Weblog Archive maart 2010

Inbrekend nieuws

yo-click-this

Dat de heer Balkenende een vrouw seksueel geïntimideerd zou hebben is natuurlijk volkomen onzin. Balkenende is een gristen en volgens mijn slager doen gristenen dat niet, maar ze verneuken wel zei hij er intimiderend bij. Mijn slager is een beetje een brutaal vlerkje.

Parool: "Er moet een groot park komen aan de rand van de stad, park Amstelland, vindt de ANWB. Dat staat in Het Groene Hart mooi dichtbij, een stuk [zie ook: recreatievisie] dat de ANWB gisteren overhandigde aan de Stuurgroep Groene Hart.
Het Amstelpark, de Ouderkerkerplas, het park en golfterrein bij het Abcoudermeer en het park rond de Gaasperplas zouden met elkaar moeten worden verbonden door er een nieuwe groenstrook bij te betrekken. Zo kan een doorlopende groene strook ontstaan langs de zuidrand van Amsterdam met verbindingen naar het Groene Hart.
Hierdoor kan de recreant volgens de ANWB veel langere afstanden wandelen, fietsen, paardrijden of skaten.
Behalve voor het park Amstelland pleit de ANWB ook voor vergroting van het Amsterdamse Bos."

ANWB: "Het is merkwaardig dat de rijksoverheid wil dat mensen in de Randstad voortaan in nog dichter bebouwde steden moeten wonen. Terwijl diezelfde overheid weet dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor een ruim opgezette en groene stedelijke omgeving. Nieuwe woonwijken bouwen in de vorm van een recreatiepark zijn erg geliefd bij bewoners.
De ANWB roept de rijksoverheid op om te stoppen met het beleid om steden steeds compacter te bouwen. "

De extreem rechtse partijen in Nederland - VVD, CDA en PVV dus - hebben besloten van de nood een deugd te maken en zijn nu bereid hun klassenmaatschappij en marktideologie noodgedwongen om te buigen in democratische zin. Het is zelfs mogelijk om aldus grotere winsten te maken heeft het CBS berekend.

Het CDA gaat zijn logo aanpassen. De vier geklemde handen worden vier groene handen op één buik, met een knipoog naar het gezin.

vierhanden

De PVV had nog gedacht aan een logo met twee gekruiste fasces, maar het idee van een bundel berketakken haalde het niet op hun partijcongres.

De VVD gaat de kleur oranje uit zijn reklame halen, dit wegens de herhaalde faux pas van het koningshuis. Maar zowel VVD als CDA komen nu eerlijk uit voor hun fouten, vooral het vrijemarktdenken. Beide partijen gaan zich nu richten op het slopen, het bouwen heeft afgedaan. Dat betekent dat de bouwwereld nu de sloopwereld gaat heten. Om de recreatievisie van de ANWB te kunnen realiseren gaat men een groene slurf aanleggen van het Amsterdamse Bos naar de Gaasp. Een groot deel van Amstelveen zal daarvoor gesloopt moeten worden, evenals het noordelijke deel van Abcoude. Maar dat is, berekende de VVD, ook gunstig voor de huizenmarkt. Er zal een grotere schaarste aan woningen komen waardoor de huizenprijzen weer zullen stijgen. En het bouwwezen is geholpen met de sloopactiviteiten.

groene slurg

De VVD geeft ridderlijk toe dat hun partijpogrom, ik bedoel program, uitsluitend voor de rijkste klasse was bedoeld. De VVD zal morgen een persmededeling het rijk in sturen waarin zij zich verontschuldigen voor wat zij nu noemen 'beroving'  van de laagste inkomens ten gunste van de rijken. Alle VVD leden hebben beloofd vanaf morgen geen gebruik meer te maken van de renteaftrek voor hun miljoenenvilla's.

Wie nog bezwaren heeft tegen de drastische groenplannen van het kabinet kan morgen een zienswijze insturen en desnoods beroep indienen bij de rechtbank. Dankzij de huidige crisiswet heeft het kabinet de mogelijkheid om sterker dan voorheen een progressief beleid te voeren. Dus wees snel met uw bezwaren indien aanwezig. Want wie zwijgt, stem toe!

SCOnline: "Het kabinet heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd van vergunningstelsels waarop het principe van lex silencio positivo (wie zwijgt, stemt toe) van toepassing wordt. Burgers en bedrijven kunnen tot halverwege volgende maand reageren via de website internetconsultatie.nl."

Lentewandeling


Lente aan de Gaasperplas

Gaasperdam koestert zich in de lente. Rond de Gaasperplas begint alles weer te groeien en te bloeien. De futen en andere watervogels zijn druk in de weer. Ik zag ook een grote zwanemossel.

japans hoefblad snklokje
Japans hoefblad en sneeuwklokje

Je vindt er nu het Japans hoefblad,  groot hoefblad, klein hoefbladsneeuwklokje en de Oosterse sterhyacint in bloei. Het hoefblad is nu op z'n mooist, straks komen de grote bladeren tevoorschijn.

Schade aan de mens

logowolk

MilieuFederatie:

"Massale overschrijding luchtkwaliteitsnormen fijn stof dit jaar?

Misschien wordt 2010 wel een heel slecht jaar voor de luchtkwaliteit. Want wat blijkt, na nog maar amper drie maanden in dit nieuwe jaar ligt op veel meetpunten het aantal overschrijdingen van de dagnorm voor fijn stof al praktisch op eenzelfde niveau als voor heel 2009 en 2008. Dit geldt onder andere voor de meetpunten in Amsterdam, Hilversum, Haarlem, Bussum en Zaanstad. Als het zo door gaat dan zal de fijn stof dagnorm dit jaar op vele plaatsen in deze provincie overschreden gaan worden.

Per jaar mag de dagnorm slechts 35 keer overschreden worden. Er zijn nu meetpunten waar de norm op dit moment al 18 maal overschreden is. Dat er nu al zoveel overschrijdingen zijn heeft te maken met de meteorologische omstandigheden van de afgelopen maanden; er zijn veel dagen geweest met inversie, wat inhoudt dat de luchtverontreiniging blijft hangen in de onderste luchtlagen. Vanaf 2011 is de fijn stof norm zogezegd “hard”, wat inhoudt dat er geen overschrijdingen meer mogen optreden.

Om te voorkomen dat er overschrijdingen optreden moeten er in heel Nederland en ook in Noord-Holland maatregelen getroffen worden om de lucht schoner te maken. De maatregelen (op europees, nationaal, regionaal en op lokaal niveau) moeten zo effectief zijn dat blijvend aan de norm voldaan kan worden. Ongeacht de meteorologische omstandigheden.

Op nationaal maar ook op regionaal/lokaal niveau gaan veel maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit niet of maar ten dele door. Denk aan het schrappen van de kilometerheffing en het schrappen van een aantal maatregelen in Amsterdam en elders in deze provincie. Dit doet het ergste vrezen voor het jaar 2011 en de jaren daarna.

Kortom er moet veel harder gewerkt worden om de lucht schoner te krijgen, want anders dreigen de komende jaren de harde dagnormen voor fijn stof weer overschreden te gaan worden. We zullen van de EU niet weer 6 jaar uitstel krijgen voor het behalen van de norm, met als gevolg dat het stilleggen van bouwwerken vanwege normoverschrijdingen mogelijk weer een reële optie wordt."

Volgens de cijfers van het RIVM is in Amsterdam-Florapark het aantal dagen met een daggemiddelde concentratie PM10 ((PM10 zijn deeltjes <10 µm) van meer dan 50 µg/m3 (de max. toegelaten waarde) nu in 2010 al 16 dagen, hetzelfde aantal als in heel 2009.
Op Amsterdam-Bernhardplein is dat aantal voor 2010: 15 dagen (was in 2009 14 dagen voor het hele jaar). Voor Amsterdam-Overtoom zijn al 13 dagen gemeten in 2010 terwijl 2009 er totaal maar 10 had.
Volgens EU-normen mag de daggemiddelde concentratie niet meer dan 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3. Vanzelfsprekend is fijn stof altijd bedreigend; hoe lager de waarde hoe beter voor de volksgezondheid. Een waarde van 49 µg hoewel binnen de norm blijft slecht. Er zijn geen veilige drempels aan te wijzen.

image031
Loss in life expectancy (months)
attributable to exposure to anthropogenic PM2.5 for year 2000 emissions
(Source: EC, IIASA)

Tegenwoordig houdt men ook rekening met PM2.5 of deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm, die dieper in het ademhalingsstelsel geraken. In Europa is de gemiddelde jaarlijkse concentratie aan PM2.5 het hoogst in België, Nederland, Noord-Frankrijk, het Duitse Ruhrgebied en de streek rond Milaan.

De Europese norm voor PM2.5 is 25 µg/m3 en die is op 1 januari van dit jaar ingegaan. Vanaf 2015 mag die niet meer overschreden worden.

Er schuilt een groot milieugevaar in metropolen over de hele wereld. Het concentreren van mensen in grote steden kan geen oplossing bieden voor het verbeteren van het milieu.

Lokale luchtkwaliteit: "De groep A1-A10 oost Beter Opgelost uit Diemen is een nationaal burgerinitiatief gestart voor het verbeteren van de luchtkwaliteit op nationaal niveau. Op de website petities.nl kan je tekenen voor schone lucht. De petitie wordt in oktober aan de regering aangeboden.

Gezien bovenstaande feiten is het dringend geboden om het aantal bomen in Zuidoost drastisch te verhogen. Met de toename van het verkeer langs de verbrede Gaasperdammerweg zal de luchtverontreiniging toenemen. Indien de overheid wil vermijden dat de Gaasperdammerweg ooit nog op last van de EU gesloten wordt dan zal men nu milieumaatregelen moeten treffen. Men heeft het altijd over 'schade aan de economie'. Maar ook schade aan de mens is schade aan de economie. Het is vaak de economie die onomkeerbare schade toebrengt aan de mens. Dat is niet duurzaam, dat is niet leefbaar.

Schade aan de economie


Wat een druiloor is die Wellink toch. Kom niet aan de hypotheekrenteaftrek maar ga wel flink bezuinigen, want de woningmarkt is belangrijk voor de economie. Het is duidelijk dat Wellink het opneemt voor de rijken, voor diegenen die de huizenbubbel veroorzaakt hebben, de makelaars, de banken, de verzekeraars. Die zijn volgens Wellink belangrijker dan de meerderheid van de bevolking die wel flink zal moeten bezuinigen. Dhr. Wellink weet ook dat alle andere bezuinigingen grote schade toebrengen aan de economie. Het zijn vooral de lagere en modale inkomens die een kleiner inkomen te besteden zullen hebben, en omdat deze groepen - vooral de laagste inkomens - het grootste deel van hun inkomsten meteen weer besteden in de economie, betekent dit dus grote schade voor de economie. Het enige wat Wellink wil is het sparen van de rijksten.

Dat is een tactiek die al een paar decennia aan de gang is. De onbeschaamdheid van deze elite kent geen grenzen. Zelfs incompetente directies vullen hun zakken, terwijl het personeel vaak geconfronteerd wordt met loonsverlagingen.

RTLNieuws: "Ondanks aanhoudende chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en een dreigend miljoenenverlies, kreeg de directie toch een fikse loonsverhoging.
Zo verdiende de directeur productie 17% meer dan in 2008: 271.390 euro. De algemeen directeur kreeg in 2008 nog 438.930 euro, in 2009 was dat 448,330. In 2005 verdiende de vorige algemeen directeur nog maar 225.000 euro."

NRC: "ABN Amro lijdt verlies, maar de financieel directeur krijgt een bonus."

Zelfs Wientjes van VNO-NCW wil dat er niet voor 29 miljard euro bezuinigd wordt, maar vindt twintig miljard genoeg. Het waarom van deze 'bescheidenheid' mag duidelijk zijn: bezuinigingen schaden de economie, het onttrekken van 29 miljard aan de economie door bezuinigingen brengt de economie een schade toe van 29 miljard.

Het enige wat wel moet gebeuren is het stoppen met uitgaven die het land niet verder helpen en zelfs schade toebrengen. Dus stoppen met militaire uitgaven voor nutteloze en inhumane interventies, stoppen met het subsidiëren van bedrijven die gigantische winsten maken en nauwelijks belasting betalen, stoppen met geld over de balk gooien, stoppen met inhuren van dure adviesbureaus, stoppen met de privatisering van staatsbedrijven, stoppen met de deregulering die onze economie naar de afgrond heeft gebracht. Al deze laatste bezuinigingen zijn reële bezuinigingen die onze economie er weer bovenop kunnen helpen zonder de koopkracht van de bevolking aan te tasten.

Een beter Nederland voor minder geld is mogelijk.

Ontwerp tracébesluit

In een eerder bericht heb ik al een paar links vermeld over het Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. Vanaf vandaag kunt u uw zienswijze indienen over dit tracé.

RWS: "Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen omwonenden en belanghebbenden hun mening geven op het OTB en het Aanvullend MER. Die reacties worden meegenomen en afgewogen bij het opstellen van het defi nitieve tracébesluit (TB).

Dit TB zal ook ter inzage worden gelegd, waarna personen die een zienswijze op het OTB hebben ingediend, beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie.

U kunt van 26 maart tot en met 6 mei 2010 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen op het OTB. Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 6 mei 2010 sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie
Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Uw zienswijze kunt u ook via internet versturen: www.centrumpp.nl"

Zienswijzeformulier

De kaarten die voor Zuidoost van belang zijn zijn deze (klik op kaartjes voor vergroting - pdf):

D kaart 24 copy
D kaart 24

D kaart 25 copy
D kaart 25

Complete set kaarten

U kunt deze kaart gebruiken om te vergelijken met de bestaande situatie. Van bijzonder belang zijn de op- en afritten van de S112 (Gooiseweg-Langbroekdreef) en S113 (Kromwijkdreef-Loosdrechtdreef). Voor de S113 is er een grote wijziging gepland. De huidige op- en afrit van/naar de Loosdrechtdreef zal verdwijnen. Meer info is te vinden in het Ontwerp Tracébesluit.

"De A9 wordt ter hoogte van Amsterdam-Zuidoost tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gaasp tussen km 10,20 en km 7,20 in een half verdiepte tunnel gelegd, met aansluiting op de S112. Ten behoeve van de op- en afritten S112 komen er sleuven in het dak van de tunnel. De lengte van deze sleuven is, gerekend uit de as van de Gooiseweg, maximaal 270 meter. Om de zichtbaarheid van de tunnel te verminderen, wordt de tunnel voorzien van een begroeid talud met een helling van circa 1:3. Bij de nieuwbouw van Nieuw Kralenbeek en de Kerriestraat wordt een begroeid talud met een helling van circa 1:1,5 aangebracht."

Enigszins verontrustend is de schaarste aan informatie over luchtverontreiniging op de sites van RWS. Hier is nog een infoblad over het windtunnelonderzoek.

De werkzaamheden zullen in 2011 beginnen en duren tot 2017.

Het ontbreken van voldoende informatie over de te verwachten luchtvervuiling  is bijzonder storend. Er zijn ook bij mijn weten geen studies gedaan naar de luchtvervuiling rond de op- en afritten voor de S112 en S113, temeer omdat het geplande P+R terrein voor het 'stadsstrand' (ik kan maar niet aan dit afschuwelijke woord wennen) waarschijnlijk in de buurt van de oprit van de S113 zal komen te liggen. De sleuven in de A9 voor de S112 en de op- en afrit voor de S113 zijn dus ook tunnelmonden waar de vervuiling naar buiten kan.

Het fietspad Geerdinkhofpad wordt bedreigd en staat op de kaart als "fietspad afhankelijk van financiële bijdrage derden". Wellicht wordt daar het stadsdeel mee bedoeld. Dit lijkt me een punt om uit te zoeken door onze raadsleden.

EHS genomineerd voor Canon RO

ehs

Natuurmonumenten: "De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is genomineerd voor de Canon Ruimtelijke Ordening. Dit is een zoektocht naar ruimtelijke concepten, plannen en personen die het meest waardevol worden geacht voor het ontstaan van het Nederlandse landschap. De EHS is genomineerd vanwege haar richtinggevende invloed op natuurbehoud en -ontwikkeling in ons land. Vindt u dat ook? Stem dan op de EHS! Tot 1 april kunt u reageren op CanonRO.

De Canon is een initiatief van het ministerie van VROM en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, het NIROV. Het doel van de canon is om kennis over ruimtelijke ordening aan nieuwe generaties over te dragen."

De EHS vind u onder het groene blokje ongeveer midden op de kaart van Nederland op de site van CanonRO.

Natuurbeheer: "De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Het grootste deel van de EHS bestaat uit bestaande bossen en natuurgebieden. Daarbij komen nog de ruim zes miljoen hectare natte EHS: meren, rivieren en de Nederlandse delen van de Noord- en Waddenzee. Het Ministerie van LNV streeft ernaar om in 2020 meer dan 750.00 hectare aan natuurgebieden bij de EHS te laten horen.

Het concept Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 1990 geïntroduceerd. De droge EHS moet in 2018 gerealiseerd zijn en zal dan een totale oppervlakte van ongeveer 750.000 hectare omvatten. Dat is gelijk aan ongeveer 17,5% van de totale oppervlakte van Nederland."

ehskaart

Informatiebijeenkomst Structuurvisie

gaasperdam groen

Wat betekent de toekomst van heel Amsterdam voor Zuidoost?

15 april a.s.: informatiebijeenkomst over de Structuurvisie Amsterdam 2040

Plaats: Sportcentrum Henny Pleizier Wisseloord, Gein in Gaasperdam 

Vanaf 19.30 uur.

Op dit moment ligt het Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 ter inzage. Tot 20 mei 2010 kan iedereen hier schriftelijk of mondeling een zienswijze over naar voren brengen.  

Deze Structuurvisie gaat over de hele stad Amsterdam, maar is ook belangrijk voor de afzonderlijke stadsdelen.

Zo is een deel van de plannen waartoe stadsdeel Zuidoost in 2009 als uitwerking van de Structuurvisie Zuidoost besloot in de plannen opgenomen. Maar niet alles is overgenomen en er zijn ook verschillen.

Het is belangrijk dat veel bewoners van Zuidoost deze plannen bekijken en er zich over uitspreken. Wat is er beter in de stedelijke plannen dan in de plannen van Zuidoost en zou daarom overgenomen moeten worden? Wat is er verkeerd in en zou daarom moeten worden veranderd?

