Weblog Archive december 2011

Een linkse Rutte?

rutte-bigbro

Nog voor dit jaar is weggeknald, is Rutte de politieke appelflappen al hilarisch bruin aan het bakken.

Volkskrant: "Ik ben rechts als het gaat om de beperkte rol van de overheid, om de staatsschuld die onder controle moet blijven, om de banen die we moeten scheppen. Maar op heel veel andere punten ben ik links."

WoehahawoehahaahhaahWOEHOEHAHAA!!! Je ken lache met die lolbroek van een Wammes Waggel Rutte. Maar niet heus!

Het is ongelooflijk hoe onnozel (0f kwaadaardig) Rutte is: hij vindt de hypotheekrenteaftrek prima want het stimuleert de bezitsvorming, maar hij schaft wel allerlei voorzieningen af die de 'bezitsvorming' (het bestaansminimum) bij de armsten in stand kunnen houden. Wat een ongelofelijke flapdrol! Volgens Rutte zijn er dus mensen die recht hebben op bezitsvorming en anderen die daar geen recht op hebben, zelfs niet op het meest rudimentaire minimum. Achter zijn lolbroekmasker huist een ordinaire hooligan die ervan uitgaat dat Nederland achterlijk is. Er is geen regering die de indoctrinatie en macht van de regering over de bevolking zo opdrijft. Wat hij bedoelt is dat de neoliberale nomenklatura vrij moet zijn van staatsinvloed. Het volk moet dom- en kleingehouden worden.

De beste wensen

xmascardc
Een gezellige en veilige oudejaarsviering
en een gelukkig 2012!

Natuurbeschermingswet buiten werking gesteld

maasgeesteranus
Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
door Mirjam Vissers

SCOnline: "De gewijzigde Tracéwet, waardoor besluiten over infrastructuur sneller kunnen worden genomen, treedt op 1 januari 2012 in werking.

De verwachting is dat de gemiddelde doorlooptijd van infrastructuurprojecten door de nieuwe regels zal worden gehalveerd. Een belangrijk punt in de wet is dat omwonenden en andere betrokkenen al in het begin uitgebreid de gelegenheid krijgen mee te denken over de beste oplossing voor een knelpunt. Dit zou het draagvlak voor de plannen moeten vergroten en vertraging van projecten in een latere fase moeten voorkomen.

De wet kent verder duidelijke beslismomenten waarop niet steeds kan worden teruggekomen. Ook is voorzien in een opleveringstoets na afronding van het project. Met deze toets wordt nog een keer gecontroleerd of er inderdaad aan de milieunormen wordt voldaan en of er nog extra maatregelen nodig zijn, aldus de minister."

Wat SCOnline niet vermeldt is dat de Natuurbeschermingswet in feite buiten werking wordt gesteld. De uiteindelijke beoordeling van schade aan natuur en milieu wordt overgelaten aan 'Onze Minister'. Met wat loze kreten wordt de pil verzacht. De uitwerking zal desastreus zijn. Maar minister Geesteranus ligt niet wakker van wat meer slachtoffers in onze natuur en op de weg.

dood

Staatsblad 2011 595: "Artikel 13 4. Voor zover het tracébesluit en het bestemmingsplan of de beheers-verordening niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt het tracébe-sluit als omgevingsvergunning waarbij ten behoeve van een project van nationaal belang met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

5. Voor zover een bestemmingsplan, een beheersverordening of een ander besluit voor de uitvoering van werken of werkzaamheden een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist, geldt zodanige eis niet voor de uitvoering van werken of werkzaamheden ter uitvoering van het tracébesluit in het gebied dat is begrepen in een tracébesluit.

6. Indien ter uitvoering van het tracébesluit handelingen worden verricht waarvoor krachtens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit is vereist, is dat artikel niet van toepassing.

7. De artikelen 19d en 19kc van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn niet van toepassing op handelingen waarop het tracébesluit betrekking heeft. Indien die handelingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied als bedoeld in die wet kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, gelet op de instand-houdingsdoelstelling voor dat gebied, zijn de artikelen 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, en 19kd van die wet en het krachtens artikel 19kb, eerste lid, van die wet bepaalde, van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van een tracébesluit.

8. Artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet van toepassing op handelingen waarop het tracébesluit betrekking heeft. Indien die handelingen in een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van die wet plaatsvinden, of daarbuiten in de gevallen, bedoeld in het vierde lid van dat artikel, en de handelingen schadelijk kunnen zijn voor de waarden, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, betrekt Onze Minister bij de besluitvorming over het tracébesluit het belang van bescherming van de waarden van het beschermde natuurmonument.

Artikel 17  1. Het luchtkwaliteitsonderzoek ten behoeve van een tracébesluit voor de aanleg of wijziging van een hoofdweg wordt beperkt tot het gebied dat zich uitstrekt van de voorafgaande tot en met de eerstvolgende aansluiting ..."

Mevr. Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, what's in a name, heeft veel ruimte nodig om op zoveel mogelijk beton zo hard mogelijk te rijden. De rest kan stikken. Straks gaat ze ook nog het openbaar vervoer te grabbel gooien.

geesteranus

Totale uitverkoop van Nederland

Het kon ook niet anders aflopen, Nederland wordt door Wammes Waggel Rutte in de uitverkoop gegooid. De Verelendung is al aan de gang. Het CDA dat zwaar gehavend is ziet nu een kans om zich als zwakste handlanger van dit hooligankabinet uit te leven met de grootste gangsters. Verhagen, Bleker, Atsma, de Jager, Donner/Spies, het zijn vulgaire boeven. Kleine meelopers die zich moeten bewijzen tegenover het nog grotere tuig in dit kabinet. En Wilders... ja Wilders is het schoothondje van dit kabinet, hij blaft af en toe, maar heft meestal enkel zijn achterpoot tegen alles wat sociaal of cultureel is. In het kort, een rancuneus zooitje asociale elementen die de gewone burger het licht in de ogen niet gunnen.

uitverkocht

Volkskrant: "Onder invloed van de door het kabinet gewenste verkoop van 1,8 miljoen huurwoningen zullen de huizenprijzen onvermoede diepten bereiken. Dat stelt hoogleraar Hugo Priemus.

Hoe bereiken we een complete ontwrichting van de woningmarkt? Alles wijst erop dat dit de opgave is die het kabinet zich heeft gesteld. Op 24 december heeft het kabinet een besluit genomen over het in het regeerakkoord van VVD en CDA aangekondigde kooprecht voor huurders van corporatiewoningen. Woningcorporaties zullen worden verplicht driekwart van hun woningvoorraad aan hun huurders te koop aan te bieden.

Zodra dit besluit kracht van wet zou hebben, impliceert deze aanbiedingsplicht van woningcorporaties dat 1,8 miljoen huurwoningen te koop staan. Tel daar de 250 duizend woningen bij die al op Funda worden aangeboden en we zullen het unieke feit meemaken dat in Nederland meer dan twee miljoen woningen te koop staan.

De in de Woningwet verankerde rol van de gemeenten wordt geheel terzijde geschoven.

Hoewel het kooprecht niet is te vinden in de partijprogramma's van VVD, CDA en PVV, zal de kersverse CDA-minister Liesbeth Spies eerstverantwoordelijke zijn voor een beleid dat indruist tegen elke maatschappelijke en bestuurlijke logica. De zojuist afgetreden minister Donner heeft dit besluit niet zelf genomen, maar de afronding van dit dossier overgelaten aan zijn opvolgster.

Het onbeholpen geschreven scenario wil dat de Raad van State over deze kwestie advies uitbrengt aan het kabinet. Dat wordt meteen de lakmoesproef voor Donner. Hij kan zijn geschonden imago opvijzelen door te zorgen voor een resolute afwijzing van het kooprecht door de Raad van State. Hurend en verhurend Nederland moeten thans - het kan verkeren - hun hoop vestigen op Piet Hein Donner."

SCOnline: "Nederland is nog niet klaar met privatiseren. Het kabinet wil marktwerking uitbreiden naar meer sectoren. Alleen weet het nog niet naar welke.

Het regeerakkoord spreekt alleen over het gevangeniswezen, maar daar is staatssecretaris Teeven na één bezoek aan het Verenigd Koninkrijk van teruggekomen, zo staat in het slot van het tweeluik over privatisering dat SC deze week publiceert."

Uit ervaring in andere landen en hier weten we dat privatiseringen uiteindelijk veel meer geld aan de gemeenschap gaan kosten en dat bovendien ook nog de inkomsten van de staat flink omlaag gaan. De neoliberale revolutie, d.w.z. de diefstal van openbare bezittingen gaat stug door.

SCOnline: "De Crisis- en herstelwet (Chw) krijgt een permanent karakter. Door de wet kunnen bijvoorbeeld wegen sneller worden aangelegd.

Administratieve en bezwaarprocedures worden verkort. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt."

Met andere woorden, meer geld voor wegen en beton en minder inspraak van de bevolking. En dat daarbij ook nog eens het milieu en de gezonheid van de bevolking aangetast zal worden mag de pret niet drukken.

SCOnline: "Europese fijnstofregels moeten bijgesteld worden, anders kan nergens meer gebouwd worden.

Op dit moment bemoeien de lobbyisten zich bijvoorbeeld met regelgeving voor luchtkwaliteit. In 2013 herziet de Commissie de huidige luchtkwaliteitsrichtlijn voor fijnstofemissies. Van Eijkeren: ‘Mocht de Commissie de huidige systematiek handhaven en tegelijkertijd strengere normen opleggen, dan betekent dat voor Nederland dat er zo’n beetje alleen op de Hoge Veluwe nog gebouwd kan worden.’ Om dat te voorkomen pleiten de Nederlandse provincies voor ‘bronbeleid’: lidstaten afrekenen op wat ze uitstoten en niet op de gemeten luchtverontreiniging."

SCOnline: "De VVD wil dat de overheid in haar inkoopbeleid de sociale normen verlaagt. Het is voldoende als leveranciers de voorwaarden van de International Labour Organisation (ILO) voor beloning en arbeidsomstandigheden hanteren. Criteria die daar bovenuit komen, zouden geschrapt moeten worden.

De Nederlandse overheid bestelt jaarlijks voor zestig miljard aan goederen en diensten in het bedrijfsleven. Hiermee vormt ze de grootste inkoopcombinatie van het land. Rijksoverheid en decentrale overheden eisen van hun toeleveranciers dat ze ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, maar dat beleid is volgens het kabinet aan vernieuwing toe.

