Weblog Archive juni 2009

De beslissing is gevallen

... al jaren geleden. De bouwplannen van mevr. Verdonk (Partij van de Aardbei) zijn vanavond goedgekeurd door de stadsdeelraad met 19 voor en 9 tegen stemmers. Al bij al een schandalige vertoning van arrogantie en minachting voor de huidige bewoners van Gaasperdam vooral.
Er was nog een kleine schermutseling over het groen schilderen van Ballorig, maar zelfs dat schijnt niet door de inwoners bepaald te mogen worden.

Na het goedkeuren van de plannen kwamen de inkomsten voor 2010 aan de orde. Je zou gedacht kunnen hebben dat al met de financiële crisis rekening zou zijn gehouden bij de behandeling van de bouwplannen, maar nee hoor, dat komt straks pas aan de orde. 'Armoedebestrijding en onderwijsachterstanden wegwerken', hoorde ik nog. Dat zal waarschijnlijk inhouden dat een hoop geld wordt uitbesteed aan adviseurs, communicatieambtenaren, en ander nutteloze apparatchiks.
Verder hoorde ik dhr. Meyer (VVD) nog iets zeggen over de inzet voor de 'kwaliteit van groen'. Ha, kwaliteit is duur, dat betekent dus veel geld betalen voor plantsoenbedrijven die met de kettingzaag tekeer gaan en alles laten composteren.

Voor alle mensen en partijen die zich ingezet hebben voor behoud van het groen, Gaasperdam Groen!, GroenLinks, CDA, SP, OZO, CU, etc. hier een ode van het Oranjebos-koor van vrije vogels. Of hoor ik hier het uitfluiten van het Dagelijks Bestuur? Laten we hopen dat de instanties die zich nu nog moeten uitspreken over de bouwplannen van PvdA en VVD toch nog een stok in de wielen van de bulldozers steken. Het zou toch te gek zijn als een geschenk aan de koningin (in feite aan de bevolking van Zuidoost) zomaar vernietigd zou worden.
Majesteit, zeg er wat van!

 
Voor een groter beeld bezoek de YouTube site.
Of klik op de 'full screen' knop hierboven.

Tolerantie

LeHo

Volkskrant: "De politiek verliest zijn greep op beter opgeleide moslims in Nederland, stelt de Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus. 'Zij vragen zich af of ze in dit land nog wel een toekomst hebben.’
Het aantal beter opgeleide Nederlandse moslimjongeren dat gevoelig is voor een genuanceerde politieke boodschap neemt gestaag af, mede door de opmars van de PVV. Dit constateert de Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus.

De in Turkije geboren kandidaat-lijsttrekker van de PvdA Rotterdam is zeer verontrust over het negatieve effect dat buitensluiting oproept bij de groeiende groep migrantenkinderen die zich in hun geboorteland Nederland in toenemende mate onwelkom voelen.

‘Mijn kinderen snappen er niets meer van’, zegt hij in een interview met de Volkskrant. ‘Je kunt ze niet verwijten dat ze de Nederlandse taal niet spreken, dat ze de gewoonten en de cultuur niet begrijpen, dat ze niet goed opgeleid zijn. En je kunt ze al helemaal niet verwijten dat ze zich niet gedragen. Toch hebben ook zij het gevoel dat ze nog steeds niet geaccepteerd worden. Ook zij vragen zich af of ze in dit land nog wel een toekomst hebben.’

Van de Rotterdamse bevolking heeft inmiddels bijna de helft een allochtone achtergrond.
De PvdA ging te vaak krampachtig mee in het verhaal van Wilders, stelt Karakus. Dat moet in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 3 maart 2010 anders, vindt hij. ‘Wij moeten inzichtelijk maken hoe de Nederlandse samenleving er onder Wilders zou uitzien. We moeten de kiezers wakker schudden.’ "

Toen ik bovenstaand artikeltje las, kon ik een zekere irritatie niet onderdrukken. Het begint er sterk op te lijken dat Nederland, de autochtoon, weer verantwoordelijk gehouden wordt voor alles wat in dit land gebeurt. Dat is in wezen een houding die niet gespeend is van polarisatie, in elk geval maakt het een onmiskenbaar onderscheid tussen etnische bevolkingsgroepen. Als sommige mensen 'het gevoel' hebben als etnische groep niet geaccepteerd te zijn, dan is dat een gevoel, of dat gevoel reëel is een andere kwestie. Realiteit moet de leidraad zijn. Ook onze allochtonen moeten zich realiseren dat ze in een maatschappij leven waarin verschillende meningen heersen en getolereerd dienen te worden. Ook Wilders heeft, hoe extreem en onwenselijk zijn politiek ook is, het recht op zijn mening. Daar moeten ook Nederlanders mee leven en vooral een redelijk antwoord op zien te vinden.

Er zijn genoeg Nederlanders die zich niet meer thuis voelen in Nederland, die bedreigd zijn door allochtonen, die willen emigreren, die zich afvragen of ze in dit land nog wel een toekomst hebben. Dus in dit opzicht is er veel overeenkomst. Dat de situatie van een groeiend aantal Nederlanders ook verslechtert, wordt meestal niet vermeld. En er zijn ook racistische allochtonen.

Nederland is een van de weinige landen waar immigranten meer kansen hebben, meer aandacht krijgen, meer mogelijkheden hebben dan elders, ook vergeleken bij het land van oorsprong van onze allochtonen. Wie het heeft over 'buitensluiting' is behoorlijk aan het polariseren. Er is geen land dat zoveel moeite doet voor immigranten. Dat het soms mis gaat is een feit. Maar onze allochtonen hebben iedere mogelijkheid om mee te doen in politiek, media en beroepsactiviteiten. Dat er een sociaaleconomische achterstand is in sommige groepen is een probleem, maar hoofdzakelijk van die etnische groep. Er is onderwijs voor iedereen. Werkgelegenheid kan inderdaad een struikelblok worden, maar ook daar zijn projecten en inspanningen voor.

NU: "Dat niet-westerse allochtonen relatief vaak worden verdacht van een misdrijf, komt slechts voor een deel door hun achtergestelde sociaaleconomische positie.
Dat concluderen drie wetenschappers in een artikel in de laatste editie van het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.
Zij vermoeden dat ook culturele factoren een rol spelen bij de hogere criminaliteitscijfers onder etnische minderheden.

Zo zou bij Turkse en Marokkaanse jongeren meespelen dat de cultuur van hun ouders en die van de Nederlandse samenleving erg verschillend zijn.
Dat zou tot conflicten en crimineel gedrag kunnen leiden. Bij Antillianen zou kunnen meespelen dat vaders vaak geen deel uitmaken van gezinnen."

Trouwens de 'cultuur' van Marokkaanse jongeren in Nederland zou gebaat zijn bij een beter begrip van hun eigen cultuur in Marokko, sensueel Marokko. Is er misschien sprake van verdringing van de eigen gevoelens?

GayKrant: "In Eindhoven is een homo is afgelopen maanden vanwege zijn geaardheid doelwit geweest van treiterijen door een aantal minderjarige Marokkaanse jongeren.
Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Die heeft op last van burgemeester Rob van Gijzel uiteindelijk ingegrepen. Volgens het interventieteam zijn de pesterijen gestopt nadat Marokkaanse buurtvaders sinds vorige week op straat zijn en ouders op het gedrag van hun kinderen zijn aangesproken. Ouders hebben bij de man een bos bloemen bezorgd. Vanavond staat een gesprek tussen het slachtoffer, een buurtvader en de imam van de moskee gepland."

Allochtonenweblog: "Het bestuur van de provincie Noord-Holland maakt zich ernstig zorgen over de toename van intolerantie en discriminatie in de provincie. Alle inwoners van Noord-Holland moeten volwaardig, actief en op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie aan de samenleving kunnen deelnemen. Instellingen en de politiek zullen er voor moeten staan dat deze intolerantie bestreden wordt."

Intolerantie tegenover buitenlanders neemt toe. Dat moet aangepakt worden, maar evenzo de intolerantie bij allochtonen. Vaak is toch het intolerant gedrag van allochtonen de oorzaak van intolerantie tegenover allochtonen. Je kan van iemand die bedreigd en aangevallen wordt door iemand uit een bepaalde etnische groep en anti-tolerante cultuur geen tolerantie tegenover die groep verwachten.

We hebben een tijdje geleden het hele multiculti circus weer meegemaakt toen de politie in de Bijlmer een inval deed bij een aantal Afrikaanse drugsdealers. Weer werden beschuldigingen van racisme geuit, helemaal ten onrechte. Dat maakt het er echt niet beter op.

Het pleidooi voor het op de schop zetten van tolerantie, hoe goed bedoeld ook, is een intellectueel spagaat dat volledig wars is van de realiteit. Beide vormen van intolerantie, tegenover en door allochtonen, (en criminaliteit), zijn met elkaar verbonden. Het probleem zal dus aangepakt moeten worden als een duo-probleem. De uitgelekte uitspraak van de Raad van State over het recht van het bijzonder onderwijs om leraren vanwege hun homo-identiteit te weigeren, voedt deze intolerantie. Het bagatelliseren van problemen en een 'niet-horen niet-zien en zwijgen' politiek is zeker niet productief. En aan een houding van 'de allochtoon moet kost wat kost getolereerd worden ook als hij over de schreef gaat' heb ik helemaal een hekel, zeker als dat ten koste gaat van andere vormen van tolerantie. Gelijke monniken, gelijke kappen, een eenvoudig maar effectief principe.

Welkom bij een blozend land.

Riethoekfeest

Vandaag, zaterdag, organiseerde De Ruige Hof een buurtfeest op De Riethoek. Op de Woeste Hoogte waren er knutselactiviteiten voor kinderen. Surinaamse en Antilliaanse hapjes, en drankjes stonden klaar voor de bezoekers. Kinderen konden waterdiertjes vangen. Er werd gitaar gespeeld en gezongen.

De Riethoek is een prachtig natuurterrein. Daar kun je beschermde planten aantreffen als de ratelaar, de rietorchis en de moeraswespenorchis.


Voor een groter beeld ga naar de YouTube site.

Bureaucratie

ZO

Parool: "Het leger aan communicatiemedewerkers bij overheid, instellingen en bedrijven is de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels lopen er in ons land drie keer zoveel geschoolde beroepscommunicatoren rond als journalisten."

En al die communicatoren kosten veel geld. En eigenlijk lossen ze problemen niet op. Hun taak is vaak het verdoezelen van problemen en onder de mat schuiven van de vuile was. Het inschakelen van adviesbureaus neemt ook schrikbarend toe. Ook ontzettend duur. Hun taak is het om de plannen van overheid en besturen om te zetten in klinkende rapporten. Vaak staat al op voorhand vast wat het resultaat moet zijn. Maar men heeft natuurlijk een degelijk onderbouwd rapport nodig zodat de burger om de tuin geleid kan worden.

Ook in Zuidoost neemt de bureaucratisering toe. Dat betekent dat het bestuur steeds verder van de burger af komt te staan. De bouwplannen van mevr. Verdonk zijn hiervan een voorbeeld. Daar komt nog het probleem bij van de verloedering van de ambtenaar.

Hier nog een stukje van een liberaaldemocraat (voorheen PvdAer) in Zuidoost over corruptie:
"Mijn goede Surinaamse vriend, die mij aflevert bij zijn tante alwaar ik de nacht zal doorbrengen, moet de volgende dag vroeg op, en kondigt aan niet te lang te blijven hangen. Niet omdat hij ambtenaar is (60% van de bevolking van Suriname is ambtenaar), maar voor zijn echte werk. Ambtenaren zijn namelijk in feite uitkeringstrekkers, die er wat bij hosselen. ’s Morgens tekenen ze een presentielijst ergens in een kantoortje, waarna ze wat gaan snorderen, een beetje gaan handelen, of iets anders gaan doen voor de kost. Het ambtenarensalaris is een basisinkomen.