Nú is er de kans om nog voorstellen tot wijziging in te dienen. Over het uiteindelijke voorstel zal de Gemeenteraad van Amsterdam ten slotte beslissen, waarschijnlijk in het najaar. (Dan komt nog een laatste kans op inspraak).

Platform Gaasperdam Groen! organiseert op 15 april a.s. een informatieavond over de Structuurvisie.

Wat is de betekenis eigenlijk van zo´n visie? Hoe concreet zijn de plannen erin wat bijvoorbeeld bouwen en groen betreft? Wat zijn de pluspunten en wat de minpunten erin? Waar kan ik meer informatie vinden en hulp bij het indienen van een zienswijze?

Onder meer medewerkers van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam zullen inleidingen verzorgen over de Structuurvisie in het algemeen en de plannen voor het groen in het bijzonder. Iedereen kan hierover vragen stellen en knelpunten noemen. Het is echter geen inspraakbijeenkomst!

Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst en na afloop kan men zich over enkele onderwerpen ook bij informatiestandjes oriënteren en rechtstreeks vragen stellen.

Het voorlopige programma van deze avond is

- Vanaf 19.30 uur Inloop en mogelijkheid zich alvast te informeren. 

- Vanaf 20.-- uur wordt in enkele inleidingen meer verteld over de Structuurvisie en over vooral de gevolgen ervan voor Zuidoost. Hierbij zal ook een kritische visie niet ontbreken.

- In het tweede deel van de avond kunnen de aanwezigen vragen stellen over de Structuurvisie, naar aanleiding van de gegeven informatie, maar ook over andere aspecten.

Over het definitieve programma volgt meer informatie, op de site van Gaasperdam Groen! en in de media. (Hier is ook meer informatie te vinden over het indienen van een zienswijze).

Wie nu al vragen over de bijeenkomst heeft: info@gaasperdamgroen.nl

Verloedering

RegelRecht: "Het RegelRecht team strijdt voor bijspijkerles voor leerlingen die slecht onderwijs krijgen, omdat ze op een zwakke basisschool zitten."

RegelRecht had het op 23 maart over verloedering in Holendrecht, zwakke scholen en vrachtwagenoverlast. Drie onderwerpen die alle min of meer voor Zuidoost van belang zijn.

Get Microsoft Silverlight

Verloedering in Holendrecht: het is duidelijk dat bezuinigingen de situatie hier niet nog eens mogen verslechteren. Politie en reiniging hebben hun taak hier. Daarnaast moet de asociale burger op zijn verantwoordelijkheden gewezen worden. Stadsdeel  Zuidoost en de woningbouwvereniging wijzen naar elkaar, en blijven  verder passief. Portefeuillehouder Emile Jaensch 'schittert' ook in de opname.

Zwakke basisscholen: basisscholen zijn de eerste, belangrijke, schakel in het onderwijs. Ook de andere scholen, ook hogescholen lijden aan groeiende verloedering.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Zembla: "In deze ZEMBLA-aflevering ambitieuze leerlingen, gefrustreerde docenten en een bestuursvoorzitter die de problemen op zijn netvlies heeft en zegt ermee bezig te zijn.

Scholen worden door het Ministerie van Onderwijs gefinancierd op basis van leerlingenaantallen en diploma’s die uitgereikt worden. “Omdat er geen officiële staatsexamens zijn, is het verleidelijk om toch een diploma te geven, ook als er niet aan de gestelde eisen wordt voldaan,” zegt H. Leek, oud-docente Duits. Ook is de lijst met zeer zwakke scholen volgens haar nog veel te klein. “De Onderwijsinspectie gaat nooit een klaslokaal binnen, praat vooral met de bestuurders en kijkt alleen of de formulieren kloppen.”"

Volgens mij wordt er heel veel geld in het onderwijs gestopt, en mijn informatie is mede gebaseerd op mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Geld is het probleem niet.
Op deze site kunt u zien hoe rijk onze scholen zijn.

Directeuren zien zichzelf als managers van particuliere bedrijven die zoveel mogelijk omzet moeten maken.
Commentaar van een van mijn lezers: "In het geval van het ROC uit de Zembla uitzending blijkt duidelijk dat er geld blijft hangen bij de schoolbesturen, die zich als een kerstboom optuigen met Colleges van Bestuur, Raad van Toezicht, een Werkapparaat etc. Dat geldt voor het hele onderwijs, dus niet alleen voor het ROC.
Uiteraard moeten die Colleges van Bestuur op  studiereis naar o.a. Amerika en moeten het hele jaar door bij- en nascholingen georganiseerd worden, van die cursussen van het kaliber 'Wil je een kat zijn of een hond?'"

roclogo

Opinieleiders: "Soms wordt er wel heel raar met geld omgesprongen. Niet alles wat je daarover hoort, is waar, dus toen wij hoorden dat de 'Amarantis Onderwijsgroep' ("Wat is in vredesnaam een onderwijsgroep?" "Een onderwijsgroep is een verzameling gefuseerde scholen waarbij de desbetreffende scholen geen enkel voordeel van de fusie hebben, de leerlingen er niets mee opschieten en er weer wat 'managers' en 'bestuurders' aan een baan geholpen worden.") voor vier ton, vierhonderdduizend euro (€ 400.000), een Grand Café had laten neerzetten voor het bestuur, waarvan maar twintig personen gebruik mochten maken, hebben wij natuurlijk meteen geprobeerd dat bericht te laten ontzenuwen door iemand van wie wij dachten dat hij er iets zinnigs over kon zeggen, te weten de heer L.J. Molenkamp (ook bekend als Bert Molenkamp), voorzitter van het College van Bestuur."

BeterOnderwijsNederland: "De proloog met de leerlingen, docenten en ex- docenten deed de wenkbrauwen niet fronsen. Deze situatie ken ik van mijn eigen ROC. Leerlingen die les willen en geen les krijgen, geen Nederlands, geen Engels, geen boekhouden, geen…zoals die bokser het netjes uitlegde, de school is eigenlijk een buurthuis waar jonge mensen hun sociale contacten kunnen onderhouden. Van een wezenlijke opleiding is geen sprake, maar zoals ik al zei, dat wisten we al.

Daarna kwam de hoofdverantwoordelijke aan het woord, het opperhoofd himself. Dit was geen bestuurder, dit was een ordinaire buikspreekpop en de buikspreker zat in een hoekje aan de tafel. Ze viel door de mand toen de vraag gesteld werd waarom de leerlingen een wurgcontract moesten tekenen in de zin van ‘wij willen met je praten maar alleen als je zwijgt’. De pop zweeg en de buikspreker antwoordde dat dit niet relevant was voor de situatie in het onderwijs. Er brak bijna een ordinaire ruzie uit tussen de journaliste en de buiksprekeres."

BON: "Het verzuim is door deze vorm van onderwijs enorm toegenomen, ziet H. Krauwel, hoofd bureau leerplicht van de gemeente Amsterdam. Toen hij twee jaar geleden begon met het in kaart brengen van het verzuim trof hij opleidingen aan waar negentig procent niet aanwezig was."

De oplossing van D66 en GroenLinks om dan maar meer geld in het onderwijs is geen oplossing. Volgens GroenLinks moet er minstens 2,5 miljard naar onderwijs. Extra geld komt er voor voorscholen en brede scholen, voor het VMBO en het MBO. Men is hier al jaren mee bezig en het geld wordt verspild aan nutteloze dingen, alles behalve goed onderwijs en voldoende docenten.

Vrachtwagenoverlast: daar hebben we gelukkig niet zo veel last van in Zuidoost en dat dankzij de verhoogde dreven. Er is evenwel een duidelijke tendens merkbaar bij het stadsdeelbestuur om fietspaden op te offeren en vrij te geven voor autoverkeer. Om onduidelijke redenen wordt het fietspad van Gein naar Reigersbos al een hele tijd onveilig gemaakt door verkeer. Voetpaden zijn doorbroken om auto's de gelegenheid te geven achterom te rijden waar nu kleine stukken weg worden gerenoveerd. Dat die wegwerken zo lang duren is ook een bron van irritatie. Over een kort stukje weg van zo'n honderd meter doet men bijna een jaar. Ik hoop dat de voetpaden waar onderbroken weer hersteld worden en dat het fietspad weer een echt fietspad wordt.

Reigersbosfietspad

Brandweer in nood

NOS: "De brandweer wil de komende jaren veel minder gaan uitrukken en een deel van zijn taak overlaten aan burgers en bedrijven. Dit is nodig omdat de brandweerkorpsen het werk niet meer aankunnen en hun budgetten onder druk komen te staan.

De oplossing hiervoor zoekt de NVBR in het schrappen van taken. Zo vindt de organisatie dat burgers en bedrijven in eerste instantie zelf veranwoordelijk zijn voor brandveiligheid en pas de brandweer kunnen inschakelen als dat echt nodig is.

Toekomstplan

Dus na een brandmelding zou bijvoorbeeld in eerste instantie een particuliere bewakingsdienst moeten gaan kijken die vervolgens pas de brandweer inschakelt wanneer er echt vlammen te zien zijn.


Dat is een verontrustend bericht. Een paar jaar geleden is de brandweerkazerne Rudolf, Remmerdenplein, een tijd gesloten geweest. De inwoners kregen toen een gratis brandmelder. Brandmelders kunnen levens redden, dus iedereen hoort er een paar in huis te hebben, maar ze kunnen geen branden blussen. Gelukkig is sinds een half jaar de brandweerkazerne in Gaasperdam weer volop in bedrijf. Het personeelstekort en de sluiting zijn voorbij.

Maar het ziet ernaar uit dat er een nieuwe, de zoveelste, bezuinigingsronde aankomt. Als essentiële diensten als brandweer en politie niet meer hun werk kunnen doen door gebrek aan geld en personeel dan ziet het er zeer slecht uit voor de burger. Bezuinigen op brandweer is niet te rechtvaardigen. De achterliggende idee lijkt me weer het neoliberalisme te zijn, het privatiseren en overdragen van gemeenschapdiensten aan het bedrijfsleven. Wie rijk genoeg is kan zich verzekeren van particuliere brandbeveiliging en blusdiensten. Bezuinigen is een truc van de neoliberalen in onze besturen om de voorzieningen af te breken en het bedrijfsleven van winsten te voorzien.

In California tijdens de bosbranden een paar geleden, was de openbare brandweer niet in staat om voldoende inzet te garanderen door tekort aan geld. Daaruit ontstond een lucratieve industrie voor particuliere bedrijven. Wie kon betalen werd geholpen, wie niet die zag zijn huis afbranden. Huizen die verzekerd waren werden beveiligd en kregen hulp van de brandweer, niet verzekerden werden aan hun lot overgelaten. Rampkapitalisme dus. Zoiets mag hier niet gebeuren. Wij betalen belastingen voor brandweer en politie en er kan en mag niet bezuinigd worden op deze essentiële diensten.

Economie - les 2

moneycount5

Huizenmarkt-zeepbel: "Nederland staat in de Europese statistieken op kop met één topic. Maar wel op een betreurenswaardige manier. Griekenland mag dan een grote staatsschuld torsen. Maar Nederland doet principieel niet veel onder met de grootste hypotheekschuld in verhouding tot het bruto nationaal product (BNP). Van alle Europese landen heeft Nederland namelijk de grootste hypotheekschuld ten opzichte van het BNP.

Deze schuldenberg aan hypotheken is sinds een paar jaar al hoger dan het BNP zelf. Inmiddels al een procent of vijf er boven.

In de afgelopen twintig jaar werd het BNP twee maal zo groot. Maar de hypotheekschuld van alle huishoudens werd maar liefst vijfmaal zo groot. Met een slordige 700 miljard aan geleend geld voor onze eigen woning ligt er een zwaar beslag op economisch herstel. Immers bij stagnerende huizenprijzen en dito inkomens neemt de pijn van die hypotheekschuld alleen maar toe. En dat leidt bepaald niet tot een stimulans op de binnenlandse bestedingen.

De florissante hypotheekrenteaftrek maakte degene die niet op de pof woonde tot een dief van de eigen portemonnee. Sterker nog de aflossingsvrije hypotheek heeft er zijn eerste plaats op het lijstje hypotheekvormen aan te danken. Ook de nu minder begaanbare weg om met een hogere schuld op de woning goedkoop consumptief crediet te verkrijgen mag zich rekenen tot één van de succesfactoren van de forse schuldenberg. Met de claim die hiervan uitgaat op de maandelijkse huishouduitgaven hebben de banken een blijvend stevige greep op de looninkomsten. Nederlanders deden het wel anders dan Amerikanen met hun creditcards maar de uitkomsten lijken erg veel op elkaar.

Merkwaardig is dat de stijging van de hypotheekschuld eigenlijk veroorzaakt wordt door de stijging van de woningprijzen(sic!). Door de riante mogelijkheden tot lenen werd er meer geleend. Het leidde tot een veel sterkere stijging van de woningprijzen waardoor er nog weer meer geleend werd. En zo werd de spiraal twintig jaar draaiende gehouden. Tot nu. Want het verder opzwepen van de spiraal is in een tijd van recessie en crisis niet meer mogelijk."

baserate

Bernard Lietaer werkte vijf jaar bij de Belgische centrale bank voor het ontwerpen en implementeren van de Europese eenheidsmunt, de Euro. Hij zegt dit:

Transaction: "Money is created when banks lend it into existence. When a bank provides you with a $100,000 mortgage, it creates only the principal, which you spend and which then circulates in the economy. The bank expects you to pay back $200,000 over the next 20 years, but it doesn't create the second $100,000 - the interest. Instead, the bank sends you out into the tough world to battle against everybody else to bring back the second $100,000."

Bernard Lietaer: "Als de bank geld schept door u een hypotheek van 100.000 euro te verstrekken, schept zij slechts de hoofdsom op het moment dat zij uw rekening crediteert. Maar zij verwacht dat u in de komende twintig jaar 200.000 euro terugbrengt. Als u dat niet doet, zult u uw huis verliezen. Uw bank creëert geen interest; zij stuurt u de wereld in om tegen alle andere mensen te vechten om de tweede 100.000 euro terug te brengen. Omdat alle andere banken precies hetzelfde doen, vereist het systeem dat sommige deelnemers failliet gaan om u die 100.000 euro te verschaffen. Om het eenvoudig te zeggen: als u interest op uw lening betaalt, gebruikt u de hoofdsom van iemand anders."

VanSpaarbankVeranderen: "Als een bank een lening uitgeeft, wordt dat geld uit het niets gecreëerd door middel van een paar drukken op een computertoetsenbord en wordt de totale geldhoeveelheid op aarde met het geleende bedrag vergroot. Boekhoudkundig klopt dit, omdat de bank een schuldbekentenis van de lener krijgt aan de creditzijde van de balans. Het geschapen geld is een uitdrukking van de door deze transactie ontstane schuld *van* de bank *aan* de lener, die, zoals alle tegoeden, aan de debetzijde van de balans komt te staan. Met andere woorden, het op de schuldbekentenis ingevulde bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de lener. Maar het is wel nieuw geld. Als de lening later wordt terugbetaald, wordt het geld vernietigd (en verdwijnt ook de schuldbekentenis van de balans). De capaciteit van een bank om geld uit te lenen (en dus te scheppen) is wettelijk begrensd tot ongeveer 90% van de totale tegoeden van haar klanten. Maar als deze leningen gebruikt worden om iemand te betalen en zo terechtkomen op rekeningen bij dezelfde of een andere bank, telt dat nieuwe geld weer mee als een tegoed, zodat het banksysteem het recht krijgt om er nog eens 81% (90% van 90%) van de oorspronkelijke tegoeden bij te scheppen. En zo voort. Als je alle mogelijke nieuwe leningen in deze cascade bij elkaar optelt kom je op een totaal van negen keer het oorspronkelijke tegoed. Banken gebruiken geld op tegoeden natuurlijk wel degelijk voor beleggingen, bijvoorbeeld om aandelen, land en gebouwen aan te kopen, en daarom is een 'run on the bank' de doodsteek voor elke bank.

Van de totale kosten van het op hypotheek een huis laten bouwen is zelfs minstens tachtig procent rente. Alleen de rijkste tien procent van de bevolking (in het Westen) incasseert zó veel rente op hun vermogen dat zelfs die enorme rentecomponent van hun eigen uitgaven gecompenseerd wordt. De onderste tachtig procent van de bevolking betaalt het gelag, de tien procent ertussenin speelt ongeveer quitte. Een voorbeeld: in het jaar 1982 ontving de rijkste tien procent van Duitsland ruim 34 miljard DM aan rente van de rest van de samenleving, met bijzondere dank aan de armste tien procent voor hun bijdrage van 1,2 miljard DM."

Het Geld van de Toekomst - Bernard Lietaer (gratis download)

Eigenlijk, theoretisch, zijn die schulden die gecreëerd zijn uit het niets ook niets waard. Het is gebakken lucht. Iemand kan principieel toch geen geld uitlenen dat hij niet heeft? Kan dus wel. Raar, heel raar. In de VS in de jaren 60 heeft iemand, dhr. Daly, een dreigende uitzetting uit zijn huis en zijn hypotheekschuld nietig laten verklaren voor een rechtbank op grond van het feit dat zijn bankier (Morgan) dat geld uit het niets had gecreëerd, dat het dus gewoon een bijschrijving in de boeken was en van echte schuld geen sprake kon zijn. Daly stierf een paar maanden later in een mysterieus ongeval.

Bijles economie ...

... ten behoeve van Job Cohen en alle betrokken burgers.

Elsevier: "Om af te komen van de kritiek dat hij te weinig afweet van overheidsfinanciën krijgt de nieuwe PvdA-leider Job Cohen bijles in het vak economie. 'Wij moeten met zijn allen de rotzooi opruimen die de banken hebben veroorzaakt, behalve de zwakkeren en de middenklasse,' aldus Cohen over zijn aanpak van de economische crisis."

FedRes

Een van de belangrijkste dingen die men moet begrijpen in de economie is hoe geld gecreëerd wordt. In deze geglobaliseerde wereld wordt het mondiale bankwezen gestuurd vanuit de Verenigde Staten. In de VS ligt de hoogste macht bij de Federal Reserve, de centrale bank. Net als in Nederland is de centrale bank een zelfstandige 'onafhankelijke' onderneming, die niet gecontroleerd wordt door de staat of regering. Dit om te vermijden dat een regeringswisseling het bankbeleid zou wijzigen! De Federal Reserve heeft geen eigenlijke 'reserves', dus geen geld of goud of cash in de hoeveelheden die je zou verwachten. Wat ze aan goud hebben is voor het grootste deel het eigendom van buitenlandse banken en instellingen, onder andere onze Nederlandsche Bank. Voor de veiligheid! (Maar van wat of wie?) Hun reserves zijn boekhoudkundige bijschrijvingen, het zijn cijfers in hun boeken. Zij creëren dus geld door in hun boekhouding een bedrag in te vullen, en als ze een cheque uitschrijven dan is dat in wezen een ongedekte cheque. Zij kunnen ook bankbiljetten drukken, maar dat is maar een fractie van het totaal aan geld in omloop op de geld- en kapitaalmarkt.