VVD-Kamerlid Leegte liet tijdens een Kameroverleg gisteren weten dat zijn partij ook af wil van de hoge eisen die toeleveranciers op sociaal vlak krijgen opgelegd. Die zouden teveel geënt zijn op de strakke criteria die keurmerken als UTZ en Fair Trade hanteren. De eisen die ILO hanteert over loon en arbeidsomstandigheden zouden volgens de liberaal ook acceptabel zijn."

SCOnline: "De verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is vastgelegd in een Nota van wijziging op een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) aan enkele Europese verordeningen.

Dat besluit is wat betreft het kabinet onherroepelijk; minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat in haar Nota n.a.v. het verslag daarom niet meer in op vragen van Kamerleden over de (on)wenselijkheid van aanbesteding versus inbesteding."

SCOnline: "Bedrijven krijgen extra mogelijkheden om in kartelverband bijvoorbeeld prijsafspraken te maken."

Dus maak je borst maar nat voor 2012. De uitverkoop en Verelendung van Nederland ten gunste van een klasse van profiteurs gaat serieus van start.

De Hoge Dijk


Plangrenzen bestemmingsplan Hoge Dijk

StadsdeelZuidoost: "Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Inspraakverordening Amsterdam Zuidoost bekend dat met ingang van donderdag 29 december 2011 gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan De Hoge Dijk voor een ieder ter inzage ligt in:

    Het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09.00 - 15.30 uur.

    De openbare bibliotheek Reigersbos, Rossumplein 1, geopend op maandag van 14.00-20.00 uur, woensdag van 10.00-17.30 uur, donderdag van 14.00-17.30 uur, vrijdag van 14.00-17.30 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.

Een digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan De Hoge Dijk is te downloaden op de website van het stadsdeel. Hoewel de digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat de digitale versie niet goed leesbaar is [sic]. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het ter inzage gelegde exemplaar te worden geraadpleegd.

Het plangebied wordt ruwweg begrensd door de Tafelbergweg aan de noordzijde, de spoorweg (spoorlijn Amsterdam-Utrecht) aan de oostzijde, de Holendrechterweg en de Hollandse Kade aan de zuidzijde en de rijksweg A2 aan de westzijde.

Het bestemmingsplan heeft als doel om een actueel beheerskader te bieden voor de bestaande situatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met lopende ontwikkelingen, zoals de vestiging van een horecagelegenheid aan de Abcouderstraatweg 79. De toekomstige verlegging van de Abcouderstraatweg is in het ontwerpbestemmingsplan als wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke inspraakreacties indienen over het voorontwerpbestemmingsplan. Deze schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.

Tevens wordt een inloopavond gehouden. Tijdens deze avond kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien, vragen stellen en (mondelinge) inspraakreacties indienen. De inloopbijeenkomst zal op donderdag 26 januari 2012 plaatsvinden in het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150. U bent van 19.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom."

Twee verschillende versies van het 'voorontwerpbestemmingsplan' in omloop? Alleen in Zuidoost, nergens anders!

De kersttoespraak

koningin

Het Koninklijk Huis: "Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur. 

Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek."

Een hartverwarmende toespraak.

Humbug?

humbug
Humbug?

In 1855 schreef Charles Dickens in een brief aan Forster:

"... a country which is discovered to be in this tremendous condition as to its war affairs; with an enormous black cloud of poverty in every town which is spreading and deepening every hour, and not one man in two thousand knowing anything about, or even believing in, its existence; with a nonworking aristocracy, and a silent parliament, and everybody for himself and nobody for the rest; this is the prospect, and I think it is a very deplorable one."

(Uit: Charles Dickens and his friends by W. Teignmouth Shore)

Kerstmis en de geboorte

Qisas al AnbiyaDat godsdiensten zich uit eerder ontstane godsdiensten ontwikkelen mag duidelijk zijn, hoewel niet iedereen dat feit zal accepteren. Salman Rushdie weet er alles van. Haast elke godsdienst beweert dat hun heilige geschriften zijn geschreven of ingegeven door God. Een historische ontwikkeling heeft in dit dogma geen plaats. Maar toch... De islam komt voort uit het christendom, het christendom weer uit het jodendom.

De afbeelding hiernaast komt uit de Qisas-al-Anbiya (zie nr. 10), Verhalen van de profeten; op de achtergrond links zit onder anderen Maria met het kindje Jezus.

In Soera 19 van de Koran staat de islamitische versie van het verhaal van de geboorte van Jezus.

19. Marjam

...

En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,
En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.
Zij zeide: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest."
Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken."
Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"
Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is gemakkelijk voor Mij,'" opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak."
En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.
En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide: "O, liever zou ik vóór dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn."
Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;"
"En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;"
"Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.'"
Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide: "O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan."
"O Zuster van Aäron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw."
Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"
Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"
"Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."
"En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."
"Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."
Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.
Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt.
"Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."
Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag.
Hoe helder zal hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling."

Audio

Le Noël de la rue


Een klassieker van Edith Piaf

Prettige kerstdagen

kerstkaart1
Een fijne en gezellige kerst!

Ongein

Het verbaast me elk jaar weer dat juist in het seizoen dat welwillende mensen elkaar het beste toewensen, er toch altijd onverlaten te vinden zijn die precies het tegenovergestelde op het oog hebben. Vernielingen zijn legio. Ongelukken nemen toe. Het lijkt erop alsof sommigen er alles aan willen doen om het nieuwe jaar zo slecht mogelijk te beginnen. Ook huisdieren en vogels hebben er last van. In sommige gevallen gaat men het noodlot tarten, zoals de zwemmers die per se in ijskoud water willen duiken. We horen nooit over de zieken achteraf.

In Gein en Reigersbos loopt of liep ook een raddraaier rond. De knallen die de laatste dagen vooral 's avonds te horen waren komen echt niet van legale knallers maar van illegale bommen. Gisteren zag ik langs het fietspad in Gein een blauw verkeersbord dat eruitzag alsof er een granaat doorheen was gevlogen; verwrongen metaal naast een groot gat. Vandaag was het bord weggehaald, waarschijnlijk als bewijsstuk. Gisteren hing het krom en volledig van de bovenste stang weggeslagen.

bord

UVA: "Met behulp van weerradar hebben onderzoekers van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) de reactie van vogels vastgelegd op de duizenden tonnen vuurwerk die jaarlijks op Nieuwjaarsavond worden afgestoken. Ze concluderen dat Oud en Nieuw voor vogels bepaald geen reden tot feest is. De resultaten verschenen in het november/december 2011 nummer van Behavioral Ecology.

Drie achtereenvolgende jaren hebben ze de reactie van vogels gekwantificeerd op de duizenden tonnen vuurwerk die Nederlanders jaarlijks in de Nieuwjaarsnacht om middernacht afsteken. Ze ontdekten dat duizenden vogels vlak na middernacht hoog de lucht in vliegen, en daar minstens 45 minuten blijven. De grootste vogeldichtheid werd gemeten op 500 m hoogte en boven grasland en wetlands. Hiertussen bevonden zich ook natuurgebieden waar duizenden watervogels rusten en foerageren. De verstoring vindt plaats op een dusdanige ruimte- en tijdsschaal dat negatieve effecten verwacht mogen worden op de vele soorten watervogels die Nederland als overwintergebied gebruiken."

Drenthe en Friesland tegen natuurakkoord

bleker
Bleker door Mirjam Vissers

Volkskrant: "Provinciale Staten van Drenthe en Friesland hebben vandaag tegen het natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker gestemd. Alle noordelijke provincies hebben nu tegen de plannen van Bleker gestemd. Groningen wees het akkoord vorige week al af."

Verdere aantasting van milieu

SCOnline: "In de nieuwe Omgevingswet krijgen ondernemers meer ruimte voor innovatieve en duurzame projecten. Ze kunnen bijvoorbeeld tijdelijk worden vrijgesteld van de verplichting om aan milieuvergunningen te voldoen.

Het experimenteerartikel moet het mogelijk gaan maken dat de vergunningsverplichting voor innovatieve en duurzame projecten wordt opgeschort. ‘Een initiatief moet in principe doorgang kunnen vinden als het op lange termijn en op grote schaal gunstige effecten heeft’, schrijven de voorzitters van de adviescommissies aan het ministerie. ‘Zelfs als het tijdelijk en/of lokaal schade veroorzaakt.’ Wel moet de overschrijding van de milieunormen aan nader vast te stellen voorwaarden en termijnen worden gebonden."

Geweldloze "terroristen"

Het is toch vreemd dat in deze wereld regeringsleiders openlijk oorlogsmisdaden kunnen beramen en uitvoeren zonder daarvoor gestraft te worden, terwijl geweldloze activisten volgens heersende wetten wel als 'terroristen' behandeld kunnen worden.

GreenIsTheNewRed: "A new lawsuit challenges the Animal Enterprise Terrorism Act as unconstitutional because it has given activists reason to fear that they could be prosecuted as “terrorists” for non-violent civil disobedience, protests, and First Amendment activity.

The landmark case has implications for all social justice movement, beyond the animal rights activists targeted. It sets a dangerous precedent for labeling anyone who effectively threatens corporate profits a “terrorist.” As the Occupy Wall Street Movement grows rapidly, and has begun reclaiming foreclosed homes from banks and shutting down ports, this lawsuit couldn’t come at a more pressing time. And with the impending passage of the National Defense Authorization Act, the dangers of this parallel legal system for “terrorists” has become strikingly clear."

Onderkoning Donner

donnerinverval1
Donner in verval - Siegfried Woldhek

Karin Spaink: "De man die sinds 2002 minister is geweest, moet nu als vicevoorzitter van de Raad van State de wetsontwerpen toetsen die hij en zijn collega’s eerder hebben ingediend. Donner wordt de slager die zijn eigen vlees keurt.

Als minister van Justitie kwam Donner zo vaak aanzetten met wetsvoorstellen en maatregelen die burgerrechten schonden, dat Bits of Freedom op haar website speciaal voor hem een nieuwe categorie instelde: Donnerabilia. Bij de jaarlijkse Big Brother Awards, de poedelprijs voor privacyschenders, sleepte Donner steevast zoveel nominaties en prijzen in de wacht dat de jury uiteindelijk besloot de man een oeuvreprijs toe te kennen.

