoonvegen? Ik weet het niet. Ik durf eigenlijk niet meer te gaan kijken in de J. Krüsestraat. Stel dat ze daar nog steeds niet hebben geveegd ...

Blekers wet

henk-bleker

SCOnline: "Het is nog maar de vraag of de nieuwe Wet natuur daadwerkelijk de vereenvoudiging met zich meebrengt voor het bedrijfsleven die staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie graag ziet. Dat zegt hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Voor bedrijven die in de natuur aan de slag gaan - bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een bedrijf of de aanleg van een weg – betekent de nieuwe wet dat ze minder vaak dan nu vooraf tal van vergunningen en ontheffingen hoeven aan te vragen om vooraf te waarborgen dat de natuur niet lijdt onder die werkzaamheden. Wel krijgen deze bedrijven een zorgplicht.

Maar juist die zorgplicht kan wanneer de wet in werking treedt, voor problemen zorgen, zegt Bastmeijer. ‘De wet biedt in theorie meer ruimte voor de economie, maar in de praktijk zal het tegenvallen. Met de huidige wet bestaat inmiddels veel ervaring, en veel onduidelijkheden zijn inmiddels door rechters verhelderd. Er gaan nu weer ontzettend veel dingen veranderen, en dat brengt meer onzekerheid en juridische discussie met zich mee. Bedrijven gaan zich afvragen wat die zorgplicht eigenlijk betekent. Op heel veel punten is er daarom nieuwe jurisprudentie nodig. De vraag is dus of het op termijn minder gelazer op gaat leveren.’

Bleker zal op termijn juist problemen krijgen in Europa, omdat hij de Europese regels volgens Bastmeijer erg beperkt uitlegt. ‘Lidstaten moeten om de Europese doelstellingen te halen, meer doen dan in de letter van de richtlijn staat, maar dat is bij het ontwerp van dit voorstel geen uitgangspunt geweest.’

Ondernemersorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland reageerden vorige week opgetogen op Blekers plannen voor de Wet natuur."

Dat ondernemers opgetogen zijn duidt al aan dat ze snode plannen hebben. Sinds de dogma's van de markteconomie zijn vastgelegd ondervinden we alleen maar grote nadelen van de overdracht van openbaar bezit aan de commercie. Dat zal nog erger worden.

Bleker zelf ontving 174.372,96 euro natuursubsidie voor de omzetting van 6 hectares voor 'natuurbeheer'. Controle op deze subsidies is waarschijnlijk onbestaande. Dus waar ze kunnen zullen de ondernemingen zoveel mogelijk de natuursubsidies in eigen zak steken. Zoals gebruikelijk in dit kabinet is de Wet natuur van Bleker gewoon een vorm van privatisering van natuurgebieden en overheveling van de geldstroom van natuur naar de landbouwers. Het past precies in de graaipolitiek van Rutte.

Change?

LaCharge

TheNewYorkReviewOfBooks: "The four-thousand-year old admonition in the Code of Hammurabi that the strong be prevented from oppressing the weak, or Thomas Moore’s observation in the sixteenth century that society was a conspiracy of the rich to defraud the poor, are not only perfectly understandable today, but are aimed at the same problem that has brought demonstrators to the streets from Wall Street to Oakland. You’d think that the outsourcing of millions of jobs, the taking of away people’s homes, the stealing of their pensions, and the making of fortunes out of their tragedies would make Americans remember their family’s histories, the fact that so many of us started off as poor or persecuted. But, obviously, that’s not the case. It’s because we remember so little and prefer to be told fairy tales about our nation’s past that nothing ever fundamentally changes with us.

... what two societies could be more remote than early twenty-first century America and late nineteenth-century Tsarist Russia? Nevertheless, the moment one recalls the two-and-a-half million people in our prisons, the three million Americans who lost their homes to foreclosure, and countless others who went bankrupt because of medical bills, none of it seems so remote. It takes the same kind of near-total indifference to the fate and suffering of disenfranchised people to make our own leaders and captains of finance resemble heartless Tsarist functionaries and our society the country Chekhov described."

occupyusa
Zuccotti Park

Plus ça change, plus c'est la même chose?

Dat is in elk geval een tendens die nagestreefd wordt door veel machthebbers. Bush en Blair vielen Irak binnen om 'een eind te maken aan de folterpraktijken van Saddam Hoessein' en begonnen zelf te folteren. In Egypte is het nieuwe regime in dezelfde onderdrukkende praktijken vervallen. De VS wordt in naam van de strijd tegen het totalitarisme zelf totalitair. Obama is weliswaar president maar nog steeds een 'boy', een slaafje van de echte machthebbers, de multinationals en de megabanken.

Alles gaat op en neer. Maar de meest recente ontwikkeling is er een die komt van de 99%. Geen regime is bestand tegen de macht van het aantal. Als de Spanjaarden zich realiseren dat ze bij de rechtse partij waarop ze zojuist massaal gestemd hebben nog slechter in de aap gelogeerd zijn, zijn de rapen gaar. Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende verbeelding om ons een andere wereld voor te stellen en inzicht in de situatie. Maar echte verandering komt er wel. Laten we hopen niet na een groeiende onderdrukking van het volk.

pepper-spraying-cop-statue-of-liberty

Bush en Blair veroordeeld

Bush_to_HagueGlobalResearch: "The Kuala Lumpur War Crimes Tribunal  entered its fourth and final day of hearing war crimes charge of Crimes against Peace against George W Bush and Anthony L Blair in Kuala Lumpur. For the first time a war crime charge has been heard against these two former heads of state in compliance with due legal process, wherein complaints from war victims had been received, duly investigated and formal charges instituted by the Kuala Lumpur War Crimes Commission.

In a criminal trial such as this, there are two elements that need to be proven. The actus rea (the act), which was the war, which is an accepted fact. The mens rea (intention) is shown clearly from the planning and preparation as early as November 2001 when he had asked his Secretary of Defence to draw up plans for the invasion of Iraq.  And that in September 2002, the Defence Secretary had informed the first accused, who was the commander in chief that it would take six months to mobilise for invasion. On 4 November 2002, the UN resolution 1441 was passed and the invasion was launched on 19 March 2003. On 17 March 2003 the first accused stated “…Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing”. And on 19 March, the ‘shock and awe’ campaign called Operation Iraqi Freedom was launched.

The same is true of the second accused who had attacked Iraq. And that he had planned and prepared to invade since 1998.

There are 40 UN Security Council Resolutions against Israel but no action is taken. But Saddam had not adhered to 16 resolutions and Iraq is invaded. This is gangsterism.

The Tribunal deliberated over the case and decided unanimously that the first accused George W Bush and second accused Anthony L Blair have been found guilty of the Crimes against Peace.

The evidence showed that as far back as 15 September 2001 the accused had planned to invade Iraq. Documents showed that this plan was conveyed by the first accused to the second accused. The accused had attempted to seek he UN approval for invasion. On 2 November 2002, UN Security Council Resolution 1441 did not authorise the use of force against Iraq.   Weapons investigators had confirmed that there were no WMD. Iraq was not posing any threat to any nation at the relevant time that was immediate that would have justified any form of pre-emptive strike.

Humanitarian intervention was not a basis for the invasion. The UN Security Council must authorise any use of force. An individual state cannot replace the UN in deciding the use of force. The 9/11 attack did not show any connection with Iraq but instead the US had used this as a pretext to invade Iraq. Invasion to effect regime change has no legal basis under international law."

Hetzelfde geldt voor de oorlog tegen Libië die illegaal is begonnen door Cameron en Sarkozy, gevolgd door de gebruikelijke schuldigen, de VS en de NAVO. Onder het mom van het opleggen van een 'no-fly zone' zijn ziekenhuizen en burgerdoelen gebombardeerd door de NAVO. De NAVO is een criminele organisatie die niets meer te maken heeft met defensie maar alles met verovering van soevereine gebieden en het opleggen van een nieuwe politieke en economische orde. Daarvoor gebruikte men zelfs illegale middelen, waaronder folter, vreemd genoeg een van de aangegeven redenen om Irak binnen te vallen.

Gaasperdammerweg

gaasperdammerweg4

Dichtbij: "De Gaasperdammerweg, was ooit een weg die van een wijkontsluitingsweg via een tijdelijke vierbaans snelweg een blijvende snelweg is geworden. Zoals de plannen er nu voor liggen wordt de weg uitgebreid naar veertien rijbanen. Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG) zal tijdens de zitting van de Raad van State op 29 en 30 november ageren tegen deze uitbreiding, immers deze stichting behartigt de belangen van de 30.000 omwonenden al meer dan 34 jaar.

Zo is de stichting van mening dat omwonenden van de Gaasperdammerweg niet opschieten met compensatiebeplanting van struiken en bomen in het Diemerbos en andere ver van Amsterdam-Zuidoost gelegen locaties, zelfs zicht op stedelijke natuur is daarbij al voldoende. Natuurlijk groen geeft een positieve invloed op herstel van stress en aandacht moeheid in de vorm van wandelen, joggen en fietsen. Groen heeft een gunstige invloed op de concentratie en zelfdiscipline. Het vergemakkelijkt het sociaal contact bij kinderen en daarmee hun sociale ontwikkeling. Tenslotte kan Groen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo zijn onder meer de concentraties stikstofoxide (NO²) en ozon doorgaans lager in buurten met meer Groen. De concentratie aan stof kan tot 90% lager zijn in een straat met bomen. Groen absorbeert fijn stof en kan daarmee onder bepaalde condities bijdragen aan de luchtkwaliteit', zo vindt AGG. 'Tevens wijzen wij erop dat in de directe omgeving van de Gaasperdammerweg de laatste vier jaar in hoog tempo al meer dan 10.000 bomen zijn gekapt o.a. in het Bijlmerpark en langs de Gooiseweg, de Karspeldreef en bij de Kromwijkdreef/Langbroekdreef. Compensatie hiervoor heeft voor het grootste deel niet in de directe omgeving plaats gehad."

Schoonmaak in zicht

Iemand van de schoonmaakploeg van Zuidoost belde me net op. Ik heb het probleem voor de C. Aarnoutsstraat en de Jacob Krüsestraat doorgegeven. Ze zouden vrijdag 25 november met het veegwagentje komen om het zwerfvuil op te vegen. Misschien kunnen de inwoners van deze straten ervoor zorgen dat ze hun auto vrijdag ergens anders parkeren, zodat de veegwagen ook alle parkeerplekken kan bereiken. Wie daar tijd en lust voor heeft kan de bladeren op de stoep en de parkeerhaven voor de deur alvast naar de wegrand vegen. Als er auto's geparkeerd staan kan daar natuurlijk niet onder geveegd worden door de veegwagen.

Ons Amstelland


OnsAmstelland: "Beschermersavonden november 2011. De film 'Op de bres voor Amstelland' wordt vertoond en op DVD verkocht voor € 15 (voor beschermers is de prijs € 10) 

Ook dit najaar organiseren wij weer onze Beschermersavonden. Vorig jaar was de belangstelling tijdens de twee bijeenkomsten zo groot dat we er nu vier organiseren op vier verschillende plaatsen. Dinsdag 22 november in de Amstelstroom te Ouderkerk a/d Amstel, Kerkstraat 12. Woensdag 23 november in het Buurtnest te Uithoorn, Arthur van Schendellaan 59. Maandag 28 november in Huize Lydia te Amsterdam, Roelof Hartplein 2. Woensdag 30 november in de Meent te Amstelveen, Orion 3-5.

U bent op ieder van deze avonden vanaf 20.00 uur van harte welkom. Voelt u zich vrij om introducés mee te nemen. We kunnen nog vele nieuwe beschermers gebruiken."