Modern Money Mechanics - A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion Federal Reserve Bank of Chicago

"Intrinsically, a dollar bill is just a piece of paper, deposits merely book entries.
Money, like anything else, derives its value from its scarcity in relation to its usefulness.
Changes in the quantity of money may originate with actions of the Federal Reserve System (the central bank), depository institutions (principally commercial banks), or the public. The major control, however, rests with the central bank.
The actual process of money creation takes place primarily in banks.
In the absence of legal reserve requirements, banks can build up deposits by increasing loans and investments so long as they keep enough currency on hand to redeem whatever amounts the holders of deposits want to convert into currency."

De Federal Reserve is zoals gezegd een 'onafhankelijke' onderneming, het is een particuliere onderneming, en het ergste is dat er totaal geen democratische controle op is. Greenspan heeft tot zijn pensionering de Fed geleid gedurende meer dan 18 jaar, onder vier presidenten. Hij gaf onlangs toe dat hij fout zat. Maar wat is de Fed eigenlijk? Het is een particuliere corporatie die niet op de beurs is genoteeerd. De eigenaars zijn banken, waarvan de grootste: Citibank, JPMorgan Chase Company en Goldman Sachs. Hun CEO's schuiven van en naar posities bij de Schatkist, de Fed en de banken. Elk jaar hebben ze geheime onderonsjes, besprekingen met de machtigen der aarde, waaronder Beatrix. En ra ra, wie zijn de laatste jaren ook betrokken bij diverse grote geldschandalen en fraude? Wie hebben de crisis veroorzaakt? Juist, banken als JPMorgan, Goldman Sachs en Citibank. Zij zijn de heersers van de wereld. Zij heersen door fraude, het creëren van schulden (voor hen een bron van winst) en het verkopen van  de risico's als derivaten. Greenspan kan natuurlijk niet anders dan zeggen dat hij een fout heeft gemaakt, maar in feite heeft hij welbewust een vastbepaald beleid gevoerd. Het gevolg is deze crisis, die geen toeval is, maar bedoeld is om de welvaartstaat af te breken en zowel burgers als staten in gigantische schulden te dompelen. Wie profiteert van deze schuldenberg? De banken! Enkel de banken. Om hun gigantische winsten te verdoezelen (minder belasting te moeten betalen) en om tegelijk hun criminele CEO's te compenseren voor mogelijke juridische stappen en arrestatie, geven ze gigantische bonussen. Wij worden geregeerd door maffiosi.

Alleen een crisis...

Naomi Klein (De Shockdoctrine): "In 1982 schreef Milton Friedman de zeer invloedrijke passage die de schockdoctrine het beste samenvat: 'Alleen een crisis - echt of ingebeeld - leidt tot een echte verandering.'
Het soort crisis dat Friedman voor ogen had was niet militair, maar economisch. Hij begreep dat economische beslissingen in normale omstandigheden worden genomen op basis van het trekken en duwen van concurrerende belangen - werknemers willen werk en loonsverhogingen, eigenaars willen lage belastingen en weinig regulering, en politici moeten tussen deze concurrerende krachten een evenwicht zien te vinden. Maar als een economische crisis toeslaat en ernstig genoeg is - een munteenheid die keldert, een markt die instort, een grote recessie - wordt al het andere weggeveegd en voelen de leiders zich vrij te doen wat nodig is (of wat beweerd wordt wat nodig is) zogezegd als antwoord op een nationale noodtoestand. Crises zijn democratievrije zones - breuken met de gebruikelijke politiek waarin de noodzaak van toestemming en akkoord niet langer geldt."

shockdoctrineresistance

Het neoliberalisme heeft gezorgd voor een crisis, dat is nu wel duidelijk. Een klein aantal banken met heel veel macht hebben de staat en de bevolking in gijzeling genomen. Het is 'of wij krijgen steun van staat en natie of wij halen de economie onderuit'. Dit alles om de laatste stuiptrekkingen van het neoliberalisme te proberen om te zetten in een overwinning. Niet het frauduleuze financiële systeem moet op de schop, maar de welvaartsstaat, want die is een bedreiging voor de graaiende banksters en ondernemers. Vreemd genoeg zie je ook linkse partijen meeroepen met de wolven. De partijen struikelen over mekaar heen met hun bezuinigingsplannen. 'Kijk eens, wij bezuinigen zoveel!' Bezuinigingsplannen die de bevolking duur zullen komen te staan en die enkel de virtuele papieren economie, de balansen van banken, zullen bevoordelen. Wat we nu meemaken is een geforceerde, gemanipuleerde crisis. Later zullen we de echte crisis meemaken, werkloosheid, armoede, afbraak van alles wat sociaal is, en een totale macht van de neoliberalen, multinationals en banken. Tenzij we op onze democratische rechten staan en NEE zeggen ... zolang het nog kan. Het is nog niet te laat. Wilt u langer doorwerken om de bonussen van de banksters te betalen, wil u meer betalen voor minder gezondheidszorg, wil u het onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg nog duurder maken door verdere privatisering en deregulering? Ik dacht het niet. Ik in elk geval niet. Laten we bezuinigen op subsidies en steun aan banken en multinationals, laat ze belastingen betalen, bezuinig op hun bonussen en breng hun activiteiten onder wettelijke controle, pak de veroorzakers van de crisis aan.

In de neoliberale ideologie dient de staat enkel om de lasten van het bedrijfsleven af te wentelen op de bevolking. Inderdaad, een soort roofkapitalisme. Cynisch genoeg zit er veel waarheid in Friedmans mantra dat alleen een crisis tot verandering kan leiden. Op dit moment hebben de meesten van ons het nog vrij goed, dus waarom ons druk maken? Pas als de overgrote meerderheid in ellende leeft is de voorwaarde geschapen voor verandering. Maar dan een verandering die Friedman niet in gedachten had, de overname van de macht door het volk zoals dat in een democratie hoort. Wat we nu meemaken is een rechtstreekse aanval op de democratie door voornamelijk banken en multinationals. De macht van de banken is zo groot dat ze zelfs het fundamentale recht hebben om geld te creëren; de staat mag de centen en bankbiljetten drukken, een fractie van de gigantische, virtuele, girale geldstroom die totaal beheerst wordt door de banken en die ook de schuldenlast creëert die tot deze crisis leidde. De 'vrijheid' van de neoliberaal is de vrijheid van een kleine minderheid van rijken; hun vijand is de democratie die hen verplicht hun rijkdom te delen met diegenen die er echt voor gewerkt hebben.

Bijlmer lentewandeling

De wandeltocht wordt gehouden op Zondag 28 maart 2010

U kunt zich niet voorinschrijven via de site. Op zondag 28 maart 2010 kunt u zich in de sporthal inschrijven.

Het inschrijfgeld bedraagt Є 4,00 incl. herinnering. Indien u lid bent van een bond dan krijgt u op vertoon van bondskaart Є 0,50 korting. Voor het wandelboekje is een plaatje en een stempel beschikbaar.

Eerder starten dan de aangegeven tijden heeft geen zin, daar de controleurs nog niet op hun locatie zijn en de opening van de rust locaties nog niet open is. Let op! De 40 km start een uur eerder dan de overige afstanden.

Startlocatie :

Sporthal Gaasperdam
Ravenswaaipad 5
1106 AW Amsterdam
tel: 020-6977222

Denk eraan! de klok gaat op za 27 op zo 28 maart 1 uur vooruit

Afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40 km.
Starttijd: 8-10 uur (40 km), 9-11 uur (10-25 km), 9-13 uur (5 km).

The Web of Debt

webdebt

The Web of Debt: "If governments everywhere are in debt, who are they in debt to? The answer is that they are in debt to private banks. The "cruel hoax" is that governments are in debt for money created on a computer screen, money they could have created themselves.

The federal income tax was instituted specifically to coerce taxpayers to pay the interest due to the banks on the federal debt. If the money supply had been created by the government rather than borrowed from banks that created it, the income tax would have been unnecessary."

loesje

Van Goghs slaapkamer

slaapkamer

Van Goghs schilderij, de slaapkamer, wordt gerestaureerd. Het Van Gogh Museum komt nu met een blog waarin je de ontwikkelingen kunt volgen.
Ik heb over dit schilderij al eerder geschreven. In dit schilderij ligt zijn hele ziel en leven besloten. Het is volgens mij een zelfportret, dat beter nog dan zijn brieven een inzicht geeft in zijn leven.


De Majesteit en het geld

jpmorganchase

FinancialTimes: "Four banks were charged with fraud on Wednesday for their roles in a €1.7bn ($2.3bn) financing package for the Italian city of Milan in a case that will fuel the global debate about the use of complex derivatives.

UBS, JPMorgan Chase, Deutsche Bank and Germany’s Depfa will face trial in Milan after a judge ruled there was sufficient evidence for them to face criminal charges of aggravated fraud for their role in devising a swaps package for the city’s 2005 bond issue.

The case comes amid claims that investment banks helped Greece to fudge its national debt figures through the use of derivatives in order to qualify for membership of the euro.

That has sparked fears that other states and local authorities could face huge losses from financial transactions they entered into during the credit boom. Italian local governments borrowed some €35bn in swap-related transactions between 2001 and 2008. The Bank of Italy estimates they could now be facing losses of €1bn.

Dario Loiacono, a Milan lawyer, said on Wednesday: “It is clear that the municipalities did not understand the risks and costs they were taking on. This case will clarify who has responsibility for that.”

Alfredo Robledo, the prosecutor who has been investigating the circumstances of Milan’s 2005 bond issue, said the trial would be the first time a criminal case was brought against banks for their role in issuing derivatives to local authorities. “This is a step in a process, it is a delicate stage,” he said."

Bloomberg: "JPMorgan Chase & Co. and Citigroup Inc. helped cause the failure of Lehman Brothers Holdings Inc. by demanding more collateral and changing guarantee agreements, according to a report on the biggest bankruptcy in U.S. history.

“The demands for collateral by Lehman’s lenders had direct impact on Lehman’s liquidity,” said Anton Valukas, the bankruptcy examiner, in a 2,200-page document filed yesterday in Manhattan federal court. “Lehman’s available liquidity is central to the question of why Lehman failed.”

queen-beatrix-wilhelmina

Hoe diep De Majesteit betrokken is bij de machinaties van JPMorgan is niet te zeggen. Maar je vraagt je wel af wat nog oorbaar is en wat niet. In elk geval zijn de Rockefellers (JPMorgan dus) en De Majesteit altijd aanwezig op de Bilderberg bijeenkomsten.

Volkskrant: "Koningin Beatrix heeft tussen 2005 en 2007 miljoenen euro’s belegd in Aziatische bedrijven. Dat deed zij via het Asia Equity Fund van de Amerikaanse bank JPMorgan.

Beatrix kocht de aandelen in 2006 voor 24,50 dollar per stuk, en verkocht ze in 2007, op het hoogtepunt van de markt, tegen een aanmerkelijk hogere koers. Hoeveel winst zij precies heeft geboekt, is onduidelijk.

Ten minste drie van de beursgenoteerde Aziatische bedrijven waarin het Asia Equity Fund in 2006 en 2007 belegde, werden in die periode geconfronteerd met fraude of beschuldigingen van het uitbuiten van personeel. JPMorgan zelf lag onder vuur vanwege het benadelen van klanten van beleggingsfondsen van de bank.

De beleggingen van de koningin zijn niet aan regels gebonden. Ook wordt demissionair premier Balkenende niet geïnformeerd over de ontwikkelingen in haar portefeuille. Emeritus hoogleraar staatsrecht Kortmann zegt dat Beatrix voorzichtigheid moet betrachten in haar beleggingsbeleid, om het publiek belang niet te schaden."

Als een koningshuis zoveel geld heeft dan is de vraag gerechtvaardigd - zeker in tijden van crisis veroorzaakt door de bankwereld - of het hof wel een uitkering moet krijgen van de staat (dus het volk). Zij kunnen zichzelf goed bedruipen en al hun onkosten zelf betalen. Als het koningshuis betrokken raakt bij financiële schandalen die andere staten betreffen dan wordt het tijd om de financiën van de Majesteit aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het kan niet zo zijn dat de Majesteit een instrument is van een bankwereld die de gewone burger in diepe crisis brengt.

Have a break...

have an orangutan...

(waarschuwing: video kan als schokkend ervaren worden)

Gaasperdammertunnel

gaasperdammerweg4

Gisteravond was er een bijeenkomst georganiseerd door RWS over de Gaasperdammertunnel die binnenkort gebouwd gaat worden. Er lagen documenten ter inzage en er werd uitleg gegeven door ambtenaren.

Video planstudie

RWS: "Voor de aanleg of vernieuwing van een rijksweg moet de tracé/MER-procedure van de Tracéwet worden doorlopen. Het Ontwerp-tracébesluit (OTB) is de voorlaatste stap in deze procedure. In het OTB worden het ontwerp van de weg en de ruimtelijke inpassing formeel vastgelegd.

Rijkswaterstaat hecht er waarde aan om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het OTB voordat u er formeel op kunt reageren. Zo kunt u zich goed voorbereiden op de inspraak. "

RWS: "Wat gaat er nu gebeuren?

Het standpunt wordt verder uitgewerkt in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). In het OTB zullen de effecten van de weguitbreiding op onder meer lucht, geluid en natuur opnieuw worden onderzocht. Wanneer dit OTB in maart 2010 klaar is, kunnen betrokkenen hierop reageren. Rekening houdend met de reacties op het OTB nemen de ministers naar verwachting voor de zomer van 2010 het definitieve Tracébesluit. Naar verwachting zullen de werkzaamheden dan vanaf 2011 beginnen."

Hier kunt u een aantal documenten downloaden.

gaasperdammerweg3

RWS: "A9 Gaasperdammerweg (knooppunt Holendrecht – knooppunt Diemen)

Wegontwerp

Uitbreiding van 2x2 rijstroken plus spitsstroken naar 2x5 rijstroken plus wisselstrook, in de tunnel vormgegeven als hoofd- en parallelbanen met 2x2 rijstroken plus een wisselstrook respectievelijk 2x3 rijstroken. 

Inpassingsmaatregelen

De weguitbreiding zal plaatsvinden in combinatie met de met de regio overeengekomen en vastgelegde inpassingsmaatregelen. Deze betreffen op hoofdlijnen:
De aanleg van een ongeveer 3000 meter lange deels verdiept, deels op maaiveld gelegen tunnel (de zogenaamde ‘Kamelenvariant’). Ter hoogte van de Gooiseweg ligt de Gaasperdammerweg boven maaiveld, maar wel 3 meter lager dan het huidige niveau. De weg wordt ook daar voorzien van wanden en een dak."

Geluidsmaatregelen en interactieve geluidskaart.

Op de bijeenkomst was vooral oude informatie beschikbaar, en het meest recente was de Nota van Antwoord, met de inspraak over de Trajectnota/MER Schiphol-Amsterdam-Almere. Bovendien was er ook een infotafeltje met folders over de luchtkwaliteit. Ik werd welwillend te woord gestaan door een van de ambtenaren. Hij vond dat er geen probleem was met de luchtkwaliteit bij de Gaasperdammertunnel. Vanzelfsprekend moet de tunnel de luchtvervuiling tegenhouden die ontstaat door het toenemende verkeer van en naar Almere en Schiphol. Hij gaf wel toe dat er ietsje meer vervuiling zou ontstaan, maar helemaal onder de toegelaten norm. En zolang men onder de norm blijft was er geen probleem vond hij.

gaasperdammerweg1

Hij gaf me een foldertje over een windtunnelonderzoek Gaasperdammertunnel. "Om na te gaan of bij de tunnelmonden aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet Milieubeheer wordt voldaan, is een windtunnelonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat in 2020 de concentratieniveaus rond de tunnelmonden onder de grenswaarden liggen."

Wat me verbaasde was dat de lucht uit de tunnel niet gefilterd wordt, dat was volgens die ambtenaar niet nodig, gezien de lage concentratieniveaus gemeten aan de tunnelmonden. De concentratie in de tunnel zou dan natuurlijk toch hoger ligger dan buiten de tunnel, waarop we beiden cynisch over de automobilist opmerkten 'eigen schuld, dikke bult'. De ambtenaar ontkende ook een grote invloed van bomen op de zuiverheid van de lucht; wat me nog meer verbaasde. Het valt nog te bezien of zonder filtering de luchtvervuiling binnen perken gehouden kan worden. En dan is het ook nog zo dat de norm van 32,6 µg/m3 fijn stof en 40 µg/m3 betwist kan worden. Ik heb veel liever een veel lagere norm. Elk niveau van luchtvervuiling is teveel. Veel zal afhangen van het aantal bomen dat nog aanwezig is in Zuidoost in de komende jaren. Dat aantal bomen moet drastisch omhoog, niet alleen om het aantal gekapte bomen te compenseren, maar ook om het toenemend verkeer te kunnen opvangen.

Wat me nog te binnen schoot is dat het systeem van verhoogde dreven wel zeer goed uitgedacht is en gunstig uitpakt wat betreft vervuiling door verkeer. De vervuilde lucht kan zo makkelijker verdund worden door de wind op de hoge dreven. Nu is het stadsdeel bezig de dreven te verlagen. Dat is geen goed idee. Dat zorgt voor meer luchtvervuiling in de woonlaag. De verhoogde dreven moeten blijven. Het kan toch niet zo zijn dat elke twintig jaar het hele wegennet vervangen wordt, en dat over vijftien jaar de dreven weer verhoogd zouden moeten worden. Wat goed is moet zo blijven. Het verlagen van de dreven is enkel een project dat de bouwwereld geld in het laatje moet brengen.

We zijn jarig

Heerlijkheid Gein is één jaar vandaag. Hip hoi piepeloi. Daarom een leuke stukje 'kunst', een audio-installatie in het Barbican Centre. Of dit kunst is moet u zelf weten, maar in elk geval hebben de vogels er lol an.