En die man moet voortaan onze rechtstaat bewaken?

Een serie Kamermoties aan zijn laars lappend stemde Donner in 2006 in met de Europese Bewaarplicht: van alle Europese burgers zou precies worden bijgehouden met wie ze mailen, chatten en bellen, en vanaf welke locaties ze dat doen. In een aantal Europese landen is de bewaarplicht inmiddels ongrondwettig verklaard. Onder Donner werd tevens het CIOT gestart, een centrum dat van alle Nederlanders dagelijks gegevens over hun e-mailadres, hun telefoonnummer en IP-adres indexeert. Het CIOT werd een graaibak waarin politiediensten ongecontroleerd, vaak tegen alle regels in, konden rondneuzen.

En die man wordt nu de onderkoning van Nederland?

In mei van dit jaar hield Donner, nota bene op een conferentie ter gelegenheid van de Dag voor de Persvrijheid, een toespraak waarin hij de Wet Openbaarheid Bestuur op de korrel nam. Volgens Donner misbruikten journalisten de Wob om politici en beleidsmakers lastig te vallen. Liever zag hij dat voortaan alleen nog daadwerkelijke besluiten onder de Wob zouden vallen; alle onderliggende documenten en het proces van besluitvorming zouden geheim moeten kunnen blijven. Ook vond Donner dat journalisten vaker op voorlichters moesten vertrouwen. Al dat Wobben was namelijk enorm hinderlijk.

En die man moet een waakhond gaan besturen?

Nadat de Tweede Kamer besloot dat weigerambtenaren niet langer konden aanblijven, draalde het kabinet om dat besluit uit te voeren. (Sindsdien hebben we dus niet alleen weigerambtenaren, maar ook een weigerkabinet.) Minister Donner – die toen al had gesolliciteerd bij de Raad van State – verzocht op 19 november namens de regering diezelfde Raad van State om een advies over de kwestie. Zodoende presideert Donner straks over het advies dat hij aanvroeg om een Kamermotie te traineren en onder een democratisch genomen besluit uit te komen.

Die man moet straks het recht toetsen."

Harry van Bommel: "De Nationale Ombudsman heeft drie klachten ontvangen van mensen die de benoeming van minister Donner tot vice-voorzitter van de Raad van State vinden stinken. Die benoeming heeft ook veel weg van vriendjespolitiek. Andere kandidaten waren volstrekt kansloos en dus is het logisch dat de Nationale Ombudsman naar deze zaak gaat kijken. Of hij iets boven tafel krijgt, valt te betwijfelen. Als er al afspraken zijn gemaakt over de benoeming van Donner dan zal dat wel mondeling zijn gebeurd en onder de verplichting van geheimhouding. Geloofwaardig is die benoeming in ieder geval niet. Donner gaat als staatsraad straks adviseren over wetten die hij zelf heeft ingediend. De benoeming is dus ook een aanslag op het gezag van de Raad van State zelf. In elk opzicht is dat dus een enorme misser."

Donner is ook een verstokte marktidioot:

SCOnline: "Het kabinet wil de bouwregels in Nederland vergaand versoepelen. Zo mag de branche zelf met een alternatief komen voor de gemeentelijke toetsing van bouwplannen en het toezicht tijdens de bouw.

Voormalig minister Donner van Binnenlandse Zaken maakte de plannen voor de bouwwereld in zijn laatste werkweek bekend.

Naast het aangekondigde wetsvoorstel zal een aantal beleidsvoorstellen aan de Kamer worden gepresenteerd. ‘Het kabinet zal zich heroriënteren op de kerntaken van de overheid in het bouwproces,’ formuleert Donner een van uitgangspunten hierbij. ‘Verantwoordelijkheid voor niet-kerntaken zal waar mogelijk bij marktpartijen komen te liggen.'"

Zelfs de koningin had zo haar twijfels bij de benoeming van Donner.

Elsevier: "Het staatshoofd zou twijfels hebben over de benoeming van de minister van Binnenlandse Zaken, omdat hij Kamerleden onder druk zou hebben gezet om in te stemmen met regeringsdeelname in een coalitie met VVD en PVV."

En als klap op de vuurpijl:

Volkskrant: "Oud-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken heeft vorige week op zijn laatste dag als bewindsman een advies van zijn nieuwe werkgever, de Raad van State, 'aan zijn laars gelapt'. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis."

De nomenklatura van Rutte gaat aan de slag. Nederland, berg je!

De Moloch

vpro

Het ziet ernaar uit dat er weer veel mensen geofferd zullen worden aan de hedendaagse Moloch, het geld. Want het financiële systeem dendert ongehinderd verder, de lasten en nadelen zijn voor de burgers. In Griekenland en andere Europese landen slaat de armoede toe. Mark Wammes Waggel Rutte blijft lachen in zijn vuistje en daar krijgt hij van onze gelijkgeschakelde pers zelfs de titel 'beste politicus' voor.

Tegenlicht: "Money & Speed: Inside the Black Box is een waargebeurde thriller die ons meeneemt naar het hart van onze geautomatiseerde financiële wereld. Aan de hand van gesprekken met direct betrokkenen en datavisualisaties tot in de milliseconde, een reconstructie van de snelste en diepste daling van de Amerikaanse beurzen ooit."

De uitzending was op de tv en is ook op de Tegenlicht site te bekijken. Er is ook een app voor de iPad. Die geeft nog wat extra's, zoals een woordenlijst, grafieken en een kaart, datavisualisaties die transacties tot in de milliseconde nauwkeurig weergeven. Het gaat ontzettend snel. Op dit moment doet de Nederlandse beurs het goed, maar dat kan elke seconde omslaan. Het is verbazingwekkend hoe dit geautomatiseerde computersysteem een greep krijgt op onze reële economie en zelfs landen kan breken.

Vooralsnog voegt de extra informatie op de iPad weinig toe aan wat een geïnformeerd iemand reeds wist, maar het geeft wel een visueel beeld van de snelheid waarmee transacties zonder tussenkomst van mensen uitgevoerd worden. Er is ook kritiek op de keuze van de iPad. Wat meteen al aangeeft dat kapitalisme concurrerend, dus destructief werkt, en zijn invloed laat gelden op bijna alles wat we doen en laten.

VPRO: "De eerste iPad-documentaire ter wereld, ‘Money & Speed: Inside the Black Box’ van VPRO Tegenlicht, heeft de belangrijkste Design Award gewonnen. The Golden Eye – de prijs voor de beste Nederlandse vormgeving voor 2011 – werd door de internationale jury onder leiding van Hedy d’Ancona toegekend."

N-H stemt voor natuurakkoord

Parool: "Provinciale Staten van Noord-Holland hebben vandaag voor het natuurakkoord gestemd van staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw en Natuur). In het akkoord wordt de overdracht aan de provincies geregeld van taken voor natuurbeheer.

De fracties van PvdA, D66, CDA, VVD en PVV stemden voor het akkoord. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP waren fel tegen. De motie werd met 32 stemmen voor en 16 tegen aangenomen. De PvdA en D66 besloten in te stemmen met het akkoord, nadat een motie van deze partijen was aangenomen. Daarin staat onder meer dat eventueel een juridische procedure kan worden aangespannen om de 25,9 miljoen euro veilig te stellen die was gereserveerd voor groengebieden rond Schiphol en die volgens het akkoord in de grote pot komt van het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG).

Tot nu toe hebben een aantal provincies ermee ingestemd: Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Zeeland. Noord-Brabant en Groningen stemden tegen. Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel nemen woensdag een besluit."

Het is opvallend dat de PvdA zich nog steeds halsstarrig blijft scharen aan de kant van neoliberaal rechts. De partij is zichzelf aan het opheffen. Triest.

Kindle boeken

Een paar dagen geleden had ik het over ebooks voor tablets. Met de Kindle boeken bij Amazon.com (de enige leverancier van Kindle boeken voor Nederland voor zover ik weet) is iets raars aan de hand, je ziet een aanbieding staan voor $ 2,99 en je klikt erop, dan kom je op de pagina voor dat boek en daar staat een prijs van $ 5,74. Het is wel zo dat het downloaden zeer snel gebeurt en de boeken worden meteen op je iPad en/of je Kindle app voor iMac gezet. Blijkbaar gaat dat toch via Amazon Whispernet. Mogelijk verklaart dat de hogere prijs. In elk geval is het raar dat je in Nederland meer moet betalen en dat je deze boeken niet kunt bestellen bij Amazon.uk of Amazon.de.

delphi

Maar er is een goedkopere leverancier, tenminste wat Delphi Books betreft. Je kunt bij hen voor de goedkope prijs bestellen. Het downloaden gaat wat langzamer en je moet zelf de boeken in de juiste folder zetten en syncen. Je betaalt voor de verzamelde werken van de grote klassiekers maar $ 2,99. En hier is nog een kerstkadootje van Delphi (ook voor ePub formaat en andere readers).

Zoals al eerder gezegd, zijn de klassiekers ook helemaal gratis te downloaden van Project Gutenberg, in diverse formaten, maar daar mis je soms de illustraties, het verklarend woordenboek, de mogelijkheid om te annoteren, enz. In Calibre kun je alle soorten formaten opnemen.

Submission accomplished

jobdone

Craig Murray: "Not even in Ghana can you escape the US propaganda surrounding the final pull-out of troops (but not oil companies) from Iraq. They leave Iraq “sovereign and free”, a variety of thuggish looking and dull Americans have just told us.

But being in Ghana I probably see rather more balance on TV than I would in the UK. For example, while there is still no official body count from the war, there is an official count of those wounded. The Iraqi Ministry of Health states, officially, that over 3 million were maimed.

Even though the Iraqi healthcare system was damaged by a decade of sanctions before the invastion, on the eve of the attack there were still over twice as many functioning healthcare clinics and hospitals as there are today, and nearly five times as many doctors working in them.

You won’t see that on BBC or Sky."

Het ambassadecompound van de VS in Baghdad (voor de belangenbehartiging van de Amerikaanse olie-industrie) omvat 21 gebouwen op een oppervlak van 42 ha, de grootste en duurste 'ambassade' van de VS ter wereld. De 5.500 personeelsleden en contractors blijven daar natuurlijk. De soldaten gaan gewoon naar Afghanistan, Pakistan of ergens in de buurt van Syrië. The war goes on.