Amstelland
Bestel het boek

Jacob Krüsestraat

Dat er in de C. Aarnoutsstraat en Jacob Krüsestraat in zowat een half jaar niet is schoongemaakt door het Milieutechnisch Bedrijf kun je op onderstaande foto's zien. In groter formaat hier te zien. Op sommige plekken zijn de bladeren helemaal gecomposteerd en komt er onkruid op. Vanzelfsprekend trekt dit ook ander zwerfvuil aan.

Het gevolg zal zijn dat de huizenprijzen nog verder zakken. In elk geval kan de Dienst Belastingen heel wat bezwaren verwachten op de komende WOZ-waardering van de huizen hier.

jkstr1

jkrstr3

Metropool Zuidoost

mtb copy

Sinds het begin van de herfst en veel eerder nog is er geen enkele schoonmaakwagen van het Milieutechnisch Bedrijf in mijn straat gesignaleerd. Drie, vier maanden of langer nog geen schoonmaakwagen gezien. Laat ik dat even corrigeren, geen enkele wagen die iets heeft uitgevoerd. Vanochtend zag ik bovenstaande wagen verschijnen met minstens twee man in, mogelijk zelfs drie. Maar die verschool zich meteen in een dwarsstraatje (waar niet geparkeerd mag worden!) en reed tien minuten later onverrichterzake weer weg. Het idee dat ze ook hun handjes zouden kunnen laten wapperen en wat vuil opvegen kwam bij de heren niet op. Was het een sociaal bezoekje aan een familielid in de straat? Wie weet.

Feit is dat na twee meldingen waar geen gevolg aan werd gegeven en na een klacht waar ook niets mee gedaan werd de situatie aan het verergeren is. De meldingen werden ook niet opgenomen op de kaart die hiervoor bij Meldpunt Openbare Ruimte is aangemaakt. De bladeren met hier en daar wat ander zwerfvuil erbij zijn inmiddels nat en platgereden.  Bewoners proberen de bladeren zoveel mogelijk bijeen te drijven. Zie ook hier. De bladeren composteren en als het regent krijg je een modderige en gladde brij, gevaarlijk voor auto's, fietsers en voetgangers (vooral ouderen). De riolering raakt verstopt.

riolering copy

Het stadsdeel maakt zich ronduit belachelijk met zijn campagnes om de wijken schoon te houden als het zelf geen moeite doet om de straten schoon te houden. Wat het probleem is weet ik niet. Is het geld op? Is er drastisch bezuinigd op schoonmaakactiviteiten? Wellicht wacht men op actie van de basisscholen om onze straten te ruimen. Is iedereen ziek of ontslagen bij het MtB? Hebben de zakkenwassers het te druk met boodschappen doen voor eigen familie? Is men bezig met een nieuwe actie 'compostering'? Wacht men tot alle bladeren zijn gevallen om midden december meteen alles op te vegen? Zo te zien hangen er nog heel veel bladeren aan de bomen, dus dat kan nog weken duren. Als het straks gaat regenen krijgen we modderstraten. Als het stadsdeelbestuur niet in staat is zijn taken naar behoren uit te voeren, dan kunnen we beter een eigen schoonmaakbedrijf aanstellen en de rekening naar het stadsdeel sturen.

bomen copy

Het lijkt erop alsof onze overheid het schoonmaken van straten heeft afgestoten en het geld besteedt aan campagnes als Nederland Schoon. Wat een gore viespeuken zijn het toch! In Metropool Zuidoost wordt je in alle talen voor de gek gehouden. Ik heb net aan de telefoon gehangen met diverse mensen van de stad en het stadsdeel en ... dé man die verantwoordelijk is is niet te bereiken. Maar men zou hem een e-mailtje sturen.

Vervuiling dampkring

wmo

WorldMeteorologicalOrganization: "The amount of greenhouse gases in the atmosphere reached a new high in 2010 since pre-industrial time and the rate of increase has accelerated, according to the World Meteorological Organization’s Greenhouse Gas Bulletin. It focussed special attention on rising nitrous oxide concentrations.

Between 1990 and 2010, according to the report, there was a 29% increase in radiative forcing - the warming effect on our climate system - from greenhouse gases. Carbon dioxide accounted for 80% of this increase."

Trouw: "De hoeveelheid broeikasgassen in de dampkring is vorig jaar gestegen tot een recordniveau. Belangrijkste oorzaken zijn het gebruik van fossiele brandstoffen, boskap en het gebruik van kunstmest."

De Amerikaanse ziekte

jobs

pike-pepper-spraying-line
Pepperspraying in Beijing? Nee, Californië

NewStatesman: "Are we catching the US disease?

In the 1970s, the policy and political elite obsessed about the 'British disease' -- the failure of our system of industrial relations, and its impact on UK prosperity relative to our competitors, above all the US. Forty years on, their concern should be whether we have caught the 'US disease': the failure of the broad mass of US households on low to middle incomes, the middle-class in American parlance, to benefit from the recent era of economic growth and rising productivity.

The average American household has failed to benefit from the recent era of economic growth and rising productivity."

RecyclingWorks: "More Jobs, Less Pollution: Growing the Recycling Economy in the U.S. shows how a stronger recycling economy would create 1.5 million new jobs in manufacturing, collection, and other careers. If done right, recycling jobs can be quality jobs with family-supporting wages."

350org: "Public Spending on Energy Polluters Stands in The Way of Millions of Green Jobs"


Streep door natuur

fietspad

StreepDoorNatuur: "Streep door Natuur is een reactie op het natuurbeleid van kabinet Rutte. De bezuinigingen op natuur (70!%), het maken van een absurde natuurwet en het schrappen van Nationale Landschappen en Nationale Parken geven aan dat in Den Haag niet meer wordt nagedacht. Natuur is kostbaar en het bewaren waard. Dat is niet alleen een mening, maar een feit. We doen dit in Nederland al meer dan honderd jaar. Streep door Natuur vindt dat de overheid moet blijven investeren in natuur. Korten op natuur kost meer dan ons lief is. Visieloos strepen zoals kabinet Rutte doet, kan iedereen. Maar zorgvuldig beleid en verstandige wetten maken, kan alleen door de kwetsbare situatie van natuur en landschap te erkennen. Ook wanneer er minder geld te besteden is. Daarom strepen vele boze Nederlanders, het worden er steeds meer, voor een beter natuurbeleid!"

Unemployed Man

Intussen is het een klassieker onder de strips geworden: The Adventures of Unemployed Man. (Het is aan te raden het geluid van onderstaand filmpje een stuk zachter te zetten.)

De oorlogsmisdaden van Bush en Blair

Bush-Blair

PressTV: "A War Crimes Tribunal in the Malaysian capital has begun its hearing against George W. Bush and Tony Blair, charging the former officials for the invasion of Iraq and Afghanistan, Press TV reports.

The tribunal will determine whether the former US president and British prime minister committed war crimes and violated international law during the invasion of Afghanistan and Iraq."

Onherstelbare schade aan natuur

gga op patrouille

Volkskrant: "De kwaliteit van de natuur neemt fors af door het huidige kabinetsbeleid. Meer planten- en diersoorten zullen uitsterven. Ook de biodiversiteit zal verminderen. Dat staat in een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die in het bezit is van de Volkskrant.

Het planbureau waarschuwt voor onherstelbare schade als het voorgenomen natuurbeleid wordt doorgezet. Het Rijk heeft in september met de provincies een akkoord bereikt dat loopt tot 2021. Volgens staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) voldoet zijn beleid aan de Europese verplichtingen.

Aan die eisen wordt echter niet voldaan, waarschuwt het planbureau. 'Met dit akkoord wordt ook na 2021 het treffen van passende maatregelen moeilijker', schrijft het PBL in de notitie, die binnenkort door de staatssecretaris naar de Kamer wordt gestuurd. Bleker zei in september, bij de presentatie van het akkoord, dat eventuele financiële sancties voor het niet halen van Europese richtlijnen op de provincies worden verhaald.

Tweederde bezuinigen

Dat is nu ook net de crux van het beleid: het Rijk draagt het natuurbeleid over aan de provincies en stort daarvoor 100 miljoen euro per jaar in het provinciefonds. Daarmee wordt een bezuiniging van tweederde geboekt.

Het netwerk van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt veel kleiner: 600 duizend hectare in plaats van de eerder beoogde 728 duizend."

Blekers Natuurwet is niets anders dan een platte bezuiniging.

PBL: "Akkoord maakt versnelde achteruitgang van natuurkwaliteit reëel, wat risicovol is met het oog op de Europese verplichtingen"

PBL Rapport

"Het kabinet heeft zich voorgenomen om het natuurbeheer sterker dan voorheen neer te leggen bij agrariërs. Agrarisch natuurbeheer draagt echter in de huidige vorm weinig bij aan het realiseren van de internationale natuurdoelen."

Je voelt het al aankomen, als men de natuur wil beschermen zullen de provincies de boeren daarvoor moeten betalen. Ook Bleker zelf heeft al eens flink geprofiteerd van natuursubsidies.

aeshna mixta

IUCN: "Kinderen moeten het recht krijgen om in de natuur te spelen. HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wil dit recht op het hoogste niveau laten verankeren.

Haar doel is opname van het recht op natuur in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat heeft de prinses donderdag gezegd tijdens een expertmeeting in Leiden.

Namens haar organisatie het NatuurCollege zei prinses Irene dat 70 procent van de kinderen in Nederland niet één keer per jaar in de vrije natuur komt. 'Het kind heeft alle recht om natuur te beleven. Om in aanraking te kunnen zijn met die natuur. Buiten te spelen, een mentaal en fysiek evenwicht te krijgen voor het leven, en te weten dat zij deel zijn van die natuur', aldus de prinses."

Het stadsdeel is geen evenementenbureau

"Het stadsdeel is geen evenementenbureau." Dat is naar ik verneem van de website van Henk de Boer een uitspraak van John Olsen (CU) gisteren tijdens de raadsvergadering van stadsdeel Zuidoost.

usMEIO1321612935

Dit mag in neonletters boven het stadsdeelkantoor komen te staan. Het gevaar is levensgroot dat onze bestuurders zichzelf gaan zien als stromannen van de evenementenindustrie en ons stadsdeel te grabbel gooien voor de commercie.

Ondanks de dringende noodzaak om de neoliberale dogma's van privatisering en deregulering vaarwel te zeggen, gaat onze overheid stug verder met het verkwanselen van openbaar bezit aan private ondernemingen. Je ziet dat met onze natuur waar onze openbare parken afgesloten worden voor particuliere evenementen, je ziet het ook bij de politie, die hier en daar al gaat samenwerken met het bedrijfsleven en de bevolking oproept het heft in eigen hand te nemen, en je ziet het bij ons stadsdeel dat mensen oproept om zelf zwerfvuil te gaan prikken. Je ziet ook dat er bezuinigd wordt op de brandweer en dat in bijna alle gevallen van brand het pand helemaal uitbrandt. Net als in Amerika gaan we de richting op van een brandweer die lamgelegd is; als mensen zich van hulp willen verzekeren in de VS dan moeten ze een contract hebben met een particuliere brandweer. Huizen die niet particulier verzekerd zijn laat men gewoon afbranden. Dat zijn ontwikkelingen die zeer schadelijk zijn. Wij betalen tenslotte onze belastingen ergens voor, maar zeker niet voor het faciliteren van evenementen die het stadsdeel enkel geld kosten.

Onze overheid is bezig met het afstoten van essentiële burgertaken. Dat is een schandalige ontwikkeling, vooral waar het politie, brandweer en gezondheidszorg betreft.