Ook hier trek ik een gelijkenis met Amsterdam Zuidoost. Zou het gebrek aan controle op de verrichtingen van de ambtenaren en het gebrek aan controle op de besteding van subsidie in Amsterdam Zuidoost niet voortkomen uit de Surinaamse opvattingen over staatsinrichting en gebrek aan besef van eigen verantwoordelijkheid? De vraag stellen is in mijn opinie de vraag beantwoorden. De opvatting dat de overheid je een uitkering of inkomen garandeert, zonder dat daar tegenover enige verplichting bestaat om terughoudend te zijn in het bijklussen, of om daarover bij de overheid enige inzicht te verschaffen in de omvang daarvan, lijkt mij geboren uit de wijze waarop in Suriname over deze dingen wordt gedacht. Het is ondenkbaar dat iemand, die alleen ’s morgens een presentielijst tekent om daarmee zijn status van ambtenaar enige legitimiteit te geven, er op aangesproken kan worden dat hij in feite die status niet verdient. Want daarmee zou het werkloosheidsprobleem van Suriname pas echt bloot gelegd worden, en zou Suriname niet meer bij Nederland kunnen aankloppen voor de financiële ondersteuning van 60% van haar bevolking.

Kortom, vertel een ambtenaar in Suriname niet dat hij moet gaan werken. Dat doet hij immers al, alleen niet als ambtenaar. En vertel een subsidieklant in Amsterdam Zuidoost niet dat hij alleen subsidie moet aanvragen als het echt noodzakelijk is. Omdat elke subsidiemogelijkheid die zich in Zuidoost aandient, aangewend moet worden. Zo werkt dat in Suriname en dus ook in Amsterdam Zuidoost."

Dit is echt geen overdreven opinie. Het is bar slecht gesteld met de integriteit van de ambtenaar in Zuidoost. Er gaat ook ontzettend veel geld om in Zuidoost, alleen is het vaak onttrokken aan het officiële circuit en de belastingen. Er verdwijnt ook veel geld naar Suriname, waar het meestal in onroerend goed wordt geïnvesteerd, ook onttrokken aan elke vorm van controle. Zuidoost is voor sommigen een wingewest, niet meer en niet minder.

Heb ik net een e-mail gestuurd aan Asscher over de deplorabele toestand van zijn partijfractie in Zuidoost, word ik meteen door Henk de Boer uit mijn droom geholpen. Ik moet dringend naar de slijter om een fles vodka.

Almere

AlmereConcept

Volkskrant: "Als er geen vervoersverbinding komt tussen Almere en Amsterdam door of onder het IJmeer, dan weigert Almere de 60 duizend woningen te bouwen die het kabinet eist. Zelf pleit de groeistad voor een lightrail onder het IJmeer, gekoppeld aan een brug bij een aan te leggen eiland.

De gemeente Amsterdam en de provincie Flevoland stellen zich achter Almere op. Ziet het kabinet niets in zo’n verdere ontsluiting van Almere, dan zal de benodigde grootschalige woningbouw volgens de bestuurders moeten worden gerealiseerd in waardevolle gebieden in de Randstad, zoals Waterland en het Groene Hart."

Almere is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Als Amsterdam zijn grenzen van uitbreiding bereikt heeft, dan zal nieuwbouw enkel in Almere kunnen plaatsvinden. Daarom heeft Almere een goed openbaar vervoer nodig naar en van Amsterdam. Almere is bedoeld als uitbreiding van woonmogelijkheden voor Amsterdam. Bovendien is het daar mogelijk om nieuwe natuurgebieden en parken aan te leggen (vergelijkbaar met het Gaasperpark en het Oranjebos in Zuidoost) die het woon- en werkgebied gezonder en prettiger zullen maken. Dat kan in Amsterdam niet meer, daar is het groen ernstig bedreigd. Door Amsterdam te onlasten van verdere bouw zal het een gunstig effect hebben op de leefbaarheid van Amsterdam en in het bijzonder stadsdeel Zuidoost. Het was tenslotte de uiteindelijke bedoeling van het droogleggen van Flevoland dat daar een uitwijkmogelijkheid voor Amsterdammers zou ontstaan.

Of Almere zo nodig verder het IJmeer in moet bouwen is een andere vraag. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden voor heel wat waternatuur daar, en als dan toch per se gebouwd moet worden voor de hogere inkomens, dan liever daar, dan krijgt het zwart geld geïnvesteerd in witte zeil- en speedboten misschien toch een zinnige invulling. Het bouwen op locaties als Durgerdam, Katwoude en Monnickendam lijkt me veel minder aantrekkelijk.

Almere: "Het Almeerse college van B en W presenteert vandaag de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Samen met stedenbouwkundige Winy Maas van MVRDV, heeft de gemeente Almere de Concept Structuurvisie ontwikkeld. Dit toekomstbeeld beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve verdubbeling van de stad. De Structuurvisie bestaat uit vier verschillende gebiedsontwikkelingen, geschakeerd langs de ‘Schaalsprongas’."

De 'zegeningen' van het kapitalisme


Russian_Vodka_Premium_Class

Een opvallend bericht in de Volkskrant:

"Meer dan de helft van de Russen tussen de 15 en 54 jaar die in de turbulente jaren na de val van de Sovjet-Unie overleden, stierven aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Dat is de uitkomst van een grote internationale studie van 49 duizend sterfgevallen in Siberië tussen 1990 en 2001, waarover het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet vandaag schrijft.

Volgens prof. David Zaridze, hoofd van het Russische Kanker Onderzoekscentrum en leider van het onderzoek, kostte de toename van alcoholgebruik in de jaren na de opheffing van restricties op de alcoholverkoop onder partijleider Gorbatsjov in 1987 het leven aan drie miljoen Russen. ‘Dit verlies is vergelijkbaar met dat tijdens een oorlog’, zei Zaridze tegen het persbureau AP.

De traumatische ervaringen van veel Russen in deze jaren zijn vaker vergeleken met die van een oorlog. Niet alleen de staat stortte ineen, maar ook de openbare orde, de economie en de gezondheidszorg. Door munthervormingen en de latere schuldencrisis verloren gewone Russen bovendien een paar keer binnen tien jaar al hun spaargeld.

De Russische, Franse en Britse wetenschappers die de studie uitvoerden (en duizenden interviews hielden met familieleden van overledenen) wijten de verdubbeling van de alcoholconsumptie in die jaren aan de ‘sociale en economische schokken’ van die tijd. ‘Er is altijd een verband tussen alcoholgebruik en armoede en sociale crisis’, zegt Zaridze. ‘In de sterftecijfers zie je een duidelijke parallel met de sociale instabiliteit.’"

Dalgliesh is politiek corrupt

Henk de Boer: "De hele oppositie was inzake vastlegging gedragscode raadsleden, naar aanleiding van rekenkamerrapport over belangenverstrengeling zeven raadsleden van de PvdA,  tegen Artikel 10 'Bejegening en meningsuitingen'. De VVD was voor! en bij monde van raadslid PvdA Alcántara ook voor.

Noch de VVD, noch de PvdA had moeite met Artikel 10 waarin sprake is dat een raadslid o.a. zich onthoudt van ongewenste omgangsvormen, beledigingen, laster en leugens (Artikel 10.1) en van naderhand onjuist gebleken beweringen door de betrokken raadslid publiekelijk gerectificeerd.' En toen waren de rapen voor mij gaar en schorste de voorzitter de vergadering.  

Dalgliesh interumpeerde mij namelijk met de stelling dat ik in het verleden een 'aantal onjuiste beweringen' had gedaan. Op mijn vraag of Dalgliesh dat wilde uitleggen (naam en rugnummers) kreeg ik geen antwoord en zag ik dit als laster en leugen. Na de schorsing vroeg ik Dalgliesh weer naar het aantal onjuiste beweringen van mij, ik wist namelijk van één. En dat heb ik toen publiekelijk toegegeven.

Opeens was Dalgliesh ervan doordrongen dat ze in de val zat en bewust werd van het feit dat zij geen voorbeelden kon geven en zag in dat er sprake was van laster en een leugen en van een naderhand onjuist gebleken bewering, en zei toen in de raad dat de PvdA Artikel 10 niet zou toevoegen aan de gedragscode van de raadsleden, zonder overleg met haar fractiegenoten. Van excuses was geen sprake!

Maar dan Artikel 10.3, waarmee ik de PvdA en de VVD schaakmat zette. In Artikel 10.3 staat 'Een raadslid tast de persoonlijke integriteit van leden van het bestuur, raad en ambtelijke organisatie niet onbewezen aan.'

En Artikel 10 werd in zijn geheel afgevoerd."

Noem het corruptie, of gebrek aan integriteit, maar dit slaat werkelijk alles. Ik heb al diverse keren in het korte bestaan van dit blog gewezen op de onbeschoftheid van Dalgliesh (zij heeft ook andere politici fout bejegend), maar ik vind dat de PvdA van de centrale stad nu dringend moet ingrijpen en deze vorm van politieke corruptie de kop moet indrukken. Zuidoost is een bananenrepubliek die zich niet stoort aan fatsoen, inspraak of democratie.

De politieke corruptie van mevr. Dalgliesh mag bij deze voldoende aangetoond zijn.

Dure koopwoningen

Huistk

Mijn Surinaamse buurvrouw wist me vanmorgen te melden dat de bouw aan de zuidoever van de Gaasperplas wel degelijk doorging. Ze realiseert zich blijkbaar niet dat haar huis straks een stuk minder waard zal zijn. Veel minder dan ze er ooit voor betaalde. De huidige verkoopprijs van haar huis is nu al een stuk lager dan haar koopprijs een paar jaar geleden. Er wordt overigens ook niet gebouwd voor de uitkeringtrekkende Surinaamse bevolking.

De WOZ-waarde van mijn huis (houtskeletbouw) is dit jaar vastgesteld op 241.000 Euro. Eenzelfde huis staat nu te koop voor 224.500 Euro. En ik ben ervan overtuigd dat de reële waarde bij verkoop nog een stuk minder zal zijn, eerder in de richting van 195.000 tot 200.000 Euro. Bezwaar maken brengt je niet veel verder. Dat wordt tegenwoordig zonder degelijke argumentatie afgekeurd en je kan naar de rechter. Het duurt meestal een jaar voor het bezwaar behandeld is, waarna je naar de rechter kan. Dus twee jaar ben je wel bezig. En dat betekent dat je elk jaar hetzelfde zou moeten doen. Bovendien stelt de Dienst Belastingen elk jaar een nieuwe WOZ-waarde vast ongeacht de waarde die het jaar daarvoor gold (desnoods via een rechterlijke uitspraak). Ze nemen dus de vorige lagere waarde niet als uitgangspunt. Arithmétique hollandaise ook hier! Ook de Dienst Belastingen beschouwt zichzelf als een particulier bedrijf dat winst moet maken.

Al jaren drijft de Dienst Belastingen de WOZ-waarde van huizen in Amsterdam drastisch op. Dus de huizenprijzenbubble van de laatste jaren is grotendeels veroorzaakt door de gemeente en de overheid, allemaal om makelaars en huisjesmelkers te gerieven. De prijs van huizen is nu sterk aan het dalen, al geruime tijd. Dat zal nog wel een tijdje doorgaan. In ongeveer 20 jaar tijd was er een inflatie van meer dan 400% in huizenprijzen in Zuidoost. Maar de gemeente wil geld zien, belastingen innen. Als ze daar nou iets degelijks mee zouden doen, zou ik nog zeggen dat het goed besteed geld is, maar er is verwaarlozing alom.