Salon: "No, the U.S. is not leaving Iraq
Thousands of armed U.S. private contractors will be based in the country, and the potential for violence is real."

Deelakkoord Natuur

ProvincieNoord-Holland: "De stemming over het zogenaamde deelakkoord Natuur is in Noord-Holland uitgesteld tot 19 december. Provinciale Staten willen eerst meer duidelijkheid over een aantal punten, voor zij tot definitieve stemming kunnen overgaan."

Provinciale analyse en gevolgen voor Noord-Holland van Blekers tienpuntenplan.

MilieuFederatieNoord-Holland: "Gedeputeerde Jaap Bond wordt door een bijna statenbreed aanvaarde motie van D66, Groen Links en PvdA op pad gestuurd naar het ministerie van EL&I om met staatssecretaris Bleker aan aantal punten opgehelderd te krijgen."Het fetishisme van kabinet Rutte 

Ik lees net iets verhelderends en grappigs in David Harvey's The Enigma of Capital. Wat opvalt in het kabinet Rutte is dat het een hoog fetish gehalte heeft. De absurde verhoging van de maximum snelheid tot 130 km per uur door minister Schulz en de buitensporige bezuinigingen (zelfs Nijpels viel het op en was er tegen) van Bleker op de natuur zijn eigenlijk typische voorbeelden van kapitalistisch fetishisme. Beide voorstellen zijn in zeer hoge mate irrationeel en verspillend.

The Enigma of Capital: "The conquest of space and time and the mastery of the world (of both 'mother earth' and the world market) appear in many capitalist fantasies as displaced but sublime masculine expressions of sexual desire and millennial charismatic belief. Is this the fetish belief that impels onwards the ever rising 'animal spirits' of the financiers? Is this why so many financiers and hedge fund wizards are men? Is this how people feel when they bet the whole of the New Zealand currency in one go? What astonishing power to ride the world and bend it to one's will!

What can be said with certainty is that the conquest of space and time, along with the ceaseless quest to dominate nature, have long taken centre stage in the collective psyche of capitalist societies.

In spite of all manner of critiques, objections, revulsions and political movements of opposition, and in spite of the massive unintended consequences in the relation to nature that are increasingly felt, the belief still prevails that the conquest of space and time, as well as of nature (including human nature), is somehow within our reach."

De verovering van ruimte en tijd vind je bij minister Schulz en de verovering van de natuur bij Bleker. Beide politici zijn ordinaire fetishisten.

Geld op zich is ook een fetish. In plaats van een middel (om een bestaan op te bouwen) is het een doel op zichzelf geworden.

De grote volksverlakkerij

Rutte was koud terug van de eurotop waarin een grotere begrotingsdiscipline werd afgesproken, of hij had al meteen te melden dat Nederland weer meer dan 10 miljard extra moest bezuinigen. Ja, als je miljarden naar Griekenland en andere landen stuurt om de schulden van die landen aan de banken te voldoen, dan moet je dat geld ergens vandaan halen. Bij de Nederlandse burger dus. Gevolg: de economie krijgt het zwaar want de burger heeft veel minder te besteden. Dat drukt ook de beurs die in het rood duikt. En de enige reden dat het 'vertrouwen van de markt' wegzakt is dat de credit rating bedrijven in de VS systematisch alle banken en landen afwaarderen. Dat komt goed uit voor sommige grote banken die speculeren op dalende koersen en profiteren van stijgende rentes.

Vreemd genoeg blijft de hypotheekrenteaftrek een heilig huisje. Een beperking van de aftrek zou volgens de Jager een 'lastenverzwaring' zijn. Alsof de hele bevolking al niet te lijden heeft van meerdere grote lastenverzwaringen. Het is duidelijk dat sommige bevolkingsgroepen, namelijk de rijken, ontzien moeten worden. En Wilders zakt weer als een boer op klompen door het ijs, want ook voor hem mag niet aan de aftrek getornd worden. Het is vrij makkelijk om het begrotingstekort te laten oplopen: je laat de rijken niet meebetalen aan de crisis, dus de belastingen en inkomsten hou je zo laag mogelijk, en verder stort je bakken met geld in de eurokas om ervoor te zorgen dat de banken geen problemen krijgen. Je bezuinigt de economie kapot en je hebt een regelrechte crisis, Made in Holland.

Nederland is in recessie. Een geweldige verwezenlijking voor het bankwezen en onze huidige regering. Chapeau! Goed gedaan, jochie. Want wees ervan overtuigd: crisis is precies de bedoeling van onze neoliberale regeringen en een ondemocratisch Europa. Dat maakt drastische ingrepen en afbraak van sociale voorzieningen pas mogelijk. Het is tragisch dat zelfs de PvdA niet begrijpt wat er aan de hand is en nog steeds stug doorgaat met hun geloof in de falende dogma's van de vrije markt. De PvdA is zichzelf aan het opheffen.

NRC: "Dit jaar komt het begrotingstekort op 4,6 procent. Dat zijn de vooruitzichten van het Centraal Planbureau (CPB), dat de cijfers van de ‘decemberraming’ zojuist naar buiten bracht. In het gedoog- en regeerakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat wanneer het tekort meer dan een procentpunt boven de raming van toen uit zou komen, extra bezuinigingen nodig zijn. Destijds was het percentage 2,7 procent."

rijkste

Nederland is nog steeds een van de rijkste landen van Europa. Het staat er zelfs veel beter voor dan de VS. Dus al dat gezeur over recessie en begrotingstekorten is een boekhoudingskwestie. Alle maatregelen om deze kunstmatige crisis in bedwang te houden hebben als uiteindelijke doel een echte crisis te veroorzaken en een totale afbraak van de macht van staten, van vakbonden, van burgers.

In februari 1993 berichtten de Canadese media dat het land in een financiële catastrofe terecht was gekomen, een schuldencrisis. Om te verhinderen dat credit raters als Moody's en Standard&Poor's de kredietwaardigheid van het land zouden afwaarderen waardoor hogere rentes betaald zouden moeten worden, werd voorgesteld om drastisch te bezuinigen op sociale uitgaven, waaronder gezondheidszorg. Dat gebeurde ook. Twee jaar later werd vastgesteld dat de stemmingmakerij kunstmatig was aangezwengeld. Vervalste rapporten werden opgesteld. Maar het enige probleem daar was de hoge intrest die werd opgeeist door de financiële markt. Tegelijk werd druk uitgeoefend om de belastingen te verlagen. Er werd dus kunstmatig een crisis veroorzaakt om ervoor te zorgen dat de sociale voorzieningen werden afgebroken.

Hetzelfde is nu aan de hand in Europa. Terwijl Moody's voor Canada nog steeds een A++ rating had gemeld in 1993, is men nu voor Europa bezig met het afwaarderen om de druk op Europa op te voeren om bezuinigingen door te voeren. 

The Shock Doctrine – Naomi Klein: "By 1995, political discourse in most Western democracies was saturated with talk of debt walls and imminent economic collapse, demanding ever-deeper cuts and more ambitious privatizations, with the Friedmanite think tanks always out front crying crisis. At Washington's most powerful financial institutions, however, there was a willingness not only to create an appearance of crisis through the media but also to take concrete measures to generate crises that were all to real. Two years after Williamson made his observations about 'stoking up' crisis, Michael Bruno, chief economist of development economics at the World Bank, publicly echoed the same line, once again without attracting media scrutiny. In a lecture to the International Economic Association in Tunis in 1995, later published as a paper by the World Bank, Bruno informed five hundred assembled economists from sixty-eight countries that there was a growing consensus about 'the idea that a large enough crisis may shock otherwise reluctant policymakers into instituting productivity-enhancing reforms'.

It was in 1982 that Milton Friedman wrote the highly influential passage that best summarizes the shock doctrine: 'Only a crisis – actual or perceived – produces real change.'"

Deep Crises and Reform – Michael Bruno: "Latin America's experience with adjustment and reform is a prime example of seemingly beneficial deep crisis. The region's response to high-inflation crises included stabilization, trade liberalization, and many other elements of the so-called Washington consensus: privatization, pension reform, and central bank independence.

I have emphasized one major theme: the political economy of deep crises tends to yield radical reforms with positive outcomes."

Dat is precies wat nu plaatsvindt in Europa, een kunstmatig veroorzaakte crisis om het neoliberalisme ook in Europa als heersende ideologie in te voeren en de verworvenheden van het socialisme stelselmatig af te breken. Men veroorzaakt crises – let wel: het gaat om een meervoud – om de voorwaarden te creëren voor een neoliberale machtsgreep.

Crises zitten ingebakken in het kapitalistisch systeem. Ook op de beurs geldt: wat de een wint, verliest de ander. Het kapitalisme dendert van crisis naar crisis. De winsten gaan naar de neoliberale nomenklatura, de lasten gaan naar de burger. Zelfs, misschien wel vooral, de 'kleine belegger' is meestal de dupe.

The Enigma of Capital – David Harvey: "... but as Andrew Mellon (US banker, Secretary of the Treasury 1921-32) once famously remarked, 'In a crisis, assets return to their rightful owners' (i.e. him).

Crises are as necessary to the evolution of capitalism as money, labour power and capital itself.

We are possibly now in the midst of such a disruptive phase. But there are also signs of a desperate attempt to restore the pre-existing order, and to proceed as if nothing of consequence has really changed, nor should it."

Er valt veel geld te verdienen in een crisis. Ik hoorde vanochtend in een uitzending van de NCRV over 'kleine beleggers' een van de 'beleggers' (een beter woord is 'speculanten') zonder blikken of blozen zeggen dat een oorlog tegen Iran de olieprijzen kan opdrijven, wat gunstig zou zijn voor zijn aandelen. Dit systeem heeft zijn morele rechtvaardiging totaal verloren. Wij leven in een tijd van catastrofekapitalisme.