Les oiseaux de Céleste

Jarenlang had ik een Engelstalig blog, begonnen toen Bush de boel aan het verzieken was. Niemand wou er toen aan om Bush aan te pakken, maar het duurde niet lang voor de blogosfeer vol zat met Bush bashing blogs omdat de mainstream media geen woord van kritiek durfden te uiten. Toen Obama president werd ben ik met dat blog gestopt. Intussen ben ik met dit blog aan de slag gegaan omdat het groen hier in Zuidoost bedreigd werd. Maar zoals alles in deze wereld op een of andere manier met elkaar verbonden is, zo zijn mijn onderwerpen nogal gevarieerd. Ik had ook kunnen bloggen over de oorzaak van de militaire mislukkingen van de Amerikanen all over the world, ik zou kunnen zeggen dat het Amerikaanse leger vol zit met homo's of zo, maar dat doe ik niet want dat is onzin. Het feit dat ze telkens falen ligt eerder aan de aanwezigheid van macho's en dummies in hun leger. Maar goed, zo zie je hoe makkelijk je van het ene in het andere onderwerp overgaat.

Tijdens dit jaar heb ik veel respect gekregen voor de mensen die in de stadsdeelraad zitten en diegenen die in allerlei groepen of organisaties zich bemoeien met het wel en wee van onze buurt. Een raadslid moet meestal naast zijn eigen baan veel werk verzetten om zich te verdiepen in de raadskwesties en daarvoor krijgt hij of zij maar een kleine vergoeding. Soms worden ze als 'amateurs' ook jammer genoeg door het Dagelijks Bestuur dat een leger ambtenaren achter zich heeft behoorlijk om de tuin geleid. Ook anderen zetten zich belangeloos in voor een fijne buurt. Ik hoop dat ik met mijn blog een klein steentje kan bijdragen. Op de volgende jaargang! Proost!

Kindle for Mac

kindlefM

Amazon heeft een gratis beta-versie van Kindle voor Mac. Even uitproberen natuurlijk. Als proef heb ik een paar boeken ingeladen, één gekocht voor $2.30, de andere gratis binnengehaald. Maar het valt een beetje tegen. Zelfs geen leuke cover pagina. De tekst van mijn gekocht boek The Book of Tea is maar zo'n 60 pagina's en is elders gratis te vinden.

De spraakfunctie werkt niet en je kan geen aantekeningen maken, wel bookmarks aangeven. Aantekeningen maken zou later toegevoegd worden. Er zijn natuurlijk boeken waarin je gewoon iets zou willen opzoeken of een aantekening in wil maken. Daarvoor is Kindle zeer geschikt. Maar ik zou er niet veel geld aan willen besteden, en de meeste gratis boeken kun je ook op Gutenberg vinden. Je kunt ze zelfs daarvandaan downloaden als Mobipocket; dan voert een dubbelklik ze in in je Kindle. Die komen ook meestal daar vandaan. Dit is wel leuk: P.G. Wodehouse. Het enige pluspunt van Kindle is de mogelijkheid aantekeningen te maken en te zoeken naar woorden in de tekst (in de volgende versie dan). Zoeken op woorden in de tekst is voorlopig nog niet mogelijk, dat kan met elke andere tekst op het internet wel. Intussen gaat er niets boven een echt boek, met een leuk omslag, mooie plaatjes, lekker ruikend papier, kunstzinnige typografie, kortom iets wat je met plezier in je hand hebt.

BookOfTea

Update: Calibre is een stuk beter. Je kan alle Gutenberg titels downloaden als EPUB voor Calibre. Je kan zoeken en kopiëren, maar niet annoteren.

Velvergunning Gaasperplas

Stadsdeel: "Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft vergunning verleend voor het verwijderen van 21 bomen en 594 m2 bosplantsoen langs de Gaasperplas (terrein tussen de Kromwijkdreef, Loosdrechtdreef, Gaasperdammerweg en de afrit S113 Gaasperplas) t.b.v. de aanleg van parkeerplaats P+R Gaasperplas, met aanplant van 20 bomen op een nader te bepalen locatie.

Tegen dit besluit kan de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd."

P+R

Is dit al de voorbereiding voor het stadsstrand dat gepland is aan de oever van de Gaasperplas op die plek? Is dit niet een beetje voorbarig als over het stadsstrand nog niet beslist is?

Volgens mij gaat het om veel meer bomen dan 21; hoeveel bomen staan er in de 594m2 bosplantsoen? Er worden er maar 20 teruggeplant elders. Maar waar?
Is het stadsdeel de boel weer aan het belazeren? En hoe verhoudt dit plan zich tot het ontwerp-tracébesluit Gaasperdammerweg?

Volgens Henk de Boer betreft het een tijdelijke parkeerplaats tot 2014 als de overkluizing van de Gaasperdammerweg begint. Ik heb niet alle stukken hierover, maar ik ben bang dat het toch het P+R parkeerterrein is waar ze nu mee aan de slag gaan. En ik dacht dat over dat stadsstrand nog geen definitief besluit is genomen. Nou ja, in de geesten van de PvdA en VVD waarschijnlijk wel.

Hier en hier lees je wat Henk er eerder over geschreven heeft. Ik heb een donker vermoeden dat men al bezig is met het P+R terrein voor het stadsstrand. Van die parkeerplek loop je rechtstreeks naar het geplande stadsstrand. Waarom zouden ze een parkeerplaats aanleggen om later een P+R terrein aan te leggen (want waar komt het dan indien niet hier?) of t.b.v. de tunnel in 2014? De tekst van het Stadsdeel zegt duidelijk "t.b.v. de aanleg van parkeerplaats P+R Gaasperplas". Ik vraag me af hoeveel bomen er weer zouden moeten sneuvelen voor dat stadsstrand. Een stadsstrand! Het idee alleen al. Waar halen ze het vandaan? En 21 bomen voor het parkeerterrein is een lachertje, dat zijn er veel en veel meer als het 'bosplantsoen' meegerekend wordt. Trouwens men is rond metrostation Gaasperplas ook flink aan het vellen. Het gaat om tientallen bomen langs de metro en iets verderop.

PR copy

Het gaat erom dat er weer honderden bomen op de nominatie staan om geveld te worden en het ziet ernaar uit dat het stadsdeel aan het sjoemelen is met cijfers en woorden (een 'bosplantsoen' telt niet als 'boom' blijkbaar, en waar blijft de compensatie voor het bosplantsoen?).

Genetisch gemanipuleerd

monsanto

OneWorld: "Indiase katoenboeren zitten met een grote sof nu blijkt dat het dure genetisch gemanipuleerde katoenzaad van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Monsanto de vraatzuchtige katoenworm niet op afstand kan houden. Het is de tweede rel in korte tijd rond gengewassen in India.

Nadat al eerder was gebleken dat de opbrengsten van de 'superzaden' tegenvallen en dat boeren de gifspuit evengoed nog grif moeten hanteren, blijkt de schadelijke katoenworm (Pink Bollworm) in de loop der jaren ook nog eens resistent geworden voor de Cry1Ac proteïne die Monsanto aan de genkatoen had toegevoegd.

Het is de tweede rel in korte tijd in India rond genetisch gemanipuleerde gewassen. In februari besloot de Indiase milieuminister Jairam Ramesh al om een tijdelijk verbod op de teelt van genetisch gemanipuleerde aubergines af te kondigen."

Avondwijding

met Gerrit Komrij... ontboezemingen van tussen de kippen in Portugal.


Voorproefje van zijn boek Morgen heten we allemaal Ali.

"Idealisten moeten altijd inbinden. Geen mens kan voor zijn zwakheden vluchten. Toch is verraad in dit geval geen te groot woord. Mijn generatiegenoten zijn niet alleen gestuit op praktische bezwaren en op de logheid van het systeem, ze werkten ook gericht en enthousiast mee om de scheidslijn te handhaven en zelfs te versterken tussen machthebbers en sukkels, om de democratie te ondermijnen en de financiën tot afgod te verklaren."

Hij haalt me de woorden uit de mond. Een paar van mijn vrienden van weleer, zogezegd communisten, jong toen, hadden hun huis zelf gebouwd, buiten de stad, met materiaal gestolen op bouwplaatsen; daarnaast kraakten ze diverse woningen omdat ze in de stad toch ook een optrekje of twee en een ateliertje nodig hadden en een rendez-vous plekje voor hun amoureuze capriolen (hun verzameldrift in dit opzicht werd later gesublimeerd in hun wagenpark); nog later toen het communisme niet meer zo trendy was stapte de coterie over op New Age. Ze gingen de toekomst toen te lijf met het leggen van de I Ching, en keken erg verstoord toen ik hen uitlegde dat ze hun lijnen in een foute volgorde plaatsten; maar goed, het maakte uiteindelijk niets uit, het was toch complete onzin. Ik neem aan dat ze nu een klein bedrijfje of  instituutje hebben voor mentale coaching of zoiets.

Van Vollenhoven over de EHS

Appelvinken © Pieter van Vollenhoven
Appelvinken, foto Pieter van Vollenhoven
Tentoonstelling Het Loo

Pieter van Vollenhoven in Natuurbehoud (Nr. 1, lente 2010, Natuurmonumenten):

"Hoe gaat het in uw waarneming met de natuur in ons land?

Als voorzitter van Nationaal Groenfonds én persoonlijk maak ik mij hierover grote zorgen. De grootste zorg is de versnippering van de natuur in ons land. Aaneengesloten natuurgebieden zijn daardoor geen vanzelfsprekendheid. Als antwoord op de versnippering heeft de overheid in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur geïntroduceerd. Ondanks het feit dat de Ecologische Hoofdstructuur  (EHS) al verschillende kabinetten lang speerpunt van beleid is, loopt de uitbreiding van de EHS nu fors achter. In het jaar 2018 zou de EHS gerealiseerd moeten zijn, maar naar ons oordeel is dit een papieren doelstelling geworden die niet meer gerelateerd is aan de werkelijkheid.

Wat is de oorzaak van de stagnatie?

De druk op de ruimte in ons land is zéér groot. Soms buitelen de beleidsdoelstellingen in een gebied over elkaar heen. Tezamen met het vrijwillige karakter van de grondverwerving voor de EHS - in tegenstelling tot onteigening in geval van aanleg van een woonwijk of weg - is dit een grote barrière. Omdat er ook geen objectief meetsysteem is dat de voortgang op het gebied van natuur, landschap en recreatie kan registreren, verwordt de EHS al snel tot een project waarmee wordt geschoven van het ene naar het andere kabinet en waarmee je kunt blijven schuiven.

De komende maanden komt het kabinet met voorstellen voor ingrijpende bezuinigingen. Wat zou u als voorzitter van Nationaal Groenfonds het kabinet willen adviseren als het gaat om natuur?

Dit jaar zal Nationaal Groenfonds zich uitspreken over de behaalde resultaten voor de EHS tot nu toe en ik vrees - als ik de stukken zo zie - dat de vraag wordt:
'Hoe serieus neemt het kabinet de groene doelstellingen nog?'
Er zijn mijns inziens meerdere manieren om het probleem van de stagnerende EHS op te lossen. We zouden de doelen naar beneden kunnen bijstellen, maar dat is naar mijn mening onaanvaardbaar. De samenleving heeft ooit en bij herhaling het parlement het vertrouwen gegeven om de hersteloperatie EHS uit te voeren. Wie kijkt er op de lange termijn mee of het vertrouwen van de burger niet geschaad wordt? We handhaven de doelen dus, maar hoe doe je dat als dadelijk ingrijpende bezuinigingen op ons afkomen? We zouden de uitvoeringstermijn van de EHS kunnen verlengen. Dan kan, maar de grondprijzen stijgen en daarmee wordt de EHS duurder. En bovendien staat de wereld niet stil tijdens het uitstel: de aanleg van wegen, woonwijken of nieuwe stallen gaat gewoon door en dus wordt het moeilijker daar nog tussen te komen met de natuurplannen. En het wordt opnieuw duurder. Want dan zijn er weer meer maatregelen nodig om de stukken natuur die we nog in handen krijgen aan elkaar te verbinden. Vanuit deze optiek gezien zijn er goede argumenten om de uitvoering van de EHS zelfs te gaan versnellen.

Natuuraanleg is een investering in de toekomst en daarom is het verantwoord de rekening voor een stukje in de toekomst te leggen. En bovendien denk ik dat de rente voor het lenen minder is dan de stijging van de grondprijs.
Ik ga mij sterk maken voor het handhaven van het ambitieniveau en voor het voortvarend realiseren van de EHS. 
Onder voortvarend realiseren versta ik bijvoorbeeld: de moed hebben om de EHS helder in bestemmingsplannen vast te leggen.
Want de filosofie achter de Ecologische Hoofdstructuur is tot vandaag de dag immers ONOMSTREDEN.
"

VOC mentaliteit

importvervuiling
(Klik kaart voor vergroting)
De 10 grootste exporteurs (blauw) en importeurs (rood) van CO2.
De zwarte pijlen zijn de hoeveelheid CO2 die tussen landen wordt uitgewisseld - hoe dikker de pijl, hoe groter de hoeveelheid.

Wereldburgers: "Nederlanders produceren veel meer CO2 dan over het algemeen wordt aangenomen en behoort tot de tien grootste CO2 vervuilers wereldwijd. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat deze week is gepubliceerd.

Ook andere Europese landen komen veel hoger uit dan verwacht. De Amerikaanse onderzoekers van The Carnegie Institution for Science in Washington komen tot deze opmerkelijke bevindingen door de uitstoot van broeikasgassen te koppelen aan consumptie in plaats van de productie. Dat laatste is gebruikelijk bij het berekenen van het aandeel van landen in de CO2-uitstoot.  In dit onderzoek is echter ook gekeken naar de vervuiling die ontstaat door import van goederen en diensten. Europeanen vervuilen vooral in het buitenland, zo blijkt.

Nederland ‘importeert’ ruim 20 procent van haar totale CO2-uitstoot. Dat betekent dat eenvijfde van de CO2-vervuiling plaatsvindt in het buitenland. Vooral in China worden veel fossiele brandstoffen verstookt in opdracht van Nederlandse en andere Europese consumenten.  De Chinezen zelf komen in het Amerikaanse onderzoek zeker niet als de grootste vervuilers uit de verf. Integendeel, ze ‘exporteren’ 29 procent meer uitstoot dan dat ze met hun eigen consumptiegedrag veroorzaken.

De cijfers uit het onderzoek duiden aan in welke mate bepaalde landen hun verantwoordelijkheid voor CO2-uitstoot ontlopen, of juist meer verantwoordelijkheid in hun schoenen krijgen geschoven dan ze verdienen. Ze zijn dus vooral belangrijk bij het maken van politieke afspraken over compensatie van milieuschade."

LowtechMagazine: "In een aantal West-Europese landen, waaronder België, wordt netto meer dan 30 procent van de totale CO2-uitstoot geïmporteerd - emissies die volgens de gangbare berekeningsmethode niet in de binnenlandse statistieken vervat zitten.

Een land dat in verhouding veel CO2 onrechtstreeks in het buitenland uitstoot, kan tegelijk ook erg zuinig omspringen met energie en consumentengoederen. De Zwitsers scoren ondanks hun toppositie in de rangschikking hierboven nog altijd een stuk beter dan de Belgen of de Nederlanders als het totale plaatje wordt bekeken.

europaco2

Berekenen we de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking louter op basis van binnenlandse productie (de nu gangbare methode), dan bedraagt de uitstoot per capita in België en Nederland "slechts" iets meer dan 11 ton per persoon per jaar (bron). Als we ons baseren op binnenlandse consumptie in plaats van binnenlandse productie, is onze ecologische voetafdruk dus een stuk groter. Belgen, Nederlanders en Luxemburgers horen dan bij de tien meest vervuilende nationaliteiten ter wereld.

Een Nederlander produceert dus evenveel CO2 als 116 Ethiopiërs, een Belg evenveel als 132 Ethiopiërs en een Luxemburger evenveel als 283 Ethiopiërs. Wie van mening is dat overbevolking het grootste milieuprobleem vormt, weet dus waar hij of zij condooms moet gaan uitdelen."

Lees ook:

Carnegie Institution for Science
Consumption-based accounting of CO2 emissions 

Er lijkt een oplossing te komen door emissierechten te heffen bij de industrie.

FD: "De sociaaldemocratische, groene en liberale fracties in het Europees Parlement hebben gisteravond in Brussel een akkoord bereikt over veiling van rechten voor de uitstoot van broeikasgas (CO2) door de industrie vanaf 2013.
Volgens plannen van eurocommissaris van milieu Stavros Dimas zou de industrie vanaf 2013 een vijfde van de rechten voor uitstoot van broeikasgas moeten gaan kopen. Het percentage zou oplopen tot 100% in 2020.
Wel is voorzien dat bedrijven die hun CO2-kosten vanwege internationale concurrentie niet kunnen doorberekenen, een soepeler benadering kunnen krijgen. Hoe is nog niet duidelijk, en voor welke sectoren dit geldt ook nog niet. De coulantere benadering komt er om te voorkomen dat bedrijven productie overhevelen naar locaties buiten de Unie."

BNR: "De Nederlandse overheid veilt op donderdag 15 april voor het eerst 4 miljoen CO2-emissierechten. Geïnteresseerde partijen kunnen bieden op deze rechten. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie dinsdag bekend.

De veiling loopt via de zogenaamde Carbon Dealers. Het agentschap heeft daarvoor Barclays, Credit Suisse, JP Morgan en Orbeo geselecteerd. De taak van de Carbon Dealers is het aanleveren van biedingen, het geven van advies aan de overheid en het afronden van transacties met de kopers van emissierechten."

pollution

De emissierechten lijken een nieuwe industrie te gaan worden. En ja hoor, wie vinden we onder de verhandelaars, Barclays en JP Morgan. Waar heb ik die namen nog meer gehoord? Deze banken bemoeien zich overal mee. Dit zijn 's werelds power brokers, handelaars in macht.

En als we dus rekening houden met de import van CO2 zoals boven beschreven, dan valt de berekening van de emissierechten dus zeer voordelig uit voor het westen, voor landen als Nederland onder andere. Veel van onze productie is uitbesteed aan andere landen (en dat zal waarschijnlijk nog toenemen nu!), ook importeren wij veel. Ik kan me voorstellen dat Nederland emissierechten gaat verkopen aan 'vervuilers' als China, en zodoende China laat betalen voor wat we zelf toevoegen aan vervuiling door de producten die wij uit China kopen. Geen wonder dat de grote banken daar geld in zien en een dikke vinger in de pap willen hebben al was het maar om de geldstroom naar hun hand te zetten.