Als de bouwplannen van stadsdeel Zuidoost doorgaan verwacht ik dat de gemeente de WOZ-waarde in Gaasperdam flink zal opdrijven. De kassa moet rinkelen. De reële waarde van de huizen, d.w.z. de waarde in het economisch verkeer, zal kelderen. Dus we zullen weer actie moeten voeren voor lagere WOZ-taxeringen. Die taxeringen zijn overigens een farce. Er wordt geen enkel huis getaxeerd. De gemeente houdt zich aan computerberekeningen en neemt de hoogste waarde die ergens gehaald wordt als norm. Dat betekent dat als ergens een transactie gebeurt met zwart geld en de prijs wordt opgedreven dan neemt de gemeente deze frauduleuze waarde als norm. Het is te gek voor woorden dat houtskelet-huizen hoger gewaardeerd worden dan stenen huizen. Deze houtskelethuizen zijn erg in trek bij Surinamers. Misschien dat de hoge WOZ-waarde Surinamers moet afschrikken om dergelijke huizen te kopen. De bouwplannen van het stadsdeel zijn in elk geval niet Surinamer-vriendelijk.

Als de geplande nieuwbouw niet verkocht kan worden zoals dat het geval is in IJburg bijvoorbeeld, dan zal de prijs van de huizen onherroepelijk nog verder dalen, wat voor een aantal mensen problemen zal opleveren. In plaats van meer welvaart en opbrengsten zou Zuidoost wel eens een flinke neerwaartse duik kunnen maken. De verwaarlozing van het groen is niet uitnodigend. Het voordeel van het huidige Gaasperpark en het Oranjebos is dat het als 'wilde natuur' veel minder onderhoud nodig heeft dan een stadspark. Als het geplande 'stadspark' net zo verwaarloosd wordt als u kunt zien op het videoclipje in de vorige post, dan zullen de 'hogere inkomens' verstek laten gaan en een andere woonlocatie zoeken.

Huizenmarkt-Zeepbel: "Het feestje op de huizenmarkt is over. Het duurde ruim twintig jaar en het leek toen alsof de prijzen alleen maar omhoog konden. Wie een huis had rekende zich rijk. Wie er nog geen had leende wat hij kon om in te stappen. Nu heerst er een ijzige stilte. De prijzen beginnen te dalen, en er worden vooral veel minder huizen verkocht… Is dit de voorbode van een zeepbel die gaat barsten? Of is het een adempauze?"

Intussen verdienen de woningcorporaties miljarden en treden de corporaties op als particuliere bedrijven die vooral veel winst moeten maken (waarvan een aanzienlijk deel opgaat aan directie-salarissen), wat zeg ik, de corporaties gedragen zich als maffiabazen.
Nieuwslog: "Enkele woningcorporaties beschikken over vermogens van miljarden euro’s. De absolute topper is Stichting Ymere met een vermogen van maar liefst 12,9 miljard euro." (Klik op de link voor een lijstje met cijfers.)

En dit stemt me ook niet vrolijk:
NRC: "De aanwezigheid van zeldzame planten en dieren hoeft bouwprojecten niet langer in de weg te staan. Dat is de strekking van het nieuwe ‘soortenbeleid’ van minister Verburg (Natuur, CDA) dat gisteren in Utrecht is gepresenteerd."

Het wordt een lange, hete zomer!

De compostering van Zuidoost

Het was te verwachten. De schoonmaakoperatie van een paar dagen geleden betrof enkel twee paadjes die nooit of nauwelijks gebruikt worden. Het gemaaide gras van de maaibeurt een week geleden ligt nog overal rond te slingeren, tot de wind en de honden er vat op krijgen en een deel in de goot en op de paden terecht komt. De compostering van Zuidoost gaat zijn oude vertrouwde gangetje.

De privatisering van de plantsoenwerkzaamheden heeft tot gevolg dat de goedkoopste firma ingehuurd wordt, die zich met een jantje-van-leiden van de klus afmaakt. Het gras blijft gewoon liggen en composteert. Niet echt een goede manier om de aantrekkingskracht van Gaasperdam te verhogen. Dat voorspelt niet veel goeds als de bouw aan de zuidzijde van de Gaasperplas doorgaat. Geen goede public relations voor een dagelijks bestuur dat Zuidoost wil opstoten in de vaart der volkeren richting Amsterdam Metropolitan Area (AMA of ammehoela?). Maar wellicht dat het Politbureau van Zuidoost bezig is met een gewiekst vijfjarenplan. Dit kon wel eens het 'groen' zijn van het stadspark dat het stadsdeel van onze natuur wil maken. Een erg ambitieus plan, het laten groeien van gras op beton.


De toestand vandaag 23 juni.

Schoonmaak

Plantsoen

Na jaren verwaarlozing van voet- en fietspaden is vandaag eindelijk een begin gemaakt met het wegwerken van het gecomposteerde maaiafval in Gein. Klachten hebben tot nog toe niet geholpen; zou het videoclipje misschien wel invloed hebben gehad?

Pl2

De trappen zijn straks aan de beurt hoop ik.Pl3

Er is nog veel werk te verzetten om deze klus overal te klaren. Laten we hopen dat niet enkel die plekken aan de beurt komen die in het videoclipje werden getoond. We blijven attent.

Downloaden

product-white-classic

Men zou kunnen denken dat in onze wereld van communicatie en internet de mogelijkheden van cultuur en handel onbeperkt zijn. Niets is minder waar. De beperkingen zijn enorm.

Volkskrant: "Wegens het illegaal downloaden van 24 liedjes is een vrouw in de Verenigde Staten veroordeeld tot een geldboete van ruim 1,9 miljoen dollar (omgerekend 1,4 miljoen euro). Voor elke illegale download is ze met 80.000 dollar bestraft, die ze aan gedupeerde muziekmaatschappijen moet betalen. Legaal had ze de liedjes voor 99 cent kunnen kopen. De Amerikaanse muziekindustrie toonde zich verheugd over het oordeel. De vrouw was niet ingegaan op het aanbod van de industrie om de zaak te schikken voor een paar duizend dollar"

Dat is vanzelfsprekend ronduit belachelijk. Dit is een voortzetting van de uitbuiting door de muziekindustrie. Ze verdienen al ontzettend veel geld met hun CDs, en nu gaan ze nog eens op deze manier geld binnenhalen. Een CD, zeker die van een bekend popartiest, kan geproduceerd en verkocht worden voor een miniem bedrag. Niettemin zijn de prijzen van CDs schrikbarend hoog. Dat het anders kan bewijst Kruitvat.  Zelfs een CD in verpakking kan winstgevend geproduceerd worden voor minder dan  1 Euro.

Het lijkt me ook heel lastig om controle uit te oefenen op de downloads. Dat is alleen mogelijk als het hele internetverkeer daarop gecontroleerd wordt. En dat allemaal ten behoeve van de winsten van de muziekindustrie.

Telegraaf: "Het verbieden van illegaal downloaden van muziek, films en software zoals de Tweede Kamer dat wil, is volgens internetspecialisten in de praktijk onhaalbaar. Deze week riep een Kamercommissie het kabinet op om harder op te treden tegen het illegaal downloaden en ouders verantwoordelijk te stellen als hun kinderen dat toch doen.
Ict-jurist Arnoud Engelfriet gelooft niet dat het illegaal downloaden snel voorbij zal zijn: "Je moet dan een stuk privacy op willen heffen. Dat betekent dat je als overheid achter de gordijnen gaat kijken, en dat is de reden waarom het tot nu toe niet werd aangepakt. Daarnaast is het in de praktijk onmogelijk goed te bestrijden."

SP: "Het instellen van een verbod op downloaden van muziek, films en computerspelletjes kan wat de SP betreft nog lang niet aan de orde zijn zolang er geen goede legale alternatieven zijn. Dat stelt SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir in eerste reactie op het rapport van een werkgroep uit de Tweede Kamer. 'Piraterij is niet goed. Maar voordat de politiek wetten maakt, moet de industrie zelf met alternatieven komen die uitgaan van het huidige digitale tijdperk en niet van het pre-computertijdperk.'"

Het lijkt alsof alle muziek overal legaal beschikbaar is. Dat is niet zo. Een iTunes pasje geldt alleen voor één bepaald land. Je kan dus geen muziek bij de Japan shop bestellen, ook niet als die enkel in Japan te koop is, zoals Japanse traditionele muziek of Japanse audioboeken. Bij Amazon.us kun je ook geen mp3's downloaden, tenzij je een Amerikaanse creditcard hebt. Met andere woorden de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Een groot deel van de muziekmarkt is niet bereikbaar.

Het wordt je al moeilijk gemaakt om Russische muziek of audioboeken te downloaden. Diverse malen zijn Russische sites uit de lucht gehaald omdat die ook Westerse muziek goedkoop aanboden. Maar ze betaalden wel degelijk auteursrechten. De reden om ze dwars te liggen was natuurlijk de lage prijs voor de downloads, waardoor westerse klanten deze muziek niet meer in hun eigen land kochten. Een gevolg van deze belemmeringen is dat je ook geen Russische muziek of audioboeken kon downloaden. Dat lijkt me een serieuze aantasting van culturele en commerciële vrijheid.

Deze Russische sites zijn ook zeer betrouwbaar. Als je een account bij ze had, en de sites werden hier onbereikbaar gemaakt, dan kwamen ze weer terug onder een andere naam met andere betalingsregelingen, en je account was zonder meer overgezet op die nieuwe site. Dus de geldsom die je bij hun had uitstaan was nog steeds beschikbaar. Dat soort eerlijkheid vind je hier niet. Maar het wordt je hier wel zeer lastig gemaakt en betalen met creditcard is hier onmogelijk, dus je moet een apart traject volgen om je betaling te regelen. Maar het is wel volkomen legaal. De westerse arrogantie heeft het zeer moeilijk gemaakt om toegang te krijgen tot andere culturen en hun muziek. Dat is een rechtstreeks gevolg van hun winstbejag.

De praktijk is dat heel wat muziek uit verre landen helemaal niet beschikbaar is via reguliere kanalen. Onze muziekindustrie bestaat uit veel groter piraten dan de illegale downloaders. Het is nergens voor nodig dat Céline Dion en haar muziekmaatschappij miljoenen verdienen met 1 CDtje. Overigens is ook vastgesteld dat illegale downloaders veel meer CDs kopen. Dus de muziekindustrie zou zich wel eens goed in de vingers kunnen snijden met hun geldzucht.

We betalen overigens ook al jaren extra belasting op blanco CDs en DVDs, zelfs op cd- of dvd-branders. Dus ik betaal extra voor het branden van muziek en films die ik zelf gemaakt heb. Waneer houdt de uitbuiting nu eens op?

Onder het gras het plaveisel

Gras1
De compostering van Zuidoost

Meer dan een jaar geleden schreef ik een brief (met foto's) aan het Dagelijks Bestuur over de afschuwelijke manier waarop in Zuidoost het gras gemaaid wordt. Het gras wordt elke twee weken gemaaid, maar wat gemaaid is wordt niet weggehaald. Het composteert en rot weg, zodat de randen van voet- en fietspaden aan beide kanten soms meer dan twintig centimeter zijn ingekort. Als het regent dan blijft er een glibberige blubber van half vergaan gras op deze paden liggen.

Gras2Mijn klacht werd doorgestuurd naar wijkbeheer. Er werd een lading zware jongens op me af gestuurd, die me vertelden dat ze echt niet van plan waren om daar iets aan te doen. Hun taak was maaien, dus maaien zouden ze doen. Het afval moest maar opgeruimd worden door de reinigingsdienst. Dus er veranderde niets.
Een tweede klacht werd op dezelfde manier 'behandeld'. Het Dagelijks Bestuur zet dan een stempeltje op de zaak, 'afgehandeld'.

Blijkbaar is het een particulier bedrijf dat ons groen zo schendt. Het is eigenlijk niet nodig om het gras elke twee weken te maaien, dat zou ook bloemen een grotere kans geven. Maar ja, contract is contract. En de jongens van de plantsoendienst gaan tekeer als het A-team. Hele plaggen gras worden uitgerukt. Het gemaaide gras blijft liggen en verstikt het onderliggende gras en bloemen. Met andere woorden, het is een puinhoop. Maar de maaier, hij maait voort. En kijk uit, want ze rijden je zo van de sokken. Ze rijden ook tegen de klok, vandaar de ravage.

Zie ook hier.


Voor een groter beeld bekijk de clip op YouTube.