Mijn droom

Als kind had ik een ooit een levendige droom dat de kast in mijn slaapkamer vol met boeken stond. Ik ben nu ouder en mijn huis staat vol met boeken. Mission accomplished.

ipad
Stadsdeel Zuidoost op de iPad

Maar er komt een tijd dat je huis helemaal vol staat met boeken. Dan moet je er wat op verzinnen. Een mooie oplossing is een iPad of een ander tablet. Een boek lezen achter een computer, achter een bureau is niet te doen. Je leest liever in een makkelijke stoel. Dat kan met een tablet. En er zijn nog meer dingen die je kan raadplegen, zoals de vergaderingen van stadsdeel Zuidoost. Er is een app voor. Je klikt op de documenten en ze worden meteen geopend. De Structuurvisie lezen is iets wat je beter doet met een iPad. En je kan ook kranten en tijdschriften lezen op je iPad. Ook de Allerhande van Albert Heijn. Spaart een hoop papier uit.

Intussen heb ik verschillende gratis 'readers' of apps uitgeprobeerd. Bol.com bijvoorbeeld heeft een waardeloos appje. De Barnes&Noble app lijkt hier niet te werken. Apple heeft iBooks en Amazon heeft de Kindle for iPad (en voor Mac). Beide hebben ook een internetwinkel zodat je meteen boeken kan bestellen. Zeer aan te raden. Het downloaden van een boek duurt nog geen drie seconden (het verzamelde werk van Dickens wel ietsje langer). Het aanbod van Amazon voor de Kindle lijkt veel groter te zijn dan dat van Apple's iBook. Voorlopig heeft Kindle mijn voorkeur. De Kindle app mist enkel het gesproken woord dat de Kindle tablet wel heeft.

Het complete werk van Dickens is gratis te downloaden bij Gutenberg, maar ook bij Amazon en andere winkels. Er zijn ook mooie Kindle uitgaven met de oorspronkelijke illustraties, voor minder dan 5 €. Toch geen geld voor zo'n oeuvre, of dat van Thomas Hardy, of Trollope, Shakespeare, enz., en je hebt het gigantisch voordeel van het extra woordenboek. Nu we het toch over Dickens hebben, het Museum of London heeft ook aardige apps,  onder andere Dark London.

Er zijn duizenden boeken (veelal klassiekers) gratis te downloaden, in diverse talen. De Kindle store levert er zelfs een verklarend (geen vertalend) woordenboek voor elke taal bij. Je klikt op een woord dat je niet kent, en de verklaring in die taal verschijnt meteen. Toch wel heel handig. Het leest vlotter. Je kan paragrafen als met een stift markeren. Je kan annoteren. Zo'n iPad is dus bijzonder geschikt voor non-fictie, voor studie en ontwikkeling. Als je later het boek nog eens wil doornemen dan lees je gewoon alle belangrijke gemarkeerde passages en het boek zit weer fris in je hoofd.

Boeken nemen zeer weinig plek in op een computer. Een iPad zou niet meteen de eerste keuze zijn om muziek te beluisteren of video's te bekijken. Hoewel, mijn YouTube kanaal (in nieuwe stijl tegenwoordig) is prima te volgen op mijn iPad. Een roman lezen op een tablet zou ik niet doen. Het in handen hebben van een mooi uitgegeven boek, in linnen gebonden, is een sensueel genot. Ook papier heeft soms een heerlijke geur. Een van de mooiste uitgaven die ik laatst nog ben tegengekomen is deze: de Millennium Trilogy van Stieg Larsson (Engelse vertaling), een juweeltje.

ebook

Wat Amazon betreft is er toch een klein minpuntje te melden. Een appje waarmee men in winkels de barcodes van producten kan inlezen om die dan niet daar ter plekke maar (goedkoper) bij Amazon te bestellen gaat behoorlijk over de schreef vind ik. Dat is geen eerlijke praktijk.

CommonDreams: "Although Amazon offers an unmatched selection of books and other products via its website, some of the Seattle-based company's recent moves, such as its book lending program and its sales tax policy, have led many retailers, publishers and politicians to turn against it. But would enough customers change their spending habits in order to force a shift in the company's behavior?

Earlier this year, a movement in California called on customers to boycott Amazon over the online store's attempts to avoid paying internet sales tax in the state.

Now an offer related to the company's new Price Check app for smartphones is causing further dissatisfaction with Amazon's aggressive policies.

The free application allows users to go into real-world stores and scan the barcodes of products that they want, using their smartphone's camera. The app then displays the cheapest price for that same product if bought via Amazon, and also allows the user to make the purchase directly from the online retailer."

Een Kindle boek dat ik kan aanraden voor het begrijpen van het huidige kapitalisme is The Enigma of Capital : And the Crises of Capitalism, van David Harvey. Ook een must is The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, van Naomi Klein. Markeren en annoteren is iets wat je voortdurend doet in dergelijke boeken. Er is zelfs een mogelijkheid om te zien wat anderen gemarkeerd en geannoteerd hebben. Zoeken op woord is ook heel handig. Moeilijke woorden worden verklaard met het bijgeleverde geïntegreerde woordenboek. Een tik op een woord en je kiest voor een verklaring, annotatie of markering. Je iPad houdt ook bij waar je laatst gestopt bent met lezen, zodat je meteen weer op de goede plek verder kunt lezen. Al met al heeft zo'n iPad wel zijn voordelen.

En dan...

En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

NRC: "De natuurplannen van staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) zijn een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Dat zei VVD-prominent en oud-milieuminister Ed Nijpels in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag. Bleker bezuinigt fors en wil de verantwoordelijkheid voor natuurgebieden decentraliseren.

Nijpels zegt dat Bleker met 72 procent veel te veel bezuinigt op het natuurbeleid, zo schrijft Novum. Er is volgens hem ‘geen enkel argument om meer dan twintig procent te bezuinigen’, zoals op alle beleidsterreinen.

Paardenhouder Bleker heeft niet het beste voor met het milieu, vindt Nijpels.

    “Hij heeft het beste met zijn pony’s en zijn weiland voor.”"

Trouw: "Het met veel moeite bereikte Natuurakkoord waarin het Rijk de zorg voor de natuur overdraagt aan provincies, staat op losse schroeven. Na een urenlang debat stemden Provinciale Staten van Noord-Brabant vrijdagavond als eerste tegen. Flevoland heeft al eerder aangekondigd uiteindelijk 'nee' te zeggen; Groningen dreigt daarmee.
De provincie Noord-Holland lijkt vandaag tegen het Natuurakkoord te gaan stemmen, meldt RTV Noord-Holland."

Staatsbosbeheer:"Staatsbosbeheer gaat de komende vijf jaar in een deel van de bossen meer hout oogsten. Daardoor krijgt nieuw, jong bos maximaal de ruimte. De afgelopen decennia lag het accent in het bosbeheer vooral op natuur en recreatie.

Staatsbosbeheer levert op dit moment al 30% van het uit Nederland afkomstige hout (ca. 2% van het totale verbruik in Nederland). De financiële bijdrage van het Rijk loopt de komende jaren terug en er is behoefte aan een duurzame grondstof als hout."

Als de beslissing van Staatsbosbeheer ingegeven is door de noodzaak om geld binnen te halen dat door bezuinigingen is weggevallen, dan lijkt mij dit geen positieve zaak. In een vervuild land als Nederland weer meer bomen weghalen betekent automatisch dat de luchtkwaliteit nog verder achteruit zal gaan. Ook de bossen zullen er onder lijden.


NieuweWildernis: "Staatsbosbeheer overweegt te gaan inzetten op meer productieve bossen. Energie is heden ten dage duur, dus daar lonken winsten. Door het bos te zien als brandbare massa kan het ontslag van zeven van de tien personeelsleden worden voorkomen. Om dat te realiseren denkt Staatsbosbeheer rond 0,5 tot 2 procent jaarlijks van haar bossen te kappen. Dat hout wordt dan versnippert en elders in een vuuroven geworpen, alwaar uit de vrijkomende dampen stoom wordt vervaardigd waarop turbines gaan draaien, die op hun beurt weer generatoren aandrijven. Van de calorische waarde die hout bevat, blijft zo ongeveer twintig procent elektrische energie over. Genoeg om de gestegen Haagse rekening van te kunnen betalen, zo is de redenering. De natuur in het bos is het kind van de rekening.

De houtoogsten zullen met geautomatiseerde machines plaatsvinden. De bodem- en bosstructuren zullen verder verdicht en vernietigd worden. Die machines zijn tegenwoordig zo zwaar dat de bodems onherstelbare schade oplopen zoals uit Duits onderzoek is gebleken.

Het plan van Staatsbosbeheer is financieel bedrijfseconomisch gestuurd. Het is geen natuurbeheer meer.

Bosbouw is een vorm van landbouw. Natuurgebieden dienen voor de natuurlijke ontwikkeling der natuur en niet voor de teelt van tulpenbollen of hout. Punt. Nederland is het land dat daar het minst rekening mee houdt. Haar areaal natuur is het geringst van alle Europese landen terwijl de kwaliteit ook achter blijft.

Het beeld van de bovenomschreven problematiek geldt ook bij Natuurmonumenten, zoals uit bijgaand filmpje weer blijkt uit het Deelerwoud."

Dode bomen - levende bossen

Plant een boom

Roet

VK: "Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu schat de effecten van een verhoging van de maximumsnelheid op de snelwegen rond de steden te rooskleurig in. Deskundigen zeggen dat duizenden omwonenden korter zullen leven door de extra uitstoot van fijn stof, vooral roet.

De afgelopen jaren zijn verscheidene studies uitgevoerd naar de effecten van de zogeheten 80-kilometerzones rond de grote steden. Daaruit blijkt dat de concentratie fijn stof met een paar tot 10 procent (1 tot 3 microgram per kubieke meter, naast de snelweg) is afgenomen door de verlaging van de maximum snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur.

Alleen een door het verkeersministerie verordonneerd onderzoek van Grontmij, dat de basis vormt voor de nu geplande snelheidsverhoging, komt tot een andere conclusie. Volgens dat rapport is het effect van de snelheidsverandering (0,1 microgram) tien tot dertig keer lager dan de eerdere bevindingen.

Zelfs als wordt voldaan aan de normen wordt daarmee de gezondheid van de omwonenden niet beschermd, zegt hoogleraar Bert Brunekreef van de Universiteit Utrecht. 'Wat hier gebeurt, is het opvullen van de norm. Met als gevolg meer gezondheidsschade dan wanneer de limieten niet worden verhoogd.'"

Het is duidelijk dat deze regering de hand niet omdraait voor het vervalsen van de cijfers. En op sommige punten heeft Nederland al vrijstelling bekomen voor het voldoen aan de Europese normen. Deze regering heeft lak aan de volksgezondheid. De vervuiling van Nederland is een van de rechtse hobbies.