Wat het zwerfvuil betreft, het is een goede zaak dat mensen erop gewezen wordt dat ze geen afval op straat moeten gooien. Er lopen nog altijd primitieve volksstammen rond die hun vuil de straat op mieteren. Maar het stadsdeel doet ook ontzettend weinig aan het opruimen van vuil op straat. Het duurt maanden voordat de stadsreiniging de straten komt schoonvegen. Het duurt weken voordat meldingen over de openbare ruimte opgevolgd worden. Veel meldingen komen niet eens op de kaart te staan die daarvoor speciaal is aangemaakt. Dan vraag je je toch af hoeveel er bezuinigd wordt op het schoonhouden van onze wijken en of het stadsdeel deze activiteit misschien wel heeft opgeheven.

Het stadsdeel schoonhouden is een van de kerntaken van het stadsdeel. Laat het stadsdeel maar eens een schoonmaakevenement voor zijn eigen reinigingsdienst organiseren.

5nmdie1321613865

Herfstwandeling

Van de zuidoever van de Gaasperplas is de overkant nauwelijks nog te zien door de mist. Mooie herfstkleuren. Het bord 'verboden voor honden' is (door een hondse baas?) weggehaald.

honden

gp copy

berkgp copy

Herfstbladeren

th_leaves

De eenzame bladblazeroperator van een week geleden is als vermist opgegeven. Door de mist van de laatste dagen is hij waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt. De overige bladblazers van het stadsdeel zijn ziek, zwak of misselijk. Sommigen voelen zich niet veilig in Gaasperdam en hebben zich bij de afdeling gewetensbezwaren van de gemeente gemeld voor dispensatie. Werknemers klagen over vierkante wielen, waardoor hun rollend materieel gedwongen werkloos in de remise staat. Ook de bladblazers zelf zijn kaduuk of naar de Filistijnen. Navraag bij de Filistijnen heeft niets opgeleverd. Andere onderhoudsafdelingen van Zuidoost zijn 'op training' in Roemenië of 'op vakantie' in Barbados. De Afdeling Winterklaarmaken is niet bereikbaar voor commentaar. Wij staan voor een mysterie. De heer La Rose meldt dat hij nergens last van heeft en slaapt als een roos.

riool
Verstopte riolen, composterende bladeren

Noordkop en Zwanenwater

demNet uit: Noordkop en Zwanenwater, in de reeks Duinen en Mensen. Prachtig boek.
Een boek over de slankste kuststrook van ons land. Waar duin en dijk vervloeien. Een zeer rijk full color boek van de Hollandse kust, vol nimmer gepubliceerde kaarten en foto's.

Teken nu in voor het boek Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater en ontvang € 5,00 korting (tot 17 november).
Prijs: € 29,50 (incl. € 2,00 verzendkosten).

Op de website van Duinen en Mensen staan ook  artikelenpanoramafoto'sfilms, kaarten, enz. 

Leve het faillissement


Beurs: "In plaats van de IJslandse banken te redden met belastinggeld, liet men de banken gewoon failliet gaan. IJsland heeft vervolgens leningen en spaargelden getransfereerd naar nieuwe banken. En de buitenlandse schulden? Die werden achtergelaten in de ‘bad banks’.

Buitenlandse beleggers zagen zes miljard dollar in rook opgaan. Het zijn vooral Nederlanders en Britten die geld in IJsland parkeerden, vanwege de hoge rentes. Pech voor buitenlanders die hun spaargeld verloren zijn bij IJslandse banken: IJsland organiseerde namelijk twee referendums rond de buitenlandse schulden. Inwoners hebben gestemd dat ze hier niét voor wilden opdraaien.

De IJslandse economie zal dit jaar naar verwachting met 3 % groeien. Er wordt een begrotingsoverschot verwacht in 2013.

IJsland staat er nu beter voor dan de landen die een bail-out hebben ontvangen. De IJslandse economie zal tussen 2008 en 2012 met 0.75 % gekrompen zijn.
Ter vergelijking: de Ierse economie gaat jaarlijks met 2 % achteruit, die van Griekenland met 1.6 % per jaar.

Op korte termijn hebben inwoners van IJsland geen voordeel. De prijzen voor geïmporteerde goederen zijn gestegen, door de ineenzakking van de IJslandse Krona. IJslanders met een lening in een andere valuta, zagen hun hypotheek verdubbelen of zelfs verdriedubbelen. Het besteedbaar inkomen van 2009 is met 18 % gedaald.

Paul Krugman heeft IJsland geprezen in de New York Times. “Het is beter om een land in default te laten gaan, dan het bailout model van het IMF en de EU te volgen, zoals bijvoorbeeld Ierland deed.”

In tegenstelling tot Ierland, Griekenland en Portugal, heeft IJsland zijn eigen munt (de Kronur). IJsland kan zijn munt devalueren – iets wat afzonderlijke landen in de eurozone niet zomaar kunnen."

Inderdaad, waarom zouden alle burgers mee moeten betalen aan het terugbetalen van verdwenen spaargeld van hebzuchtige buitenlandse spaarders die uit waren op hoge rentes? Waarom zouden wij, Nederlanders, waarom zou de gewone Griek, mee moeten betalen aan het terugbetalen van Griekse leningen die zijn verleend door hebzuchtige banken omdat hedge funds wilden profiteren van de problemen in Griekenland (en Italië, Portugal, Ierland, en wie volgt?).

Paul Krugman: "Iceland is, of course, one of the great economic disaster stories of all time. An economy that produced a decent standard of living for its people was in effect hijacked by a combination of free-market ideology and crony capitalism; one of the papers (pdf) at the conference I just attended in Luxembourg shows that the benefits of the financial bubble went overwhelmingly to a small minority at the top of the income distribution.

But there’s an odd coda to the story. Unlike other disaster economies around the European periphery – economies that are trying to rehabilitate themselves through austerity and deflation — Iceland built up so much debt and found itself in such dire straits that orthodoxy was out of the question. Instead, Iceland devalued its currency massively and imposed capital controls.

And a strange thing has happened: although Iceland is generally considered to have experienced the worst financial crisis in history, its punishment has actually been substantially less than that of other nations."

Paul Krugman: "Oh, and while the IMF is demanding that Ireland cut minimum wages and reduce unemployment benefits, its mission to Iceland praised the “focus on preserving Iceland’s valued Nordic social welfare model.”

Griekenland uit de Eurozone voor eventjes, het land failliet verklaren, schulden afschrijven, opnieuw beginnen. Desnoods hetzelfde procédé voor andere landen. Desnoods voor heel Europa. Liefst ook voor Engeland en de VS. Dat zou ervoor zorgen dat alle casinobanken over de kop gaan, dat alle staatsschulden over de hele wereld verdwijnen en dat een nieuwe start gemaakt kan worden. Misschien resulteert dat inderdaad in minder schade aan onze economie dan voortdurende bezuinigingen die de economie en de maatschappij volledig lamleggen en radicaler maken. We kunnen ook wachten op de wereldrevolutie.

Een economisch lichtgewicht als Rutte hoorde ik enige tijd geleden Polen nog prijzen, dat het goed ging met landen als Polen, en dat terwijl de Polen zelf uit armoede hier zwaar werk komen doen in de tuinbouw waarvoor ze onderbetaald worden. Naïever kan niet. Rutte wil meer bezuinigen, waarom eigenlijk? Nederland doet het economisch goed, toch. Rutte wil bezuinigen om de oneerlijke woekerleningen van banken terug te kunnen betalen en dat met ons geld. Rutte denkt enkel aan de banken en speculanten.

Een faillissement van crisisbanken, en het opheffen van hedge funds en credit rating agentschappen, pakt veel beter uit dan een Europa zonder welvaart. Het moet wel grondig en degelijk aangepakt worden, want Europa is ingewikkelder dan IJsland. Daarom is splitsen van spaarbankieren en casinobankieren dringend noodzakelijk. Pak de speculanten en banksters, niet de burgers.

Inspiratiedag

Uitnodiging Inspiratiedag

Laat je zien. Laat je verrassen. Laat je inspireren!

Wanneer Zaterdag 26 november

Waar Buurthuis Gein, Wisseloord 83, Amsterdam Zuidoost

Tijdstip Aanvang 14.00 uur – Einde 18.00 uur

Info Tel: 0685515248

Facebook Buurvrouwennetwerk Gaasperdam

Toegang 5 euro (incl. 2 drankjes, hapjes, deelname verloting, goodiebag

Buurvrouwennetwerk Gaasperdam biedt met deze Inspiratiedag vrouwen de gelegenheid elkaar te empoweren door het optimaal benutten en inzetten van hun unieke talenten en kwaliteiten in diverse workshops en presentaties.

Dit is je kans om andere vrouwen te ontmoeten en je netwerk verder uit te breiden. Samen een boeiende en inspirerende dag beleven vol inzicht, rust, gezelligheid en ontspanning. Je kan ook een workshop naar keuze volgen.

Geef jezelf, je buurvrouwen, en vriendinnen op door het aanmeldformulier tot uiterlijk 23 november a.s. te mailen naar buurvrouwennetwerk@gmail.com. Je ontvangt een deelnamebevestiging.

Kale kippen plukken

occupyws

Het is toch godgeklaagd dat onze media nou nooit eens precies uitleggen wat er aan de hand is. Lees de Volkskrant van vandaag maar:

Volkskrant: "Opeens komt de recessie in Nederland akelig dichtbij

Temidden van alle doemberichten over de economische malaise lijkt het voor de leek misschien niet verrassend dat de Nederlandse economie nu krimpt. Toch was het voor de analisten vandaag even schrikken. Zij hadden namelijk een beperkte groei van 0,2 procent in het derde kwartaal verwacht. Maar nu komt een economische recessie in Nederland opeens schrikbarend dichtbij. Dat is met name te danken aan de consument.

Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 dat kwartaal op kwartaal de economie krimpt. Tijdens de kredietcrisis van 2008 en 2009 kromp de Nederlandse economie vier kwartalen achtereen. Die recessie werd voor een groot deel veroorzaakt door de dalende consumptie.

Ook deze economische dip - de economie kromp het derde kwartaal van 2011 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal - komt voor een groot deel op het conto van de consument."

Wat een bekrompen denkraam, zou heer Bommel uitroepen. De Volkskrant durft nog net niet te schrijven 'dat is te wijten aan de consument', maar schrijft cynisch 'dat is te danken aan de consument'. Je moet maar durven. En hoe komt het dat de consument minder uitgeeft, heren van het journaille? Omdat de consument van alle kanten geplukt wordt, voor bijna alles meer moet betalen (onder andere ziekenzorgpremies, gezondheidszorg, openbaar vervoer, woninghuur), het vaker met een lager salaris moet doen (de postboden), vaker ontslagen wordt en alles toch duurder wordt. Daar komt nog bij dat onze huidige regering zonodig miljarden wil bezuinigen. Daarom heeft de consument minder te besteden. Dus de ware oorzaak van de Nederlandse 'recessie' is het regeringsbeleid. Dát had de Volkskrant moeten schrijven. Van een kale kip kun je niet plukken. Laat de regering maar eens beginnen de vetgemeste kalkoenen bijeen te drijven.

En een begrotingstekort wordt niet veroorzaakt door teveel uitgaven (een staat heeft tenslotte verplichtingen tegenover alle burgers), maar dat wordt veroorzaakt door het systematisch verlagen van de inkomsten, door belastingverlagingen, vooral voor de rijken, de multinationals die sowieso al nauwelijks of geen belastingen betalen. Net zoals Kok en Zalm de pensioenkassen plunderden en een paar jaar later werd gemeld dat de pensioenverplichtingen niet nagekomen konden worden. Ja, zo kan elke debiel regeren.