Een schaamteloze vertoning

Verdonk

Dat een Ghanese filmploeg de ROVB raadsvergadering van gisteravond heeft gefilmd is geen reden om deze vergadering te zien als een hoogtepunt van democratie. Integendeel, het was een schaamteloze vertoning van arrogantie door PvdA bij monde van mevr. Verdonk en de VVD vertegenwoordigd door Jaensch. Op deze vergadering antwoordden deze portefeuillehouders op de vragen die in eerdere vergaderingen werden gesteld door de raadsleden.

Met veel bombarie had mevr. Verdonk het over de Amsterdam Metropolitan Area. De bewoners hebben volgens haar hun zegje kunnen doen, er is 'geluisterd', en verder legde zij uit dat zij de inspraak van bewoners, organisaties en instellingen eenvoudig naast zich neerlegt, voor het algemeen belang vanzelfsprekend. Dat het belang van de huidige inwoners niet meetelt is voldoende om de leegheid van haar beweringen aan te tonen. Zij had het weer over 'doorstroming' en 'wooncarrières', d.w.z. marktwerking en geldstroom. Doorstroming en wooncarrières in tijden van crisis? Wil mevr. Verdonk dan criminelen en fraudeurs aantrekken? Haar doelstelling om de huidige bewoners te behouden strookt niet met haar doorstromingsidee. Of je blijft of je stroomt door. De huidige bewoners hebben geen geld om door te stromen naar nog duurdere woningen.

Het Dagelijks Bestuur blijft bij zijn standpunten die al in 2003 vorm hebben gekregen. Er zijn toen plannen gemaakt en die gaat men kost wat kost uitvoeren. Verdonk verwijst telkens naar  de 'vastgestelde structuurvisie van 2005'.  Alleen hoe het eruit gaat zien staat ter discussie, niet de locaties. En 'hoe het eruit gaat zien' is nog lang niet aan de orde. Dus al deze vergaderingen en inspraakrondes waren nutteloos; men was verplicht om inspraak te organiseren, maar had die al op voorhand verworpen. Alle inspraak heeft niet kunnen verhinderen dat aan de zeven geplande locaties iets veranderd wordt.

De hoofdpunten van Verdonk:

1. Er zijn zeven locaties geschikt voor bebouwing. Daar heeft zij geen argumentatie voor aangedragen. Daar is geen discussie over mogelijk volgens haar.

2. De financiële haalbaarheid van de plannen is geen punt van overweging. En dat terwijl er een nationale en internationale financiële crisis is. Overigens had zij het ook voortdurend over de toekomst, terwijl ze voor dit essentieel aspect van de toekomst blind is. Alle stukken en vragen over de financiën legt mevr. Verdonk naast zich neer.

3. Ook de groenstructuur zoals vastgelegd in de Hoofdgroenstructuur, bestemmingsplannen, de wetten ter bescherming van fauna en flora, kan volgens haar aangetast worden.

4. De alternatieve plannen van andere partijen zijn opzij geschoven en dit zonder duidelijke argumentatie. Ze is het ook niet eens met een aantal opinies van deskundigen.

De enige toegeving is dat op de zuidoever langs de Gaasperplas niet gebouwd zal worden, dat een kleine groenstrook langs de plas behouden blijft.
Dat nieuwbouw moet aansluiten bij de bestaande bebouwing is iets wat zij ook een eigen invulling geeft: "de twee bouwsoorten moeten met mekaar te maken hebben", het moet "samenhangende bouw" zijn. In haar opinie kan dat ook inhouden dat in Gein3 aan de zuidzijde van de Gaasperplas ook hoogbouw gepleegd wordt. En die zal zeker uitsteken boven de bomen.

De PvdA heeft in feite de inspraak beperkt tot 'je mag er alles van vinden, maar meebeslissen niet'. Het aantal te bouwen woningen zal bepaald worden tijdens de uitwerking van de plannen. Hoewel mevr. Verdonk zei dat het aantal van 5000 waarschijnlijk niet te halen is, maar vasthoudt aan 7 locaties, GAAT ZE TOCH NOG VERDER ZOEKEN NAAR NOG EENS 2000 WONINGEN. Zij blijft dus in feite bij 5000 woningen die gebouwd moeten worden.

Het Dagelijks Bestuur gaat dus lobbyen bij de diverse overheden die nu nog hun oordeel moeten uitspreken over het bouwen op 7 locaties. De bestaande vastgestelde groenstructuur is niet heilig volgens Verdonk. Maar haar structuurvisie van 2005 is blijkbaar wel superheilig.

Portefeuillehouder Jaensch (VVD) vond dat ook de huidige wetten en vastgelegde structuren 'mogelijkheden om te bouwen' bieden. Vogeltjes konden best een leuk plekkie vinden boven op de daken.

Toen duidelijk werd dat het Dagelijks Bestuur niet van plan was ook maar enigszins toe te geven, ontaarde de vergadering in een boosaardig woordengevecht. De tijd die de oppositie kreeg werd drastisch ingeperkt. En Meyer (VVD) kondigde doodleuk aan dat hij nu de vergadering ging verlaten, omdat er geen kans was dat hij noch andere bestuursleden nog van mening zouden veranderen. Om 12 uur verlaat de VVD de zaal. Volgens Bals (PvdA) is er geen nieuwe inbreng geweest, en dus blijft hij bij zijn standpunt. Hij zag geen behoefte aan verdere discussie. Democratie is ver te zoeken. Alle alternatieve plannen zijn eenvoudigweg afgekeurd, en dat zonder argumentatie. 

Daarop verlaat de SP onder protest de zaal. Vanaf dat moment zakt de discussie nog verder in niveau, niet in het minst door de onbeschofte interrupties van mevr. Dalgliesh (PvdA). Dalgliesh was duidelijk aan het liegen over de locaties die OZO geschikt vindt om te bouwen of ze had de enquête van OZO niet eens gelezen. Als een kip zonder kop ging ze tegen GroenLinks tekeer en beweerde dat dhr Walgering van GroenLinks zich niet hield aan de plannen van GL van de centrale stad.  Terwijl GL in Zuidoost wel een plan had om 3800 woningen te bouwen. Bovendien is het juist de PvdA in Zuidoost die zich profileert als een aparte stad die moet 'concurreren' met andere stadsdelen, maar een eigen geluid aan GroenLinks Zuidoost ontzegt. Ook Bals deed een duit in het zakje door dhr. Kruik (CU) brutaal in de rede te vallen.

Al met al een schandelijke vertoning en aanfluiting van onze democratie door PvdA en VVD. Alle inspraak is verworpen. Hier is sprake van onfatsoen en dictatoriaal optreden door het Dagelijks Bestuur.

Het Oranjebos

Oranjebos
Het Oranjebos

Henk de Boer: "De DB'ers Verdonk en Jaensch ontkenden eerst dat het aan de Zuidoever van Gaasperplas om het Oranjebos zou gaan, maar dankzij speurwerk van Mart van de Wiel, hierbij gedenksteen."

Een interessant stukje om te lezen, met foto van de gedenksteen. Zelfs Roel van Duijn had in 1991 een plan ingediend bij de gemeente om een aaneengesloten rij van trottoirbomen van de Nieuwmarkt door te laten lopen tot het Oranjebos, 'zodat voor fietsers en wandelaars een aantrekkelijke route ontstaat van stadshart tot stadsrand'.

Suriname

Suriname

Esther heeft een mooie website over Suriname. De interesse voor Suriname groeit. Ook Nederlanders vinden het land aantrekkelijk om er op vakantie te gaan en zelfs te gaan wonen. Op bovengenoemde site vind je informatie over wonen en reizen in Suriname.

Er zijn ook gratis boeken te downloaden. Deze site is de moeite van een bezoekje dubbel en dik waard.

Colourful Suriname

De arrogantie van de macht

Heien

Mijn stukje over Amstel III hing net koud in de ether, toen mijn hoop alweer tijdens de ROVB vergadering van vanavond de kop in werd gedrukt. Dhr. Kruik (CU) verwoordde het vlijmscherp, hij had het over de arrogantie van de macht. Die arrogantie kwam weer duidelijk naar voren bij de PvdA, niet in het minst bij mevr. Dalgliesh (in de wandelgangen 'Dragonder Dalgliesh').

Het eerste deel van de toespraak van dhr. de Boer (CDA) heb ik jammer genoeg moeten missen. Maar het werd al gauw duidelijk dat het initiatief om Amstel III te gebruiken voor woningbouw niet zou leiden tot het afblazen van bouwen langs de zuidoever van de Gaasperplas. Terecht werd er door dhr. de Boer op gewezen dat deze toekomstige bewoners van Amstel III wel degelijk een onderdeel vormen van Zuidoost. Zij horen bij Zuidoost wat betreft vervoer, wonen, recreatie, winkels, werken etc. Amstel III hoort bij Zuidoost. Dat het officieel onder een andere instantie valt is een onbegrijpelijke ambtelijke ongerijmdheid.

De argumentatie van de PvdA dat er gebouwd moet worden om de 'voorzieningen' in Gein in stand te houden is lariekoek. Dhr. de Boer zei dat eerst de bestaande voorzieningen op peil gehouden moeten worden. Dhr. Hartog (SP) viel hem bij en stelde dat woningbouw niet per se bijdraagt aan de voorzieningen. Het op peil houden kan ook gebeuren door het laag houden van de huren van winkelpanden. Wat bij wet beschermd is (fauna en flora) moet beschermd blijven. En wetten zijn er om nageleefd te worden.

De arrogantie van de macht (PvdA en VVD) kwam tot uiting in wat men in België de 'arithmétique hollandaise' noemt, het sjoemelen met cijfers en definities. Wat Verdonk, Dalgliesh en hun aanhang verstaan onder inspraak en participatie is volgens hun eigen woorden 'luisteren'. Dat houdt dus in dat men 'luistert' en dan doodleuk alle inspraak naast zich neerlegt. Verdonk bestond het zelfs te beweren dat het niet nodig was om te doen wat de meerderheid wil.

Zelfs het aantal mensen dat tegen de bouwplannen was werd door de PvdA in twijfel getrokken (ik zei het al, het is arithmétique hollandaise op z'n smalst). Dalgliesh zat zelfs te liegen over het aantal e-mailtjes die ze had ontvangen die positief waren over de bouwplannen. Haar lachwekkende verspreking 'tweehonderdduizend' was duidelijk Freudiaans. Dat mens is een aanfluiting van de politiek. De PvdA denkt blijkbaar met deze grove schoffering de inwoners van Zuidoost hier te kunnen houden. Er is alleen sprake van schijnparticipatie. Het politbureau van de PvdA (dhr. Kruik verwees ook naar de politiek in de DDR) is enkel bereid de schone schijn van inspraak op te houden en verder hun arrogantie bot te vieren. Er werd letterlijk gezegd dat er al een besluit was genomen. Heien dus, ondemocratisch en illegaal op groengebied.

De charade gaat verder op woensdag 17 juni om 20:00. Ook weer live te volgen op dat moment. Ik heb in de lijst van links het adres van de live uitzendingen opgenomen. Kijk en huiver!

Update: op de website van Henk de Boer lees ik net zijn stukje over deze vergadering. Het blijkt dat de VVD inderdaad met 'arithmétique hollandaise' aan het rekenen was. Er wordt gesuggereerd dat de zwarte inwoners die zich niet hebben uitgesproken, eigenlijk voorstanders van bouwen zijn.

Henk de Boer: "Voor de witte fractie VVD is het duidelijk. De blanken willen niet dat op de locaties zuidoever Gaasperpark en Centraalpark gebouwd wordt. Ook niet op volkstuin De Vijf Slagen. Duizende blanken hebben volgens fractievoorzitter Meyer van de VVD duidelijk te kennen gegeven dat groen niet opgegeven mag worden voor steen. De VVD maakte daar een schandelijke nummer van en zette zo de blanken in de hoek. Nee, dan de zwarten volgens de VVD, die doen dat dat niet."