Elandburger

kerstboom

Gisteren verheugde ik me op mijn elandburger die ik in Reigersbos had gekocht. De Zweedse verkoper had alles netjes voor me ingepakt zodat ik het thuis zelf kon klaarmaken. Dus ik zit aan tafel en pak mijn tas uit... zit er geen vlees, geen elandburger bij! Potverdorie nog an toe zeg! Heb ik alleen dat speciale broodje (ziet eruit als een konijn, maar de bedoeling was waarschijnlijk dat het leek op een eland) met sla en geitenkaas en dressing kunnen eten. Een elandburger zonder elandvlees! Wat een afknapper. Ik neem zonder meer aan dat de verkoper het gewoon vergeten was. Maar potverdorie nog eens an toe zeg, als je zoiets duurs en speciaals koopt en je komt van een koude kerstmarkt thuis dan baal je als een kerststekker die kortsluiting veroorzaakt.

Maar goed. Als iemand deze verkoper nog ergens op een kerstmarkt aantreft als ie nog niet naar JokkMokk is verkast, leg hem de kwestie uit, en zeg hem dat je gemachtigd bent om zegge en schrijve één elandburger (zonder sla en de rest) op te eisen. Eet hem dan maar lekker op.

Trouwens, ik moet zeggen dat de kerstmarkten niet veel meer voorstellen. Vroeger, ja vroeger, had je in de Amsterdamse poort nog een echte kerststal met levende mensen en dieren. De gezelligheid is weg. Die elandburgerking in Reigersbos was nog een van de weinige die nog ergens een band had met kerst.

Armoe troef

nextcrisis

De eerste reacties op het nieuwe EU-verdrag, van links tot rechts, zijn overwegend negatief. De rente steeg ook meteen een half procent. Met andere woorden, het vertrouwen is nog steeds zoek. Wammes Waggel Rutte kwam vrolijk melden dat er nu nog eens 6 tot 10 miljard extra bezuinigd zou moeten worden. Onze premier is zo in zijn nopjes; dit is gefundenes Fressen, een hapklare brok voor elke neoliberaal. Maar een frappanter bewijs van onvermogen is niet te leveren. Het journaille van RTL vond het allemaal niet ver genoeg gaan. Wat een zooitje!

DutchPolitics: "Het zoveelste top-overleg heeft vooralsnog niets opgeleverd. Oude wijn in oude zakken. Dat heeft niet gewerkt en niets wijst er op dat het nu wel zal werken.

Kortom: zelfs stringente overeenkomsten om toekomstige schuldencrises te voorkomen blijkt een onmogelijkheid. Nog afgezien van de vraag of deze door Duitsland en Nederland gewenste straffen zoden aan de dijk gezet zouden hebben. Straf is immers altijd mosterd na de maaltijd; het kwaad is al geschied. Straf impliceert eveneens een monetaire sanctie voor een land in monetaire moeilijkheden. Waarmee dat land nog eens extra de financieele modder in wordt gedrukt.

Daarnaast wordt op geen enkele wijze de kern van de huidige schuldencrisis aangepakt. Het probleem wordt door de ECB, het IMF en de EU simpelweg vooruit geschoven. Juist daarmee wordt op termijn het vertrouwen niet terug gewonnen, maar ondermijnt.

Er staat de EU, maar ook Rusland en de VS, een zeer zware recessie te wachten. Een zeer trieste constatering die de hopeloze verdeeldheid van de EU en de politiek nogmaals onderstreept."

Sargasso: "De Europese schuldenhoax

De zoveelste top der toppen bleek wederom een flop.

Het wondermiddel? Meer sancties, harder bezuinigingen. Schuld en bezuinigingen, deze twee woorden lijken bij elkaar te horen als andijvie en spekjes. Maar is dat zo? Italië had al een decennium 120% staatsschuld en niemand maakte daar woorden aan vuil. Spanje had zelfs een lagere staatsschuld dan bijvoorbeeld Nederland. Het probleem is niet de hoogte van de staatsschuld van een land ‘an sich’. Het probleem is dat de financiële markten het vertrouwen hebben verloren dat de schuld kan worden afbetaald. Kortom: het belangrijkste probleem is dat er te weinig cash binnenkomt, niet de hoogte van de staatsschuld.

In Griekenland en Italië is er nu een ondemocratische premier aan de macht. Is er draagvlak bij de bevolking als deze landen verder wegzakken in een depressie? Dat lijkt me sterk. Ik voorspel voor 2012: meer demonstraties, meer sociale onlusten."

DeMorgen: "Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt begroet de versterking van de begrotingsdiscipline in de eurozone, maar is op zijn hoede voor het nieuwe pact. Dat is volgens hem "enkel aanvaardbaar indien de communautaire methode en het democratische controlerecht gerespecteerd worden". De oud-premier sluit een procedure bij het Europese Hof van Justitie niet uit. Daarom is het volgens hem raadzaam het parlement te betrekken bij de onderhandelingen over het pact."

Eland in Reigersbos

rudolph-3Nee, geen levende eland maar elandburger. Een Zweedse kraam heeft de weg gevonden naar de kerstmarkt van Reigersbos. Dat is wel bijzonder. De burger bestaat uit een broodje met elandvlees, geitenkaas, salade en bosbesdressing. Het is vrij duur, maar wel heel speciaal, want het broodje heeft een aparte vorm, een design waarvoor de verkoper een design award heeft gekregen. De geitenkaas heeft in Zweden ook een prijs gekregen. Älgskött från Sverige. Helemaal uit het verre Zweden.

Een ondemocratisch Europa


Er zijn twee manieren om de eurocrisis op te lossen binnen het huidige systeem:

1. je haalt het geld dat nodig is om de gaten te vullen – die de banken zelf veroorzaakt hebben – bij de Europese burgers weg, wat bezuinigingen noodzakelijk maakt en resulteert in meer armoede en een crisis onder de middenstand

2. de ECB drukt geld waarmee de economie en de sociale welvaart in stand gehouden kunnen worden.

Het lijkt mij dat de tweede oplossing de beste is. Dat is al herhaaldelijk gebleken, onder andere in Amerika toen Franklin Roosevelt na de Wall Street crash van 1929 en de Grote Depressie die daar op volgde, met zijn New Deal het land weer uit de crisis trok. De politiek van de voorganger van F. Roosevelt, Herbert Hoover, was gebaseerd op meer invloed van de markt. Dat leidde tot de depressie.

Maar het ondemocratische Europa kiest voor de eerste aanpak. Dat is een regelrechte weg naar ellende en een verdieping van de depressie. Het is ook een verdere ontwikkeling naar een nog ondemocratischer, totalitair Europa, waarin de beslissingen genomen worden door een paar staatshoofden zonder ruggespraak met hun parlementen of de bevolking. Dat betekent het einde van de soevereiniteit van Europese staten en het einde van de democratie.

DePers: "De 17 eurolanden gaan een eigen verdrag sluiten om strengere begrotingsdiscipline af te dwingen. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagochtend na afloop van een treffen van de Europese regeringsleiders in Brussel.

In het nieuwe verdrag komen ,,zo veel mogelijk automatische sancties'' voor begrotingszondaars, aldus een tevreden premier Mark Rutte. Deze kunnen alleen teruggedraaid worden door een gekwalificeerde meerderheid. ,,Het is dan niet meer zo dat met een gezellig onderonsje tussen landen zomaar iets geregeld kan worden.''

Met andere woorden, landen die de belangen van hun bevolking voor ogen hebben zullen gestraft worden, en dat is vastgelegd zonder enig overleg met de bevolking van de Europese landen. Maar een eventuele latere wijziging van deze sancties zal niet zo eenvoudig meer gaan. Het is gewoon cynisch. Dat is even cynisch als artikel 123 van het Verdrag van Lissabon dat stipuleert dat 'het rechtstreeks kopen door de Europese Centrale Bank of nationale centrale banken van schuldbewijzen, is verboden'. Dat is een regel die uitgaat van het primaat van de financiële markt.

Het opkopen van schulden met geld dat de ECB zelf drukt (het creëren van geld, wat eigenlijk nu gebeurt door de banken die geld uitlenen dat ze niet hebben) is dé oplossing, de 'nucleaire optie' zoals dat heet. Vreemd toch dat dit verboden is, terwijl het bestaande systeem ook geld creëert en het juist dit bestaande systeem is dat voor een gigantische crisis heeft gezorgd omdat er geen controle, geen leiding is over de markt, een controle die de ECB wel zou kunnen en moeten uitoefenen. Maar men kiest duidelijk voor het systeem van de vrije markt. Dat kan alleen maar uitlopen op een nog grotere crisis omdat nationale staten niet meer in staat zullen zijn om nationaal maatregelen te nemen om een economische crisis in eigen land aan te pakken. Op deze manier stevenen wij af op een crisis die die van de jaren dertig ver zal overtreffen.

MerkelSarkozyRompuy
Merkel, Sarkozy en Van Rompuy

Why Merkel-Sarkozy pact is doomed to fail: "Markets rallied this week on hopes that the leaders of the European Union will at long last solve the region’s budget crisis. Center stage is the new proposal from Angela Merkel and Nicolas Sarkozy. They want to turn Europe into, effectively, a federal government, with the power to impose budget discipline on wayward members.

Their proposal is preposterous. Anything can happen in this life, but it would be remarkable indeed if this idea got off the ground. Anyone pinning their hopes that this will solve the crisis needs to think it through.

Why would the Portuguese accept the right of Germany to impose budget cuts on their country? Why would the Greeks?

It’s absurd. There is no reason why these countries should have to surrender sovereignty. They can simply, where necessary, default. A default by, say, Louisiana would not destroy the dollar. Neither did the bankruptcy of Enron or Lehman."

Het storten van steeds meer geld in de kassen van insolvente banken is hetzelfde als het storten van geld in een bodemloze put. Alle banken blijven in het huidige systeem per definitie insolvent, want een run, veroorzaakt door geruchten (of afwaarderingen door creditrating instellingen) op de beste AAA bank, betekent gegarandeerd een faillissement.