Een recessie wordt veroorzaakt door dalende koopkracht en bezuinigingen.

En waarom willen onze Europese regeringen bezuinigen? Om geld te hebben voor het ondersteunen, subsidiëren van het failliete bankwezen. Er is niets aan de hand met de Europese economie, niets aan de hand met de Nederlandse economie. Het is de band met de financiële wereld die de problemen veroorzaakt. Speculeren had maanden geleden, indien al niet jaren geleden, aan banden gelegd moeten worden. Eindelijk wordt een klein beginnetje gemaakt, maar lang niet genoeg.

Er zijn nog steeds tal van graaiers als Nina Brink die een bedrijf oprichten om het naar de beurs te brengen en dan flink te profiteren van de aandelen, waarna het bedrijf zelf over de kop kan gaan. Zolang de beurzen de reëel bestaande economie om zeep kunnen helpen zal er crisis zijn. Het casinobankieren moet in zijn geheel verboden worden. De economie moet gebaseerd zijn op eerlijke productie en handel. De beurzen en kapitaalmarkten zijn in feite niets anders dan windhandel die de reële economie leegzuigt.

EuropaNu: "Het Europees Parlement legt het speculeren op financiële crises in landen aan banden. Het parlement in Straatsburg stemt dinsdag over het beperken van het speculeren op koersdalingen (short selling). Ook mogen niet meer in alle gevallen zogenoemde credit default swaps worden gekocht (een soort verzekering tegen wanbetaling).

De handel in short selling en credit default swaps levert woekerwinsten op, en draagt zo bij aan de wispelturigheid van de financiële markten. Volgens parlementariërs heeft bijvoorbeeld de handel in credit default swaps de crisis in Griekenland verergerd. Voortaan mag iemand alleen credit default swaps op staatsleningen kopen als hij die staatsobligaties daadwerkelijk bezit."

Blijven nog de aanvallen op de euro vanuit Engeland en de VS. Want laten we ons geen illusies maken, er is een oorlog aan de gang, een financiële oorlog, en die komt niet uit China of Rusland, maar uit Londen en New York. De slachtoffers zijn niet de banksters, maar de gewone burgers.

03QUh
Kom in verzet tegen bezuinigingen
Herover de economie
Vernieuw onze democratie

De bankenlobby in de EU


Een reportage van de WDR over de financiële lobby in de EU die een groot aantal amendementen opstelt voor de Europese wetgeving. Daar zitten ook veel buitenlandse banken bij, onder andere Goldman Sachs. Deze heren zijn machtiger dan onze regeringen en een regelrechte bedreiging voor de democratie. Daarom is de kans op het oplossen van de financiële crisis en het aanpakken van de banken zeer miniem in het huidige systeem.

Wie de oorspronkelijke Duitse uitzending (in de juiste beeldverhouding) en commentaar wil zien en lezen kan hier terecht. Op de YouTube site kun je bovenstaande versie (jammer genoeg in foute beeldverhouding) zien, en voor wie graag een Engelse vertaling erbij heeft kan daar op de 'interactive transcript' knop drukken (de laatste knop onder de video daar).

Dag van de Verontwaardiging

dvdv
Mensen boven winst - Wij zijn de 99%!

Ter voorbereiding van de Dag van de Verontwaardiging op de Dam op 20 november is er op 15 November een mobilisatiedag in de Balie op het Leidseplein in Amsterdam.

Het is erg jammer dat op 20 november het openbaar vervoer staakt, wat zeker minder betogers zal opleveren, vooral als het weer slecht is. Niet erg handig. Maar toch is actie voor het openbaar vervoer dringend noodzakelijk.

Er zijn ook protesten in het buitenland.

nov17
National Day of Action

De Nederlandse pers

Hoe gelijkgeschakeld de Nederlandse pers is kun je regelmatig ondervinden als je hun berichtgeving vergelijkt met de buitenlandse pers.

Elsevier: "Een dag nadat hij ontslag nam als premier van Italië, werkt Silvio Berlusconi alweer aan een terugkeer in de regering. Hij laat weten trots te zijn op zijn staat van dienst tijdens de financiële crisis.

'Ik deel jullie geestdrift en hoop samen weer de weg naar het regeringswerk in te slaan,' zo schrijft hij in een brief."

Elsevier verdoezelt bewust de link met extreem-rechts.

NRC: "Silvio Berlusconi heeft vandaag in een eerste reactie sinds zijn aftreden laten weten dat hij trots is op zijn handelingen tijdens de financiële crisis. Ook kondigt hij aan dat hij wil werken aan een terugkeer in de regering. Dat meldt persbureau AFP.

Berlusconi schreef in een brief aan een kleine conservatieve partij, zonder zetel in het parlement, dat hij trots is “op alles wat we hebben gepresteerd in de 3,5 jaar die in teken stonden van een ongekende, wereldwijde crisis”. Berlusconi liet de partij weten dat hij “hun geestdrift deelt” en dat hij hoopt om “samen weer de weg naar het regeringswerk in te slaan.”"

De NRC bagatelliseert en noemt de partij niet. De Guardian zegt precies waar het op staat.

Guardian: "In a final humiliation, the 75-year-old billionaire, whose government has led Italy to the very brink of financial catastrophe, dodged out of the palace by a side door after submitting his resignation.

But in a message sent to a meeting of a party of neofascist diehards, La Destra, the TV magnate said: "I share your spirit and I hope to resume with you the path of government.""

Is La Destra ("Rechts") een neofascistische partij? Men kan dat wel concluderen. La Destra is een extreem-rechtse nationalistische partij, fundamentalistisch katholiek, die samenwerkte met openlijk fascistische partijen (La Destra-Fiamma Tricolore). Ook de Financial Times noemt La Destra een neofascistische partij.

Zelfs de Engelse conservatieve krant The Telegraph zegt het onomwonden:

"“I share your spirit and I hope we can resume the path to government together,” he wrote in a letter sent to a political party from Italy’s far right, which was holding a national congress in Turin on Sunday.

Mr Berlusconi told supporters of La Destra, which grew out of a split in Italy’s neo-fascist movement, that he was “proud” of what he had achieved during his third and last term of office."

Breaking APEC news

occupyalohaYesLab: "A change in the programmed entertainment at last night's Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) gala left a few world leaders slack-jawed, though most seemed not to notice that anything was amiss.

During the gala dinner, renowned Hawaiian guitarist Makana, who performed at the White House in 2009, opened his suit jacket to reveal a home-made “Occupy with Aloha” T-shirt. Then, instead of playing the expected instrumental background music, he spent almost 45 minutes repeatedly singing his protest ballad released earlier that day. The ballad, called “We Are the Many,” includes lines such as “The lobbyists at Washington do gnaw.... And until they are purged, we won't withdraw,” and ends with the refrain: “We'll occupy the streets, we'll occupy the courts, we'll occupy the offices of you, till you do the bidding of the many, not the few.” "

Shock therapie voor Europa

payforcrisis

De mainstream media struikelen over mekaar heen en wedijveren met elkaar in het propageren van de grootste crisis aller tijden. Heerlijk toch. Eindelijk eens een onderwerp dat nooit uitgeput raakt en sensationeel is. De burger de stuipen op het lijf jagen en de neoliberale doctrine zo ver pushen als maar mogelijk is, daar gaat het om voor onze gelijkgeschakelde pers. Dat is ook handig om een echte oplossing zo goed als onmogelijk en onbespreekbaar te maken.

De waan van de dag is nog steeds superkapitalistisch. De VVD wil dat de burger te horen krijgt wat zijn/haar ziekenhuisopname kost, want het is natuurlijk zo dat elk beroep op het ziekenfonds een aderlating is voor de ziekenfondsen, dat zou niet mogen mogen, de zieke is verantwoordelijk voor zijn ziekte en de zorgindustrie is er enkel voor de winst. De VVD zegt er niet bij dat de stijgende kosten enkel en alleen te wijten zijn aan de dure medische apparaten en medicijnen en een groeiende groep graaiende chirurgen en directeuren.

Griekenland wordt voorgesteld als een land waar de gewone burger zich verrijkt ten koste van de neoliberale kaste. In Europa worden de jongeren opgezet tegen de ouderen die de pensioenen van de jongeren aan het opmaken zouden zijn. Allemaal verzonnen verhalen die enkel tot doel hebben de aandacht af te leiden van de werkelijke criminelen, de neoliberale banksters, de multinationals, de financiële maffia. Intussen durven 'socialisten' onder druk van rabiate neoliberale media het woord 'socialisme' niet meer in de mond te nemen omdat dat zogezegd 'bezoedeld' zou zijn. Ja, zo blijft een oplossing inderdaad totaal onmogelijk. Inzicht in de situatie blijkt fundamenteel te ontbreken, ook bij links. Het begon met de PvdA die de markteconomie in de armen sloot. Wie volgt? Et tu, Jan? Het is juist de markteconomie die de oorzaak is van alle ellende. Er is geen doctrine die zo bezoedeld is als de markteconomie, het neoliberalisme. Wie het in Zuid-Amerka niet eens was met de neoliberale shocktherapie werd vermoord.

Wat is de werkelijke oorzaak van de crisis? Heel eenvoudig: het financiële systeem. Neoliberalisme is niets anders dan het verrijken van de rijken. Het geld moet ergens vandaan komen, en dat is dus de grote massa. Dat doe je door een crisis te organiseren en ervoor te zorgen dat de kapitaalmarkt steeds hogere renten kan opeisen, en dat doe je door de kredietrating van landen te verlagen, waardoor de rente weer stijgt, waardoor de rente weer stijgt, waardoor... enfin u kent de truc nu wel. Landen komen in crisis omdat de rente die ze moeten betalen steeds stijgt. En daar zorgen de credit rating bedrijven wel voor. Soms maken ze een klein foutje (maar niet heus!) en hup daar komt weer een land in de problemen. De crisislanden zijn niet in crisis omdat hun regeringen te veel uitgeven, maar omdat de rente voor deze landen zo hoog oploopt dat ze nooit ofte nimmer hun leningen terug kunnen betalen. De voorgestelde 'oplossing' is dat er flink bezuinigd moet worden op sociale uitgaven in die landen volgens het geldende kapitalistische systeem, en dat hele landen in handen komen van buitenlandse speculanten. Armoede bij het volk is gegarandeerd.

l'Humanité: "La dette de l’État n’est pas due à la dépense publique
L’argent existe. Il faut en finir avec l’ensemble des cadeaux fiscaux aux plus riches qui représentent 146 milliards d’euros, de même que les exonérations sociales pour les entreprises et dont la cour des comptes nous dit qu’elles ne servent pas l’emploi. Et l’on pourrait ajouter la lutte contre les évasions fiscales, la taxation des revenus du capital au même niveau que les salaires... L’argent existe bien."

(Vertaling: De staatsschuld is niet veroorzaakt door openbare uitgaven.
Het geld is er. Het moet gedaan zijn met alle fiscale cadeaus aan de rijken voor een bedrag van 146 miljard euro, evenals de sociale ontheffingen voor ondernemingen waarvan de rekenkamer ons vertelt dat die de werkgelegenheid niet helpen. En men kan hieraan ook toevoegen het aanpakken van belastingontduiking, het belasten van kapitaalwinsten op hetzelfde niveau als de lonen... Het geld is er.)