Met de bij ons gebruikelijke eenzijdigheid wijst ook de VPRO in Tegenlicht naar de grote vervuiling in China zelf. Zij hebben een goed punt, maar vergeten daarbij te zeggen dat dit veroorzaakt wordt door de invoer van kapitalistische praktijken in China die het Westen goedkope arbeidskrachten oplevert, de vervuiling verplaatst naar ergens ver weg en zeer winstgevend is voor het westen. In dit geval is deze eenzijdigheid niet goed te praten. Wij leven in een 'geglobaliseerde' wereld waarin alles te maken heeft met alles. Het is noodzakelijk de verbanden aan te tonen. Alleen zo krijg je inzicht en kun je de ontwikkelingen bijsturen.

Intussen is Nederland nog steeds druk bezig met het uitwerken van zijn VOC mentaliteit. Het milieu in Nederland moet blijkbaar nog verder op de schop.

NOSNieuws: "De Eerste Kamer heeft vannacht de Crisis- en herstelwet aangenomen. Met de wet wordt het mogelijk de procedures rond de aanleg van wegen en andere projecten te versnellen.
Bezwaarprocedures worden bijvoorbeeld ingekort. Dat betekent dat eerder kan worden begonnen met de bouw van onder meer wegen, woningen, sluizen, spoorlijnen en windmolenparken."

Vergeet die windparken maar even, daar gaat het niet om, die komen er voorlopig niet. Het betekent gewoon dat een aantal milieu- en bouwregels opzij geschoven zullen worden om ervoor te zorgen dat bouwprojecten doorgaan tegen de wil van de bevolking in. Het is de bedoeling om de noodlijdende bouwindustrie boven Jan te helpen. Dat er geen economische en financiële basis en rechtvaardiging is voor die versnelde bouwactiviteiten mag de pet niet drukken (woningen en kantoren raken niet verkocht!), het volk betaalt toch de rekening. Het CDA heeft al een bedrag van 35 miljard Euro in gedachten om te 'bezuinigen'. Vanzelfsprekend wordt er niet bezuinigd op steun aan banken en bedrijven. De sociale voorzieningen van de bevolking worden daar wel voor aangetast. Het groen wordt aangetast. Het gemeenschappelijk eigendom wordt te grabbel gegooid. Navigare necesse est, vivere non est necesse. Het had het devies van de VOC wel kunnen zijn.

natura

SCOnline: "Minister Huizinga (Milieu) heeft in Brussel een stokje gestoken voor een nieuwe Europese bodemwet. Volgens de bewindsvrouw hoort één overkoepelende bodembescherming niet thuis in een EU-wet, maar kunnen de lidstaten dat afzonderlijk het beste regelen."

De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid:
"De Europese kaderrichtlijn bodem verplicht lidstaten van de EU tot het opstellen en uitvoeren van beleid dat de bodem tegen zeven bedreigingen beschermt. 

De richtlijn bevat een aantal aandachtspunten voor het Nederland waarover opheldering kan worden gevraagd bij de Commissie. Zo is de werking van de richtlijn breder en potentieel meer verplichtend dan het Nederlandse bodembeleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het beperken van bodemafdekking door bebouwing en bestrating, het verminderen van verlies van organische stof in veengronden en in de toekomst het terugdringen van verzilting door zeespiegelstijging."

Vandaar dus de sabotage door Huizinga (CU). Balkenende zelf heeft ook al geprobeerd de EU-natuurwet af te zwakken.

EuropaNu: "De Europese Commissie wil dat de lidstaten van de Europese Unie meer aandacht gaan besteden aan de bescherming van hun bodem. De bodem is samen met water en lucht essentieel voor het voortbestaan van de mens. Als de vruchtbare bovenste laag grond verdwijnt, kan het honderden jaren duren voordat de bodem zich kan herstellen."

Kijk, dit zijn nou duurzame projecten waar geld ingestopt kan worden. Maar daar wil Nederland niet aan. Nederland sponsort lievert een graaiende bedrijfswereld. Want stel je voor dat de Nederlandse bevolking gezonder zou worden. Dat zou toch zeer slecht zijn voor de gezondheidsindustrie, dat zou toch verboden moeten worden! Wellicht kan onze bedrijfswereld de staat aansprakelijk stellen voor het derven van inkomsten als mensen te gezond zijn.
Het moet niet gekker worden in dit kolderlandje.

Het schrijverke

Maarten 't Hart is een schrijver naar mijn hart. Ik ben nu zijn Verlovingstijd aan het lezen. Een kostelijk boek. Met z'n humor is 't Hart zowat uniek in Nederland. Hier een fragmentje:

   'Libellen worden in de Bijbel niet genoemd,' zei Jouri
   'Glazenmakers dan?' vroeg ik.
   Weer zocht Jouri vergeefs in de drie delen.
 Ik herinner mij nog goed, dat ik, eenmaal weer thuis, na het avondeten verbouwereerd in onze eigen bijbel heb zitten bladeren. Repte het Woord inderdaad nergens over libellen en glazenmakers? Maar waarom niet? De Bijbel bestreek toch het 'gansche' leven? De Schrift raakte toch aan alles waar het op aankwam? Hadden libellen dan geen belang? Wat was er nu luisterrijker dan een poldersloot met glazenmakers boven krabbescheer? Toch zweeg God daarover in zijn Woord. Was de Schepper van zulke wondermooie schepsels als de houtpantserjuffer, de glassnijder, de viervlek, de donderbolk en de paardenbijter dan zo bescheiden? Ik begreep er niets van.
   Voor mij is nadien het Woord nooit meer hetzelfde geweest.

Dat verzuim is later door Guido Gezelle in zijn gedichten weer rechtgezet , zoals in Het Schrijverke
(Gyrinus natans)

gyrinus_natator

Het schrijverke, de draaikever of Gyrinus natator, bevindt zich meestal boven op het water waar hij draaiend en zigzaggend rondscharrelt. Het op water lopen zal wel bepalend zijn geweest voor Gezelle. Eigenlijk heb ik als kind altijd een ander diertje in gedachten gehad als schrijverke, namelijk deze:

gerris

Edoch dat is geen schrijverke, maar een schaatsenrijder (Gerris sp.), die ook zo over het water heen en weer schaatst. Hij is ook veel groter dan het schrijverke. Er zijn meer mensen die deze vergissing maken. Hier Will Ferdy die het gedicht zingt:

Hier nog meer beestjes om van te genieten.

Om nog even terug te komen op wat Maarten 't Hart schreef; het heeft mij altijd verbaasd en het verbaast mij nog steeds dat zo veel christenen zo weinig respect hebben voor de schepping zelf oftewel het Grote Boek van de Natuur. Als er dan toch een god bestaat zoals zij beweren, dan zouden zij toch het grootste respect moeten hebben voor zijn schepping, mens, dier en flora en de evolutie daarvan. Maar dat zie ik er bij Balkenende, Verhagen en De Hoop Scheffer niet inzitten. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zegt men wel eens.

Van concurrentie naar samenwerking

Elenor Ostrom kreeg in 2009 de Nobelprijs voor economie. Terwijl in de heersende economie de nadruk ligt op concurrentie, zoekt zij naar samenwerking. Concurrentie is destructief, samenwerking is positief. Nu toch het reëel existerende kapitalisme aan vervanging toe is omdat het concurrentiemodel nu overduidelijk zo destructief is dat het de basis van onze maatschappij - vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid - aan het vernielen is, bestudeert zij hoe samenwerking in mekaar zit.

AlterNet: "I have a new book coming out in May entitled Working Together, written with Amy Poteete and Marco Janssen. It is on collective actions in the commons. What we’re talking about is how people work together."

Ostrom heeft het over de 'commons', een woord dat zowel 'het volk' betekent, als 'gemeenschappelijke voorzieningen'. Het 'publieke domein' is een term die steeds breder wordt. Er bestaat op het internet een gigantische gemeenschap van mensen die samenwerken en mekaars werk, producten, creaties gebruiken en verder ontwikkelen. Er zijn ontzettend veel gratis programma's te vinden op het internet. Zo heb je bijvoorbeeld Gimp dat hetzelfde doet als het dure Photoshop. De Creative Commons gemeenschap is bekend genoeg. De commons zijn in opmars.

creative commons

CC: "We work to increase the amount of creativity (cultural, educational, and scientific content) in “the commons” — the body of work that is available to the public for free and legal sharing, use, repurposing, and remixing.

Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The Creative Commons licenses enable people to easily change their copyright terms from the default of “all rights reserved” to “some rights reserved”."

George PapandreouIt's Speculators vs. Democracy

"Greece may be doing all the right things to revive our economy, but not everyone may want us to succeed.

To succeed, the international community needs to address the threat of speculation and ill-regulated markets — a threat that imperils not only Greece but the entire global economy.

I see that threat every day as we manage this crisis, for the immediate problem we face is not dealing with the recession, but in servicing our debt.

Despite the deep reforms we are making, traders and speculators have forced interest rates on Greek bonds to record highs. Many believe there have been malicious rumours, endlessly repeated and tactically amplified, that have been used to manipulate normal market terms for our bonds.
Partly as a result, Greece currently has to borrow at rates almost twice as high as other EU countries."

Zo zit het heersende kapitalisme inderdaad in mekaar, het is een gevecht van een machtige minderheid tegen de meerderheid. De slachtoffers zijn niet langer alleen particuliere ondernemingen, maar ook landen inclusief hun hele bevolking. Dat dit niet langer getolereerd kan worden is duidelijk. Het is een gevecht tussen de belangen van een kleine minderheid tegen de belangen van de grote meerderheid. Het is een gevecht van speculanten, van catastrofe-kapitalisten tegen de democratie. De ellende van de een is een bron van winst voor de ander.

Een kleine minderheid zet de kapitaalmarkt naar zijn hand. Het creëren van schulden is een bron van winst. De derde wereld wordt uitgebuit met schandalige rentes die ze moeten afbetalen. In het Westen ligt het enigszins anders. In de loop van de geschiedenis zien we een aantal schuldpieken. Daarna zakt de nationale schuld als percentage van het  bbp (bruto binnenlands product) weer tot normale proporties. Dat er tegenwoordig gigantisch veel geld uitgegeven wordt aan oorlogen mag duidelijk zijn. Om maar de recentste op te noemen: Joegoslavië, Irak, Afghanistan. Dat veroorzaakte in de VS een reuzenschuld.

us-debt-to-gdp

BusinessInsider: "Here's one of the only economic charts that really matters: Total U.S. debt to GDP (from John Mauldin).
This chart shows the trend from the end of the Civil War until now. 

What has fueled the rapid GDP [bruto binnenlands product] growth of the past 25 years has been the borrowing binge that began in the early 1980s (it's easy to spend and produce more when you borrow more).  It's unlikely that debt-to-GDP can increase forever, especially from this level.  So that particularly GDP driver is going away."

De schuldenindustrie heeft een grote groei in het bbp opgeleverd, maar het is een bubbel gebleken omdat er niet eerlijk gespeeld werd. Toch moeten we ons niet blindstaren op cijfers; een crisis en stagnatie van de groei is niet het gevolg van uit de hand lopende schulden, maar de schuld groeit uit tot een probleem als de economie minder groeit.

Paul Krugman: "What I think I’m seeing, although I haven’t tested this carefully, is that the causal relationship largely runs from growth to debt rather than the other way around. That is, it’s not so much that bad things happen to growth when debt is high, it’s that bad things happen to debt when growth is low.

This is definitely the case for the United States: the only period when debt was over 90 percent of GDP was in the early postwar years, when real GDP was falling, not because of debt problems, but because wartime mobilization was winding down and Rosie the Riveter was becoming a suburban housewife. It’s also clearly true for Japan, where debt rose after growth slowed sharply in the 1990s. And European debt levels didn’t get high until after Eurosclerosis set in."

Belgiumdebt

De schuld in België bijvoorbeeld was het hoogst tijdens de wereldoorlogen, 14-18 en 40-45. De huidige groei in schulden is veroorzaakt door het ontstaan van een schuldenindustrie, het kunstmatig creëren van schulden om op deze manier winst te maken. Een aantal banken, verstrekkers van leningen en ontwikkelaars van derivaten, scheppen een zo groot mogelijke schuldenberg omdat daar hun winsten uit komen. Met andere woorden, zij hebben deze situatie geschapen. Op het moment dat de economie minder groeit ten gevolge van hun oneerlijke machinaties en het bbp dus zakt zal de totale schuld als % van het bbp toenemen. Dus als de economie het minder goed doet, zal de waarde van de schulden toenemen; leeft de economie weer op dan daalt de waarde van de schulden als percentage van het bbp. Het maken van schulden, vooral door regeringen, heeft dus niet de crisis veroorzaakt, maar de crisis heeft de hogere schulden veroorzaakt (en dat komt sommige banken dus goed uit). Als regeringen gaan bezuinigen dan maken zij de economie alleen maar zwakker, met als gevolg dat de schulden toenemen en de crisis erger wordt.

Dus: bezuinigen in deze tijd is het slechtste wat we kunnen doen. Wat wel zinvol is, is het stoppen met geld verspillen, het onverantwoord schulden maken, aan oorlogen en wapentuig. Dat geld kan in de economie geïnvesteerd worden, zodat de crisis na verloop van tijd vanzelf oplost. En het is ook noodzakelijk om saboteurs van onze economie, de criminele banken die zelfs landen durven aan te vallen, hun destructieve werk onmogelijk te maken. Het gaat erom het belang van de meerderheid, de bevolking, boven dat van een paar graaiende banksters te stellen. De commons, daar gaat het om. De nieuwe economie zal draaien om de commons, het welzijn van de bevolking.

JSF is NLA

... ofwel No Longer Affordable, niet meer betaalbaar.

jsfrevell

JSFNieuws: "Op 11 maart 2010 werd door het Amerikaanse Senate Armed Forces Committee (SAFC) een publieke hoorzitting gehouden over het ruim 300 miljard dollar kostende in 2001 begonnen Joint Strike Fighter programma. Inmiddels is feitelijk sprake van 4 tot 5 jaar vertraging en de prijs per stuk zal 60% tot mogelijk 90% hoger uitkomen zo bleek uit de getuigenissen. En zowel Minister van Defensie Robert Gates, als materieel inkoopchef Ashton Carter gaven letterlijk aan: de centrale ontwerpparameter “affordable” (betaalbaar) is op dit moment niet langer van toepassing op de F-35 Lightning II."

Het geval Vattenfall

vattenfall

Lars G. Josefsson, CEO van Vattenfall (en sinds kort ook eigenaar van Nuon) gaat op 60-jarige leeftijd met pensioen. Hij krijgt 57 miljoen kronen (bijna 6 miljoen euro) mee. Een aardig pensioentje. Crisis? Niet voor hem. Voor de burger wel.

In het Aftonbladet laat Jan Guillou (een van Zwedens bekendste schrijvers en journalisten) zijn licht schijnen over de kwestie privatisering van staatsbedrijven:

"Slechtere dienstverlening tegen hogere prijzen.

Vroeger waren de burgers eigenaars van een gemeenschappelijke electriciteitsproduktie. Dat leek een vanzelfsprekend idee. Wij hadden dus een lichting directeuren die honderdduizenden kronen verdienden per maand en een armzalige bonus kregen van zo'n miljoen. Maar nu zijn die activiteiten zover geprivatiseerd dat we drie grote bedrijven hebben in deze branche, met drie lichtingen directeuren die een miljoen per maand moeten hebben en 10 miljoen aan bonus. Dat noemen ze concurrentie en men beweert dat dit ten voordele is van de electriciteitsconsument.

Dat is helemaal niet zo. Drie lichtingen directeuren met tien keer hogere lonen vallen duurder uit dan één lichting directeuren. De prijs van electriciteit stijgt dus schrikbarend.
Deze winter besloten de directeuren om hun winsten op ongewoon brutale manier te verhogen (en daarmee hun bonussen). Ze sloten grote delen van de kernindustrie af toen de winter op z'n koudst was. De veroorzaakte schaarste aan electriciteit houdt vanzelfsprekend een geweldige prijsstijging in.

In een goede en rechtvaardige wereld zouden deze directeuren voor de rechter hebben moeten verschijnen voor hun bedrieglijke manier van handelen. Maar in onze wereld krijgen ze grotere bonussen, die wij allemaal moeten betalen via hun gemanipuleerde electriciteitsrekeningen.
Dit is niet alleen een grote verslechtering voor de burgers. Het spreekt vanzelf dat dure electriciteit duurder is dan goedkope electriciteit. Het is ook bedrog op ideologische grond, namelijk de voorwaarde dat elke vorm van privatisering van staatseigendommen ten gunste moet gaan van de burgers. Maar dat gebeurt aantoonbaar niet. Wat speelt is de haat die rechts koestert tegen elke vorm van staatsbedrijvigheid.
De Staatsspoorwegen kennen een gelijkaardige ontwikkeling.
De rechtse politici die deze sabotage van de welvaart organiseren weten goed genoeg dat dit een onpopulaire politiek is. Zij waarschuwden vóór de verkiezingen niet voor hun intenties."

Guillou zegt overigens ook dat het enige wat deze aanslag op de bevolking kan tegenhouden het verlies is van rechts bij de komende verkiezingen. Iets wat we in het hoofd moeten houden voor Nederland en onze verkiezingen. Job Cohen, zorg voor een goede linkse coalitie en geef de burger zijn/haar rechten terug.

Maar praktisch nu. Nuon heeft de voorbije jaren de consument een paar keer belazerd. Ze hebben toen een kleine aanpassing van hun tarieven ingevoerd. De directeurs werden in de watten (of moet ik zeggen 'vatten'?) gelegd. De stupide beslissing om de Amsterdamse aandelen Nuon aan Vattenfall te verkopen omdat Vattenfall zo'n groen bedrijf was, was gebaseerd op gebakken lucht. Hun belofte om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn is een lachertje. Met RWE en E.ON behoort Vattenfall tot de drie grootste CO2 uitstoters in Europa en dat zal alleen maar erger worden.

windenergie

DagensIndustri: "Vattenfall verhoogt zijn investeringen in fossiele energie met 72%. Tegelijk halveert het bedrijf zijn investeringen in windkracht." 

Z24: "De komende vijf jaar voorziet staatsbedrijf Vattenfall nieuwe uitgaven voor kolen- en gascentrales in Nederland, Duitsland en Polen, die volgens analisten de kooldioxide-uitstoot van het bedrijf met 30 procent vergroten.
Vattenfall halveert volgens Dagens Industrie tegelijkertijd de pot voor windenergie naar 2 miljard euro."