Het onverantwoordelijk afwaarderen van de kredietwaardigheid van banken staat gelijk aan het verspreiden van geruchten. Het is meten met twee maten, ten voordele van de banken van andere landen (die veel geld verdienen met de hogere rentes die ze na een afwaardering kunnen opeisen) en met als uiteindelijk gevolg dat we een economisch systeem krijgen waarin de falende neolibeale dogma's tot wet zijn verheven. Deregulering, privatisering en globalisering zijn andere woorden voor een neoliberale anarchie, waarin de staat als controle en leidinggevend apparaat zogoed als is opgeheven, en enkel nog bestaat om de belangen van de neoliberale nomenklatura te dienen en het volk in bedwang te houden.

De eurocrisis is georganiseerd, net zoals armoede overal ter wereld georganiseerd is, bepaald door wetten en belangen. De opperste macht, die van het creëren van geld, is nog steeds in handen van private banken. Dat is het eigenlijke probleem. Vreemd genoeg wordt enkel gezeurd over de mogelijkheid dat geldcreatie door de nationale banken inflatie tot gevolg zou hebben, maar hoor je datzelfde argument nooit over de geldcreatie door de banken, terwijl we nu juist een crisis meemaken die veroorzaakt is door die ongedekte geldcreatie door banken. Het inflatie-argument is een mythe; er was geen inflatie onder Roosevelt. Waarom zou er hyperinflatie ontstaan als de staat geld creëert en niet als Goldman Sachs dat doet? Met andere woorden, de banken, de financiële markt, hebben de touwtjes in handen en leggen hun wil op aan de burgers. Regeringen en staten zijn nu schuldplichtig aan de banken en deze situatie wil de financiële markt kost wat kost zo houden.

Zo komen 'beschavingen' aan hun eind, door het stug vasthouden aan hun falende dogma's en weigeren te zoeken naar oplossingen die het hele systeem aanpassen aan de noden van de tijd. 

Miljonair (un)fair

miljonair

De miljonair fair teistert weer de stad. Er zijn weer meer miljonairs in het land. Dat zijn diegenen die flink geprofiteerd hebben van de crisis, dat zijn diegenen die de crisis veroorzaakt hebben met hun speculaties.

NOS: "In Nederland is het aantal miljonairs in 2010 met ruim 10 procent gestegen naar een record van 134.100."

Terwijl het voor de 99% crisis is en de bezuinigingen worden gepresenteerd als 'noodzakelijk' is hiervan bij de 1% weinig te merken. Sterker nog, het aantal miljonairs in Nederland groeide het afgelopen jaar met 10%. De ongelijkheid in Nederland neemt toe. Dit terwijl het voor de rest van Nederland crisis is. Bezuinigingen zijn 'noodzakelijk'. Het mes wordt gezet in publieke voorzieningen zoals crèches, onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Mensen draaien zo op voor een crisis die zij niet veroorzaakt hebben. Dit terwijl de rijken rijker worden. De werkgroep Acties & Demonstraties van Occupy Amsterdam organiseerde tijdens de VIP-opening een actie bij de Miljonair Fair. Met een actie voor de deuren van de Miljonair fair lieten ze zien dat we het geld moeten halen waar het zit.

SP: "De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen de manifestatie ‘Armoede werkt niet’.

Wat:

Manifestatie om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg etc. etc.

Wanneer:

Zaterdag 10 december 2011

van 13:00 – 16:00 uur

Waar:

Brabanthallen in Den Bosch (Baroniehal)"

Enge ING

ing2

Vanochtend hoorde ik een van de gestaalde kaders van de ING (blijkbaar een voor RTL 'betrouwbare' bron) verkondigen dat de financiële beslissingen die de EU en de ECB zou moeten nemen om de crisis te lijf te gaan 'gedepolitiseerd' zouden moeten worden. Waarmee deze superman van de ING (een bank die een korte tijd geleden nog in last was) eigenlijk bedoelt dat de politiek, dus de maatschappij, zich niet moet bemoeien met deze zaak. De bevolking heeft hier volgens hem niets mee te maken. Het financiële gebeuren is zoiets als de Natuur, iets dat zelfstandig zijn gang gaat. Geld heeft de natuur verdrongen als maat van alle dingen. De Schepping is vervangen door de geldcreatie van de banken en deze financiële wereld heeft zijn eigen wetten die als door God zijn ingegeven. En daar mag niet aan getornd worden. De Markt (net als de Monarchie vroeger) is een Goddelijke instelling waar alles voor moet wijken.

De marktdogmatici zien enkel één oplossing: bezuinigingen doordrukken om het geld dat de banken verliezen met casinobankieren met het geld van de burgers aan te vullen. Een wijziging van het hele financiële systeem is geen optie voor deze marktidioten. Maar daarmee is ook duidelijk dat dit wel degelijk een politieke kwestie is die iedereen aangaat en zal treffen.

De vermarkting van de natuur

socialism

Hoewel de neoliberale dogma's een fiasco zijn gebleken voor onze reële economie worden ze nog steeds te vuur en te zwaard toegepast en doorgedrukt. Van redelijkheid of gezond verstand is geen sprake meer. Het gaat om de pure uitoefening van macht en het overdragen van alle bezittingen aan de kleine groep welgestelden. De staat wordt afgebroken waardoor de vrije jongens vrij spel hebben. Ook de natuur wordt steeds verder gecommercialiseerd en geprivatiseerd.

Onderstaand artikel heeft het over de nexus, de verbinding tussen natuur en de 'financialisering' van onze maatschappij. Met financialisering wordt bedoeld een economisch systeem waarin het winstprincipe voorop staat en waarin de financiële markten voorrang hebben op de reële economie. In dit systeem wordt alles gereduceerd tot iets dat verhandeld, gekocht en verkocht kan worden. Het is een cynisch en totalitair systeem dat geen oog heeft voor menselijke normen en waarden.

Een cynicus is iemand die overal de prijs en nergens de waarde van kent.
(Oscar Wilde)

FoodAndWaterWatch: "In a Green Economy world, the financialization of nature will take place through new technologies, focusing on innovations funded by public money to profit private companies in the name of resource efficiency. Among the nexus solutions are the promotion of desalination based on renewable energy, genetic engineering/breeding for food security and large dams.

The financialization of nature will also take place through financial mechanisms, such as the creation of a virtual market to manage the allocation of our commons. Water markets and trade-able rights, payments for ecosystem services, the economic value of “natural infrastructure” are all instruments that are part of the nexus solutions as well as the Green Economy. Policies to allow these financial mechanisms to take place have also been envisioned, demonstrated by numerous calls for governments to integrate these instruments into their negotiations.

Experience has shown that market schemes like REDD have not helped in climate change mitigation and have had negative impacts on local communities. Why push ahead with such market mechanisms when the past few years have only shown how miserably these have failed? At a conference in the European Parliament before Bonn, a speaker from the UNEP International Resources Panel insisted it should be Finance ministers dealing with the environmental crisis and not Environment ministers, because they are (allegedly) the ones who know how to evaluate environmental systems properly. Their aim is to transfer the entire logic of nature functions into financial market functions. It is hard to see how this point of view could lead to technological advances and investment mechanisms that promote social and environmental justice.

The Bonn conference completely ignored the European financial crisis. Focus was placed solely on private finance and how to create incentives for private investment, with no space whatsoever left for finding solutions for public financing. Instead, we should be looking at innovative global taxation methods and at appropriate national tax frameworks. The Financial Transaction Tax (FTT) was never mentioned, though seems to have made it into the “points to be considered” of the final policy recommendations thanks to input from civil society after the conference. Another point civil society managed to add for consideration was the restriction of investor speculation on commodities during times of shortage.

The nexus may sound like a new idea but it does not distinguish itself from the corporate trends of best practice and voluntary guidelines, clearly preferring that route to regulation and enforcement. While they made everyone stand up and clap at the new “nexus” solutions, to the extent of inventing a special “nexus clap”, the question still remained: how exactly is the nexus in the framework of a Green Economy going to contribute to a fairer and more sustainable world? How is it going to help fulfill our right to water, food and energy? We have a fairly good idea about who will benefit from it and the likely candidates will definitely not be the environment or the “bottom billion”."


Omdat onze wereld geglobaliseerd is zullen negatieve effecten van de heersende financiële en economische politiek op natuur en klimaat desastreus zijn. Het neoliberalisme is een totalitair systeem dat armoede in stand houdt en erger nog veroorzaakt en zorgt voor totale uitbuiting van mens en natuur. Het wordt hoog tijd dat we ons dat realiseren.

De geestelijke armoede van Rutte

Rutte heeft een hekel aan de term 'armoede', maar hij heeft geen probleem met het creëren van armoede. Als de werkelijkheid het daglicht niet veelt, dan probeert hij die te ontwijken door het woord te bannen. Wat een geestelijke armoede!

Natuurhulp

Grensmaas

Natuurhulp: "Hoewel we in Nederland goede kennis en informatie beschikbaar hebben over de verspreiding en ontwikkeling van onze planten en dieren, heeft dat nog niet kunnen voorkomen dat deze planten en dieren in aantal en verspreiding nog altijd verder achteruitgaan. Daarom start Soortbescherming Nederland – het samenwerkingsverband van de Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, RAVON, FLORON en EIS-NL – het project natuurhulp. Natuurhulp moet een voorziening worden waar:

* mensen melding kunnen doen van bedreigingen voor de natuur / overtredingen van de natuurbeschermingswet;

* mensen met kennis over planten en dieren in contact gebracht worden met mensen met verstand van beheer, behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur;

* mensen terecht kunnen voor de juiste informatie, instrumenten en hulpmiddelen waarmee ze kunnen geven aan de bescherming van de natuur in hun eigen omgeving.

Wat doen wij: wij roepen mensen van Nederland op om in actie te komen. Dat kan op verschillende manieren; door mee te doen (participatie), door zelf te doen (natuurbeheer) en af en toe door tegen te doen (bezwaar maken en actie voeren)."

Verlanglijstje

sint

Het verlanglijstje van Occupy, die overigens ook een Occupy Sinterklaas georganiseerd hadden.

"Occupy Amsterdam Needs:

Eten

Groente, fruit, brood, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten, melk(producten), kaas, eieren, halvarine, bak-, en braad producten. Verder zijn sapjes, koffie, thee, suiker en beleg, welkom!

Kamp

Pallets, zandzakken voor versteviging, tenten, zeil, hout, touw, plastic containers, afvalcontainers, tafels, banken, dekens, luchtbedden, warme truien, tapijt, zijl, gordijnen.