Deze vorm van crisiscreatie kennen we al van Zuid-Amerika: de shock therapie die daar door het IMF en de Wereldbank werd uitgewerkt samen met de Chicago School of Economics (o.a. Milton Friedman) had een catastrofe tot gevolg: armoede en onderdrukking. Hetzelfde procédé wil men nu toepassen in Europa, land voor land. De shock therapie bestaat voornamelijk uit: privatisering, deregulering en marktwerking (globalisering). Om deze therapie te legitimeren moet eerst een financiële crisis georganiseerd worden. En het gevolg van de therapie is stijgende armoede, stijgende prijzen, aantasting van economie en milieu, en last but not least afbraak van de democratie. Dit alles ten gunste van een ondoorzichtige financiële maffia. De balansen van de kapitaalmarkt tonen gigantische bedragen, het volk leeft in armoede.

Waar gaat het bailout geld dat Europa aan crisislanden 'geeft' naartoe? Dat gaat hoofdzakelijk naar buitenlandse banksters en andere casinospelers. Slechts 19% is bedoeld voor de Griekse maatschappij.

bailoutmoney

Beurs.com: "Voor iedere euro gaat er minstens 58 cent terug naar het buitenland.
Het grootste deel van de lening wordt namelijk gebruikt voor rente en aflossen van bestaande schulden. En dat zijn voornamelijk de Duitsers en de Fransen.
Het kleinste taartpunt gaat naar het financieren van het Griekse tekort."

Wat Griekenland betreft heeft de financiële nomenklatura (VS, VK en EU) met alle macht willen vermijden dat Griekenland failliet verklaard zou worden, en eenvoudig zijn schulden zou weigeren te betalen. Waarom zou je tenslotte een rente betalen die nooit terug is te betalen ook al verkoop je je hele land en breng je het volk tot de bedelstaf? Deze hoge rente en deze manier om rente voortdurend te verhogen als landen problemen krijgen met terugbetaling is oneerlijk en crimineel.

Wat men nu doet is het bestaande financiële systeem in stand houden, terwijl dit systeem de oorzaak is van alle problemen, en de lasten af te wentelen op de burgers. Er is nauwelijks iets gedaan aan het casinobankieren. Dat moet in zijn geheel en voorgoed verboden worden. Speculanten hebben nu nog steeds de mogelijkheid om hele landen te ruïneren. In de media heeft men het over 'het vertrouwen van de kapitaalmarkt' en 'het investeringsklimaat'. Mooie woorden voor hebzucht en speculatie.

Beursgorilla: "De Italiaanse financiële toezichthouder Consob verbiedt de ongedekte speculatie op koersdalingen, het zogeheten naked short selling, met ingang van 1 december voor alle aandelen.

De Consob verlengde daarnaast het algehele verbod op short selling voor financiële aandelen tot 15 januari 2012. Dat verbod geldt dus ook voor de speculatie met aandelen die de belegger daadwerkelijk in bezit heeft. Het verbod op ongedekte handel richt zich op de speculatie met aandelen die een belegger niet bezit.

Eerder deze week verlengde Frankrijk al het algehele verbod op short selling bij financiële aandelen. Dat verbod werd door Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland en België in augustus ingesteld om speculatieve aanvallen op bankaandelen te voorkomen."

De schulden van staten aan de kapitaalmarkt moeten kost wat kost voldaan worden. Vreemd genoeg zijn regeringen bezig de schulden van staten aan de burger, waaronder de pensioenen (waarvoor tenslotte ook veel geld door de burger zelf is betaald) af te breken. Het is duidelijk wie de macht in handen heeft, niet de burger, ook niet de staat, maar de banksters. Om de schulden van de staat, geld geleend van de kapitaalmarkt (die dat geld niet eens in bezit had! - banken creëren geld, zij hebben geen hoeveelheid geld die overeenkomt met hun verplichtingen) terug te betalen, gaat de staat dat geld uit pensioenfondsen en verplichtingen tegenover de burger halen. Dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan georganiseerde misdaad.

De staat is zijn verplichtingen (onder andere sociale zekerheid) aan het outsourcen, wat inhoudt dat de staat zichzelf gedeeltelijk opheft en zich enkel ten dienste stelt van de private en gedereguleerde sector. De toekomstige staat zal er enkel voor zorgen dat de burger in bedwang gehouden wordt ten gunste van een totaal geprivatiseerde economie en financiële markt. De huidige crisis wordt georganiseerd om dit voor mekaar te krijgen. Naar alternatieven en oplossingen wordt niet gezocht.

De vraag is niet 'of' maar 'wanneer' er een wereldrevolutie uitbreekt. Zolang de volgevreten Europese burger nog zijn bier en hamburger heeft komt hij niet in beweging, maar ooit komt er een eind aan de vetzucht. Het worden interessante tijden.

LeMondeDiplomatique: "We’ve been at war for decades now — not just in Afghanistan or Iraq, but right here at home. Domestically, it’s been a war against the poor, but if you hadn’t noticed, that’s not surprising. You wouldn’t often have found the casualty figures from this particular conflict in your local newspaper or on the nightly TV news. Devastating as it’s been, the war against the poor has gone largely unnoticed — until now.

The organized right justifies its draconian policies toward the poor with moral arguments. Right-wing think tanks and blogs, for instance, ponder the damaging effect on disabled poor children of becoming “dependent” on government assistance, or they scrutinize government nutritional assistance for poor pregnant women and children in an effort to explain away positive outcomes for infants.

The willful ignorance and cruelty of it all can leave you gasping — and gasp was all we did for decades. This is why we so desperately needed a movement for a new kind of moral economy. Occupy Wall Street, which has already changed the national conversation, may well be its beginning."

ANONYMOUS-WALLSTREET

Vivere non est necesse

levendehave"Bij verkeerswegen onderscheiden we dan vier effecten op de natuur: vernietiging van biotoop, vernietiging van leven, versnippering en verstoring.
Vernietiging van biotoop is duidelijk. Per kilometer snelweg, 2x2 rijstroken, moet je vijf hectare rekenen. Buiten de bebouwde kommen beslaan verharde wegen ruim drie procent van de oppervlakte van ons land. Alles bij elkaar nemen onze verkeerswegen meer ruimte in beslag dan onze natuurreservaten."

(De Levende Have – Koos van Zomeren, 2004)

Wegenwiki: "Nederland heeft 5.050 km Rijksweg, en de provinciale wegen hebben een lengte van 7.848 km, en de overige gemeentelijke en waterschapswegen 123.237 km. Nederland heeft met een dichtheid van ongeveer 57,5 kilometer autosnelweg per 1000 km² de grootste autosnelwegdichtheid van de Europese Unie."
Nederland is op het breedste punt maar 195 km breed en van noord naar zuid is het ongeveer 310 kilometer. Toch is het nooit genoeg voor onze overheid.

Blekers foute stellingen

Enquete van Natuurmonumenten over Blekers Wet Natuur.

Bladblazen

Betreffende Herfstlament: Er is een eenzame bladblazeroperator gesignaleerd tussen Reigersbos en Gein. Hij wordt eind volgende week verwacht in Gein3, hopelijk met bezemwagen. Een blazersfanfare zal klaarstaan ter verwelkoming.

blazers

Duurder, slechter en minder

edithschippers

Ik word de laatste tijd goed misselijk van deze regering. Wat een hemeltergende hypocrisie minister Schippers tentoon spreidt!

Volkskrant: "Minister Schippers van Volkgezondheid Welzijn en Sport moest de afgelopen dagen haar begroting verdedigen in de Tweede Kamer. Daar werd nog eens goed duidelijk, dat de zorg in Nederland flink op de schop gaat. Het moet beter én goedkoper. Maar dat betekent grote veranderingen voor patiënt én zorgverzekeraar: een overzicht.

1. Marktwerking in de ziekenhuiszorg

De marktwerking tussen de ziekenhuizen krijgt een grote zwengel. Concurrentie is het motto van Schippers. De prijzen die ziekenhuizen rekenen, worden daarom grotendeels losgelaten.

3. De AWBZ op de schop

De volksverzekering tegen onverzekerbare zorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt ingekrompen."

Het is helemaal niet de bedoeling van mevr. Schippers om goedkopere en betere zorg aan te bieden. De zorg wordt duurder, slechter en minder, dat is de ontwikkeling die we reeds een hele tijd waarnemen, en dat wordt met Schippers nog slechter, duurder en minder. De rijken zullen hun zorg wel kunnen betalen – vandaar hun graaigedrag, de middenklasse zal het steeds moeilijker krijgen, om niet te spreken van de uitkeringsgerechtigden. Mevrouw Schippers weet dat. Mevrouw Schippers liegt tegen de klippen op. Schippers naast God. Het sadistische machtsdenken (sterk verbonden aan het marktdenken) moet mevrouw Schippers goed doen. Mevrouw Schippers is gewoon asociaal, een ander woord bestaat er niet voor. Zij is minister van Afbraak van Volksgezondheid en Welzijn. Dat deze mevrouw zich nog schaamteloos durft te vertonen in Nederland is een gotspe.

Nieuws: "Artsen en ziekenhuizen hebben in drie jaar tijd een miljard euro extra verdiend door zorg dubbel te declareren."

Intussen graaien de artsen en ziekenhuizen zich rijk. Maar dat beeld moet echt genuanceerd, want ook de ziekenhuizen worden afgeknepen. Door de privatisering van schoonmaak werd ook dat weer duurder en slechter. Onze ziekenhuizen stikken van de bacteriën. Maar onze zorgverzekeraars zijn verzekerd van een stijgende omzet. Het lijkt wel alsof de gezondheidszorgindustrie gebaat is bij ongezonde burgers. Onze zorg is in een zorgelijke staat. En dat is een bewuste keuze van deze regering.

De gezondheidszorg is nu een industrie die vooral bedoeld is om de zorgindustrie te spekken. Als dit zo doorgaat dan zullen mensen overlijden door gebrek aan zorg. Dat is niet alleen asociaal, dat is crimineel.

Herfstlament

caarnout

Gein3dorp is een dorp, maar als Amsterdam metropolitaine aspiraties heeft dan is het is toch te gek dat stipt om de veertien dagen – ook indien totaal onnodig – het gras gemaaid wordt langs het Jan Schaeferpad (vaak moet je nog melden dat het gemaaide gras op fiets- en voetpaden blijft liggen, anders wordt dat niet weggehaald), maar dat de afgevallen bladeren in veel straten pas na maanden opgeveegd worden. Een deel ervan is dan al gecomposteerd. Op 7 november heb ik bij het Meldpunt Openbare Ruimte melding gemaakt van beginnende problemen in de C. Aarnoutsstraat, namelijk riolering die her en der afgestopt is met herfstbladeren, maar tot nog toe is er niets aan gedaan. Gelukkig krijgen we deze week geen stortregens, anders zou de straat hier overstromen. Blijkbaar bezuinigt het stadsdeel op schoonmaak en heeft men vriendjes bij de maaibedrijven. Het maaien en het schoonhouden zijn buiten proportie. In een echte metropool als Parijs worden elke ochtend vroeg alle straten schoongespoten.

Gein maken we samen

GMWS

De aankondiging van de Wijkconferentie Gein voor vanavond was wat rommelig, maar het stond vermeld in de nieuwskrant van ZO. Een nieuwe wijkvisie was niet te vinden op de site van het stadsdeel waar ze op had moeten staan, namelijk bij de aankondiging van deze conferentie, en op de avond zelf bleken maar een paar mensen over het boekje te beschikken. Later op de avond werd pardoes een lading wijkvisies aangeleverd en kon iedere aanwezige toch nog naar huis met een visie. De vorige visie was onderhevig aan veel kritiek, misschien dat men daarom gekozen heeft voor deze aanpak.