Open Atelier

Oatelier

AukeVanderHoek: "De Open Atelier Route in de Bijlmer heeft dit jaar een bijzonder karakter. De kunstenaars in de broedplaatsen zetten twee weekenden lang hun deur open voor het publiek: op 13 en 20 juni in Echtenstein en op 14 en 21 juni in Kruitberg. Met spectaculaire activiteiten en projecten wordt de aandacht gevestigd op de kracht van kunst en cultuur in de buurt. De Centrale Expositie, Boxing Beauties, in het Cultureel Educatief Centrum Zuidoost is maar liefst tot en met 11 juli te bezichtigen. Hiermee haken de kunstenaars in op de eerste biënnale van De Straat van Sculpturen die begin mei van start is gegaan met een internationale beeldenroute."

Open Atelier Route

OAR09


Amstel III

luchtfoto

BlikOpNieuws: "Amstel III, dat grofweg loopt van de Amsterdam Arena tot het AMC, zal ingrijpend veranderen. Nu staan in het gebied eigenlijk alleen kantoren en bedrijfruimtes.

In de toekomst moeten er zo’n 5000 woningen in het gebied komen te staan. Dit schrijft wethouder van Poelgeest in een brief aan de raad.
De strook ten oosten van de Holterbergweg zal gemengd gebied worden met werken, wonen en allerhande voorzieningen zoals winkels en scholen. In dit gebied komen ongeveer 5000 woningen."

Hoera! Amsterdam Zuidoost heeft zijn 3000 nieuwe woningen, wat zeg ik, 5000, meer dan het aantal dat Bals (PvdA) dacht ooit voor nieuwbouw te kunnen realiseren in Zuidoost. Er hoeven dus geen nieuwe woningen gebouwd te worden in Gaasperdam! De alternatieven van de oppositie in Zuidoost blijken dus toch levensvatbaar te zijn.

Hier leest u binnenkort meer over de nieuwe visie voor Amstel III.

De koningin zal blij zijn dat het Oranjebos (het bos aan de zuidoever van de Gaasperplas geschonken voor het zilveren huwelijk van Beatrix en Claus) nu niet bebouwd hoeft te worden. Henk de Boer (CDA) zou in de raadsvergadering van 30 juni een motie indienen om de mening van de koningin te vragen over de bouwplannen in het Oranjebos. Wellicht dat dat nu een mededeling aan de koningin kan worden waarin zij gefeliciteerd wordt met het voortbestaan van het Oranjebos.

De meikever

meikever

Ook dit jaar heb ik geen meikever in Zuidoost gezien. Als ik in de buurt kom van hagen dan kijk ik altijd extra goed of er geen meikevers in zitten. Ergens blijf ik hopen ze ooit nog eens te zien. Voor veel mensen is de meikever meer dan enkel een kever. Ik word nostalgisch, lyrisch en poetisch als de meikever ter sprake komt, laat staan als ik er een zou zien. De stadsjeugd van tegenwoordig weet niet wat ze gemist hebben. De meikever is de leukste kever, de liefste kever, de kever waar je plezier mee kon beleven, een diertje dat je zoals in het bekende liedje in een (lucifers)doosje kon doen. In het doosje 'kritselt' hij dan, er is geen ander woord voor, hij 'kritselt'. Ik zou er wat voor geven als ik een meikever weer een keer over mijn hand kon laten kruipen.


Er zijn daar geen meikevers meer (Martine Bijl)


Ach - het is allang voorbij en echt belangrijk is het niet

Maar toch schrijf ik op een berkeblad dit kleine keverlied

En de kinderen die het horen zullen glimlachen misschien

Want ze hebben van hun leven nooit een meikever gezien

En zo zullen zij nooit weten hoe die krabbelt, graaft en bromt

Hoe hij in de late schemering pas goed tot leven komt

Hoe hij vliegt met z'n antennes als een waaiertje gespreid

Hoe hij woont in de kastanje of in 't groene grastapjt

Hoe hij trots en glimmend rondzoemt met het zonlicht op z'n schild

Hoe hij dommelt op het land dat in de zomerhitte trilt -

Maar hun leven is geeindigd en voorbij hun korte uur

En we zullen ze misschien wel achterna gaan op den duur


Als ik dan nog eens op jacht ging

Was het vast de laatste keer

Er was zoveel om je heen

En dat is allemaal verdwenen

En geen macht op deze aarde brengt het weer -

Er zijn daar geen meikevers meer

Er zijn daar geen meikevers meer...


Wat een kleurenpracht onder de kevers. Hier nog meer.

Verniel geen groen voor poen!

tomaat

SP: "Tijdens de commissievergadering van 4 juni heeft de fractie van de SP zich zeer fel gekeerd tegen de voorgenomen vernieling van het centraal park en de natuur aan de zuidzijde van de Gaasperplas ten behoeve van de bouw van dure koopwoningen. De bouwplannen van het stadsdeelbestuur zijn onrealistisch en zonder enige vorm van overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Op 4 juni jl. vond de tweede commissievergadering plaats over de bouwplannen tot 2020 van het stadsdeelbestuur. De SP-fractie had sterke kritiek op het participatietraject en op de onderbouwing van de plannen. Elke vorm van visie ontbreekt volgens de SP. Maar het voornaamste punt van kritiek is de voorgenomen vernieling van het centraal park en de natuur aan de zuidzijde van de Gaasperplas. Dat moet opgeofferd worden voor peperdure woningen waar waarschijnlijk in het geheel geen vraag naar is. In de plannen van het stadsdeelbestuur zal een deel van de woningen gebouwd worden waar volgens het streekplan van de provincie niet gebouwd mag worden."

Red de Volksuniversiteit

Gevel 0206
Teken de oproep!

Allochtonenweb: "Het College van Amsterdam heeft in de Voorjaarsnota van 26 mei jl., een groot aantal voorstellen gedaan om de gevolgen van de economische crisis voor Amsterdam op te vangen. Een van de voorstellen is stopzetten van de gehele subsidie aan de Volksuniversiteit Amsterdam per 1 januari1 2010. Dat is in een keer een verlies van € 220.000,--.

De Volksuniversiteit Amsterdam biedt al bijna 100 jaar aan zo’n 9000 cursisten jaarlijks rond de  650 cursussen. Met dit aanbod speelt zij flexibel in op alle ontwikkelingen: Nederlands aan Anderstaligen, Schrijven zonder spelfouten, computercursussen voor 55+, Sociale vaardigheden en 20 verschillende talen.

NT2 cursussen vormen een belangrijk onderdeel van het aanbod van de Volksuniversiteit. Jaarlijks nemen zo'n 1200 cursisten uit 100 verschillende landen deel aan een cursus NT2. De Volksuniversiteit doet niet mee aan de inburgering. Toch kiezen veel mensen voor NT2 lessen bij de Volksuniversiteit vanwege de puinhoop bij de inburgeringscursussen (lange wachttijden, alle niveaus door elkaar in de klas, geen goede lesvoorzieningen). Door het wegvallen van de subsidie moeten die cursussen zo'n 35% duurder worden."

Zotheid

BijbelVanGogh
Naast de bijbel schilderde Van Gogh Zola's 'La Joie de Vivre'

'We leven in interessante tijden', dat is een gezegde waar meestal de Chinezen voor verantwoordelijk gehouden worden. Wellicht dat dit (echte Chinese spreekwoord) onze tijd beter typeert: 'Het is beter een hond te zijn in vredestijd dan een mens in een chaotische tijd.'

De verwarring in de geesten neemt met de dag toe. Na Donner's "Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?" (hetzelfde voor fascisme, meneer Donner?) en GroenLinks "Niemand hoeft zich geheel aan te passen aan dé Nederlandse cultuur, al is het maar omdat die niet bestaat." (dat Wilders geen verschil ziet tussen 'de' en 'dé' is duidelijk), hebben we nu de Raad van State die uit de bocht vliegt.

Nederlands Dagblad: "Het moet mogelijk blijven voor christelijke scholen om praktiserende homoseksuele docenten te weren, als hun gedrag in strijd is met de grondslag.
In het voorstel van de Raad van State voor een nieuw artikel 5 van de Awgb, krijgen scholen wat meer ruimte dan andere levensbeschouwelijke organisaties (bijvoorbeeld zorginstellingen). De Raad van State haalt hiervoor Europese regels aan. In belangrijke EU-verdragen is de eerbiediging voor de inhoud en opzet van het onderwijs in de lidstaten geregeld. Uit deze verdragen leidt de Raad van State af dat EU-lidstaten - zoals Nederland - aan 'confessionele onderwijsinstellingen' ruimere vrijheden mogen geven dan aan andere levensbeschouwelijke organisaties. Dit verschil wordt gemaakt omdat juist in het onderwijs de overdracht van 'identiteitsbepalende normen en waarden' plaatsvindt."

De Pers: "Op basis van Europese regels heeft het bijzonder onderwijs een grote vrijheid om 'beroepsvereisten' te stellen, stelt de raad. De eisen die de scholen hanteren mogen volgens het adviesorgaan niet leiden tot discriminatie, maar zijn toegestaan als 'deze voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst/levensbeschouwing die de grondslag van de instelling vormt'."

Als de regering dit advies van de Raad van State opvolgt, dan is het hek van de dam. Dan kan elke fundamentalist naar hartelust discrimineren. Het gaat hier niet om beroepsvereisten maar om regelrechte discriminatie. Indien de School met de Bijbel in Emst vindt dat homosexualiteit botst met de grondslagen en doelstellingen van het christelijk onderwijs, dan geldt nog meer dat de grondslagen en doelstellingen van het christelijk (en ander fundamentalistisch) onderwijs botsen met de grondslagen en doelstellingen van de Nederlandse en internationele samenleving zoals die zijn vervat in nationale en internationale wetten en principeverklaringen.

Het gevolg zal zijn dat er nog meer discriminatie komt van homosexuelen, niet in het minst bij de allochtone bevolking. Als dit zo doorgaat dan wordt Wilders de volgende minister-president.

Wilders hoeft weinig te doen. Het wordt hem allemaal op een zilveren schaaltje aangeboden. Waar iedereen hoog van de toren blaast op principiële of filosofisch-politieke gronden, wijst Wilders eenvoudigweg naar de realiteit en wat daar mis gaat. Geen ander heeft daar een antwoord op. Let wel, mijn bedoeling is te verhinderen dat Wilders aan de macht komt. Maar in de huidige verwarring komen we nergens.

Jan Blokker: "Eigenaardig dat tijdens het verkiezingsdebat niemand een poging deed om de mond te snoeren van de schreeuwlelijk aan tafel. Je moest een grote keel opzetten om over dat humorloze, verbeten Venloos heen te komen, daar niet van. Maar volume hadden de anderen genoeg – ze hadden alleen geen tekst. Louter redeloze fractievoorzitters lieten het geschreeuw over zich heen komen. Niet één met de intelligentie, de argumenten en het retorische talent om verder te komen dan ongearticuleerd terugroepen. Niemand bij machte om de winnaar met rationele taal in z’n eigen hoek te drijven."

Youp van 't Hek: "Geert is ondertussen de grote winnaar. Alle dikke, blanke, bange, ontevreden mensen tussen de veertig en de zestig hebben op hem gestemd. En van dat soort mensen hebben we er heel veel. Volgens Geert is dit nog maar het begin. Zijn beweging wordt nog veel groter. Wie moet hem tegenhouden? Mariëtte Hamer met haar steunkousgereutel? Nee toch. Heeft zij nou geen goede vrienden die haar vertellen dat ze, als ze echt van de PvdA houdt, het stokje aan Diederik Samsom moet overgeven? Als de PvdA de komende jaren nog iets wil uitstralen dan moet de partij toch jong zijn? Dat lukt toch niet met een murmelende mevrouw Hamer?
En Agnes Kant lukt dat zeker niet. Over tragiek gesproken."

Mijn voorstel: stop alle financiële steun aan scholen op religieuze basis. Laat ze hun scholen zelf financieren. Ik wil niet dat met mijn belastinggeld fundamentalistische propaganda wordt gevoerd, of dat nu gristelijk is of islamitisch maakt niet uit. Religie mag niet gebruikt worden om mensen te discrimineren en de wet te overtreden. Wellicht moeten we eens gaan denken aan het weren van fundamentalisten van welke denominatie ook in het openbare leven.