EHBO

Zwachtels, leukoplast tape, steriele gaasjes, rekverband, blarenpleisters, warmtedekens, andere EHBO-benodigdheden, massagestoel/tafel

Logistiek

- telefoons

- bakfietsen en ook fietsers

- mensen die kunnen helpen met spullen ophalen (auto’s, busjes)

Diverse

Bestek, serviesgoed, fluitketels, toiletpapier, (duck)tape, dossiermappen, dossierlades, kastjes die aan de muur te bevestigen zijn, pennen en stiften."

De kunstmatige crisis

Dat de huidige financiële crisis op te lossen is weet iedereen. Maar daarvoor zijn maatregelen nodig die niet in de smaak vallen van de financiële machthebbers, want dat gaat hun geld en macht kosten. De crisis wordt ook nog eens handig gebruikt om de banken nog wat meer goedkoop geld toe te stoppen. Ook in Nederland heb je banken die gretig van de staatshulp gebruik maakten om een paar maanden later de lening (tegen een lagere rente dan de marktrente) weer terug te betalen. Dan hadden ze die hulp eigenlijk niet nodig. Maar in feite is het hele banksysteem een systeem dat banken constant in een staat van insolvabiliteit houdt, want ze hebben slechts hoogstens 7% van het geld waar ze mee handelen in voorraad. In deze omstandigheden is het makkelijk voor het eerste het beste credit-rating bedrijfje om de waardering van deze en gene bank te verlagen en daardoor mogelijk een faillissement te veroorzaken. Daar komt nog het probleem bij dat centrale banken verzelfstandigd zijn en niet adequaat reageren op de crisis. Omdat de commerciële banken door de geldkrapte en om hun eigen reserves zo hoog mogelijk te houden om een afwaardering en mogelijk faillissement te vermijden, zuinig zijn met het verstrekken van kredieten zullen de centrale banken deze functie van kredietverstrekking over moeten nemen.

european-central-bank

NewYorker: "The financial crisis in Europe, seemingly never-ending, has now entered a potentially disastrous phase. With interest rates on Italian and Spanish debt soaring, France looking shaky, and even Germany having trouble in the debt market, there’s a real possibility that the euro zone might just break apart—with dire consequences not just for Europe but also for the rest of us. Yet what’s easy to miss, amid the market tremors and the political brinksmanship, is that this is that rarest of problems—one that you really can solve just by throwing money at it.

To be sure, Italy and Spain have genuine troubles: their economies are weak and their debt loads are high. But these problems are manageable as long as the interest rate on their debt stays reasonably low.

Italy’s fiscal situation is not good, but it’s not much worse than it was a decade ago. Indeed, it’s one of only a small handful of countries in the developed world that are running a so-called primary surplus: that is, if you exclude interest payments on its debt, it actually takes in more in tax revenue than it spends. The problem, then, isn’t the debt itself but, rather, the soaring interest rates, and these are driven more by fear than by economic fundamentals. Investors have become far more skittish than they once were, and worries about the possibility that Italy will default create a vicious cycle: fear of default raises interest rates, and higher interest rates make default more likely.

The frustrating thing about all this is that there is a ready-made solution. If the European Central Bank were to commit publicly to backstopping Italian and Spanish debt, by buying as many of their bonds as needed, the worries about default would recede and interest rates would fall. This wouldn’t cure the weakness of the Italian economy or eliminate the hangover from the housing bubble in Spain, but it would avert a Lehman-style meltdown, buy time for economic reforms to work, and let these countries avoid the kind of over-the-top austerity measures that will worsen the debt crisis by killing any prospect of economic growth.

This would be a dramatic move for the E.C.B. to make, but the classic role of a central bank is precisely to serve as a lender of last resort during financial crises. According to the foundational text of central banking, Walter Bagehot’s 1873 study “Lombard Street,” a director of the Bank of England during the 1825 financial crisis spoke of lending “by every possible means,” and added, “Seeing the dreadful state in which the public were, we rendered every assistance in our power.” And this is what the Federal Reserve did in the wake of the financial crisis of 2008: it poured money into the U.S. economy by buying up assets and lending money in a wide variety of ways. But the E.C.B. has shied away from this role. Its new head, Mario Draghi, rejects the idea that it should be a lender of last resort, and Germany—without whose support the bank can do nothing—has opposed a more active monetary policy at every turn. Some people have pointed out that the E.C.B. is legally prohibited from buying bonds directly from governments, but it can buy all the bonds it wants on the secondary market, and, indeed, it has already bought the debt of European countries in small amounts.

So the problem is not that the E.C.B. can’t act but that it won’t. The obstacles are ideological and, you might say, psychological. To begin with, there’s the concern that printing money to buy up bonds risks inflation. This seems like an odd thing to worry about, given how weak the European economy is. But even the hint of inflation is politically toxic in Germany and ideologically offensive to the E.C.B. The Germans are also obsessed with the idea that, if the E.C.B. does end up helping Italy and Spain, they’ll never learn their lesson. Moral hazard is a reasonable concern, but the Germans have reaped enormous benefits from the euro—most notably, it made their exports cheaper for the rest of the continent—and they should be willing to bear some of the costs. And it’s not as if the miscreants were still carrying on as usual. Italy and Spain have both tossed out their ruling parties, and all the weak economies in Europe have adopted austerity budgets. The push for more short-term spending cuts is both heartless and self-defeating: these countries desperately need anything that can promote economic growth."

De Mario Draghi die hierboven wordt vermeld was ooit de topman van Goldman Sachs. Dat verklaart al waarom hij nu als topman van de ECB geen maatregelen neemt.

richpoor

Al eerder heb ik uitgelegd hoe het financiële systeem in mekaar zit en gered kan worden. Wat men een tijd geleden op kleine schaal deed, moet grondiger aangepakt worden. Dat is eenvoudig door het creëren van geld – wat nu door de commeriële banken gebeurt (het uitgeven van leningen, dus geld, dat ze niet in voorraad hebben) – door de centrale banken. Die macht hoort terug bij de centrale banken. Want gebleken is dat alle banken over de kop kunnen gaan door een negatieve kredietwaardering. De enige bank die geld kan creëren zonder dat ze daardoor in problemen kan komen is de centrale bank.

Wat zie je in België? De Belgische staat geeft staatsobligaties uit waardoor ze goedkoper geld ter beschikking krijgen. De rente voor België op de kapitaalmarkt zakte dan ook meteen. België is weer solvabel.

Deze crisis is kunstmatig en wordt misbruikt voor het doordrukken van een terugkeer naar de sociale verhoudingen van vóór 1900. Dit is de natte droom van de neoliberaal, die eindelijk weer asociaal, hebzuchtig en hardvochtig kan zijn. De neoliberaal kan weer alles wat toebehoorde aan de staat, dus aan de belastingbetaler, weer in bezit nemen. De burgers en het land, inclusief natuur, kunnen weer ongebreideld uitgebuit worden.

Dus de staat, dat wil zeggen de centrale bank die weer onder beheer van de staat moet komen, moet zijn taak – het overeind houden van de economie door injectie van geld – weer serieus nemen en ingrijpen. De staatsschulden zijn nu in handen van de kapitaalmarkt en dat moet veranderen. De macht van banken als Goldman Sachs die geld verdienen met de crisis moet gebroken worden. Maar met een aantal ex-managers van GS in de Europese financiële wereld en de EU zal daar niets van terecht komen.

Wat ook moet gebeuren is het belasten van financiële transacties, net zoals handelstransacties belast worden. De Tobin tax. Maar vooral: het is de kerntaak van de centrale banken, in dit geval de ECB om geld te creëren om onze economie aan de gang te houden.

Bezuiniging OV ook slecht voor milieu


Milieudefensie: "Het kabinet wil 40 procent bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden! De gevolgen zijn dramatisch. Alleen al in Amsterdam verdwijnen hierdoor zo'n 1500 banen en 40 procent van de buslijnen. In Rotterdam gaat het om maar liefst 60 procent van de buslijnen.

Deze bezuinigingen zijn een ramp voor het milieu. Reizigers worden gedwongen weer de auto te pakken. Dat leidt tot extra uitstoot van fijnstof, meer files en parkeer- en geluidoverlast. Zonder OV stikken onze steden."

In de vorige blogpost staat dat i.v.m. de verbreding van de A9 Nederland de normen voor luchtkwaliteit van de Europese Commissie voorlopig mag overschrijden, omdat tegelijkertijd op een andere manier wordt gewerkt aan een schonere lucht. Dat is dus een lachertje. In Amsterdam wordt het milieu steeds verder aangetast op diverse manieren.

A9 bij de Raad van State

Dichtbij: "De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken geven niets toe aan de kritiek die is geleverd op hun Tracébesluit voor de weguitbreiding voor het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit bleek dinsdag en woensdag bij de Raad van State tijdens de behandeling van alle ingediende bezwaren. De Raad had twee volle dagen nodig om zich nader te laten informeren door liefst 46 partijen, die zelf ook soms al honderden burgers vertegenwoordigden.

Het enorme project moet de snelwegen rond Amsterdam binnen 20 jaar een heel ander aanzien geven. Voor de A-9 in Amsterdam-Zuidoost staat een rijbaanverbreding op het programma. Verder wordt een deel van de weg overdekt, zodat er een landtunnel ontstaat. Een soortgelijke tunnel ligt nu al ten westen van Utrecht. Ook komt er een bypass met een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor het project geldt een tijdelijke vrijstelling van de Europese normen voor luchtkwaliteit. Nederland mag die van de Europese Commissie voorlopig overschrijden, omdat tegelijkertijd op een andere manier wordt gewerkt aan een schonere lucht. Bijvoorbeeld door het stimuleren van schone motoren. Voor het tracé over de Gaasperdammerweg zijn volgens de ministeries echter geen aanvullende maatregelen nodig.

Het dak en talud van de landtunnel moeten ook de plek worden, waar al het groen dat moet verdwijnen voor de aanleg van de wegaanpassing wordt gecompenseerd. De ministeries willen echter maar de helft van de 12 hectare groen dat moet verdwijnen, terugplaatsen op de landtunnel. De rest wordt gecompenseerd door aanplant in het Diemerbos. Maar daar schieten de buurtbewoners niets mee op, aldus AGG.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak."

© 2009