Er waren vier praatgroepen georganiseerd met ieder een portefeuillehouder erbij. Er zijn zeker zinnige dingen verteld, ook wat onzinnige, en steekhoudende klachten aangekaart. Mensen die hier pas zijn komen wonen en meteen beginnen zeuren over de vele bomen moeten zich realiseren dat de overige bewoners hier juist wonen voor het groen. Het eerste wat een geïmmigreerde Jordanees doet als ie in Gein zijn tuin gaat inrichten is het rooien van alles wat groen is en die woestijn compleet betegelen, met een small open randje aan de zijkanten waar hij dan plastic bloemen in kan stoppen want die verwelken niet in de winter. Heus, ik heb het meegemaakt (die stadsnerds zijn gelukkig verhuisd). Het argument van hooikoorts is meestal een drogreden. Het is allemaal genoteerd en er werd in elk geval naar de bewoners geluisterd. Dat is dan toch het voordeel van een stadsdeel als Zuidoost. Onze portefeuillehouders en voorzitter zijn niet te beroerd om de wijk in te trekken en te luisteren. Dat zal waarschijnlijk toch anders worden mochten de stadsdelen opgeheven worden. Maar de communicatie kan altijd beter.

Het zou verstandig zijn als het stadsdeelbestuur zelf wat meer reklame maakt voor het groen, voor de bijzondere fauna en flora in Zuidoost, want daar is groeiende belangstelling voor uit andere stadsdelen. Dat kan zorgen voor een ander soort aantrekkingskracht dan de festivals die enkel veel geld kosten. Natuurliefhebbers laten het groen tenminste intact. En voor natuurminnende woningzoekenden van elders zijn er genoeg te koop staande woningen in Gaasperdam bijvoorbeeld. Dat is de doelgroep die het meeste te bieden heeft. Wij hoeven hier geen huisjesmelkers die hun huizen verhuren aan wiettelers. Waar tijdens groot wijkonderhoud veel groen verdwijnt zie je de verloedering toenemen door de graffiti die ineens overal zichtbaar worden.

Deze versie van de wijkvisie zal naar ik aanneem ook nog op de site van het stadsdeel te downloaden zijn binnenkort, zodat bewoners die niet op deze avond aanwezig konden zijn alsnog hun mening kunnen geven. Anders kunnen ze het bij het stadsdeel aanvragen.

De Kloot

O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!
O brave new world!
That has such people in it!

(Shakespeare, act 5, scene 1)

Kijk en huiver. Matthijs van Nieuwkerk lag weer te hijgen en te kwijlen over de Cloud met een heuse psychedelische 'hoogleraar Cloud' – cloudcomputing, Erik Meijer, en de Willie Wortel van het computergebeuren, Alexander Klöpping. Cloud spreek je uit als Kloot. Een van de uitspraken van de hoogleraar klootcomputing: "De hele wereld wordt digitaal." De academische wereld is blijkbaar ook al in handen van Microsoft. Iets zinnigs komt er niet uit. En Matthijs heeft daar een goede neus voor.


De jongeheer Klöpping gaat helemaal uit zijn bol over de Cloud want daarmee hoef je volgens hem je bestanden niet meer op je hard disk op te slaan, die staan in de Cloud en die Cloud zendt alles door naar je internet gadgets, je Phone, je Pad, je Pod. Voor de eenvoudigheid, want DWDD is bedoeld voor de adhd kijker met een attention span van een minuut of twee, vergeet de jongeheer te melden dat je bestanden in de Cloud daar enkel voor korte tijd staan, dus je hebt zeker nog wel een hard drive – zelfs een heel grote – nodig, en dat op al je gadgets. De Cloud is bedacht door control freaks, zeer goed te gebruiken door de totalitaire leiders van morgen.

Er schijnt ook een appje te zijn, de Guardian Angel, dat je in je auto waarschuwt voor gewelddadige buurten. Duh! Het veilig maken van gevaarlijke buurten lijkt buiten de scope van onze maatschappelijke mogelijkheden te vallen. In feite is de Cloud een gigantisch dure vervanging van een eenvoudig usb-kabeltje, waarmee je ook je gadgets kunt syncen. De Cloud maakt een hard drive niet overbodig en doet ie dat ooit wel, dan is het voorgoed gedaan met onze privacy, onze creativiteit, onze zelfstandigheid, onze democratie, want alles wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit een centraal punt. Brave New World!

Matthijs van Nieuwkerk schakelt alvast het zelfstandig denken uit en vervangt dat door een simulacrum van wetenschap en amusement.

The world’s stable now. People are happy; they get what they want, and they never want what they can’t get... And if anything should go wrong, there’s soma
.

(Aldous Huxley, Brave New World)

Duurzame en solidaire economie

coverplanvooreenduurzameensolidaireeconomieEconomischeGroei: "Het debat over de inrichting van de economie moet nu gevoerd worden. Wat je “altijd al had willen weten” over de huidige sociaaleconomische en ecologische malaise en de alternatieven daarvoor.

Nieuw boek over fundamentele herinrichting economie Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland wordt op dinsdag 15 november gepresenteerd aan de fractieleiders van PvdA (Cohen), SP (Roemer), GroenLinks (Sap) en CU (Slob). Zij zullen allen een reactie geven op het voorgestelde plan. 

Plaats: Nieuwspoort, Den Haag. Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur.

Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie in Nederland is een nieuw boek, geschreven door Lou Keune en John Huige, leden van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Daarin beschrijven ze de voornaamste tekortkomingen van de huidige economie, welke alternatieven er zijn, en hoe daar toe te komen.

Het boek wordt op 15 november gepresenteerd aan leiders van de progressieve partijen in Nederland, die kort commentaar zullen leveren."

De Nacht van de Duurzaamheid

nachtvandeduurzaamheid

IkSpringOver: "Laat je op donderdag 10 november tijdens de Nacht van de Duurzaamheid inspireren met voorstellen om samen een versnelling aan te brengen in het realiseren van de sluipende revolutie. Met z'n allen kunnen we onomkeerbare processen in gang zetten. Kom naar de Heineken Music Hall, laat je verrassen en doe mee!

Laurentien van Oranje, Urgenda-oprichter prof. Jan Rotmans, Peter Bakker (voorzitter World Business Council for Sustainable Development), DJ Isis en Urgenda directeur Marjan Minnesma bouwen het verhaal op. Gevolgd door o.a. schurend 'cabaret' van Jaap Dirkmaat, een rap over elektrisch vervoer van duurzaam ondernemer Ruud Koornstra met de 15-jarige Emre en een pep-talk van het duo Willem & Drees. Speeches en cabaret worden afgewisseld door optredens van o.a. Bløf, Jungle by Night, Handsome Poets, DJ Isis en Nynke Laverman.

Datum: donderdag 10 november
Tijd: deur open 19.00 uur (start programma 20.00 uur) – 1.00 uur (afterparty tot 3.00 uur)
Locatie: Heineken Music Hall, Arena Boulevard 590, Amsterdam Zuid-oost

Entree: Gratis, met uitgeprint kaartje via Ik Spring Over campagne. Spring via www.ikspringover.nl over op 3 acties en print je toegangsbewijs."


VOC tijd keert terug

jpcoen
Jan Pieterszoon Coen waar hij thuishoort

De Wammes Waggel partij, de VVD, wil terug naar de goeie ouwe VOC tijd. Houzee! Enigjes! De VVD wil de defensie-industrie promoten. We zitten bijna overal waar oorlog is, dus waarom niet zoveel mogelijk profiteren van de lucratieve oorlogshandel? redeneert de VVD. Er is volgens de VVD nog veel groei in deze branche van het neoliberaal imperium.

DePers: "De VVD wil dat een admiraal zich voortaan gaat bezighouden met het bedrijfsleven. 'Een generaal minder voor Hillen en een generaal meer voor de bedrijven', aldus Tweede Kamerlid Han ten Broeke maandag, verwijzend naar minister Hans Hillen van Defensie.

'Er zijn veel te veel generaals, dus we willen nu een generaal die zichzelf terugbetaalt', stelt de VVD'er. 'Defensie is in het Westen een krimpmarkt, maar elders is er nog veel groei. Daar kan Nederland van profiteren, bijvoorbeeld met de verkoop van overtollig materieel', zegt Ten Broeke."

Han ten Broeke aan het woord.

Deze Broekvent ziet de gouden dukaten al rollen. Bij handelsmissies kan een admiraal meegestuurd worden met een klein legertje voorzien van AK4's voor het geval je te maken krijgt met onwillige afnemers. Hans van Baalen mag naar Nicaragua waar hij de regering gaat omverwerpen en slaven gaat inlijven. Jan Pieterszoon Coen wordt in ere hersteld. De militaire handelsmissies worden vanzelfsprekend volledig door de belastingbetaler betaald. De Nederlandse natuurgebieden worden militair oefenterrein, ter bescherming van de Amerikaanse brulkikker natuurlijk.

Het wachten is op de VVDer die met het plan komt om een Führer aan te stellen die korte metten gaat maken met al dat tolerante linkse gedoe. Leve de Corporatieve Staat waar de drie staatsmachten, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, in dienst staan van het bedrijfsleven. Ieder voor zich en God voor ons allen! God zegene de Nederlanden.

Struiksprinkhaan

struiksprinkhaan copy

Vanmiddag zat er een struiksprinkhaan op mijn tuindeur, een vrouwtje, te herkennen aan de legboor. De imago's overleven niet langer dan een maand. Dus snel nog even eitjes leggen.

struiksprinkhaanm
Mannetje, paar maand eerder gefotografeerd

Groen loont

groen_loont

DeGroeneStad: "Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen en het openbaar groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners, hoveniers informeren over de economische waarde van het groen."

Download het boek en de poster.

"Kwantitatieve analyse toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen. Dit betekent dat op de normdag (de 5e drukste dag van het jaar) 20% meer ruimte nodig is om iedereen die wil wandelen of fietsen de kans te geven dat in enige rust te doen. Voor de Randstedelijke regio’s loopt dit zelfs op tot 40-70%."

Als je dan in de bestaande parken overal festivals gaat houden die de gewone recreatie sterk belemmeren en het groen in de verdrukking brengen, dan stijgt het tekort aan groen drastisch.

Lire, c'est mourir un peu

Ja, ik bedoel, je leeft je in in een boek en dan neem je weer afscheid. En er zijn van die boeken die veel van je vergen. Zoals bijvoorbeeld Der Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil, dat zelfs de schrijver zelf niet afkreeg. Ik heb één deel gelezen en moest toen afhaken. En dat voelt een beetje aan als het doodknijpen van een muis, niet echt jofel. Wellicht dat Daniel Pennac daarom een leesinstructieboekje heeft geschreven met de 10 rechten van de lezer.

proust

Al geruime tijd heb ik À la recherche du temps perdu van Proust op mijn leestafeltje liggen, bij de wachtstapel 'binnenkort te lezen'. Maar een boek van 2400 pagina's (alle delen) dat bijna even dik is als breed, met gecondenseerd proza waar nauwelijks enige open ruimte in te ontdekken is, boezemt je toch een zekere schroom in. Daarom was ik blij toen ik op How Proust Can Change Your Life stootte. De titel ontlokte me een glimlach, dus ik dacht 'lezen dit boek'. En dit boek is me zeer bevallen: beknopt, to the point, witty, appreciërend en eerlijk, maar ook vlijmscherp. En het belangrijkste van alles, ik weet nu wat er in die 2400 pagina's staat zonder ze gelezen te hebben. Wie op een kantoor gewerkt heeft hoeft ook Het Bureau van Voskuil niet meer te lezen. Alain de Botton heeft voor mij À la recherche du temps perdu gelezen (en meer nog, ook gereisd) en dat spaart mij ontelbare leesuren uit. De literaire wereld is gigantisch, dus dat komt echt goed uit. Ik heb Prousts boek verplaatst van mijn leestafeltje naar een boekenkast waar het rustig kan chambreren.