Z24: "Nuon vindt de regels van Brussel te log. Het energiebedrijf sluit daarom geen nieuwe contracten meer af met klanten in de Belgische hoofdstad."

DagensIndustri: "Vattenfalls inzet op de kerncentrales van Krümmel en Brunsbüttel in Duitsland heeft een verlies veroorzaakt voor de belastingbetaler van meer dan 1,5 miljard kronen."

Nuon is niet langer onder controle van Amsterdam. In Duitsland mocht Vattenfall een natuurgebied, Lakomaer Teiche, uitgraven.
Hoe het intussen met de plannen van Vattenfall staat om het hele electriciteitsnet van Zweden te verkopen om in de Britse kernenergie te kunnen investeren, weet ik niet. In elk geval verkochten ze hun electriciteitsnet in Duitsland.

Wat een geschuif, gesjoemel en gedonder. En bij al die verschuivingen gaan ook miljoenen aan bonussen mee. Van zekerheid van energievoorziening kun je in dit geval niet meer spreken. Wie zegt wat ze morgen weer uitvreten voor de heilige winst.

Mijn besluit om van Nuon over te stappen op een ander bedrijf staat vast. De maat is vol. Maar welk bedrijf? Het is niet makkelijk om een goede keuze te maken  in een geprivatiseerde maatschappij die voortdurend in verandering is. En de manier waarop sommige bedrijven colporteren is ronduit schandalig. Er is blijkbaar veel geld mee te verdienen.

Toekomst Gaasperdammerweg

Informatiebijeenkomst over het
Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
18 maart 2010

De toekomst van (o.a.) de Gaasperdammerweg en omgeving

De drukte op de weg in de regio Schiphol, Amsterdam en Almere neemt nog steeds toe. Sinds 2004 onderzoekt de overheid in een planstudie hoe de bereikbaarheid in dit gebied verbeterd kan worden. Eerst was er vele jaren het plan om hiervoor een tunnel A6-A9 aan te leggen. Deze zou deels ondergronds, maar ook bovengronds dwars door het gebied van de Vechtstreek, Naardermeer, Gein en bij ons De Hoge Dijk lopen. Massaal verzet van vele organisaties en bewoners uit de hele regio leidde uiteindelijk tot de beslissing de tunnel niet uit te voeren, maar voor andere oplossingen te kiezen. Vanuit Amsterdam Zuidoost bundelde Platform Gaasperdam tegen aanleg A6-A9 vanaf 2000 de tegenstand, als voortzetting van het verzet tegen eerdere plannen in de jaren ´80 en ´90 van de vorige eeuw. In de nieuwe voorstellen werd ervoor gekozen de bestaande verbinding via de Gaasperdammerweg te gebruiken, de weg te verbreden, maar ook te overkappen. Amsterdam bedacht hiervoor uiteindelijk de “Kameelvariant”. Daarmee wordt (een deel van) de geluidshinder en luchtvervuiling beperkt. Daarbij varieert de weg in hoogte en komt er uiteindelijk bovenop ruimte voor bijvoorbeeld aanleg van groen, sportvelden enz. Aan de randen van de overkappingen ontstaat ruimte voor nieuwe woningbouw. 

De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgewerkt en er zijn afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten. Het kabinet moet er nu nog een definitief besluit over nemen. Dan kan de uitvoering tussen 2011 en 2017 plaatsvinden. Door de kabinetscrisis is de datum waarop dit besluit wordt genomen op dit moment nog niet bekend.

Rijkswaterstaat organiseert acht bijeenkomsten om de inhoud te presenteren van dit Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze bijeenkomsten vragen stellen aan deskundigen van Rijkswaterstaat.

Voor de aanleg of vernieuwing van een rijksweg moet de tracé/MER-procedure van de Tracéwet worden doorlopen. Het Ontwerp-tracébesluit (OTB) is de voorlaatste stap in deze procedure. In het OTB worden het ontwerp van de weg en de ruimtelijke inpassing formeel vastgelegd.

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk bewoners en bedrijven in de omgeving zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het OTB, voordat men er formeel op kan reageren. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden op de inspraak. (Die kan pas nadat het besluit is genomen beginnen

Onderdelen van het OTB

Het OTB weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere bestaat uit de volgende onderdelen:

• het aanpassen van circa 63 kilometer autosnelweg op deze locaties:
- de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht
- de A9 Gaasperdammerweg
- de A10-Oost tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer
- de A1 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg
- de A6 tussen knooppunt Muiderberg en Almere-Buiten Oost

• de aanleg van twee tunnels op de A9 bij Amstelveen en de A9 Gaasperdammerweg

• de aanleg van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in een nieuw aan te leggen permanente wegomleiding (bypass) van de A1 naar de A9 Gaasperdammerweg

• de aanleg van een aquaduct in de A1 ter hoogte van Muiden

• de wijziging van vijf knooppunten

• het aanpassen van ongeveer honderd bruggen, viaducten en andere kunstwerken

Er zijn bijeenkomsten in alle betrokken gemeenten. Zoals Diemen, Amstelveen, Oost- Watergraafsmeer. (Gepubliceerd in diverse kranten). Zie voor meer informatie

De bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost vindt plaats op:

18 maart
in het Planetarium Kromwijkdreef 11

Iedereen is van harte welkom op een van de themabijeenkomsten. Om 19.00 uur gaat de zaal open en kan men een kijkje nemen op de informatiemarkt. Om 20.00 uur begint de presentatie.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Zie voor de relatie met de verschillende woningbouwplannen voor Zuidoost ook hier.

Grondexploitatie


Metropolis

Huizenmarkt-zeepbel: "De Nederlandse gemeenten zijn flink getroffen door de recessie. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben ze daardoor over 2009 en 2010 een tekort van ruim drie miljard euro. Vooral de grote steden hebben door de crisis flink moeten inleveren.

De inkomsten zijn sterk teruggelopen doordat er minder wordt gebouwd. De grondexploitatie brengt daardoor veel minder op, zegt de VNG.
Als de huizenmarkt weer aantrekt, zal dat probleem ten goede veranderen. Maar volgens de de VNG blijven de gemeenten dan nog wel zitten met een structureel tekort van een half miljard euro."

Het barsten van de huizenmarktzeepbel zowel in het buitenland als binnenland is veroorzaakt door het feit dat er een zeepbel is gecreëerd, die hebben de neiging vroeg of laat - maar altijd - te barsten. Het is dus zaak te stoppen met het blazen van zeepbellen, te stoppen met het kunstmatig opdrijven van prijzen, fraude met grondprijzen te verhinderen en uit te gaan van een normale prijsontwikkeling. Dat ook de gemeenten dan minder inkomsten zullen hebben is duidelijk, maar het is de enige manier om crises te vermijden in de toekomst. Er zal gezocht moeten worden naar andere middelen om de gemeenten te financieren.

Het is ook absurd om te bouwen enkel met het doel om geld binnen te halen. Je kan niet blijven bouwen tot er geen groen meer over is. Je bouwt om mensen te laten wonen. Het is een verspilling van geld en ruimte als honderden kantoorpanden leegstaan. De afbraak van sociale woningen om er duurdere voor in de plaats te zetten is ook geen duurzame oplossing. Je moet ervan uitgaan dat mensen met een modaal inkomen het geld dat ze maandelijks overhouden na het betalen van hun huur of hypotheek, grotendeels aan levensonderhoud besteden. Dat houdt de economie aan de gang. Hoe meer ze te besteden hebben hoe beter het met de economie gaat. Huur of hypotheek hakken flink in op een inkomen.

fraude

Onze gemeenten zullen creatief moeten zijn in het vinden van nieuwe wegen. Je kan beginnen met het kaalplukken van fraudeurs. Je kan de lekken in de wetgeving stoppen waar vrije jongens de kans zien om belastingen te ontduiken. Je kan investeren in een gezondere, milieuvriendelijker samenleving, in een eerlijker samenleving waarin ook de rijken een fair deel betalen en ook de grootste lasten dragen. Dat de hypotheekaftrek voor huizen duurder dan 400.000 Euro (ik noem maar een redelijk bedrag) moet verdwijnen is zo goed als zeker. Stop met de Noord-Zuidlijn en maak er een metrotram van.  Die kan later weer afgebouwd worden als het ooit economisch weer beter gaat. En het zal noodzakelijk zijn dat de gemeente een beter toezicht houdt op de kosten van projecten en zich beter indekt tegen stijgende kosten en tegenvallers. Er moet verhinderd worden dat ambtenaren zich gedragen als stromannen van aannemers. Verplichte lectuur voor ambtenaren: Boekhoudfraude. Bij boekhoudfraude gaat het om grote bedragen. 

WantToKnow: "'Boekhoudfraude' is een enorme eye-opener voor wie wil weten hoe het er werkelijk aan toegaat in het bedrijfsleven en hoe een elite van managers, accountants, advocaten en consultants de burger bedriegen en bestelen. Tevens biedt het boek een methode om zelf te ontdekken welke bedrijven de boel belazeren..."

De komende verkiezingen zijn belangrijk in dit opzicht.
Bizniz: "Het wordt tijd dat we in dit land weer op grote schaal boekhoudfraude plegen, woekerwinsten verzwijgen en beleggers beneppen. Dat vindt premier Jan Peter Balkenende.
Met zijn oproep om de VOC-mentaliteit terug te laten keren in Nederland, heeft hij zich niet alleen de woede van Femke Halsema (die weer eens brieste over onderdrukking en slavernij) op de hals gehaald. Ook de Utrechtse economisch historicus is niet blij met de vergelijking die Balkenende - ook historicus - maakte tijdens de algemene beschouwingen."

Bomen planten

moeraseik
Moeraseik

Stadsdeel Zuidoost: "In de aanloop naar de Nationale Boomplantdag zet het Wethouder De Vriesplantsoen de toon. Op dinsdag 16 maart bent u van harte welkom bij de aanplant van een aantal bomen, waaronder zwarte elsen en een moeraseik. De wilgen die tot voor kort in het plantsoen stonden waren ziek. Deze zieke bomen worden nu vervangen door vijftig gezonde exemplaren. Daarnaast worden er veel sierheersters geplant. Het gaat om heesters die in het najaar bloeien en bomen waarvan het blad in het najaar verkleurt. 

Op 16 maart zal Els Verdonk, portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, om 13.30 uur de bomen aanplanten. Zij wordt daarbij geholpen door leerlingen van de prof. dr. J.J. Dumontschool, een basisschool voor speciaal onderwijs."

Planeconomie in Amsterdam

sinstranisovetov

In de tijd van de Sovjet-Unie werden door het centraal planbureau vijfjarenplannen opgesteld. Dat had zin, want het land moest opgebouwd worden na eeuwen tsaristische onderdrukking en ellende. Tot eind vorige eeuw werd er in het westen schamper gelachen over deze planeconomie. Nu heeft het kapitalistische westen de planeconomie volledig overgenomen. Ja, men maakt nu zelfs tien-, twintig- en dertigjaarplannen. The sky is the limit. En dat in een tijd waarin we onze schaapjes zogezegd op het droge hebben, dat er weinig opgebouwd hoeft te worden, en dat we ook in een crisis leven die plannen heel wat moeilijker maakt. Het lijkt erop dat er eerder sprake is van afbraakplannen dan opbouwplannen. Dat heet 'disaster capitalism'. Eerst alles vernietigen om alles weer te kunnen opbouwen. Kassa!

Hoe komt dat zo? Hubris en nemesis zijn termen die zich opdringen. Hubris is overmoed en nemesis is wraak, de vergelding voor de overmoed. Hubris en nemesis zijn typisch voor de eindfase van beschavingen. Maar laten we dichter bij huis blijven. Ik heb hier voor me liggen 'Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040', De Toekomst van Zuidoost - samenvatting uitwerkingen Structuurvisie Zuidoost 2020' en 'Wijkvisie Gein - een realistisch droombeeld van de wijk in 2020'. Naarmate de plannen toenemen lijken de vooruitzichten voor de burger af te nemen. Want al die megalomane plannen moeten toch betaald worden door de bevolking, zeker de infrastructuur. Als er gebouwd wordt zal dat ten koste gaan van groen. De luchtvervuiling zal toenemen. En die plannen worden duurder en duurder. Kijk maar naar de Noord-Zuidlijn.

urss_soviet

De Structuurvisie Zuidoost 2020 is al in 2005 behandeld. Intussen is de economische situatie grondig gewijzigd. De plannenmakers laten zich daardoor niet afleiden. Men gaat voor goud, zoals een van onze politici zich liet ontvallen. Mevr. Els Verdonk van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost is een van die desastreuze plannenmakers. In feite kunnen we in ons stadsdeel op kleine schaal zien wat er gebeurt op wereldniveau: het neoliberalisme dat de economie met grote plannen aanstuurt, privatiseert, dereguleert, en vernietigt wat goed is, het milieu, sociale voorzieningen, en dat alles ten gunste van een kleine caste van ondernemers op de vrije markt die groot geld verdienen met al die megalomane projecten. Verdonk had het altijd over het 'doorstromen' op de huizenmarkt; wat zij bedoelt is het creëren van een bubbel die de huizenprijzen steeds opdrijft en aldus hogere winsten verzekert voor bouwbedrijven, makelaars, hypotheekverstrekkers en banken. Ook de gemeentebelastingsdiensten pikken een graantje mee in de bouwwoede.

30Hoe het verder met de inwoners gaat zal onze bestuurders worst wezen. Het dagelijks onderhoud van de wijken wordt verwaarloosd. Het bestuur regelt bureaucratisch wanneer onderhoud moet gebeuren en dan worden er grote en dure contracten gesloten; het werk wordt uitbesteed aan aannemers die het werk weer aan onderaannemers uitbesteden die op hun beurt weer... Elke aannemer of onderaannemer moet winst maken. Het eigenlijke werk wordt gedaan door mensen die onderbetaald worden en het werk wordt dus slecht afgeleverd. De hoofdaannemer gaat met de grootste winst lopen zonder er veel voor gedaan te hebben.

Om al die dure projecten te kunnen betalen moet er natuurlijk bezuinigd worden op lonen en sociale voorzieningen. Terwijl iedereen weet dat het geld van modale lonen en uitkeringen grotendeels meteen teruggaat naar de economie voor levensonderhoud en dat de gigantische bedragen voor bouwprojecten vaak verdwijnen naar het buitenland of in dubieuze investeringen.

17

Zuidoost is bij de bouw opgezet als een gebied met verhoogde dreven. Dat was een goed en welbedacht plan. Toch wil het stadsdeelbestuur ook deze dreven op de schop. Iets wat de belastingbetaler weer veel geld zal kosten maar de bouwwereld veel geld zal opleveren. Het planboekje 'De Toekomst van Zuidoost' ziet veel nadelen in de huidige dreven, maar de argumentering wordt totaal niet onderbouwd. Het bestaande systeem van dreven is prima, het is veilig en milieuvriendelijk. Het ziet ernaar uit dat de voorgestelde drevenplannen van het stadsdeel bedoeld zijn om de bouwindustrie te gerieven, niet om de wijken te verbeteren. Die hele plannenindustrie is bedoeld om de opties voor de toekomst vast te leggen. Ook Verdonk verwees in haar betogen in de deelraad telkens naar gemaakte plannen en beslissingen uit het verleden. Dat is onbehoorlijk bestuur als het eenzijdig wordt toegepast. Als er dan dwingende plannen voor de toekomst gemaakt mogen worden, dan moet dat dwingende karakter van democratisch besloten plannen zeker ook gelden voor bestemmingsplannen en de hoofdgroenstructuur.

Henk de Boer: "Zoals het er nu naar uitziet worden de plannen voor woningbouw in Centraalpark en zuidoever Gaasperplas tot 2014 in de ijskast gelegd.

Zo hoorde dat ik dat alle werkketens van Beheer Openbare Ruimte (BOR), bijv. in Kelbergen, naar  het gebied gaan waar BOR en de milieupolitie nu zitten, namelijk tussen kinderboerderij Brinkie en het Afvalpunt. Een investering van 800.000 euro werd gezegd. Dat betekent volgens mij dat voorlopig de woningbouw in Centraalpark en aan de zuidoever van Gaasperplas van de baan is, ook gezien de economische crisis waardoor veel bouwprojecten stil liggen. Je gaat niet 800.000 euro investeren als je over een paar jaar alles weer moet afbreken en bouwrijp moet maken."

ZObouw

Commentaar van Winnie op de post van Henk de Boer: "Alleen over de mogelijke locatie van de zuidkant van de Gaasperplas zijn stadsdeel en gemeente het grotendeels eens. Er zijn wel verschillen, maar toch is die locatie opgenomen in de Structuurvisie 2010 van Amsterdam. Het gaat er dus niet om of er voorlopig geen geld is, of er tijdelijke andere plannen zijn enz., maar of die LOCATIE ZUIDKANT GAASPERPLAS opgenomen blijft in de plannen.

Het is daarom wel degelijk enorm belangrijk nu goede afspraken te maken voor de verdere en verre toekomst. Om te reageren d.m.v. een zienswijze op de Structuurvisie Amsterdam. Om afspraken te maken over hoe hiermee om te gaan in een nieuwe coalitie."

De Geert

Na de Glamoureuze Gerda de Goocheme Geert?

geurt
Via Lenmeister
(Klik op foto voor vergroting)

Only in Murka

Monticello poppies
Monticello poppies

AlterNet: "Thomas Jefferson was a drug criminal. But he managed to escape the terrible sword of justice by dying a century before the DEA was created. In 1987 agents from the Drug Enforcement Agency showed up at Monticello, Jefferson's famous estate.

Jefferson had planted opium poppies in his medicinal garden, and opium poppies are now deemed illegal. Now, the trouble was the folks at the Monticello Foundation, which preserves and maintains the historic site, were discovered flagrantly continuing Jefferson's crimes. The agents were blunt: The poppies had to be immediately uprooted and destroyed or else they were going to start making arrests, and Monticello Foundation personnel would perhaps face lengthy stretches in prison.

Jefferson's poppies are gone without a trace now. Nobody said much at the time, nor are they saying much now. Visitors to Monticello don't learn how the Founding Father cultivated poppies for their opium. His personal opium use and poppy cultivation may as well never have happened."
Uit Opium for the Masses: Harvesting Nature's Best Pain Medication, Jim Hogshire

Only in Murka, folks, only in Murka!

HempFacts: "George Washington and Thomas Jefferson both grew hemp. Ben Franklin owned a mill that made hemp paper. Jefferson drafted the Declaration of Independence on hemp paper."