Overigens, god bestaat niet. En de Bijbel is op zijn best een literaire exercitie, die ook vol staat met racistische taal; het is een boek dat aanzet tot haat. De geschiedenis van het christendom is een aaneenschakeling van geweld en intolerantie. Houdt het dan nooit eens op?
Als onze regering nog enig gezond verstand over heeft, dan legt ze het advies van de Raad van State naast zich neer.

Van Gogh had weinig op met de Bijbel en volgens hem was vooral het Oude Testament 'kleingeestig'. Het geschrift wekte bij hem bovenal 'wanhoop en verontwaardiging'. Die kleingeestigheid heerst nog steeds. 'Wanhoop en verontwaardiging' is ook nu ons deel. 'La Joie de Vivre' staat mijlenver van het gristendom.

Misdaad in Zuidoost

AT5: "Man overleden na schietpartij Zuidoost.
De schietpartij is alweer het zesde incident in zeer korte tijd. Volgens de politie is er vooralsnog geen reden om dit incident in verband te brengen met een van de eerdere schietpartijen in Zuidoost."

Telkens als ik de politiehelicopter hoor overvliegen, denk ik 'het is weer zover'.

"Gewonden bij schietpartij in Zuidoost."

"Vijf schietincidenten in korte tijd in Zuidoost."

"Schietpartij in Amsterdam Zuidoost."

RTVNH: "Bij een schietpartij op de Groesbeekdreef in Amsterdam Zuidoost is in de nacht van donderdag op vrijdag een jongen (17) zwaargewond geraakt. De auto waarin hij zat werd beschoten."

"Bizarre ontknoping in Rioolbuismoord."

En Amsterdam is nog niet eens de onveiligste stad.

Dit wordt te gek. Er is een serieus probleem in Zuidoost. Het zijn vaak jonge mensen die betrokken zijn bij dit geweld. Waar komt dit allemaal vandaan? Er zijn diverse oorzaken te noemen. We leven in een maatschappij waarin solidariteit en saamhorigheid niet vanzelfsprekend zijn. Geld bepaalt status en welzijn. Geld is meestal de oorzaak van geweld. Sommige mensen kunnen de ratrace, de genadeloze concurrentiestrijd, niet meer aan. Sommigen richten zichzelf of anderen te gronde.

AT5: "Van alle mensen die een psychische stoornis krijgen is 37 procent Amsterdammer. Psychische problemen kunnen voortkomen uit stadse ongemakken zoals lawaai, milieuvervuiling en slechte woningen.
Daarnaast trekt de stad ook mensen met een stoornis aan, zij zoeken de anonimiteit van een stad op. Volgens Peen moet Amsterdam meer geld krijgen voor de opvang van patiënten. De stad heeft wel meer patiënten maar krijgt daar geen extra geld voor."

De stedeling kan soms in een lastig parket raken. Ook de familiedrama's stapelen zich op. Tijd voor bezinning. De jeugd is ook gewelddadiger geworden. Wat onze kinderen op tv en de computer zien is vaak geweld, zinloos geweld. Ik noem enkel Irak, Afghanistan, Gaza. En het ergste is dat het wordt gepresenteerd als zinvol geweld. Dat is al een wankele basis voor de ontwikkeling van de jeugd. Jongeren worden van alle kanten gedwongen mee te doen met de consumptiemaatschappij. Ze zijn willige slachtoffers. En langzaam aan vervagen de normen. Ook al hebben ze welstellende ouders, hun geestelijke ontwikkeling loopt vaak ver achter op hun financiële situatie.

Geweld ontstaat niet zomaar. Meestal is het een kwestie van een glijdende schaal van jeugdige normloosheid naar gewelddadige criminaliteit. Het stelsel van normen en waarden is iets wat hen niet bijgebracht wordt, noch in de media, noch door hun ouders, nog door school of maatschappij. Ieder kent wel voorbeelden van hoe een buurt steeds verder verloedert. Er zijn een paar raddraaiers die een buurt terroriseren. Er wordt niet op gereageerd, want men moet zo nodig tolerant overkomen, en vooral geen allochtonen beschuldigen, want dat zou het zo tolerante zelfbeeld van de Nederlander kunnen schaden. Ondertussen voelt de raddraaier zich veilig en gaat steeds verder. De politie is ook huiverig om tussenbeide te komen. Een deel van de buurtbewoners gaat zich onveilig voelen. En uiteindelijk komt de hele zaak op een onprettige manier op de tv. En Wilders krijgt weer meer aanhang.

monkeys3

NRC: "Degenen die de massale criminaliteit door Marokkanen ontkennen, laten niet alleen de slachtoffers in de steek, maar ook degenen die met gezinsinterventie en politiewerk de problemen aanpakken.
Volgens het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek verlaat ruim zestig procent van de Marokkaanse jongeren tussen de 17 en 23 de school voortijdig zonder ‘startkwalificatie’. In 2006 was 39 procent van de Marokkaanse jongeren werkloos. Van alle Marokkaanse mannen in Nederland tussen de 40 en 64 jaar leeft 62 procent van een uitkering. Behalve twee Marokkaanse winkeliers op het Allebéplein in Slotervaart, kwam ik in twee jaar tijd in Slotervaart niet één Marokkaan van boven de vijftig tegen die werkte.
De ontkenning van deze feiten werkt verlammend en staat de oplossing van dit multiculturele drama in de weg."

Volkskrant: "Van de Marokkaans-Nederlandse jongemannen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 24 is bijna 55 procent met de politie in aanraking gekomen op verdenking van een delict.
Voor Antilliaanse en Surinaamse Rotterdammers in dezelfde leeftijdscategorie is dat 40 procent, voor Turks-Nederlandse mannen 36, en voor autochtone Rotterdammers 18,4."

Hetzelfde probleem ontstaat nu in Zuidoost. Er zijn inderdaad ook criminele ouders onder Surinamers. Hun kinderen nemen het gedrag van hun ouders over. Er zijn ook ouders die totaal geen aansluiting zoeken bij de Nederlandse maatschappij, die enkel geld willen verdienen en zo makkelijk mogelijk. Er zijn tal van gezinnen wie het enkel om een uitkering is te doen. Er zijn gevallen zat van gezinnen waarin vier volwassenen een uitkering krijgen, soms/vaak onterecht. Hun kinderen volgen dezelfde traditie. Er zijn Surinamers van 3o die nog geen jaar gewerkt hebben, terwijl ze niet ziek of gehandicapt zijn. Sommigen hebben 'bijbaantjes', zoals de chauffeur van een bekend witgoedbedrijf die de opgehaalde oude spullen niet terugstuurt voor recyclering maar ze in zijn tuin verzamelt en doorverkoopt. Zo begint het.

De verloedering gebeurt langzaam. Neem een voorbeeld: een nog werkende ouder fraudeert, zoals dat o.a. het geval was bij de dienst Stadstoezicht, en we weten allemaal dat daar hoofdzakelijk allochtonen werken; het duurt niet lang voor dat openbaar wordt en deze persoon ontslagen wordt. Om dezelfde levensstandaard op te kunnen houden zoeken ze naar andere middelen om aan geld te komen, dat kan betekenen frauderen met uitkeringen of illegaal werk (snorders, drugshandel). Al heel vroeg hebben ze het criminele circuit betreden en in hun relaties met buren en kennissen zullen ze geneigd zijn te gaan dreigen en intimideren. Je krijgt een buurtprobleem. Daar wordt vaak fout op gereageerd. Er zijn er die niets willen horen of zien, en er zijn de naïevelingen die iedereen principieel als eerlijke burgers zien en elke kritiek op allochtonen als racistisch beschouwen. Intussen loopt de situatie uit de hand en geweld ligt op de loer als de raddraaiers kritiek te verduren krijgen of erger nog aansprakelijk gesteld worden voor hun daden. Ze gaan ook mekaar te lijf. Je krijgt afrekeningen onder mekaar.

Volkskrant: "Het gaat om groepen die zich bevinden in de laagste sociaal-economische positie - dat is een 'noodzakelijke voorwaarde'. Maar de criminaliteit van jongeren schiet pas echt uit wanneer het ontbreekt aan sociale controle, betoogt hij [Frank Bovenkerk]. Dat geldt zowel op het niveau van de etnische groep als geheel, als binnen het gezin. Van de migrantengroepen kent de Turkse de hoogste graad van organisatie, de meeste interne sociale controle en de laagste misdaadcijfers, verklaart Bovenkerk." 

Het verbeteren van de sociaal-economische situatie van de betreffende groepen is essentieel. Goed onderwijs is essentieel. Verder is het een kwestie van het toepassen van de wet strict volgens het principe van gelijkheid. Geen begrip voor geweld van allochtonen of van wie ook. Iedereen gelijk voor de wet. Dat zal Wilders ook heel wat wind uit de zeilen nemen. Als er problemen zijn in buurten meteen de zaak aanpakken en niet wachten tot het uit de hand loopt. De sociale controle is tegenwoordig vrijwel onbestaand. Het motto is nog steeds: niet horen, niet zien, en zwijgen.

En de kat zat op het dak...

... en musiceerde wat.

Kat

Naakt

Nederland is een ongelofelijk land. Wat je hier niet allemaal meemaakt.

De Pers: "Een 55-jarige man in Amersfoort is woensdag door de politie op de bon geslingerd, omdat hij in zijn eigen huis naakt rondliep. Volgens degene die de politie had gealarmeerd, was het al de derde keer dat de man zonder kleren door zijn huis paradeerde in het zicht van de goegemeente."

Dat is nou de oplettende Nederlandse burger. Of gluurder? Ik had eerder verwacht dat de gluurder een bon zou krijgen.

Speciaal voor de gluurders hier de gecensureerde foto's van Berlusconi.


Naked

Zo doen we dat in Amsterdam.
Geschrokken van bloot op straat?

Volkskrant
: "Geen groter raadsel voor politici en beleidsmakers dan de burger. Ga maar na. De Nederlander ontbreekt het niet aan vrijheid. Toch viert een partij genaamd Partij voor de Vrijheid electorale triomfen. De Nederlander is een individualist en misschien zelfs een egoïst. Toch klaagt hij dikwijls over armzalige solidariteit.

De Nederlander is behoorlijk gelukkig, de crisis ten spijt. Toch is hij chronisch ontevreden. En hoe uit hij dat? Niet door lid te worden van een politieke partij. Hij gaat liever een potje schelden op internet. Of hij laat zijn straat verloederen en gedraagt zich onhebbelijk."


ROVB vergadering 4 juni

Raad

De internet uitzending van de ROVB vergadering over de bouwplannen verliep moeizaam gisteren. Er waren storingen in beeld en geluid. Dus ik heb maar een deel kunnen volgen. Dhr. Walgering sprak ook de toehoorders op internet aan. Dat was zeer attent. Het stadsdeel moet er evenwel voor zorgen dat de uitzendingen compleet goed te volgen zijn. Wie nu het archief gaat bekijken komt ook van een koude kermis thuis. Wat je te zien krijgt, welk fragment je ook kiest, het is een beeld van een minutenlange pauze en als de vergadering begint stopt het. Daar heb je dus niets aan.

Uit wat ik wel heb kunnen opvangen, haal ik een paar typische kenmerken. Wat mij opvalt is het ontwijkende en verhullende taalgebruik bij PvdA en VVD. Miedema sprak o.a. van de 'waan' zich in Gaasperdam op het platteland te bevinden. Het gebruik van suggestieve, negatieve woorden is typisch voor de arrogantie van onze bestuurders. Dat de enquête van OZO hetzelfde resultaat opleverde als die van het stadsdeel, beschouwt Miedema als 'niets toevoegend'. Een betere beschrijving zou zijn dat de OZO enquête bevestigt wat de andere enquête zegt. Dhr Bals (PvdA) vult 'groen' anders in dan iedereen in de oppositie. De term 'stadspark' valt ook onder de wollige terminologie.