De wijze les van dit boek: "The moral? That there is no greater homage we could pay Proust than to end up passing the same verdict on him as he passed on Ruskin, namely, that for all its qualities, his work must eventually also prove silly, maniacal, constraining, false and ridiculous to those who spend too long on it.

   To make [reading] into a discipline is to give too large a role to what is only an incitement. Reading is on the threshold of the spiritual life; it can introduce us to it: it does not constitute it.

Even the finest books deserve to be thrown aside."

Het bovenstaande geldt vanzelfsprekend niet voor mensen die 'al een boek hebben'.

Een ander boek dat ik opzij gelegd heb na honderd bladzijden is Houellebecqs  La possibilité d'une île. Niet om door te komen! Proust schreef nog een vloeiend, mooi Frans, maar Houellebecq  is zo cynisch en asociaal en schrijft zo plat en onbeschoft dat je het al gauw niet meer kunt opbrengen om verder te lezen. Houellebecq is zonder meer een espèce de gros con.

De huismus

Het is toch zonde dat je tegenwoordig opkijkt als er een huismus in je tuin verschijnt waar je vroeger overal groepjes huismussen zag en hoorde kwetteren. Deze heb ik gisteren gefotografeerd. Ik dacht 'hee, een mus'. Redelijk zeldzaam aan het worden, komt in elk geval veel minder voor in mijn tuin dan bijvoorbeeld koolmezen, pimpelmezen, Turkse tortels, spreeuwen of roodborstjes. Maar nu er weer eten voor ze is, komen ze weer langs. Toch leuk.

mus
Huismus

Natuurmonumenten: "De dagen worden korter, de winter staat voor de deur. De vogels krijgen het weer zwaar om voldoende eten te vinden. Dat geldt zeker voor de tuinvogels in uw omgeving."

Voor meer voer ga je naar Vivara.

Wijkconferentie Gein

samen

Zuidoost: "Kom naar de Wijkconferentie Gein op woensdagavond 9 november

Gein maken we samen!

Alle bewoners van Gein zijn van harte welkom op de Wijkconferentie Gein, op woensdagavond 9 november in BuurtHuis Gein. Op deze avond zijn ook aanwezig: ondernemers, woningcorporaties en andere organisaties die werken in/voor Gein, buurtregisseurs en  medewerkers en het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.

Het thema is: De toekomst van Gein. Hoe kunnen bovenstaande partijen het beste samenwerken aan een wijk waarin iedereen zich prettig en veilig voelt? Aanleiding van de conferentie is de Wijkvisie Gein die ‘Een realistisch droombeeld van de wijk in 2020' beschrijft.

Waar:               BuurtHuis Gein, Wisseloord 83

Wanneer:         Woensdag 9 november 2011 van 19.00-22.00 uur

Voor wie: Alle bewoners van Gein, ondernemers, woningcorporaties, buurtregisseurs, organisaties die werken in/voor de buurt, medewerkers van het stadsdeel en het dagelijks bestuur."

Eerder was besloten om de Wijkvisie Gein te herzien en opnieuw ter discussie te stellen. Zie ook hier. Op de website van het stadsdeel heb ik nog steeds geen nieuwe versie kunnen vinden. Trouwens, het wemelt van de plannen en visies in Zuidoost (zoals het Waterplan, het Natuurplan, het Bomenplan, enz.) maar het is onduidelijk hoe die zich allemaal tot mekaar verhouden.

Guerrilla gardening

Meet the Guerrilla Gardeners. Students from Sterling College in Vermont came down to Occupy Wall Street and showed people how to plant and sow seeds anywhere where there is soil.

In memoriam Ellin Robles

ellinrobles
Ellin Robles

Het groen in de verdrukking

entertainment

Waarom de informatiebijeenkomst over de evaluatie van het voorbije Amsterdam Open Air festival door stadsdeel Zuidoost in de Prins Willem-Alexander Manege werd georganiseerd en enkel voor raadsleden is mij een raadsel. We hebben deze bijeenkomst gegatecrasht met drie mensen van bewonersverenigingen. Dat zal hier en daar wrevel opgewekt hebben, maar in elk geval werden we door de charmante heer La Rose wel hartelijk verwelkomd. Overigens, de Manege is een juweeltje in ons stadsdeel. Van harte aanbevolen.

Het is mogelijk dat door onze aanwezigheid een aantal dingen, zoals de toekomstplannen van het stadsdeel en de organisatoren, onbesproken zijn gebleven, maar het was niet netjes om de betrokken bewoners niet uit te nodigen. Nood breekt wet, sorry Emile. Het gaat hier om de belangen van de inwoners van Zuidoost en daar willen we bij zijn. Onze aanwezigheid werd zeker niet op prijs gesteld door een knorrige heer Gossink (Vergunningen stadsdeel Zuidoost), die zelfs moeite had met het uitspreken van de term 'WOG', Stichting Wijkoverleg Gaasperdam. Als ambtenaar moet de heer Gossink zich houden aan de instructies van het stadsdeelbestuur, maar gezien het feit dat het stadsdeel hier niets aan verdient en eigenlijk meer kosten maakt dan aan vergunningsgelden binnenkrijgt, lijkt het bestuur zich meer betrokken te voelen met de organisatoren van festivals dan met de bewoners van Zuidoost. De afdeling vergunningen is ook verantwoordelijk voor de late uitgifte van de vergunning, en foutieve informatie over de locatie, waardoor bewoners niet hebben gereageerd of maar een paar uur de tijd kregen om eventueel een kortgeding aan te spannen. In het verhaal van de heer Gossink zaten dan ook onjuistheden en verdraaiingen. Gerben Houtkamp van Recreatie Noord-Holland zei dat er in het Gaasperpark wel rode lijst planten gemaaid zijn, maar dat dat soorten zijn die er eigenlijk niet thuis horen, maar overgebleven zijn van de Floriade. Dj's horen er blijkbaar wel thuis. Toch wel een heel rare uitspraak voor iemand die zo nauw betrokken is bij onze natuurgebieden, en blijkbaar meer nog met de muziekevenementenindustrie. Die hoek van het park is tijdens de Floriade ingericht als heemtuin, d.w.z. met planten die typisch voor Holland zijn. Overigens tref je de rietorchis ook op andere plekken in Zuidoost aan, als ze niet voortijdig door GGA gemaaid worden.

Er werden een paar interessante kwesties aangekaart, onder andere door mevrouw Mala Eckhardt-Angna over de wens dat een dergelijk festival er ook hoort te zijn voor de inwoners van Zuidoost, wat niet echt het geval was op 4 juni. Ook de heer Asger Butt (CU) en Freddy Lap (SP) waren to the point. Maar de hoofdzaak was toch de 'borrel' na afloop, nou eigenlijk niet de borrel zelf (die heel sober was), maar het praten met mensen van Groengebied Amstelland en politici om onze bezorgdheid te uiten over de schaalvergroting van dit evenement volgend jaar. Ik neem aan dat we nog nader geïnformeerd zullen worden door het stadsdeelbestuur. De bezwaren van de bewonersverenigingen tegen het festival van 4 juni j.l. zijn door de Bezwarencommissie ontvankelijk verklaard maar wel ongegrond, gebaseerd op één evenement per jaar met max. 10.000 bezoekers. Bezwaren zouden volgend jaar dan ook een veel grotere kans van slagen hebben dan dit jaar. Er is ook geconstateerd dat er geluidsoverlast is geweest. Er zijn een paar incidenten met alcohol en XTC gesignaleerd, de controle hierop liet te wensen over; maar volgend jaar met een mogelijke vervijfvoudiging van het bezoekersaantal heb je te maken met een verveelvoudiging van de problemen. Het probleem met het Gaasperpark is ook dat een degelijke controle en goed overzicht nauwelijks zijn te garanderen.

Vanaf 7000 bezoekers wordt winst gemaakt door de organisatoren van zo'n festival. Het stadsdeel verdient er niets aan, maar wil met dergelijke evenementen bekendheid geven aan Zuidoost, wil mensen ertoe verlokken om hier te komen wonen. Of de beste manier om dit te bewerkstelligen ligt in het organiseren van mega-evenementen durf ik te betwijfelen. Zuidoost is bijzonder wat zijn groen betreft; het groen trekt mensen aan om hier te wonen. De redenering van de heer La Rose dat je evenementen niet moet 'opsluiten' in het bekende recreatiegebied rond de Arena is onzinnig. Het Arenagebied heeft nu eenmaal de beste voorzieningen wat betreft openbaar vervoer en heeft daar ook de ruimte. Het is belachelijk om het Gaasperpark te vervuilen met deze overlastgevende vorm van recreatie die een inbreuk is op andere vormen van recreatie, zoals natuurbeleving, wandelen, fietsen, picknicken, enz. en ook zeer nadelig is voor fauna en flora.

Het motto van Groengebied Amstelland is 'behoud door ontwikkeling'. GGA wil geld verdienen om het onderhoud aan het groengebied te kunnen bekostigen. Dat zit er de eerste jaren niet in. Als GGA dit jaar 20.000 euro verdiend heeft, dan dekt dit volgens mij niet eens de kosten die zijn gemaakt om het Gaasperpark evenementenklaar te maken. Om het onderhoud van het GGA-gebied helemaal te kunnen betalen uit de opbrengsten van evenementen zou een schaalvergroting noodzakelijk zijn die het park nog veel meer schade zou berokkenen, die de gewone recreatie na elk evenement in sommige gevallen onmogelijk zou maken omdat het terrein is geruïneerd (zoals dat is gebeurd op het Museumplein). Ik kan me zelfs voorstellen dat sommige bewoners zullen verkiezen om uit deze omgeving te verhuizen naar rustiger oorden. Dan wordt het Gaasperpark van natuurpark een evenementenpark, een pretpark.

Evaluatie Amsterdam Open Air 2011 Groengebied Amstelland: "Volgens het evenementenbeleid van Groengebied Amstelland zijn de kosten die Groengebied Amstelland maakt voor ondersteuning bij de organisatie van een evenement voor rekening en risico van de organisator. Vanwege het leervermogen van dit eerste jaar heeft Groengebied Amstelland deze kosten betaald uit de inkomsten van het evenement. Deze kosten zijn met name voor projectbegeleiding en communicatie."

Met andere woorden, GGA subsidieert Amsterdam Open Air. Zo wordt 'behoud door ontwikkeling' een lachertje.

De oorzaak van de problemen die onze overheden hebben met het betalen van park- en groenonderhoud zijn van politieke aard. De keuze voor het privatiseren van gemeentebedrijven zorgt voor minder inkomsten bij de gemeente, als daar nog bij komt de wens om de belastingen zo laag mogelijk te houden, dan krijgt je dus het probleem dat de overheid niet meer in staat is openbare nutsvoorzieningen als parken zelf te financieren. Dan is de enige uitweg het 'ontwikkelen' van onze parken, het omvormen tot stadsparken, d.w.z. tot groengebieden waarbinnen geld verdiend wordt, moet worden om de parken te onderhouden. Maar dat is in wezen een politieke beslissing. Het kan ook anders. Het moet anders. Want de commercie dendert maar voort en ontziet niets. En er is ook overduidelijk gebleken dat de privatiseringsgolf in onze maatschappij geleid heeft tot stijgende prijzen en een economische crisis. Als nu ook het groen hieronder moet lijden, en dat is wel duidelijk de trend, dan is het hek van de dam. Mensen komen in Zuidoost wonen voor het groen. Tast je het groen aan, dan zullen er ook minder mensen hier komen of blijven wonen. We hebben een keerpunt bereikt waarop de groeicurve ineens naar beneden loopt. De behoefte van mensen aan groen groeit. De ontwikkelingen beoogd door onze bestuurders - meer woningbouw en verdichting - botsen hiermee. In een gebied als Zuidoost met een grote verscheidenheid aan ethnische groepen moet er ruimte zijn om vreedzaam naast mekaar te kunnen leven anders krijg je een turbulente situatie zoals die in veel Parijse en Londense voorsteden heerst.