Lellebellen zijn we...

... maar geen aardige.

gerda

Op de vooravond van de boekenweek mag ik me deze boutade wel veroorloven. Ik verwijs natuurlijk naar ons aller demissionaire Gerda (met excuses aan Nescio).

degerdaTrouw: "De 'Gerda' is vrijwel de hele Tweede Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. Demissionair minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) moet in een spoeddebat tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer over haar glossy, die deze week bij de één miljoen lezers van de Libelle, Margriet en Flair op de mat valt."

Als bijzondere geste voor mijn lezers, boern, burgers en buitnlui, kunt u de Gerda ook hier downloaden. Terwijl de ratten het schip van staat verlaten, scharrelen ze nog een krat scheepsbeschuit mee. Want het is zaak de boern weer op het CDA te doen stemmen nadat het land een bak ellende kreeg voorgeschoteld. Potdome, het CDA gaat voor goud. Gerda gaat voor glamour. De uitvreters!

discs2Als Gerda mag opscheppen over haar ministerie en haar gemelk, dan mag ik ook even mijn voldoening laten blijken over een technisch klusje dat ik toch maar even goed geklaard heb. Ik heb een nieuwe backup schijf geïnstalleerd en daar twee partities op ingericht, een partitie met mijn besturingssysteem OS X en een andere als backup. Het is een plaatje, met de icoontjes die ik ze gegeven heb; nu kan ik eventueel ook booten van mijn externe schijf. Wat ik op de blauwe schijf deponeer (videoclipjes) wordt automatisch gebackupd naar de groene schijf. Opgeruimd staat netjes. Of 'gebackupt' in het groene boekje staat, weet ik niet. Die taalproblemen had Nescio niet. Maar hij was makkelijk, hij schreef ook 'i' waar ie 'hij' bedoelde. Hier een stukje uit een rede getiteld Mijne Heeren:
"Jawel, vooruit maar, de man heeft gelijk.
Een leeraar in 't Nederlansch zou vragen wat dat 'vooruit maar' beteekent. Want i is leeraar in 't Nederlandsch en heeft dus van taal geen begrip."

nescio

Leuke man die Nescio. Probeer de complete en prachtige uitgave van Van Oorschot, 1996, te bemachtigen. Het is een juweel, 2 delen, Natuurdagboek en Verzameld Proza. Het Natuurdagboek (ook hier te krijgen - het verzameld proza is in een nieuwe editie beschikbaar) is een must voor alle Amsterdammers en zeker Zuidoosters. Nescio fietste vaak via de Bijlmer naar het Gein en omstreken.

Dinsdag 22 Februari 1955: "De rij boomen (hoog, schraal en scheef) aan den weg naar Abcou bij de Bijlmer Ringsloot plotseling gekapt. (God zal ze eeuwig gloeiend, nakend in de hel sansodemirakelen.)"

Maar, om weer even aan te sluiten bij het digitale gebeuren, terwijl De Gerda gewoon te downloaden is vanaf het Ministerie van Leven, Nuchterheid en Verhalen, is het Boekenweekmagazine enkel af te halen bij de boekhandel. Als er al een week is dat ik geen boek koop, dan is dat tijdens de boekenweek. Kijk, als iedereen een boek gaat kopen, dan is er geen lol meer aan.

titaantjes

Aasgieren

nina

DePers: "Het is deze week tien jaar geleden dat WorldOnline naar de beurs ging. Hoewel er nog steeds wat juridische procedures lopen zullen de details daarvan de meeste mensen onderhand worst wezen. NINA is meer een tijdsbeeld van het zakenleven in de jaren tachtig en negentig en de manier waarop door de succesvolle macho’s van toen zaken werden gedaan, onder het motto: ‘Het doel heiligt de middelen.’ En het doel was cash op de eigen bankrekening, no matter how. Nina Brink is tegen wil en dank het boegbeeld geworden van die generatie en van die mentaliteit."

trotsopninabrink

Wie dacht dat die mentaliteit verdwenen is, dacht verkeerd. Ze is nog springlevend in onze economie. Zalm gaat gewoon door. Scheringa zit nog steeds niet in de gevangenis. De nieuwe financieel directeur van Unilever, Jean-Marc Huët, krijgt een welkomsbonus van in totaal ruim 3,2 miljoen pond sterling (3,6 miljoen euro). Welkomsbonussen krijg je in casino's, maar dan veel lager. Onze economie is nog steeds een casino-economie. En alle maatregelen die de rijken hoger zouden kunnen belasten worden als controversieel beschouwd door het demissionair kabinet of worden als nutteloos beschouwd. 'De overheid is niet de oplossing voor alles' en 'de kritiek op de marktwerking is te ver doorgeschoten' wordt door reactionair Nederland nog steeds als mantra en meme gepostuleerd, m.a.w. het is schering en inslag. Het falen van de markteconomie is nog steeds niet doorgedrongen, men wil door op de weg van het totale failliet. De crisis wordt door de rijken misbruikt om de sociale zekerheid aan te tasten en tegelijk de eigen portemonnee te spekken. Het doel is het scheppen van een klassenmaatschappij met een arme onderklasse die voor weinig geld verplicht is hard en lang te werken ter meerdere eer en glorie van de gegoede klasse.

SCOnline: "Op initiatief van CDA, VVD en D66 wil de Tweede Kamer het kabinetsvoorstel om meer belasting te heffen van eigenaren met een huis van meer dan 1 miljoen euro controversieel verklaren."

CDA, VVD, PVV en D66 zijn partijen die de crisis willen deponeren bij de gewone burger. De rijken worden gespaard en worden steeds rijker. En de PvdA moet zich realiseren dat collaboreren met een reactionair en falend kabinet geen zin heeft.

no

BusinessWeek: "Voters in tiny Iceland defied their parliament and international pressure, resoundingly rejecting a $5.3 billion plan to repay Britain and the Netherlands for debts spawned by the collapse of an Icelandic bank.
According to results released Sunday, just over 93 percent of voters said "no" in Saturday's ballot."

Gelijk hebben ze. Waarom moet de IJslandse bevolking boeten voor het gesjoemel van een bank? Wouter Bos had ook het recht niet de Nederlandse bevolking op te zadelen met een belofte alle spaarders te vergoeden. Diegenen die hun geld in Icesave stopten waren geen kleine spaarders. Dat alle Nederlandse burgers zouden moeten opdraaien voor de terugbetaling van dat verloren geld aan die welgestelde spaarders zou absurd zijn.

Als het Europa betreft, en ik denk in de eerste plaats aan Griekenland, dan moet het bestaande financiële systeem grondig hervormd worden. Het IMF moet vervangen worden door een eerlijk systeem van hulpverlening. Tot nog toe heeft het IMF en de Wereldbank de wereld in de ellende gestort. Overal waar het IMF leningen heeft verstrekt hebben ze eisen gesteld aan de herinrichting van de economie van die landen. Het gevolg was privatisering, deregulering en groeiende armoede. Dit systeem is ondeugdelijk gebleken. Wie in de klauwen van het IMF terecht komt is veroordeeld tot ellende. Europa moet zijn eigen zaken beter gaan regelen. Het moet om de mensen gaan, niet om de winsten van buitenlandse banken. Als er dan een reden is om Europa tot een blok om te vormen, dan ligt dat in het veiligstellen van een sociaal systeem dat veel beter werkt dan welk ander systeem ook. De VS is 'dead meat', het Amerikaanse rijk heeft afgedaan. Welvaart creëren door oorlogen te voeren is gedoemd te mislukken; wat wij nodig hebben is een duurzaam, fair economisch systeem.

EUObserver: "Plans for a European Monetary Fund emerged over the weekend as the ongoing debt crisis in Greece forces European politicians to rethink the euro area's institutional architecture.
The loan-providing fund could be part of wider Franco-German scheme to reinforce economic co-operation and surveillance within the 16-member eurozone, with the European Commission signaling its readiness to come up with proposals."

Tegenwoordig zijn niet alleen bedrijven, maar ook landen het doelwit van speculanten op de 'vrije markt'. Het speculeren met valuta van landen levert natuurlijk gigantisch veel meer geld op dat speculeren met aandelen van kleine bedrijven. Maar het is en blijft crimineel, omdat speculeren de reële economie de grond in kan boren. Mensen als Nina en al die CEO's van banken en multinationals die frauderen en speculeren om daar zelf beter van te worden horen in de gevangenis thuis. Er moet nieuwe wetgeving komen om deze criminelen te verbieden hun schadelijke activiteiten voort te zetten.


DemocracyNow!: "Over the last five years, Britain, the United States and other countries have written off billions of dollars in loans to the world’s poorest countries. But a small group of vulture funds have been trying to divert that money into their own pockets. Investigative journalist Greg Palast traveled to the West African country of Liberia to investigate how vulture funds have been operating there and why Liberia lost a $20 million case against two vulture funds in a British court."

Waar het op aankomt in de toekomst is het gevecht tegen de aasgieren, de Nina Brinks, de Zalmen, Scheringa's, de Balkenendes, en de CEO's van multinationals en criminele fondsen als hedge funds, vulture funds etc.
Investeer in mensen, niet in banksters!

Verkiezingsuitslagen per wijk

Op de site van Mart van de Wiel vind je de uitslagen per wijk en per stembureau.

geinverkiezing

Digitale vrijheid

digivrijheid

BitsOfFreedom: "De landelijke verkiezingingen komen er aan. Daarom worden de verkiezingsprogramma's in sneltreinvaart geschreven. Bits of Freedom heeft een voorzet gegeven, door alle politieke partijen te vragen de punten uit het Manifest voor Digitale Vrijheid over te nemen in hun verkiezingsprogramma's.

Maar nu moeten we politici ook laten weten dat kiezers dit belangrijk vinden. Daarvoor hebben we jullie nodig! Jij hebt een unieke kans om digitale vrijheid voor de komende jaren te beschermen, door te zorgen dat de punten uit ons Manifest meegenomen worden. Jij moet onze voorzet inkoppen. Hoe? Simpel!

Hieronder staat hoe je kan helpen om digitale vrijheid in de komende jaren te beschermen. Wees snel, want de verkiezingsprogramma's worden nu geschreven! Update: wij begrijpen dat de programma's rond 10 maart afgerond worden. We hebben dus nog een paar dagen om van ons te laten horen.

Wat kan je doen?

Laat je politieke partij weten dat ze digitale vrijheid moeten beschermen in hun verkiezingsprogramma voor 2010. Schrijf een mail. Stuur hun het Manifest voor Digitale Vrijheid en vraag hun met deze begeleidende tekst wat zij doen om digitale vrijheid te beschermen in de verkiezingen."

De Tegenpartij

De comeback van De Tegenpartij, volgende week vrijdag 12 maart om 23.05 op Nederland 2. Alvast een voorproefje.


Alles van waarde is weerloos

Het hart van de tijd. Of de hartloosheid? Hartloosheid heeft grote voordelen in onze wereld. Een paar dingen.

In mijn post over Johnny Cash plaatste ik een link naar de site van Lost Highway waar je de hele CD Ain't No Grave kunt beluisteren. Is dat geen verademing? Wie naar deze muziek geluisterd heeft en ontroerd was, koopt waarschijnlijk toch de CD. Je kan deze songs zo vaak beluisteren als je maar wil op deze site , dus er is geen noodzaak om de CD te kopen. Toch zullen veel mensen dat wel doen. Is dat niet een betere aanpak van het illegaal downloaden? Zet je muziek open op het internet en wie het bevalt koopt het. Geloof in de eerlijkheid van de mens. De CD is op diverse plaatsen voor weinig geld legaal te downloaden. Ik weet zeker dat de verkoop een groot succes zal zijn. Zo kan het ook. Dit is een welkome uitzondering, een verademing in een compleet commerciële wereld.

Agnes Kant

Dan is er ook het afscheid van Agnes Kant als fractievoorzitter van de SP. Agnes was een uitzondering, een verademing, zij kon zich nog open en eerlijk kwaad maken. Dat viel niet in goede aarde in keihard, hartloos, zielloos Nederland. In Nova gisteravond was harteloosheid troef toen Clairy Polak met Ronald van Raak de kwestie besprak en Polak het zelfs bestond om de schuld voor het afscheid bij van Raak te zoeken en daarna de SP nog een trap na te geven met haar zogezegd diepgaande toekomstvoorspelling. Het is juist deze vorm van koude, harteloze journalistieke benadering die Agnes de das heeft omgedaan. De beeldvorming is op meedogenloze manier door het journaille gemanipuleerd. De dag tevoren had nationale zeur Nico Dijkshoorn in De Wereld Draait Door nog een tirade losgelaten op de SP, allemaal voor het vermaak van de kijker natuurlijk. Agnes kon er niet meer tegen. Alles van waarde is weerloos. Haar vertrek is een groot verlies voor de Nederlandse politiek, die zich nu meer dan ooit kan bezig houden met hoofddoekjes die de aandacht afleiden van de gigantische aanval op alles wat sociaal is in Nederland. Wie zijn straks aan de beurt in deze macabere dans van media aasgieren? Clairy Polak misschien?

DePers: "Dat harde spel is niets voor Kant, iemand die zich oprecht zorgen maakt om wat zij als de verdrukten van de maatschappij ziet en die zich als leider kwetsbaar opstelde. In deze krant zei ze een jaar terug al dat ze plaats zou maken voor een ander als dat beter was voor de partij – geen andere politieke leider zou dat óóit zeggen. Onder druk poogde ze zich anders voor te doen dan ze is. Grapjes moest ze maken. Het was tenenkrommend. Met haar radslag in een SP-campagnefilmpje als symbool voor doorgeslagen imagogedokter.

Maar Pechtold en de anderen aan die debattafel hoeven zich geen illusies te maken. Ze kunnen Kant elk moment achternagaan, want in Nederland woekert een leiderschapscrisis, tot ver buiten de SP.
Leiders slijten snel. Media zijn meedogenloos. Kiezers zijn ontrouw. En de huidige lichting prominente politici wordt al zo’n beetje afgeschreven.

Balkenende doet of hij geen verantwoordelijkheid draagt voor zijn vier kabinetten. ‘Zijn we straks in staat om die keuzes te maken die nodig zijn? Dat is de afgelopen tijd onvoldoende gebeurd’, zegt hij doodleuk over zijn eigen regeerperiode.
Bos viert een gigantische verkiezingsnederlaag als een overwinning: hossend op een podium en met taart in de fractie. PVV-voorman Geert Wilders wint, maar doet of hij slachtoffer is van linkse complotten. Het zoeken is naar leiders die ondanks de enorme publicitaire en electorale druk hun authenticiteit en waarachtigheid bewaren."

Toen Welten de rapperswereld er terecht van langs gaf, waren de media en de rappers in alle staten. Maar het gevolg was wel dat de rappers zich deze kritiek aantrokken en een partij oprichtten. De kritiek op het rapperswereldje kwam uit zeer beperkte hoek maar had wel een gunstig resultaat. Het is jammer dat Bijlmer Style geen zetels heeft gekregen, want dan hadden ze tenminste een kans gehad om uit hun eigen kringetje te ontsnappen en contact te maken met de rest van de wereld. Dat ze nog blijven flirten met geweld zal bepalend zijn geweest voor hun verlies. Zeker is dat er iets veranderd is in de Bijlmer, en dat is te danken aan die paar mensen die hun nek durfden uit te steken en tegen de laat-maar-waaien stroom in gingen.

Nu maken de media weer zo'n ophef over de PVV. Ik moet nog zien dat de PVV enig verschil uitmaakt in de politiek. Tegen de volgende verkiezingen zijn ze hopelijk weer in hun schuilhoeken teruggekropen. Veel inzicht en verstand heeft Wilders niet. Hij kakelt als een kip zonder kop, heeft nergens oplossingen voor en zal als een gieter afgaan als hij echte macht krijgt. De media zijn nu verguld met hun mascotte, maar zullen hem bij het minste of geringste afslachten als een rund als de wind weer gekeerd is. Wat D66 betreft, dat is altijd al een jojo-partij geweest, die het moet hebben van de restjes van een voedselgevecht tussen de grote partijen. Als puntje bij paaltje komt staan ze rechts van het spectrum en zakt hun aanhang weer.

Gerrit Zalm

Tenslotte heb je nog Zalm, het totale tegendeel van een integer iemand als Kant. In Pauw&Witteman zag ik hem weer koud en harteloos met een gierende psychopatische lach zijn eigen ikje verdedigen. Van authentieke gevoelens is bij die man totaal geen sprake.

NRC: "Gerrit Zalm vindt niet dat de producten waarmee de failliete DSB Bank groot werd moreel verwerpelijk waren."

Een echte crimineel bekent nooit schuld; die kent geen schuldgevoel. Hij heeft lak aan alles wat sociaal is, heeft minachting voor de bevolking. Is vanzelfsprekend voor oorlog, want dat levert winst op voor Shell. Dit soort mensen gaat over lijken. Wie nog een rekening heeft bij ABN-Amro kan best zijn heil ergens anders zoeken.

Als Nederland met boeven als Zalm en Balkenende nog verder de rechtse kant op gaat dan voorspel ik een doffe ellende voor Nederland. Als de casinokapitalisten hun grijpgrage armen nog verder uitstrekken dan is het bananenkoninkrijk niet ver meer. Het is ook opvallend dat steeds meer incidenten gemeld worden tijdens verkiezingen. Ook in Gein werd gesignaleerd dat er soms twee mensen in één kieshokje stonden. De medewerkers hebben niet ingegrepen. Daar kan het nieuwe stadsdeelbestuur zich ten eerste over buigen.

Tot slot Prem over de SP en zijn mogelijk lijsttrekkerschap.

Prem
Hier kunt u stemmen

Verkiezingsuitslag Zuidoost

stemmen

Stadsdeel:

De voorlopige zetelindeling:

    * PvdA: 12 zetels
    * D66-OZO: 5 zetels
    * GroenLinks: 4 zetels
    * VVD: 4 zetels
    * SP: 2 zetels
    * CDA: 1 zetel
    * ChristenUnie: 1 zetel
    * Politieke Partij Bijlmer Style: 0 zetels
    * Groep Schaaf Partij Sociaal: 0 zetels

De huidige stadsdeelraad bestaat uit:

    * PvdA: 15 zetels
    * OZO: 3 zetels
    * GroenLinks: 2 zetels
    * SP: 2 zetels
    * VVD: 2 zetels
    * CDA: 1 zetel
    * ChristenUnie: 1 zetel
    * Groep Schaaf: 1 zetel
    * Lijst Owusu-Sekyere: 1 zetel
    * Groep Stena: 1 zetel

De PvdA verliest 3 zetels, GroenLinks wint 2 zetels, D66-OZO wint 2 zetels, de VVD wint 2 zetels en de SP, CDA en CU blijven gelijk.