Volgens Bals mogen we ook niet spreken van 'plannen'. Er zijn volgens hem nog geen plannen. Die moeten nog gemaakt worden. Terwijl iedereen weet dat de plannen van PvdA en VVD voorgekookte plannen zijn, vaste plannen om te bouwen op een aantal locaties, ook al is heel Gaasperdam daar tegen. Alleen het soort flats en een exacte blauwdruk staan nog niet vast. En als het de PvdA goed uitkomt dan verwijzen ze naar de 'vastgestelde' structuurvisie van 2005, alsof dat al geen plan was. Wat Bals wil is dat de algemene plannen (bouwen in het groen en zo hoog mogelijk) zo spoedig mogelijk goedgekeurd worden in de raad; de precieze invulling van die plannen valt dan helemaal buiten de inspraak en participatie van de inwoners. En zoals de PvdA nu verwijst naar de structuurvisie van 2005 die al is 'vastgesteld, kunnen ze ook later zeggen dat de plannen al waren 'vastgesteld' op de vergadering van 30 juni 2009. Dragonderpolitiek dus.

Dalgliesh kwam weer met de loze kreet dat de oppositie, in dit geval mevr. Saranjam (SP), haar stelling over 'voorgekookte plannen' niet kon onderbouwen. Mevr. Dalgliesh heeft blijkbaar een aantal zinnen van buiten geleerd die door hun algemeenheid en nietszeggendheid alle kritiek de kop moeten indrukken. Mevr. Dalgliesh is de koningin van de dooddoeners.

Meyer (VVD) deed nog een duit in het zakje met de bewering dat 't Brinkie 'min of meer' op dezelfde plek zou blijven. En dan de klap op de vuurpijl door mevr. Verdonk (PvdA) die beweerde dat de zuidoever van de Gaasperplas onbebouwd blijft, er niet bij vertellend dat het gaat om een kleine groene schaamlap die in de plaats zou komen van het grotere Oranje bos. Want wees er zeker van, de hele zuidoever gaat eraan. Na bebouwing worden er nog wat boompjes en struikjes, plasboomjes voor Fifi en Mimi, neergepoot and that's it.

Wat we dus zien is een ontwijkend, verhullend en manipulerend woordenspel door PvdA en VVD dat eigenlijke kritiek gewoon ontkent, negeert en afdoet als waardeloos. De PvdA en de andere regeringspartijen hebben een massaal verlies geleden in de EU verkiezingen. Ik hoop dat ze nu een toontje lager gaan zingen.

Voorz


Uit de toespraak van dhr Hartog (SP):

"Voorzitter, in onze visie vallen de locaties Centraal Park, Zuidoever en Randzone AMC af. Het centraal Park moet opgenomen worden in de Hoofdgroenstructuur, zonder dat het eerst wordt gehalveerd. Dat moet onze inzet zijn bij de discussie met de centrale stad. Bouwen op de Zuidoever zou betekenen dat er buiten de rode contouren van het streekplan Noordholland Zuid moet worden gebouwd. Het DB wil aan de provincie vragen daar  'ruimte voor te maken'. Met andere woorden het stadsdeel wenst zich niet aan de regelgeving van de boven haar gestelde overheden te houden. Dat betreuren wij. Net zoals de bewoners in Zuidoost dient het stadsdeel zich aan de regels te houden. Ook bij  bebouwing van de vijf slagen stuiten we op dit probleem. De SP vind het van kleinburgerlijke kleinsteedsheid getuigen om steeds weer aan de grenzen van het groen te knabbelen. Als elk stadje in het groene hart dat bij elke generatie weer doet maken wij west Nederland voor onze kinderen tot een steenwoestijn. Daar dienen wij grenzen aan te stellen. Wij roepen het DB en de raadsleden van de coalitiepartijen op om nu eens het goede voorbeeld te geven door te laten zien dat democratisch vastgestelde regels en de toekomst van onze kinderen gerespecteerd worden. 

Dat kan door onze alternatieven serieus te nemen. Voorzitter ik noem onze alternatieven nog een keer: bouwen op parkeerplaatsen met ondergronds parkeren, het transformeren van Amstel 3 tot een gemengde woon-werkwijk met een visionair lange termijn plan en samenwerking met Diemen en Ouderamstel om binnen de Zuidoostlob een samenhangend geheel te maken. 

Bij ons voorstel hoeven het Brinkie, de Riethoek, Klarenbeek, de Vijf slagen en de volkstuinen reigersbos niet te worden verplaatst. Zo blijft de sociale structuur die in twintig of meer jaren is opgebouwd op deze locaties in tact, houden wij ons aan de bestaande regelgeving en blijft Zuidoost ook voor de huidige bewoners een prachtige woonplek.

Wij vinden de nu voorliggende plannen nog niet rijp voor besluitvorming. Er dient nog onderzoek gedaan te worden naar de natuurwaarden voor de locaties in het centraal park en de zuidoever  en de visie van de Gemeente op de nieuw vast te stellen  hoofdgroenstructuur is niet meegenomen. Pas in samenhang met deze visie kan een besluit genomen worden waarin alle voors en tegens goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Dat geeft het stadsdeel tevens de kans het participatietraject voor deze onderdelen over te doen en burgers de kans te geven zelf met alternatieven te komen."

1Q84

1Q84

Vandaag bezorgd door mijn favoriete postbode, mijn exemplaar van Haruki Murakami's 1Q84 (2 delen). In totaal meer dan 1000 pagina's. Woordspelingen zijn typisch voor de Japanse taal. 1984 spreek je uit いちきゅうはちよん、ichi-kew-hachi-yon. Het getal 9 en de letter Q hebben dezelfde uitspraak 'kyuu'. Dus verwacht ik heel wat literaire verwijzingen. De relatie met Orwell's Nineteen Eighty-Four zal ergens wel aanwezig zijn. Maar het schijnt om een heel persoonlijk verhaal te gaan en typisch Japans. Om te smullen dus. Een typische Murakami ook, heb ik al gehoord. Het leest als een trein (nou ja, voor Japanners dan).

Het boek is nu overal uitverkocht. Op de eerste dag werden al 680.000 exemplaren verkocht. Een nieuwe druk zal wel spoedig volgen. Het zijn prachtige delen, mooi gebonden, met leeslint en sensueel Japans papier. De uitgever heeft nog niet beslist of er een Engelse vertaling komt. Maar dat lijkt wel heel waarschijnlijk. Intussen wil ik ieder hier alvast even lekker maken.Zo begint het:

"1. Het leek geen bedrog.

Uit de FM radio van de taxi klonk een klassiek programma. De muziek van Janáček's Sinfonietta."

Op het schutblad staat dit:

It's a Barnum and Bailey world,
Just as phony as it can be,
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me.

Vanzelfsprekend heb ik het boek nog niet gelezen, zodat de titel van het eerste hoofdstuk wat anders kan uitvallen na lezing.

Weer een prachtboek in mijn collectie. Heerlijk.

De hogere inkomens

Het zal nu wel duidelijk zijn. De bouwplannen van de PvdA (en de VVD laat de PvdA maar al te graag de kastanjes voor hen uit het vuur halen) gaan uit van een negatieve analyse van de huidige situatie. Men heeft terecht geconstateerd dat er problemen beginnen te ontstaan in Zuidoost, met criminaliteit en verloedering, en dit met name in Gaasperdam. Het probleem is er. Alleen hun oplossing zal faliekant verkeerd uitpakken. Tegen alle protesten en wensen van bewoners in wil de PvdA de mooiste plek van Gaasperdam bebouwen, dit om de 'hogere inkomens' aan te trekken en de verloedering tegen te gaan. Daarvoor moeten zij iets te bieden hebben aan die hogere inkomens, een mooi uitzicht over park of Gaasperplas. Het is in feite een bewijs van gebrek aan vertrouwen in de demografische ontwikkeling in Zuidoost, gebrek aan vertrouwen in de allochtone bevolking die steeds verder Gaasperdam intrekt. De actie 'Leer Elkaar Aanspreken op Gedrag' is niet voor niets opgezet. De hogere inkomens moeten hoofdzakelijk witte inkomens zijn. Alleen het geld zou wel eens zwart kunnen zijn. Grapje. De hogere inkomens moeten zorgen voor meer cultuur, ontwikkeling en besteding, ook belastingopbrengst, in Gaasperdam. Dat is in essentie het plaatje.

GPlas
Driehoog bouwen zou dit uitzicht al verpesten.

Waar staan we nu? Volgens dhr. Bals (PvdA) zijn we nog in de verkenningsfase. Het aantal van 5000 woningen zal volgens hem niet gehaald worden en op een vergadering in sportcentrum Gein zei hij dat het eerder om 3000 zou gaan. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Geen 5000 kan ook betekenen 4999. De financiële doorrekening van de plannen is nog op 'hoog abstractie niveau'. Maar toch staat al vast dat er gebouwd moet worden aan de zuidoever. Met andere woorden, men gaat voor de duurdere woningen. En wat Burgers (PvdA) vertelt over het bouwen van een voldoende aantal sociale woningen (30%) is gewoon lariekoek. Ook daarover staat nog hoegenaamd niets vast. En dat is ook niet de bedoeling, de opzet is bouwen voor de hoge inkomens.

Het is ook totaal onduidelijk hoe de PvdA 'het zorgvuldig omgaan met het groen' denkt in te vullen. Men spreekt over klimaatverandering en de omkering en opvang van waterstromen, dat zou kunnen gebeuren in parken en garages. Heel vreemd allemaal. Dhr. Bals wil kunnen hardlopen en fietsen langs de Gaasperplas. Dat kan nu al, meneer Bals. Ook wil hij de concurrentie met Noord en IJburg aangaan. Aha, daar komt de aap uit de mouw: concurreren. De PvdA is een marktgerichte partij die zichzelf en het stadsdeel ziet als een particulier bedrijf dat moet concurreren en winst maken. Dat komt in feite neer op het afsnoepen van woningen en bewoners uit andere stadsdelen. Geweldig! Straks krijgen we nog locale oorlogjes tussen deelraden die mekaar het licht in de ogen niet gunnen. Amsterdam is Amsterdam en Zuidoost hoort bij en past in een groter geheel. Bouwplannen horen opgezet te worden in samenspraak met andere stadsdelen. Er moet gekeken worden naar de bevolkings- en woonsituatie in heel Amsterdam. Wij willen geen megalomane stadsdeelpotentaten met een dorpsmentaliteit!

Er zijn nog geen uitgewerkte stedebouwkundige scenarios. De bedoeling is echter om een 'wooncarrière' mogelijk te maken. 'Wooncarrière'? Weer zo'n typisch marktgericht nonwoord. Het gaat dan over 'doorstroming' en andere onzin. Als ik in een leuke omgeving woon, dan wil ik daar blijven. Ik hoef geen carrière. Wat de PvdA bedoelt is dat er veel woningen gebouwd, gekocht en verkocht moeten worden. Kassa! Voor makelaars, banken, hypotheekverstrekkers, notarissen, etc.

Het is de bedoeling om langs de zuidoever 3 à 4 verdiepingen hoog te bouwen, en dat zou ook tot acht kunnen gaan. Ook dat ligt nog niet vast. Een hoogbouweffectrapportage is nog niet gemaakt. In elk geval zal die bebouwing NIET aansluiten bij de bestaande bebouwing zoals door Bals beloofd, want dat zou laagbouw moeten zijn. Flats van 3 hoog al zullen de groenbeleving zoals ook door Bals beloofd, NIET intact houden. De naam zou Gein Noord worden. Yakkie! Dat wordt in de volksmond 'Gein Moord'. Er is geen consistentie in de visie van PvdA. Het enige wat ze willen is dat er gebouwd moet worden in het groen en dat hoog.