In de vergadering van donderdag 10 november 2011 15:00 uur wordt onder andere de evaluatie van GGA besproken. Er is mogelijkheid tot inspraak.

Bedreigde soorten

Ergernis

wisseloordkap
Bomenkap bij Wisseloord

Het was vandaag een zeer milde herfstdag, maar tijdens mijn boodschappentocht vanmiddag kreeg ik verschillende ergernissen te verduren. Het begon al bij Wisseloord. Daar had het groenexterminatieteam van Zuidoost al zo'n 7-8 bomen gekapt een paar maanden geleden. Maar vandaag zag ik dat er nog zo'n twintig tot dertig bomen meer gekapt zijn. De uitlaatgassen van de bovenliggende weg kunnen nu vrij de woonblokken en het gezondheidscentrum in rollen.

fietspad

Het fietspad van Reigersbos naar Gein is opgebroken en afgezet. Iemand die ik ken en die een grote vrachtwagen van een bekende witgoedwinkel bestuurt voor bezorging van goederen maakt altijd gebruik van dit fietspad. Dat mag al niet, maar deze man stoort zich werkelijk nergens aan. Hij reed langs de versperring het voetpad op en zo op het opgebroken fietspad. Toen ik terugkwam was een tractor shovel de aarde weer aan het effenen. De betreffende man is iemand met een kort lontje, dus ik zeg er niet teveel over. En ik heb zo een vermoeden dat de bezorging van pakjes vanaf Reigersbos ook niet helemaal soepel meer verloopt. Dat moet ik nog zien uit te vissen. Ook TNT bestelwagens maken altijd gebruik van de fietspaden. Mogelijk zijn ze door de wegversperring behoorlijk in de war geraakt.

Ben ik bijna terug thuis zie ik een tienermeisje met een negenmaandenbuik, duidelijk klaar voor delivery. Dat wordt een nieuwe aanwinst bij de miljarden arme sloebers op dees aard. Op naar de 8 miljard. Zucht.

Gevraagd: oogkleppen voor gebruik buitenshuis.

Evenementenbeleid Zuidoost

AOA

De nieuwste trend in de evenementenwereld is het organiseren van festivals in de openlucht, bij voorkeur in natuurgebieden. Dat is een zeer kwalijke ontwikkeling. In de eerste plaats omdat Nederland al zo weinig natuur en groen heeft, dat door deze evenementen nog verder in de verdrukking komt, en in de tweede plaats omdat hiermee een jonge generatie opgevoed wordt met het idee dat natuur enkel een decor is voor commerciële activiteiten. Natuur, fauna en flora op zich hebben geen waarde in de ogen van bestuurders en festivalgangers. Dat festivals in openlucht de appreciatie van natuur bij de bezoekers bevorderen is pertinent onjuist. Natuurparken worden evenemententerreinen; vogels en andere fauna maken zich uit de voeten bij het toenemende geluidsgeweld en voor het festival van 4 juni zijn zelfs beschermde planten gemaaid. In de uitnodiging van het stadsdeelbestuur staat dat volgend jaar "waardevolle planten zo veel mogelijk worden ontzien". Dat is een waarschuwing dat er dan weer beschermde planten weggemaaid zullen worden.

Wat is de gedachte achter deze nieuwe festivaltrend? Men wil meer winst maken door meerdere podia te installeren en daardoor meer bezoekers aan te trekken. Er zijn genoeg grote zalen in Zuidoost waar dergelijke evenementen plaats kunnen vinden. Maar de kosten voor huur zijn natuurlijk hoger. Daarom wil men gebruik (lees misbruik) maken van bestaande natuurparken waar veel meer bezoekers ontvangen en bediend kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat elk podium niet overstemd wordt door de podia verderop wordt het geluidsniveau bij elk podium opgeschroefd zodat het geluid vóór elk podium dat van de andere wegblaast. Op het terrein zelf is maar één, het dichtsbijzijnde, podium te horen.  Buiten een straal van een paar honderd meter wordt het geluid van de zeven podia weer hoorbaar en is dat vergeleken bij het niveau van festivals met maar één podium beduidend hoger. Vandaar dat men tijdens het Amsterdam Open Air festival van 4 juni j.l. de muziek tot in Abcoude kon horen. Er is door de bezwarencommissie ook toegegeven dat zelfs de geldende hoge geluidsnormen zijn overschreden ("het geluidsniveau is merendeels binnen de gestelde normen gebleven") en dat in Gein3 "relevante geluidsoverlast werd veroorzaakt door het evenement".

Het is voor de organisatoren van muziekevenementen van deze omvang verplicht om een stand met oordoppen beschikbaar te hebben. Maar is dit niet de omgekeerde wereld? Het zou toch veel makkelijker en veiliger zijn om het aantal decibel omlaag te brengen. De noodzaak om de decibels op te voeren is te wijten aan de wens om meer podia beschikbaar te hebben voor meer bezoekers en bijgevolg ook meer winst. Het gaat dus principieel om winst maken, en dat ten koste van de omgeving.

voor
Vóór het festival

Het is opvallend dat de Nota Evenementenbeleid van Zuidoost een hoger niveau aan dB toelaat voor het Gaasperpark dan voor andere terreinen die voor evenementen zijn aangemerkt. Men houdt dus per definitie geen rekening met de natuurwaarde, de fauna, en de omgeving van het Gaasperparkgebied. Bovendien bevinden zich in Gaasperdam veel instellingen die hier voor de rust zijn ingepland, ik denk aan bejaardentehuizen, verpleegtehuizen, instellingen voor psychische zorg.

De belangen van omwonenden en fauna en flora worden verkwanseld voor de winstverwachtingen van een paar particulieren. Het algemeen belang wordt opgeofferd aan de hebzucht van een paar individuen. Het stadsdeel zelf verdient niets aan dergelijke festivals. Groengebied Amstelland weigert de opbrengstcijfers openbaar te maken, wat suggereert dat de eindbalans voor de gemeenschap niet erg positief kan zijn. Er is een gigantische inzet van politie te paard, per helicopter, brandweer enz. geweest op 4 juni. Dat kost de gemeenschap handen vol geld. De uiteindelijke financiële afrekening levert mijns inziens een negatieve balans op voor onze gemeenschap. De winsten verdwijnen in de zakken van een paar individuen. De omzet van consumptiegoederen komt nauwelijks de plaatselijke middenstand ten goede. De aanvoer van drank en voeding gebeurt hoofdzakelijk door de groothandel/multinationals die niet in Zuidoost gevestigd zijn.

erna
Na het festival

Het belang van de commercie gaat dus voor. Daarvoor wordt in het park en de omgeving veel overlast veroorzaakt, niet alleen geluidsoverlast, maar ook vervuiling, schade aan fauna en flora, aantasting van het park en gedurende weken - indien al niet maanden - ongeschiktheid van het park voor normale recreatie. Een festival van twee dagen kan bij slechte weersomstandigheden zorgen voor een terrein dat totaal ongeschikt is voor recreatie voor de rest van het recreatieseizoen. Dat hebben we gezien na het Gaasper Pleasure evenement. Regen veroorzaakte een ravage op het dagkampeerterrein dat na het evenement omgeploegd en weer ingezaaid moest worden. Tijdens het hele zomerseizoen is dit terrein niet meer bruikbaar geweest voor zijn normale recreatiefunctie. Het aantal bezoekers van Gaasper Pleasure was overigens ook veel minder dan de 10.000 van het voorbije Amsterdam Open Air festival. Nu plant men een AOA festival gedurende twee dagen met elke dag 25.000 bezoekers! Dat levert in slechte weersomstandigheden gegarandeerd een gigantische ravage en schade op.

Er zijn alternatieve locaties om dergelijke evenementen te houden. Er is geen noodzaak, behalve de winst van een paar individuen, om festivals in het Gaaspark plaats te laten vinden. Er is gebleken dat het geluidsniveau zonder afbreuk te doen aan het 'plezier' van bezoekers lager kan, dat heeft Gaasper Pleasure wel bewezen. Gaasper Pleasure heeft nauwelijk geluidsoverlast veroorzaakt in Gein. Dus het kan anders. De stadsdeelraad heeft een wezenlijke inbreng in de opzet van dergelijke evenementen. Normaal gesproken dienen muziekevenementen binnenshuis plaats te vinden. Wat in de openlucht georganiseerd wordt veroorzaakt overlast en schade. Mijn evaluatie is dat de kosten voor de gemeenschap veel hoger zijn dan wat er door GGA aan verdiend kan worden. Bovendien hoort GGA verantwoording af te leggen over de ontvangen gelden voor het gebruik (lees misbruik) van ons natuurpark. Waar winst gemaakt wordt komt dit niet ten goede aan ons stadsdeel. Ik begrijp het Bestuur van stadsdeel Zuidoost dan ook niet wanneer het een paar particulieren bevoordeelt en inwoners en parken van Zuidoost overlast en schade bezorgt.

Het is noodzakelijk om de geluidsnormen voor dergelijke evenementen drastisch te verlagen. Een niveau van 85dB lijkt een redelijk maximum, want in een werkomgeving is dit de norm die niet overschreden mag worden om gehoorschade te vermijden. Deze festivals zijn broedplaatsen voor gezondheidsschade, geluid, drugs, overmatig drankgebruik, vervuiling. Zelfs tijdens het 'succesvolle' festival van 4 juni is er milieuvervuiling ontstaan doordat toiletten hebben gelekt en/of zijn omgevallen. Dat heeft wekenlang voor een doordringende stank gezorgd.

Het is duidelijk dat het belang van de omwonenden, het belang van fauna en flora, door onze bestuurders en organisatoren van evenementen ondergeschikt zijn gemaakt aan particuliere commerciële belangen. Dat kan niet langer. Het stadsdeelbestuur is er voor de inwoners van Zuidoost, niet voor onduidelijke externe handelspromotie. Mensen gaan vóór geld, het algemeen belang hoort te prevaleren boven het particulier belang. Het gaat om de leefbaarheid van onze omgeving. Er zijn voor winstbeluste organisatoren en lustzoekende muziekfans genoeg andere mogelijkheden en opties, ook in Zuidoost. De schaalvergroting van festivals moet een halt toegeroepen worden. De huidige ontwikkelingen zijn niet redelijk meer en kennen geen maat, het is pure verdwazing, verdwazing van zintuigen door drank, drugs en muziek, verdwazing van het geld. Indien men daarmee door wil gaan, dan graag elders, in speciaal daarvoor gebouwde theaters of arena's waar overzicht en controle mogelijk is en waar geen overlast veroorzaakt wordt. De schaalvergroting van de evenementen noopt tot een herziening van het evenementenbeleid van Zuidoost. Het is ook zeer kwalijk dat Groengebied Amstelland zich onttrekt aan democratische besluitvorming en transparentie en zich gedraagt als een particuliere onderneming die privaatrechtelijke overeenkomsten kan sluiten met derden. De leefbaarheid en democratie in Zuidoost komen in het gedrang. Genoeg is genoeg!

© 2009