Update: definitieve uitslag

Het is afwachten of de VVD een herkiezing wil. Misschien dat ze gezien hun winst deze uitslag zullen accepteren. Een aantal VVD-stemmers/huizenbezitters zouden zich ter elfder ure kunnen realiseren dat nieuwbouw in Zuidoost hun eigen huis wel eens flink in waarde zou kunnen doen dalen. Het gaat bij de VVD tenslotte altijd om geld, nooit om mensen.

Wim Mos: "Er ligt nog een berg aan affaires waaraan ik tijd had willen besteden, maar waarvoor in een tweemansfractie gewoonweg de tijd ontbrak.  Bijvoorbeeld: hoe zit het nu precies met het miljoen verlies door ondeugdelijke contracten inzake de ondergrondse vuilcontainers?  (Dit is een kwestie uit de periode van Pieter Litjens).  De raad heeft van het verlies kennis genomen en is verder gegaan met de orde van de dag.  In elk geval een pijnlijke zaak voor de toenmalige VVD-dagelijks bestuurder en zijn opvolger.
Op de valreep is de VVD weer betrokken bij een akkefietje .  Ditmaal gaat het om de naam van de VVD-lijstduwer in Zuidoost, Eric van der Burg, die is weggevallen op het stembiljet.  Volgens de persberichten van het stadsdeel ontbraken er in de proefdruk van het stembiljet geen namen.  Er wordt nu nagegaan wat er daarna is gebeurd.  Saillant detail is, dat Eric van der Burg vandaag zijn gelijknamige glossy in Zuidoost heeft doen verspreiden, althans het werd in verschillende brievenbussen aangetroffen.  Één plus één telt in elk geval op tot mooie publiciteit voor Eric en zijn nieuwe blad."

Er zit een mogelijkheid in om een linkse coalitie te vormen in Zuidoost, maar of de PvdA dit zal willen is iets anders. Dat ze de vorige keer kozen voor de VVD als partner is typisch voor de afkeer van links. Maar het is duidelijk dat de PvdA terug moet naar de basis. De PvdA zal links zijn of ze zal niet zijn in de toekomst. Het is opvallend dat de SP in Zuidoost zijn zetels heeft behouden. Dat is zeer positief voor Amsterdam. Maar nog steeds bestaat er bij links een weigering om met de SP in zee te gaan, terwijl die partij toch veel inzicht en kennis in huis heeft om het sociale in onze stad te behouden. Het is meer een kwestie van onderbuikgevoel en indoctrinatie dan verstandelijk redeneren bij een groot deel van de kiezers. Komt er weer een rechtse coalitie dan zie ik Zuidoost verder in het moeras zinken.
PvdA + D66-OZO + GroenLinks (+ SP) is een van de mogelijkheden, maar dan moet de PvdA water in de wijn doen wat hun bouwprojecten betreft. Dat zou een opsteker zijn voor de PvdA bij de volgende verkiezingen.

Hurt


Dit is een van de krachtigste songs die ik ooit gehoord heb. Dit is het gevoel dat me nu weer overwelmt als ik zijn laatste, posthume album in de serie American Recordings beluister. Een gevoel van 'hurt'. Samen met Cash Unearthed zijn de American Recordings in mijn ogen zijn beste albums. Geen franje, zuiver, eerlijk. Op dit album hoor je een oude man, the solitary man in black, maar met een gevoel waar je het diepste respect voor hebt.

Rolling Stone: "Producer Rubin explained the album was completed while Cash was in poor health, in between trips to the hospital and during the time Cash was mourning the loss of his beloved wife, June Carter Cash. But despite the hardships, Cash was defiant. “He didn’t really have fear and he already was dealing with pain,” Rubin said. “I think he had acceptance. When he knew he was going to die, he was calm and matter of fact about it, and … that was it.”"

jcash
Luister

Drukke verkiezingsdag

Het was druk in verkiezingsbureau Gein vanochtend. Drukker dan anders. Het weer werkt mee en ik denk dat iedereen blij is af te zijn van de verkiezingsspotjes in de media. Dag EvaLuna. Ik heb net nog de ongedefinieerde versnapering van de VVD die gisterenavond in mijn brievenbus is gestopt plechtig 'achter de rododendrons gesodemieterd' (dus in mijn vuilnisbak), want wat de VVD gratis weggeeft kan niet gezond zijn. Je weet niet eens of het eetbaar is. Toedeledokie!
Het stadsdeel heeft gisteren, na maanden verwaarlozing, mijn straat hier in Gein laten schoonmaken want de basisschool is nu verkiezingslokaal. 

VVDsnack

Laten we hopen dat er een flinke meerderheid in Zuidoost is voor behoud van het groen. Vergeet u vandaag vooral niet om NIET op de VVD en de PvdA te stemmen.

Stuur uw zienswijze structuurvisie in

ZO

Kennisgeving
Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 met bijbehorende PlanMER

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam maken het volgende bekend:

De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 en het daarop betrekking hebbende milieueffectrapport PlanMER Ontwerp Structuurvisie Amsterdam liggen met ingang van 25 februari 2010 gedurende een termijn van twaalf weken voor een ieder ter inzage ...

De Ontwerp Structuurvisie en het PlanMER zijn ook digitaal raadpleegbaar via DRO.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam over zowel de Ontwerp Structuurvisie als ook met betrekking tot het PlanMER.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres:

Directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening
Projectgroep Structuurvisie,
Ellen Croes
Postbus 2758
1000 CT  Amsterdam 

Diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht zullen te zijner tijd worden geïnformeerd over de wijze waarop met de zienswijze is rekening gehouden.

Crisis als excuus voor bezuinigingen

eflyer-tegenlicht-waar-is-de-woede-1-maart_crop
Klik op bovenstaande flyer voor webpage

Tegenlicht: "De financiële crisis mag geen excuus zijn voor een megabezuiniging in de collectieve sector. De motivering voor die bezuiniging gaat als volgt. Door de crisis heeft de overheid een tekort van ruim 6 procent van het nationaal inkomen (ruim 36 miljard euro). Dat komt weliswaar door de crisis, maar het CPB heeft bedacht dat driekwart van het tekort als gevolg van de financiële crisis niet vanzelf verdwijnt, oftewel structureel blijft. Het structurele tekort bedraagt dan driekwart van 36 miljard euro (het huidige tekort), dus 27 miljard euro. Dat is nog niet alles. Door de vergrijzing komen er nog eens niet gedekte uitgavenverhogingen aan in de orde van grootte van vier of vijf procent (24 tot 30 miljard euro). In totaal moet er dus voor bijna 60 miljard euro worden bezuinigd. 

       Alarmbellen alom, vooral bij het CDA dat haar wetenschappelijk instituut (WI) al een rapport heeft laten schrijven om de goegemeente voor te bereiden op forse ingrepen in de collectieve sector. Dat is ook wat deze crisis tot nu toe voornamelijk aan beleid heeft opgeleverd, namelijk maatregelen die mensen treffen die part noch deel aan deze crisis hadden. Zo was tot de crisis D66 de enige politieke partij die verhoging van de AOW-leeftijd op het programma had staan, maar de crisis bracht ook de voormalige coalitie op dat idee. Vrijwel zonder slag of stoot werd de AOW-leeftijd verhoogd. Deze maatregel treft vooral mensen met lage inkomens en een zwakke gezondheid, maar veel minder mensen met hoge inkomens en goede aanvullende pensioenvoorzieningen. Laat staan bankiers met bonussen.

       Inmiddels heeft het CPB deze maand laten weten dat het overheidstekort volgend jaar geen 6 maar ruim 4,5 procent zal bedragen, oftewel 27 miljard euro. Het CPB zei er niet bij of dit nu het structurele tekort is, of dat we daarvoor nu weer driekwart van die 27 miljard moeten nemen. Niemand die het weet, natuurlijk. Mijn eigen inschatting is dat het tekort grotendeels weer zal verdwijnen als de crisis wegebt en dat het niet zo veel zal kosten om het restant te financieren. De kosten van de vergrijzing kunnen ook best lager uitvallen dan door het CPB is berekend. Dat willen de bezuinigers natuurlijk niet horen. De maatschappij moet rijp gemaakt worden voor de calvinistische boodschap dat er harder gewerkt moet worden voor minder geld (Donner). 

       Deze crisis rechtvaardigt niet het afbreken van collectieve voorzieningen. Als er een financieel probleem van de crisis voor de overheid resteert, kunnen de belastingen omhoog. Begin eerst maar eens met een volledige fiscalisering van de AOW en het drastisch beperken van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Verder moet het bankenstelsel terug naar zijn basistaak, namelijk het doorsluizen van besparingen naar bedrijven en individuen. Dat zogenaamde plan Obama, zo schreef Paul de Grauwe op deze plaats, hebben de Europese bankiers weten te verhinderen. Maar Nederland kan natuurlijk best op eigen houtje de banken nationaliseren en die bankiers de mond snoeren."

jacket_usEn niet te vergeten, het hele proces van afbraak van voorzieningen en de omslag naar catastrofekapitalisme in diverse landen wordt uitvoerig beschreven in Naomi Kleins De Shock Doctrine. Nu is de bevolking van Europa en de VS aan de beurt. Laat dat niet gebeuren!

"Overal waar de kruistocht van de Chicago School triomfeerde, heeft hij een permanente onderklasse van 25 tot 60% van de bevolking gecreëerd...
In 2005 vonden er in Europa meer botsingen tussen vrije markten en vrije mensen plaats, toen de Europese Grondwet in twee nationale referenda werd afgewezen...
Wat men in het neoliberale tijdperk goed verborgen hield, is dat deze ideeën nooit na een politieke strijd tussen tegengestelde denkbeelden werden afgewezen, en evenmin werden ze ooit in verkiezingen weggestemd. Ze werden op belangrijke politieke momenten gewoon uit de weg geshockt."

Europa wordt ons op ondemocratische manier door de strot geduwd. De Nederlandse bevolking heeft tegen de Europese Grondwet gestemd, maar onze regering stemde ermee in. De huidige crisis is bewust veroorzaakt, net zoals de aanval op de Euro nu is ingezet door een aantal banken. Deze crisis heeft tot doel het afbreken van onze sociale voorzieningen, het creëren van een neoliberale heilsstaat, zeer winstgevend voor alle oligarchen, banken en multinationals, ellendig voor de grote meerderheid van de bevolking. Deze crisis is georganiseerd, net zoals armoede georganiseerd is. Ook het bankwezen is georganiseerd. Nu komt het erop aan onszelf te organiseren.

Is het niet opvallend dat de Jager, demissionair minister van financiën nu plotsklaps aan komt zetten met een 'structureel begrotingstekort van 2,5 miljard'? Ze zien nu hun kans schoon om zonder tussenkomst van het parlement een bezuiniging door te drijven of tenminste als uitgangspunt voor een volgende regering vast te leggen... als we dat toelaten, wel te verstaan. Schop de bezuinigers op 3 maart de deur uit! Genoeg is genoeg!

Een linkse coalitie

SPGLPvdA

Een nieuwe lente, en een nieuwe geluid? Ja! Graag!

Buitenhof: "In Buitenhof de drie rode dames van de politiek:
Mariëtte Hamer (PvdA), Agnes Kant (SP) en Femke Halsema (GroenLinks). Hamer liet deze week weten het tijd te vinden voor een 'progressieve coalitie'. Hoe denken de anderen daar over? Ook kijken ze naar de laatste actuele ontwikkelingen zoals de controversieel verklaarde thema’s en de electorale opmars in de opiniepeilingen van de PvdA. Daarnaast debatteren de drie vrouwen over de AOW en de bezuinigingen."

Video

Joop: "In Buitenhof spraken Mariëtte Hamer, Agnes Kant en Femke Halsema alle drie hun voorkeur uit voor een 'zo sociaal mogelijke' coaltie na de komende verkiezingen. Alle drie zijn ze bang dat anders de hoognodige bezuinigingen afgewenteld worden op de mensen die het niet kunnen dragen."

NRC: "Het huidige demissionaire kabinet moet op korte termijn ruim 2 miljard euro besparen om tegenvallers op te vangen. Dat heeft Jan Kees de Jager, de nieuwe minister van Financiën (CDA), vanmiddag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof."

Geef Balkenende een vinger en hij neemt je hele arm. Het demissionair kabinet is best in staat om de bevolking nogmaals te belazeren en alvast maatregelen door te drukken waar geen steun voor is noch bij de bevolking, noch in het parlement. Het is oppassen geblazen met deze christenhypocriet.

Een linkse coalitie is een dringende noodzaak. De crisis waar we nu in zitten is ons bezorgd door het neoliberalisme, door de VVD vooral en de meelopers, CDA en PvdA. Het probleem met de PvdA is dat ze het socialisme hebben laten varen en gekozen hebben voor een zogenaamd 'menselijke vorm' van het neoliberalisme. Maar het neoliberalisme heeft geen menselijke vorm, het gaat voor de kill, voor de uiteindelijke terugkeer naar neoliberale toestanden van honderd jaar geleden, dat betekent armoede, lage lonen, lage of geen uitkeringen en aan de andere kant een kleine groep graaiende rijken.

linksecoalitie

DeVrijeEconomie: "Een bekend credo van de voorstanders van belastingen is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit is echter niet in overeenstemming met de praktijk.
Het klinkt natuurlijk sympathiek dat de rijken betalen voor de armen. Maar de allerrijksten hebben veel mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. De rijksten maken ten eerst natuurlijk gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Dat is een flinke korting op de belastingen.

De overheid verdient zelf geen geld en kan alleen maar geld afnemen en elders uitgeven. Als we de uitzending naar Uruzgan verlengen dan zijn het bouwvakkers, schoonmakers en andere werknemers die dit merken door hoge belastingen.

Belastingen worden betaald door de lagere en middeninkomens. De overheid kan zich helaas niet beperken in haar eigen omvang. Daardoor moeten ook arme gezinnen geld afdragen dat zij zelf hard nodig hebben. De overheid treft daardoor juist degenen die het zegt te beschermen."

Het neoliberalisme heeft gefaald. Globalisering, deregulering en privatisering hebben geleid tot de huidige crisis. We hebben dus dringend een nieuwe politiek nodig. Het zou onrechtvaardig zijn om de lasten van dit mismanagement te laten dragen door de laagste inkomens en de veroorzakers van de crisis buiten schot te houden. Het roer moet naar links.

SCOnline: "'Strengere regels banken schaden economie'
Het is niet verstandig om nu met strengere regels of hogere belastingen te komen voor financiële instellingen. Zulke maatregelen zetten een extra rem op de kredietverlening, wat schadelijk is voor de economie. Dat betoogde het Holland Financial Centre vorige week in de Kamer."

Het is duidelijk dat de geldwolven tegen elke vorm van staatsinmenging zijn, want dat gaat ten koste van hun winsten. Dat hun hebzucht leidt tot verarming van de bevolking daar hebben ze het nooit over, dat vinden ze normaal. Daarom zal enkel een linkse coalitie met de SP en GroenLinks in staat zijn om onze economie te redden uit de klauwen van catastrofekapitalisten. Wat me toch een beetje verontrust is dat Femke Halsema een coalitie met CDA en VVD niet wil uitsluiten. Dat is vragen om problemen.  We hebben net gezien dat de PvdA veel van zijn principes heeft moeten inslikken om maar te kunnen samenwerken met het CDA. Dat liep slecht af. En samenwerken met de VVD is bij de duivel te biechten gaan. (De VVDer heeft volgens hun verkiezingsspotje zelfs geen parkeergeld over om zijn oude moeder te bezoeken, hij vertikt het om het openbaar vervoer te gebruiken of zijn moeder in de stad op te halen. Een VVDer is nu eenmaal asociaal tuig.)

Nog erger vind ik dat Femke al herhaalde malen heeft benadrukt dat er diepgaand bezuinigd moet worden. Ze ruikt bij wijze van spreken de regeerstal al, en is dus duidelijk bereid om een knieval te doen voor rechts. Foute boel, Femke. Zorg er voor dat het geld gehaald wordt waar het zit, zorg er voor dat de vervuilers betalen, dat de bonusjagers betalen. Wees niet naief, verval niet in rechtse hysterie, blijf sociaal, en zorg voor het milieu. Dat kan alleen samen met andere sociale partijen.

We zien hetzelfde in de Amsterdamse politiek. Maarten van Poelgeest wilde zo graag besturen met de PvdA dat GL zoveel water in de wijn heeft moeten doen dat ze nauwelijks toe zijn gekomen aan een groen of links beleid. Integendeel, het werd slechter. Het milieu in Amsterdam is nog verder aangetast. De Noord-Zuidlijn is een fiasco. In van Poelgeests plannen staat dat er 70.000 woningen gebouwd moeten worden en dat in tijden van crisis. Of intussen de bouw van 5000 woningen in Zuidoost echt is afgeblazen door GroenLinks, is nog niet zeker. Er zal groen verdwijnen en de luchtkwaliteit zal verminderen, dat is toegegeven in de Structuurvisie en PlanMER. Die Structuurvisie staat nog recht overeind. U kunt er nog uw zegje over doen. Over de wettelijke compensatie voor te kappen bomen, rept van Poelgeest met geen woord. Indien GroenLinks nationaal of locaal gaat samenwerken met rechts dan bereiken zij niets, nada, niente, nitchevo. Dan wordt het beetje bij beetje steeds slechter.

Een links coalitie is de enige kans om Nederland uit het slop te helpen, dat geldt ook voor Amsterdam. Weg met militaire interventies, weg met de JSF, belast de rijken en bevorder de werkgelegenheid, dat is de weg die we opmoeten.

stempotlood

Meteorologische lente

Op 1 maart
begint de meteorologische lente,
en ik
heb al een chocolade paashaas op.

(polderhaiku)

Het duurt nog een paar weken voor de echte lente begint, maar vandaag zien we al de belofte van een magistrale, stralende zon (uit te spreken à la Johnny van Doorn). Mei is nog een brug te ver, maar laten we hopen op een nieuw geluid.
 

De lente komt van ver, ik hoor hem komen

De lente komt van ver, ik hoor hem komen

en de bomen horen, de hoge trilbomen,

en de hoge luchten, de hemelluchten,

de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,

trilluchten.

(Gorter)© 2009