Als mevr. Dalgliesh smalend doet over enquêtes door andere partijen, dan kunnen wij met meer recht wijzen op de manier waarop enquêtes door overheden worden gemanipuleerd. Als er een opdracht aan een particulier onderzoeksbureau wordt gegeven, zoals bevoorbeeld een hoogbouweffectrapportage, dan stelt de overheid meestal al vooraf het resultaat vast. Bezuinigen? Dan wordt er gewerkt vanuit de opdracht om zoveel % te bezuinigen. Mevr. Dalgliesh verkondigde ook dat het resultaat van een enquête door het stadsdeel een heel ander resultaat zou opleveren dan de OZO enquête. Dat wist ze zeker, waarschijnlijk omdat zijzelf een vooraf vastgestelde uitslag zou eisen van de enquêteurs. Maar haar uitspraak klopt ook niet. Zelfs de suggestieve vragenlijsten en enquêtes van het stadsdeel over het groen in Zuidoost geven aan dat de overgrote meerderheid hier voor zoveel mogelijk groen is. Dalgliesh jokt en manipuleert op een schandalige manier.

Welke concrete opdrachten de PvdA aan de architecten zal geven is onduidelijk. Bals beloofde 't Brinkie, de nutstuinen en een deel van de Riethoek in te zullen passen. Maar er staan nog steeds 7 locaties op de nominatie. Wat zeg ik, acht! En men zoekt nog naar andere locaties. Voor een marktgerichte PvdAer is elke plek waar ook een 'geschikte bouwplek'. De bewoners echter hebben andere normen, zoals natuur, uitzicht en recreatiemogelijkheden. De inwoners zijn bij overgrote meerderheid tegen bouwen in het groen en tegen hoogbouw. Ik weet wel zeker dat de groenbeleving wel degelijk aangetast zal worden, want wat de PvdA eigenlijk wil is bouwen van dure woningen met een prachtig uitzicht over de Gaasperplas, alleen bestemd voor de hogere inkomens. Voor minder komt een rijkaard zijn bed niet uit.

Voorlopig zijn enkel PvdA en OZO aan het woord geweest op de ROVB vergadering. Op donderdag 4 juni is er nog een vergadering waarin de andere partijen aan het woord zullen komen. De vergadering begint om 19:00 met een 'voorstelling', de discussie begint om 20:00 en zal hoop ik ook via internet live te volgen zijn.

Dragonderpolitiek

raadzaalzo

Een hele tijd geleden vertelde mijn buurvrouw die een paar jaar voor een gemeentelijke instantie heeft gewerkt, nu voor de gemeente in de ziektewet zit en nog steeds goede contacten heeft met het stadsdeel, dat er aan de zuidoever van de Gaasperplas gebouwd ging worden en dat sommige ambtenaren al een oogje hadden op een leuk woninkje daar. Het ziet ernaar uit dat de beslissing inderdaad al gevallen is.

Het was weer een lange zit gisteravond, vier uur. De ROVB vergadering was zeer typisch voor het soort politiek dat tegenwoordig bedreven wordt door rechtse partijen als PvdA en VVD, m.a.w. een dragonderpolitiek. De vloer wordt aangeveegd met de voorstellen van de oppositie en men gaat stug door met de eigen plannen, ondertussen onbeschoft uithalend naar alle kritiek.

Het perfekte voorbeeld van dragonderpolitiek is mevr. Dalgliesh. Zij draagt de dragondermentaliteit ten volle uit. Als ze het niet eens is met iemand begint ze ordinair te schelden en te roepen. Ik heb geen zinnig woord uit haar mond horen komen. Zij had het over 'hogere doelen' (zeg maar de belangen van de commercie), 'meedoen met de vooruitgang' (de belangen van projectonwikkelaars dus). Zij verweet OZO een dorpspolitiek te bedrijven, afgesloten van de rest van de stad, terwijl het beleid van de PvdA er duidelijk is op gericht Zuidoost te zien als een zelfstandige eenheid, los van de centrale stad. Zuidoost moest nota bene de concurrentie aangaan met stadsdelen als Noord en IJburg. Nou vraag ik je! Dat is dus dorpspolitiek en slechte dorpspolitiek. Of het getuigt van opgeklopte stadspretenties. Met andere woorden, mevr. Dalgliesh praat als een kip zonder kop.

Tot overmaat van ramp kondigde mevr. Dalgliesh al aan tegen een aangekondigd amendement van OZO te zullen stemmen. Zij heeft nu dus al een beslissing genomen. Democratie en inspraak hebben geen waarde meer. Geen enkele van haar uitspraken kon mevr. Dalgliesh onderbouwen. Zij was wollig, warrig en wazig. Volgens mij heeft ze de meeste ingediende stukken niet eens gelezen. Zij vroeg ook of de zuidoever van de Gaasperplas 'optimaal' was, maar vertelde er niet bij voor wat, voor welke doelstellingen 'optimaal'. Ik neem aan dat haar optimaliteit betreft de bereikbaarheid van de oever voor ijscomannen, snoepverkopers, commercie en betalende recreanten.

Men heeft het ook gehad over de problemen met de wc's, pardon de winkelcentra, met name Holendrecht en Gein. Daar zijn inderdaad problemen. Het is de bedoeling om 'de voorzieningen te verbeteren'. Wat die verbetering moet inhouden is onbekend. Maar bouwen aan de zuidoever hoort er blijkbaar bij. Dat zou meer klanten naar die winkelcentra brengen.

WCGEin

In de eerste plaats, stop dat onzinnige gepraat over 'WC'. Een wc is een watercloset. Indien men nog niet eens een fatsoenlijke naam kan verzinnen, dan toont dat duidelijk de verloedering in de geesten. Op Wisseloord verdwijnt de ene winkel na de andere. Waar ligt dat aan? Gein is geen winkelcentrum, er staan nog maar een paar winkeltjes. Er is een Surinaamse toko die zowat de doorgang blokkeert langs de galerij. Het aanbod aan artikelen in de winkels is hoofdzakelijk gericht op Surinamers. Je trof er regelmatig hashrokende hangjongeren aan die voorbijgangers uitscheldden als hun gezicht hen niet beviel. Er zijn ook een paar geweldsdelicten gepleegd. In de C1000 zag ik een keer twee Surinamers over de vloer rollen en mekaar te lijf gaan. Maar wat hun aanbod aan producten betreft, ze doen hun best om ook groenten als schorseneren aan te bieden als het seizoen er is. Ik hou van schorseneren. Ze behoren tot onze traditionele keuken. Als ze meer mensen willen aantrekken dan alleen allochtonen dan zal het aanbod navenant moeten zijn.

Met andere woorden, er is een allochtonen probleem. Er is een geweldsprobleem. Er gaat toch behoorlijk veel geld om onder onze allochtone medelanders. Maar jammer genoeg veel daarvan in het illegale circuit. Ik ga enkel voor dringende boodschappen naar de winkels in Gein, dus zelden. Normaal ga ik lopend (voor optimale conditie) naar Reigersbos, waar het aanbod aan winkels veel groter is, waar het prettiger winkelen is, en waar er een markt is.

Maar bouwen om de 'voorzieningen' te kunnen bekostigen is onzin. Winkels bekostigen zichzelf. De hogere inkomens die men wil aantrekken om de zuidoever te bevolken zullen geen zin hebben in vechtende Surinamers en trammelant. En dat is het probleem in Gaasperdam aan het worden. Onze allochtonen bulken van het geld, al dan niet legaal verkregen, maar de cultuurontwikkeling heeft geen gelijke schred gehouden. Wat Gaasperdam nodig heeft is een groter cultureel aanbod, en niet alleen voor Surinamers. Het is jammer maar mijn Surinaamse buren hebben geen boeken in huis (niet eens dat van A. de Kom), hebben geen belangstelling voor andere culturen. Zij zitten zo ingekapseld in hun eigen 'cultuur' (vaak een eufemisme voor gebrek aan cultuur) dat hun visie beperkt blijft. Goed, ik zie het nu wat erg zwart-wit, er zijn ook heel wat leuke, ontwikkelde Surinamers, maar je piept wel anders als je regelmatig door je buren serieus bedreigd wordt als iets hen niet zint (het korte lontje mag bekend zijn).

Het probleem dat dreigt te ontstaan in Zuidoost kan niet opgelost worden door dure woningen te bouwen op groengebieden. De kans bestaat zelfs dat fraudeurs, speculanten e.d. hun slag zullen slaan en de buurt voorgoed zullen verpesten. Bovendien moet ik niet denken aan het opdrijven van de WOZ waarde van huizen, wat ongetwijfeld zal gebeuren na nieuwbouw, waarna de huizen in Gein3dorp als een baksteen in waarde zullen dalen. Leuk voor de zittende bewoners. Wat Gaasperdam nodig heeft is meer groen waar mensen kunnen uitrusten, de geestelijke batterijtjes weer kunnen opladen, kunnen genieten van hun omgeving, en hun buren kunnen ontmoeten in een prettige sfeer en omgeving.

Meer over de bouwplannen later.

Hennep

cannabis_sativa_l

Zaplog: "Een prototype van een drie slaapkamerwoning, gefinancierd door de belastingbetaler, zal vandaag tentoongesteld worden. Het huis is onderdeel van een campagne van de overheid om meer woningen te bouwen met een kleinere koolstof voetafdruk.
De kenmerken van het 'recycleerbare huis' zijn muren gemaakt van Hemcrete, een mix van hennep en kalk, en werd gebouwd dankzij een £ 200.000 subsidie van het Ministerie voor Energie en klimaatverandering (DECC).
Het hennep huis biedt een goedkoper alternatief voor de traditionele baksteen en mortel woningbouw, met een bouwprijs van £ 75.000 exclusief grondwerken."

Hennep is in. Het is milieuvriendelijk en goedkoop.

Gaasperpark

Morgen, 2 juni, is er een extra vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer van stadsdeel Zuidoost. Tijdens deze vergadering zal de raadscommissie de voorstellen die voortvloeien uit de uitwerking van de structuurvisie Zuidoost bespreken. De opmerkingen van bewoners en belanghebbenden, gedaan tijdens de hoorzitting van 28 mei, worden betrokken in de beraadslaging.

Vanaf 20:00 is deze vergadering live te volgen.

Alle visies en plannen die vóór 28 mei werden ingediend zullen ook meegenomen worden in de beraadslaging. De uiteindelijke beslissing zou op 30 juni genomen worden, maar er is nog zoveel onduidelijk dat die beslissing naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld zal moeten worden. De provincie, de centrale stad en alle instanties die gaan over de betreffende bestemmingsplannen, de hoofdgroenstructuur en de beschermde planten- en dierensoorten, moeten nog hun onderzoek doen en hun mening geven. Alleen daarna kan feitelijk een beslissing genomen worden.

Ik hoop van harte dat alle leden van de raadscommissie zich zullen realiseren wat de gevolgen kunnen zijn van bouwen in Gaasperdam en het Centraal Park. Het Gaasperpark is nu een ideaal park. Er valt weinig aan te verbeteren. Er een 'stadspark' van maken, betekent er een deftige hondenpoepplek van maken. Dan zouden het Oud-Hollands landschap, de grienden, en het duinlandschap verdwijnen. Dat zou doodzonde zijn.

Gisteren merkte ik dat het koffie- en ijstentje verscholen tussen de bomen bij de oude Floriade-ingang van het park (niet zo ver van metrostation Gaasperplas) al verwijderd is door het stadsdeel. Leuk is anders. Het was een ideaal plekje om even uit te rusten van een wandeling. Een paar jaar terug trof ik er iemand met een kauw, die boven op mijn hoofd kwam zitten (de kauw dus). Ik heb me nog nooit zo vereerd gevoeld. Stel je voor dat het stadsdeel daar een bullebak zoals Ballorig plant. Ik moet er niet aan denken.

kauw


Nu een filmpje over het Gaasperpark, het groene hart van Zuidoost, een klein paradijsje, de gordel van smaragd tussen Bijlmer en Gaasperdam. En het filmpje toont maar een deel van de leuke hoekjes en plekjes. Geniet ervan.Voor groter beeld ga naar YouTube.

© 2009